Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Lưu và xem dấu trang của trang web

Bạn có thể lưu các trang web mình muốn xem lại bằng cách tạo dấu trang.

Thêm dấu trang

Ở bên phải của thanh địa chỉ, nhấp vào Dấu sao Bookmark hoặc Gắn dấu sao Bookmark.

Bạn cũng có thể thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Dấu trang tiếp đến Đánh dấu trang này.
  • Ở bên trái địa chỉ web, nhấp vào biểu tượng bạn nhìn thấy: Khóa Khóa, Thông tin Thông tin hoặc Cảnh báo  Nguy hiểm. Kéo một trong các biểu tượng đó vào thanh dấu trang.
  • Nhấn Ctrl + d (máy chạy Windows hoặc Linux) hoặc ⌘ + d (máy Mac).

Xem dấu trang của bạn

Bạn có thể xem dấu trang ở ba vị trí:

  • Thanh dấu trang: Thanh dấu trang bị tắt theo mặc định. Bạn có thể thay đổi cài đặt của mình để hiển thị thanh dấu trang trên mọi trang.
  • Menu dấu trang: Để chuyển đến danh sách dấu trang này, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Dấu trang.
  • Trình quản lý dấu trang: Trình quản lý dấu trang giúp bạn dễ dàng truy cập lại dấu trang của mình. Để chuyển đến trình quản lý dấu trang, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Dấu trang tiếp đến Trình quản lý dấu trang.

Liên kết có liên quan

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?