Đọc trang vào lúc khác và khi không có mạng

Bạn có thể lưu các trang web để đọc sau hoặc khi không có mạng. Để đọc trang vào lúc khác khi không có mạng, hãy tải trang xuống trước trên Chrome.

Lưu trang từ Chrome để đọc sau

Bạn cần phải kết nối với mạng để lưu trang vào Danh sách đọc của mình.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Truy cập vào trang bạn muốn lưu.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Thêm vào Danh sách đọc .

Lưu trang từ ứng dụng khác

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở ứng dụng.
 2. Truy cập vào trang bạn muốn lưu.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.
 4. Nếu bạn chưa chia sẻ, hãy thêm Chrome vào danh sách Chia sẻ của bạn:
  1. Trong danh sách ứng dụng, cuộn đến cuối và nhấn Thêm.
  2. Bật nút chuyển Chrome Bật.
  3. Nhấn vào Xong.
 5. Tìm và nhấn Chrome.
 6. Nhấn vào Đọc sau.

Bạn cũng có thể nhấn vào Mở bằng Chrome để mở trang trong trình duyệt ngay lập tức.

Đọc trang đã lưu trong Danh sách đọc

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Danh sách đọc Danh sách đọc.
 3. Nhấn vào trang bạn muốn đọc.

Khi bạn có kết nối mạng trở lại, trình duyệt sẽ tải phiên bản trực tiếp của trang. Nếu bạn không nhìn thấy phiên bản trực tiếp, hãy tải lại trang.

Xóa trang đã lưu khỏi Danh sách đọc

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Danh sách đọc Danh sách đọc.
 3. Vuốt sang trái trên trang bạn muốn xoá và sau đó nhấn vào Xoá.

Thông tin có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính