Behålla data vid återställning av en äldre version

Gäller för hanterade Chrome-webbläsare på Windows, Mac och Linux.

Som administratör kan du tillfälligt återställa webbläsaren Chrome till en äldre version. En återställning kan vara nödvändig om användarna får problem med Chrome efter en versionsuppdatering. Användare som har aktiverat Chrome Sync har kvar sin webbinformation vid en återställning. Däremot raderas webbinformationen automatiskt för användare som inte använder Chrome Sync.

Från och med version 84 av Chrome sparas en ögonblicksbild av användarinformationen lokalt på enheten efter en större versionsuppdatering. Som standard sparas de tre senaste ögonblicksbilderna. Använd principen UserDataSnapshotRetentionLimit om du vill åsidosätta standardvärdet eller sluta spara ögonblicksbilder helt och hållet (genom att ställa in principen på noll). Om en ögonblicksbild har sparats återställs användardata som bokmärken och autofyll från ögonblicksbilden vid en återställning till version 83 eller senare av Chrome.

Tänk på följande

 • Ögonblicksbilderna innehåller bokmärken, webbhistorik, data för sessionsåterställning, lösenord, autofyll, cookies och webbläsarens inloggningsstatus.
 • Användare som inte använder Chrome Sync förlorar den data som lagrades lokalt på enheten under tiden mellan den senaste versionsuppdateringen och återställningen. 
 • Varje ögonblicksbild är cirka 10 MB stor, men kan vara större om användaren har många historikposter eller bokmärken.

Steg 1: Granska principen

Princip Beskrivning

UserDataSnapshotRetentionLimit

Anger hur många ögonblicksbilder som sparas på användarnas enheter. Om du vill hindra Chrome från att ta ögonblicksbilder ställer du in principen på 0.

Inget värde angivet: Som standard lagras tre ögonblicksbilder lokalt på användarnas enheter.

Steg 2: Ställ in principen

Klicka nedan för anvisningar beroende på hur du vill hantera dessa principer.

Windows

Gäller för Windows-användare som loggar in på ett hanterat konto i webbläsaren Chrome.

Med Grupprincip

I redigeraren för hantering av grupprincip (mappen Dator eller Användarkonfiguration):

 1. Öppna Principer följt av Administrativa mallar följt av Google följt av Google Chrome.
 2. Ange antalet ögonblicksbilder som du vill behålla vid Limits the number of user data snapshots retained for use in case of emergency rollback,. 
 3. Implementera uppdateringen för användarna.

macOS

Gäller för AppleMac-användare som är inloggade på ett hanterat konto i Chrome-webbläsaren.
Lägg till eller uppdatera följande nyckel i konfigurationsprofilen för Chrome och implementera sedan ändringen för användarna.
Ställ in nyckeln UserDataSnapshotRetentionLimit på <integer>värde</integer>, där <värde> är antalet ögonblicksbilder du vill spara.
Exempelkod:
<key>UserDataSnapshotRetentionLimit</key>
  <dict>
  <integer>3</integer>
</dict>

Linux

Gäller för Linux-användare som är inloggade på ett hanterat konto i Chrome-webbläsaren.
Lägg till eller uppdatera en JSON-fil i önskad JSON-filredigerare och implementera sedan ändringen för användarna.
 1. Öppna mappen etc/opt/chrome/policies/managed.
 2. Ställ in nyckeln UserDataSnapshotRetentionLimit på antalet ögonblicksbilder du vill behålla.
Exempelkod:
{
"UserDataSnapshotRetentionLimit": "1"
}

Verifiera att principerna tillämpas

När du har tillämpat Chrome-policyer måste användarna starta om Chrome-webbläsaren för att inställningarna ska träda i kraft. Kontrollera användarnas enheter för att säkerställa att policyn har tillämpats korrekt.

 1. På en hanterad Chrome-enhet öppnar du chrome://policy.
 2. Klicka på Läs in policy på nytt.
 3. Markera rutan Visa policyer utan inställt värde.
 4. Kontrollera följande för principen ​User​Data​Snapshot​Retention​Limit:
  1. Statusen ska vara inställd på OK.
  2. Principens värde ska matcha det du har angett för den.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?