Ghim cuộc trò chuyện hoặc không gian

Để kiểm tra một cuộc trò chuyện hoặc không gian quan trọng trong Google Chat, bạn có thể ghim cuộc trò chuyện hoặc không gian đó lên đầu danh sách cuộc trò chuyện hoặc không gian. Một dấu chấm sẽ xuất hiện bên cạnh các cuộc trò chuyện và không gian bạn đã ghim khi có tin nhắn chưa đọc.

Ghim hoặc bỏ ghim cuộc trò chuyện

  1. Trên máy tính, hãy mở Google Chat hoặc Gmail.
    • Trong Gmail: Ở bên trái, hãy nhấp vào thẻ Trò chuyện.
  1. Trong Chat, bên cạnh một cuộc trò chuyện, hãy nhấp vào Tuỳ chọn khác .
  2. Nhấp vào Ghim hoặc Bỏ ghim.

Ghim hoặc bỏ ghim không gian

  1. Trên máy tính, hãy mở Google Chat hoặc Gmail.
    • Trong Gmail: Ở bên trái, hãy nhấp vào phần Trò chuyện.
  2. Trong Chat, bên cạnh một không gian, hãy nhấp vào Tuỳ chọn khác .
  3. Nhấp vào Ghim hoặc Bỏ ghim.

Thông tin có liên quan

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính