Enviar notificacions i actualitzacions d'esdeveniments

Quan crees o edites un esdeveniment, pots enviar notificacions per correu electrònic als convidats. En alguns casos, és possible que no puguis canviar si en reben o no. Encara que no enviïs actualitzacions per correu electrònic als convidats, els canvis que facis als esdeveniments es reflectiran als seus calendaris.

Convidats d'esdeveniments passats

Google Calendar no enviarà actualitzacions als convidats d'esdeveniments passats.

Convidats que han desactivat les notificacions

Els usuaris de Google Calendar poden canviar la configuració de les notificacions enviades per correu electrònic. Si les desactiven, no rebran les invitacions ni les actualitzacions que enviïs.

Convidats que no utilitzen Google Calendar

Google Calendar sempre envia correus electrònics de notificació als convidats que no utilitzen el nostre servei.