Thay đổi cài đặt Lịch của bạn

Bạn có thể thay đổi cài đặt sự kiện, thông báo và chế độ xem của lịch.

Thiết lập lịch của bạn

  1. Mở Lịch Google trên máy tính.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt.
  3. Thực hiện thay đổi. Tất cả thay đổi được lưu tự động.

Thay đổi độ giãn cách lịch và tập hợp màu

Bạn có thể thay đổi độ giãn cách các sự kiện và thông tin lịch trên trang.

  1. Mở Lịch Google trên máy tính.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Cài đặt Cài đặt sau đó Mật độ và màu sắc.
  3. Chọn Điều chỉnh tự động theo màn hình hoặc Cao. Chế độ Cao có độ giãn cách và đường viền hẹp hơn. Khi ở chế độ Điều chỉnh tự động theo màn hình, Lịch sẽ chọn mật độ sự kiện dựa trên kích thước màn hình của bạn.
  4. Để thay đổi tập hợp màu, hãy chọn Hiện đại hoặc Cổ điển.

Bài viết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?