Quản lý lời mời

Tổ chức của bạn có thể được mời quản lý các vị trí hoặc nhóm vị trí cụ thể do người khác sở hữu.

 • Đối với một vị trí duy nhất: Chủ sở hữu vị trí có thể mời nhóm vị trí trong tổ chức của bạn bằng cách sử dụng ID nhóm vị trí. Hoặc bạn có thể yêu cầu quyền truy cập để tổ chức của bạn quản lý vị trí - chỉ định nhóm vị trí cho vị trí được thêm vào.
 • Đối với nhóm vị trí: Chủ sở hữu nhóm vị trí có thể mời tổ chức của bạn bằng cách sử dụng ID tổ chức của bạn.

Xem và chấp nhận lời mời

Để xem và chấp nhận lời mời quản lý vị trí của người khác:

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nhấp vào Quản lý lời mời. (Trước tiên, bạn hãy nhớ chọn tổ chức phù hợp nếu là thành viên của nhiều tổ chức).
 3. Tìm lời mời, sau đó nhấp vào Phê duyệt hoặc Từ chối.

Yêu cầu quyền truy cập vào một vị trí

Để yêu cầu quyền truy cập cho tổ chức của bạn nhằm quản lý các vị trí do người khác sở hữu:

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nhấp vào Quản lý lời mời. (Trước tiên, bạn hãy nhớ chọn tổ chức phù hợp nếu là thành viên của nhiều tổ chức).
 3. Nhấp vào nút Yêu cầu quyền truy cập.
 4. Tìm kiếm theo tên doanh nghiệp và chọn vị trí thích hợp.
 5. Chọn xem vị trí của bạn sẽ được thêm vào nhóm vị trí nào.
 6. Nhấp vào Tiếp tục, sau đó làm theo lời nhắc để yêu cầu quyền truy cập.

Xem yêu cầu quyền truy cập

Để xem các yêu cầu mà tổ chức của bạn đã gửi nhằm quản lý vị trí của người khác:

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nhấp vào Quản lý lời mời. (Trước tiên, bạn hãy nhớ chọn tổ chức phù hợp nếu là thành viên của nhiều tổ chức).
 3. Nhấp vào tab Yêu cầu đã gửi để xem trạng thái của từng yêu cầu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố