Giá bán sách

Giá là thông tin bắt buộc đối với mỗi cuốn sách mà bạn muốn bán trên Google Play. Để bán sách, bạn cũng cần thiết lập tùy chọn cài đặt thanh toán cấp tài khoản của mình (bạn chỉ cần làm việc này một lần). Bạn có thể sử dụng bảng tính nếu bạn muốn chỉnh sửa giá cho nhiều cuốn sách.

Đối với các Đối tác sử dụng ONIX, mọi thay đổi bạn thực hiện trong Trung tâm đối tác cũng nên được thực hiện trong nguồn cấp dữ liệu ONIX của bạn. Trong lần tới khi bạn gửi một nguồn cấp dữ liệu ONIX, thông tin bạn cung cấp qua ONIX sẽ ghi đè các tùy chọn cài đặt hiện có của bạn.

Lưu ý: Có thể bạn sẽ không thể tiếp cận một số tính năng được mô tả trên trang này do dịch vụ bán sách trên Google Play chỉ được hỗ trợ ở một số quốc gia.

Thêm giá cho sách

Các bước để thêm giá mới sẽ khác nhau tùy thuộc phiên bản của Trung tâm đối tác bạn đang sử dụng.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Nhấp vào Thêm giá.
 3. Chọn đơn vị tiền tệ.
 4. Nhập giá.
 5. Chọn danh sách các quốc gia/khu vực nơi sẽ áp dụng giá này.
  Lưu ý: Hãy nhập tên quốc gia/khu vực để xem quốc gia/khu vực phù hợp. Để loại trừ một số quốc gia khỏi một khu vực, hãy chọn các quốc gia bạn muốn xóa khỏi danh sách.

Khi bật tính năng quy đổi tiền tệ, bạn có thể liệt kê những quốc gia sử dụng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ bạn đã chỉ định. Giá được quy đổi sẽ dựa trên giá niêm yết của bạn. Giá trị mặc định WORLD có nghĩa là giá này sẽ được áp dụng cho mọi quốc gia có thể.
Lưu ý: Đối với các tài khoản được tạo sau tháng 7 năm 2014, tính năng quy đổi tiền tệ sẽ được bật theo mặc định.

Trong phần "Giá thực tế" trên Trung tâm đối tác mới, bạn có thể thấy các thông tin sau:

 • Quốc gia
 • Giá niêm yết
 • Giá cơ sở
 • Doanh thu của bạn
 • Ngày có hiệu lực

Mẹo: Nếu không dùng công cụ quy đổi tiền tệ, bạn nên cung cấp giá niêm yết riêng theo đơn vị tiền tệ phù hợp với từng quốc gia nơi bạn muốn bán sách.

Nếu đã cung cấp giá niêm yết nhưng tài khoản của bạn vẫn hiển thị thông báo lỗi, chẳng hạn như "Thông tin giá bị thiếu hoặc không áp dụng", bạn có thể phải kiểm tra chế độ cài đặt trong tài khoản của bạn tại Trung tâm đối tác. Hãy tham khảo trình khắc phục sự cố của chúng tôi để được trợ giúp trong quá trình định cấu hình các tùy chọn cài đặt cần thiết.

Chỉnh sửa các tùy chọn cài đặt giá khác

Để truy cập vào các tùy chọn cài đặt bổ sung, hãy nhấp vào Thêm thông tin chi tiết/Hiển thị cài đặt bổ sung.

Chế độ cài đặt

Mô tả

Giá đã bao gồm thuế chưa?

Chọn hộp này/chọn nếu giá của bạn đã bao gồm thuế. Nếu bạn bỏ đánh dấu hộp kiểm này và đưa ra các mức giá chưa gồm thuế, Google sẽ tính giá thích hợp cho người mua, bao gồm các khoản thuế áp dụng.

Có áp dụng Luật giá cố định không?

Chọn hộp này/chọn nếu bạn tuân thủ luật về giá sách cố định ở các quốc gia áp dụng giá này. Tùy chọn này chỉ hiển thị nếu bạn cho biết có luật về giá cố định tại một trong các khu vực bán hàng của mình. Nếu bạn có một lãnh thổ bán hàng cho những quốc gia áp dụng luật về giá cố định và một lãnh thổ bán hàng cho những quốc gia khác, hãy cung cấp giá riêng cho từng lãnh thổ đó.

Ngày có hiệu lực

Bạn nên sử dụng tùy chọn cài đặt này với giá bổ sung mới khi bạn đã có một mức giá. Nếu bạn muốn lên lịch thay đổi giá trong tương lai, hãy nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho khoảng thời gian mà giá mới có hiệu lực. Hãy dùng định dạng YYYY-MM-DD. Giá sẽ được áp dụng vào 00:00 giờ (nửa đêm) của ngày bắt đầu và hết hạn vào 23:59 giờ của ngày kết thúc theo múi giờ của người mua.

 • Hãy lên lịch cho giá trong tương lai ít nhất một ngày trước ngày bắt đầu.
 • Bạn chỉ có thể tạo giá có hiệu lực trong một ngày bằng cách sử dụng cùng một ngày cho ngày bắt đầu cũng như ngày kết thúc.
 • Để làm giá mới trở thành vĩnh viễn, hãy để trống ngày kết thúc.
 • Nếu bạn đã có một ngày kết thúc và muốn tiếp tục bán sách sau ngày này, hãy nhớ tạo một giá mới có hiệu lực ngay sau đó cho cuốn sách.
 • Để xem hướng dẫn về cách thay đổi giá theo lịch biểu qua ONIX, hãy:
  • Xem bản đặc tả <PriceEffectiveFrom><PriceEffectiveUntil> cho ONIX 2.1.

  • Xem bản đặc tả <PriceDate> cho ONIX 3.0.

Khi bạn hoàn tất việc thêm hoặc chỉnh sửa giá, hãy nhấp vào Lưu.

Để xóa giá, hãy nhấp vào X trên từng hàng tương ứng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false