Giá sách

Giá là thông tin bắt buộc đối với mỗi cuốn sách mà bạn muốn bán trên Google Play. Để bán sách, bạn cũng cần thiết lập tùy chọn cài đặt thanh toán cấp tài khoản của mình (bạn chỉ cần làm việc này một lần). Bạn có thể sử dụng bảng tính nếu bạn muốn chỉnh sửa giá cho nhiều cuốn sách.

Đối với các Đối tác sử dụng ONIX, mọi thay đổi bạn thực hiện trong Trung tâm đối tác cũng nên được thực hiện trong nguồn cấp dữ liệu ONIX của bạn. Lần tới khi bạn gửi nguồn cấp dữ liệu ONIX, thông tin bạn cung cấp qua ONIX sẽ ghi đè các tùy chọn cài đặt hiện có của bạn.

Lưu ý: Một số tính năng được mô tả trên trang này có thể không có sẵn vì tính năng bán sách trên Google Play chỉ được hỗ trợ ở một số quốc gia.

Thêm giá cho sách

Các bước để thêm giá mới tùy thuộc vào phiên bản của Trung tâm đối tác bạn đang sử dụng.

Lưu ý: Ở phía trên bên phải của Danh mục sách của bạn, bạn có thể thấy nút bật/tắt "Giao diện người dùng mới" để chuyển đổi giữa các phiên bản cũ và mới.

Giao diện cũ

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Nhấp vào Thêm giá mới sau đó Đơn vị tiền tệ.
 3. Nhập đơn vị tiền tệ. Hãy sử dụng định dạng mã ISO 4217 gồm 3 chữ cái, chẳng hạn như USD cho đô la Mỹ.
 4. Nhấp vào Số tiền.
 5. Nhập giá.
 6. Nhập danh sách các quốc gia sẽ áp dụng giá này.
  Lưu ý: Tìm hiểu cách định dạng danh sách các quốc gia. Sử dụng mã ISO 3166 gồm 2 chữ cái hoặc mã vùng đặc biệt, như WORLD.

Giao diện mới

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Nhấp vào Thêm giá.
 3. Chọn đơn vị tiền tệ.
 4. Nhập giá.
 5. Chọn danh sách các quốc gia/khu vực sẽ áp dụng giá này.
  Lưu ý: Bắt đầu nhập tên quốc gia/khu vực để xem quốc gia/khu vực phù hợp. Để loại trừ các quốc gia khỏi một khu vực, hãy chọn các quốc gia bạn muốn xóa khỏi danh sách.

Nếu bật tính năng chuyển đổi tiền tệ, bạn có thể liệt kê các quốc gia sử dụng đơn vị tiền tệ khác với quốc gia bạn đã chỉ định. Giá quy đổi sẽ được dựa vào giá niêm yết của bạn. Giá trị mặc định WORLD sẽ áp dụng giá này cho tất cả các quốc gia có thể.
Lưu ý: Đối với các tài khoản được tạo sau tháng 7 năm 2014, tính năng chuyển đổi tiền tệ sẽ được bật theo mặc định.

Trong phần "Giá thực tế" của Trung tâm đối tác mới, bạn có thể thấy:

 • Quốc gia
 • Giá niêm yết
 • Giá cơ sở
 • Doanh thu của bạn
 • Ngày có hiệu lực

Mẹo: Nếu không sử dụng công cụ quy đổi tiền tệ, bạn nên cung cấp giá niêm yết riêng theo đơn vị tiền tệ phù hợp cho từng quốc gia nơi bạn muốn bán sách.

Nếu đã cung cấp giá niêm yết nhưng tài khoản của bạn hiển thị thông báo lỗi, chẳng hạn như "Thông tin giá bị thiếu hoặc không áp dụng", bạn có thể cần kiểm tra tùy chọn cài đặt trong Trung tâm đối tác của tài khoản. Hãy tham khảo trình khắc phục sự cố của chúng tôi để được trợ giúp về việc định cấu hình các tùy chọn cài đặt cần thiết.

Chỉnh sửa các tùy chọn cài đặt giá khác

Để truy cập vào các tùy chọn cài đặt bổ sung, hãy nhấp vào Chi tiết khác/Hiển thị cài đặt bổ sung.

Giao diện cũ

Giao diện mới

Mô tả

Thuế bao gồm trong giá

Đã bao gồm thuế chưa?

Chọn hộp này/chọn nếu giá của bạn đã bao gồm thuế. Nếu bạn bỏ chọn hộp kiểm này và cung cấp giá không bao gồm thuế, Google sẽ tính giá thích hợp cho người mua, bao gồm cả các khoản thuế áp dụng.

Tôi tuân thủ luật Giá sách cố định

Có áp dụng luật về giá cố định không?

Chọn hộp này/chọn nếu bạn tuân thủ luật về giá sách cố định ở các quốc gia áp dụng giá này. Tùy chọn này chỉ hiển thị nếu bạn cho biết có luật về giá cố định tại một trong các khu vực bán hàng của mình. Nếu bạn có một khu vực bán hàng cho các quốc gia có luật giá cố định và khu vực bán hàng cho các quốc gia khác, hãy cung cấp giá riêng cho các khu vực này.

Ngày bắt đầu và ngày kết thúc tùy chọn cho giá của bạn

Ngày có hiệu lực

Bạn nên sử dụng tùy chọn cài đặt này với giá bổ sung mới khi bạn đã có một mức giá. Nếu bạn muốn lên lịch thay đổi giá trong tương lai, hãy nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho khoảng thời gian khi giá mới sẽ có hiệu lực. Sử dụng định dạng YYYY-MM-DD. Giá sẽ có hiệu lực lúc 00:00 (nửa đêm) vào ngày bắt đầu và hết hạn lúc 23:59 vào ngày kết thúc, theo múi giờ của người mua.

 • Cung cấp giá đã lên lịch trong tương lai ít nhất một ngày trước ngày bắt đầu.
 • Bạn chỉ có thể tạo giá có hiệu lực trong một ngày bằng cách sử dụng cùng một ngày cho ngày bắt đầu cũng như ngày kết thúc.
 • Để làm giá mới trở thành vĩnh viễn, hãy để trống ngày kết thúc.
 • Nếu bạn bao gồm ngày kết thúc và muốn sách của bạn sẵn có để bán sau đó, hãy đảm bảo sách của bạn có một giá mới sẽ có hiệu lực ngay sau đó.
 • Để biết hướng dẫn về việc cung cấp các thay đổi giá được lên lịch qua ONIX:
 

Khi bạn hoàn tất việc thêm hoặc chỉnh sửa giá, hãy nhấp vào Lưu.

Để xóa giá, hãy nhấp vào X của mỗi hàng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?