Định cấu hình cài đặt tài khoản

Bạn có thể truy cập vào phần cài đặt tài khoản bằng cách đăng nhập vào Trung tâm đối tác tại play.google.com/books/publish/ và nhấp vào Cài đặt tài khoản trong trình đơn phía bên trái. (Chỉ những người dùng có quyền truy cập quản trị mới có thể chỉnh sửa phần Cài đặt tài khoản). Có nhiều loại cài đặt cho tài khoản của bạn.

Nếu bạn đang tìm kiếm cài đặt mặc định cho sách của mình, hãy chuyển đến Danh mục sách và quản lý mẫu của bạn.
Để biết thông tin về việc thiết lập cài đặt thanh toán của bạn cho Google Play, hãy xem tổng quan về cài đặt bán hàng và thanh toán của chúng tôi.

Thông tin tài khoản

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ cấp tài khoản và cập nhật thông tin này, đặc biệt là tên liên hệ và địa chỉ email chính (không được giống với địa chỉ email dùng để đăng nhập vào tài khoản). Không thể thay đổi quốc gia.

Tùy chọn email

Mỗi người dùng có thể tùy ý chọn nhận hoặc không nhận các loại email liên lạc khác nhau. Trong Trung tâm đối tác, hãy chuyển đến phần cài đặt tài khoản > màn hình tùy chọn email. Thông qua các danh mục bên dưới, bạn có thể kiểm soát loại email mà mình muốn nhận.  

Các tùy chọn email sẽ khác nhau với mỗi người dùng. Nếu bạn chưa có tư cách người dùng trong tài khoản, hãy liên hệ với quản trị viên tài khoản của bạn để người này thêm bạn vào danh sách người dùng, hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi. 

Danh mục Định nghĩa
Thông báo* Nhận các thông báo quan trọng về Google Play Sách
Thông tin cập nhật và cơ hội Nhận các mẹo và thông tin về các chương trình và tính năng mới có lợi cho sách của bạn
Thông báo theo danh mục* Nhận thông báo khi bạn cần lưu ý đến sách hoặc tài khoản của mình
Thông báo kỹ thuật* Nhận thông báo về các vấn đề kỹ thuật (ONIX, chức năng chuyển tệp)
Phản hồi Gửi phản hồi định kỳ thông qua các bản khảo sát và nghiên cứu để giúp cải thiện Google Play Sách

Tùy chọn email cho thanh toán

Danh mục Định nghĩa
Thanh toán*                       

Nhận thông báo về các khoản thanh toán và các vấn đề về thanh toán trong tài khoản. 

Để chọn nhận thông báo hoặc không, hãy thêm email của bạn trong hồ sơ thanh toán.

* Danh mục bắt buộc. Mỗi tài khoản phải có ít nhất một người dùng nhận được các thông báo này. 

Các email liên quan đến vấn đề thanh toán sẽ được gửi đến địa chỉ email có trong phần "Hồ sơ thanh toán" của tài khoản. Để xem các email này, hãy chuyển đến hồ sơ thanh toán > chỉnh sửa > cài đặt > quản lý các tùy chọn cài đặt. Hãy di chuyển xuống dưới để tìm Danh bạ thanh toán và chọn "Thêm địa chỉ liên hệ mới".

Người dùng

Thêm hoặc xóa người dùng bổ sung có quyền truy cập vào tài khoản Google Sách này. Những người dùng này phải có tài khoản Google. Đọc thêm về quản lý người dùng bổ sung.

Nếu tài khoản của bạn được bên thứ ba hỗ trợ, bạn có thể xem thông tin về nhà cung cấp dịch vụ trên trang này. Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi đối với những cài đặt này, hãy liên hệ với chúng tôi.

Ngôn ngữ

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị bằng cách thêm ?hl=[mã ngôn ngữ] vào cuối URL. Ví dụ: https://play.google.com/books/publish?hl=vi.

Bạn có thể tải một bảng tính xuống bằng cách nhấp vào nút Xuất sách trên trang Danh mục sách. Bảng tính hỗ trợ ngôn ngữ hiển thị. Siêu dữ liệu của mỗi cuốn sách (như tiêu đề và thông tin mô tả) vẫn ở ngôn ngữ gốc.
 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false