Định dạng danh sách quốc gia

Vui lòng tuân thủ các nguyên tắc sau đây khi bạn được yêu cầu cung cấp danh sách quốc gia trong Trung tâm đối tác hoặc trong bảng tính:

 • Đối với từng quốc gia, hãy cung cấp mã gồm 2 chữ cái theo tiêu chuẩn ISO.
 • Cho phép một số mã khu vực nhất định (ví dụ: không thể sử dụng WORLD, ECZ; ECZ cho lãnh thổ có thể xem trước trong Google Tìm kiếm).
 • Để loại trừ các quốc gia khỏi một khu vực, hãy thêm dấu trừ (-) vào trước mã của quốc gia bị loại trừ và liệt kê quốc gia sau khu vực loại trừ quốc gia đó. Bạn không thể sử dụng các mã khu vực phía trên ( WORLDECZ) dưới dạng loại trừ.
 • Phân tách từng mục bằng dấu phẩy.

Ví dụ:

CA Chỉ Canada
CA,MX,US Bắc Mỹ (Canada, Mexico, Hoa Kỳ.)
WORLD Tất cả quốc gia
WORLD,-CA,-US Tất cả các quốc gia, ngoại trừ Canada và Hoa Kỳ.
ECZ Những quốc gia về mặt địa lý thuộc lục địa Châu Âu và sử dụng đồng Euro làm đơn vị tiền tệ duy nhất của mình (sử dụng khi chỉ định giá tiền của cuốn sách và lãnh thổ bán hàng)
 

Lãnh thổ bán hàng và giá tiền

 • Nếu bạn có nhiều lãnh thổ bán hàng, thì một lãnh thổ bán hàng liệt kê một quốc gia cụ thể sẽ được ưu tiên hơn so với một lãnh thổ bán hàng liệt kê khu vực bao gồm quốc gia đó. Ví dụ: tập hợp các lãnh thổ bán hàng sau đây tương đương với việc sách được bán tại Vương quốc Anh sẽ được liên kết với lãnh thổ bán hàng thứ hai.

  Ví dụ 1
  Lãnh thổ bán hàng 1: WORLD,-GB
  Lãnh thổ bán hàng 2: GB
  Ví dụ 2
  Lãnh thổ bán hàng 1: WORLD
  Lãnh thổ bán hàng 2: GB
 • Khi bạn thêm giá tiền của cuốn sách và bật tính năng quy đổi đơn vị tiền tệ, giá tiền đã quy đổi sẽ chỉ áp dụng cho những cuốn sách trong lãnh thổ bán hàng nơi bạn chưa cung cấp giá tiền bằng nội tệ.

Mã quốc gia theo tiêu chuẩn ISO

Trung tâm trợ giúp liệt kê các mã quốc gia theo tiêu chuẩn ISO cho những quốc gia được Google Play Sách hỗ trợ.

Bạn cũng có thể tìm danh sách đầy đủ các mã ISO 3166-1 alpha-2.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính