Nhận kết quả tìm kiếm phù hợp hơn trên Blogger

Giờ đây, các toán tử Tìm kiếm có thể lọc lượt xem Bài đăng và lượt xem Trang trên Blogger hiệu quả hơn. Hãy dùng kết hợp các cụm từ tìm kiếm này để lọc được nhiều kết quả hơn.

Sử dụng toán tử Tìm kiếm

  1. Chuyển đến chế độ xem "Bài đăng" hoặc "Trang" trong Blogger.
  2. Trong hộp tìm kiếm, hãy nhập một trong các toán tử Tìm kiếm ở bên dưới.

Các toán tử Tìm kiếm có sẵn

Mẹo: Sau khi sử dụng một toán tử Tìm kiếm, nếu lưu địa chỉ URL của trình duyệt, thì bạn có thể tìm lại được các kết quả tìm kiếm của mình.

Cách tìm kiếm Toán tử Tìm kiếm Ví dụ
Sắp xếp kết quả

sort:

Giá trị: created, published, updated

Thêm dấu trừ để đảo ngược thứ tự

sort:-published

Bắt đầu tại một vị trí cụ thể

index:

Vị trí chỉ mục bắt đầu mặc định là 0.

index:500 để bỏ qua 500 bản ghi đầu tiên trong danh sách và trả về bản ghi 501, 502, 503, v.v.

Lọc theo trạng thái

status:

Giá trị: draft, published, scheduled

Nếu bạn không kèm một giá trị vào lệnh tìm kiếm, thì hệ thống sẽ hiển thị tất cả mục. Giá trị scheduled chỉ dùng được cho bài đăng

status:draft

Tìm theo tác giả

author:

author:amy

Tìm những từ có trong tiêu đề của bài đăng

title:

title:bữa tối

Tìm những từ có trong nội dung của bài đăng

body:

body:buổi chiều

Tìm bài đăng theo nhãn

label:

label:bạn bè

Tìm cụm từ có chứa nhiều từ

" "

title:”ăn tối và xem phim tối nay"

Đưa nhiều cụm từ vào một lệnh tìm kiếm (dùng được cho những cụm từ chỉ trạng thái, tiêu đề, nội dung và nhãn)

,

title:bữa tối,phim

Lọc ra những bài đăng đã tạo, xuất bản hoặc cập nhật trong một khoảng thời gian nhất định

start_updated_date:

start_published_date:

end_updated_date:

end_published_date:

start_created_date:

end_created_date:

start_updated_date:2019-04-16

end_updated_date:2019-04-18

start_published_date:2019-04-16

end_published_date:2019-04-18

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
272712735408237406
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true