Đặt hoặc xóa ứng dụng mặc định

Nếu có nhiều ứng dụng cùng chức năng, bạn có thể chọn một ứng dụng để dùng theo mặc định.

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 9 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Đặt ứng dụng mặc định

Chọn khi được hỏi

Đôi khi, điện thoại sẽ hỏi bạn muốn dùng ứng dụng nào. Ví dụ: điện thoại có thể hỏi bạn muốn mở ảnh bằng ứng dụng chỉnh sửa ảnh nào.

Cách đặt ứng dụng mặc định khi được hỏi:

  1. Nhấn vào ứng dụng bạn muốn sử dụng.
  2. Chọn tần suất bạn muốn dùng ứng dụng đó cho thao tác này: Luôn luôn hoặc Chỉ một lần.

Sau khi bạn đặt ứng dụng mặc định, điện thoại sẽ không hỏi bạn muốn dùng ứng dụng nào cho thao tác đó nữa. Nếu muốn điện thoại hỏi lại, bạn có thể xóa tùy chọn mặc định. Tìm hiểu cách xóa tùy chọn mặc định (bên dưới).

Chọn bất kỳ lúc nào
Bạn có thể thay đổi một số ứng dụng mặc định bất kỳ lúc nào. Các ứng dụng mặc định khác nhau tùy theo điện thoại và phiên bản Android.

Cách đặt ứng dụng mặc định vào thời điểm bất kỳ:

  1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
  2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo Sau đó Ứng dụng mặc định.
  3. Nhấn vào ứng dụng mặc định mà bạn muốn thay đổi.
  4. Nhấn vào ứng dụng bạn muốn sử dụng theo mặc định.

Xóa các tùy chọn cài đặt mặc định của ứng dụng

Nếu đặt một ứng dụng thực hiện thao tác cụ thể theo mặc định, thì bạn có thể xóa tùy chọn cài đặt đó.

  1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
  2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo.
  3. Nhấn vào ứng dụng bạn không muốn là ứng dụng mặc định nữa. Nếu bạn không nhìn thấy ứng dụng đó, trước tiên, hãy nhấn vào Xem tất cả ứng dụng hoặc Thông tin ứng dụng.
  4. Nhấn vào Nâng cao Sau đó Mở theo mặc định Sau đó Xóa tùy chọn mặc định. Nếu bạn không thấy phần "Nâng cao", hãy nhấn vào Mở theo mặc định Sau đó Xóa tùy chọn mặc định.

Sau khi xóa tùy chọn mặc định, khi bạn thực hiện lại thao tác đó, điện thoại sẽ hỏi bạn muốn dùng ứng dụng nào.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?