Porównanie danych w Universal Analytics i Google Analytics 4

Porównanie modeli danych Universal Analytics i Google Analytics 4
Ten artykuł jest przeznaczony dla właścicieli witryn i aplikacji, którzy przechodzą z Universal Analytics na Google Analytics 4 i mają niestandardowe potrzeby dotyczące zbierania danych oraz konfiguracji.
Tematy w tym artykule:

Rodzaje działań

Rodzaje działań Universal Analytics obejmują działania związane ze stroną, ze zdarzeniem, z e-commerce i z interakcją społecznościową.

Pomiar usługi w Google Analytics 4 opiera się dla odmiany na zdarzeniach, a każda interakcja może być rejestrowana jako zdarzenie. Z tego względu poszczególnym rodzajom działań w usłudze Universal Analytics odpowiadają zdarzenia w usłudze Google Analytics 4.

Rodzaj działania w usłudze Universal Analytics

Pomiar w usłudze Google Analytics 4

Odsłona

Zdarzenie

Zdarzenie

Zdarzenie

Społecznościowe

Zdarzenie

Transakcja/e-commerce

Zdarzenie

Czas działań użytkownika

Zdarzenie

Wyjątek

Zdarzenie

Widok aplikacji / wyświetlenie ekranu

Zdarzenie

Zdarzenia

Zdarzenia stanowią podstawową różnicę w modelu danych między usługami Universal Analytics a usługami Google Analytics 4.

Zdarzenie Universal Analytics ma parametry Kategoria, Działanie i Etykieta oraz określa rodzaj działania, którego dotyczy. W usługach Google Analytics 4 każde „działanie” jest zdarzeniem, więc nie ma rozróżnienia między rodzajami działań.Jeśli np. ktoś wyświetli jedną ze stron w Twojej witrynie, wywoływane jest zdarzenie page_view.

Zdarzenia Google Analytics 4 nie mają parametrów Kategoria, Działanie ani Etykieta. W przeciwieństwie do raportów Universal Analytics raporty Google Analytics 4 nie podają wartości Kategoria, Działanie ani Etykieta. Dlatego lepiej się zastanowić nad konfiguracją gromadzenia danych bezpośrednio w modelu Google Analytics 4 zamiast przenosić do niego dotychczasową strukturę zdarzeń.

Zdarzenia w usłudze Google Analytics 4 dzielą się na 4 kategorie: zbierane automatycznie, objęte pomiarem zaawansowanym, zalecane i niestandardowe. Zdarzenia zbierane automatycznie i objęte pomiarem zaawansowanym NIE WYMAGAJĄ dodawania kodu do strony internetowej lub aplikacji.

 • Zdarzenia zbierane automatycznie są rejestrowane automatycznie (bez kodu na stronie lub w aplikacji), pod warunkiem że w witrynie jest wdrożony podstawowy kod usługi Google Analytics 4 (za pomocą tagu gtag.js lub Menedżera tagów Google). Zdarzenia (i powiązane z nimi parametry) są zgodne ze wstępnie zdefiniowanymi nazwami i schematem.
 • Zdarzenia objęte pomiarem zaawansowanym to specjalny zestaw zdarzeń rejestrowanych automatycznie (bez kodu na stronie) w usłudze Google Analytics 4. Można je włączyć lub wyłączyć w interfejsie usługi Google Analytics 4. Zdarzenia i powiązane z nimi parametry są zgodne ze wstępnie zdefiniowanymi nazwami i schematem.

Wymienione poniżej rodzaje zdarzeń WYMAGAJĄ dodania kodu do strony internetowej lub aplikacji.

 • Zalecane zdarzenia mają wstępnie zdefiniowane nazwy i parametry oraz są rekomendowane dla określonych branż.Stosowanie zalecanych zdarzeń wraz z określonymi parametrami pozwoli Ci wyświetlać w raportach możliwie najbardziej szczegółowe informacje oraz korzystać z najnowszych funkcji i integracji, gdy tylko zostaną udostępnione. Te zdarzenia nie są jednak rejestrowane automatycznie. Aby je zbierać, musisz dodać kod do swoich stron internetowych lub aplikacji. Zdarzenia są zalecane w przypadku:
 • Zdarzenia niestandardowe to zdarzenia, które nazywasz i implementujesz samodzielnie.Przed utworzeniem zdarzenia niestandardowego należy w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają zdarzenia zbierane automatycznie, objęte pomiarem zaawansowanym i zalecane. Zdarzenia zbierane automatycznie i objęte pomiarem zaawansowanym są rejestrowane automatycznie. Zalecane zdarzenia zapewniają zgodność z przyszłymi uaktualnieniami funkcji. Zdarzenia niestandardowe nie zapewniają tych korzyści.

Zdarzenia i parametry zdarzeń podlegają ograniczeniom gromadzenia i konfiguracji w Google Analytics 4. Aby parametry zdarzeń były dostępne, należy je rejestrować w interfejsie raportowania. W przeciwnym razie będą dostępne tylko poprzez BigQuery Export i na potrzeby definicji odbiorców.  

Mapowanie zdarzeń Universal Analytics na Google Analytics 4

Podczas mapowania zdarzeń z usługi Universal Analytics na usługę Google Analytics 4:

 1. Najpierw poszukaj pasującego zdarzenia zbieranego automatycznie. Jeśli znajdziesz pasujące zdarzenie, nie twórz samodzielnie nowego. Jeśli nie istnieje żadne odpowiednie zdarzenie zbierane automatycznie, przejdź do kroku 2.
 2. Poszukaj pasującego zdarzenia objętego pomiarem zaawansowanym. Jeśli znajdziesz pasujące zdarzenie, nie twórz samodzielnie nowego.
 3. Znajdź pasujące zdarzenie zalecane. Zaimplementuj tagi, by aktywować zdarzenie zalecane.
 4. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego zdarzenia, utwórz własne zdarzenie niestandardowe.

Dopasowywanie zdarzeń w witrynie i aplikacji

Usługi Google Analytics 4 łączą pomiary witryny i aplikacji. Implementacje usług Universal Analytics dotyczą natomiast tylko witryn. Mapując zbieranie danych przez usługę Universal Analytics na zbieranie danych przez usługę Google Analytics 4, uwzględnij swoje potrzeby związane z pomiarem aplikacji. Jeśli w usłudze Google Analytics 4 masz strumień danych z aplikacji, a potrzebujesz informacji z wielu platform, zadbaj o to, aby zbieranie danych było spójne w witrynie i aplikacji.

Oto kilka rzeczy, na które trzeba uważać:

 • Te same zdarzenia powinny mieć tę samą nazwę (np. to samo zdarzenie nie powinno nazywać się 'accessory_purchase' w przypadku witryny, a 'access_purchase' w aplikacji).
 • Te same zdarzenia powinny mieć te same parametry (np. nie powinno się przekazywać parametru 'country' dla zdarzenia 'accessory_purchase' w witrynie, a parametru 'country_code' dla zdarzenia 'accessory_purchase' w aplikacji).
 • W przypadku zdarzeń z takimi samymi powiązanymi parametrami nazwy parametrów powinny być takie same (np. nie powinno się przekazywać parametru 'cc' dla zdarzenia 'accessory_purchase' w witrynie, a parametru 'country_code' dla zdarzenia 'accessory_purchase' w aplikacji).
 • Podczas zbierania danych te same parametry powinny mieć przekazywane porównywalne wartości (np. nie powinno się przekazywać wartości 'US' dla parametru 'country_code' w witrynie, a wartości 'USA' dla parametru 'country_code' w aplikacji).
 • Wartości przekazywane dla identyfikatora User-ID powinny być tego samego typu w przypadku witryn i aplikacji (np. nie powinno się przekazywać ciągu znaków '555321' w witrynie, a liczby całkowitej 55532 w aplikacji).
Spójność implementacji i nazewnictwa zdarzeń gwarantuje porównywalność danych z witryny i aplikacji oraz uzyskanie dokładnego obrazu podróży użytkownika.

Co się stanie, jeśli nie zmienisz zdarzeń Universal Analytics?

Postaraj się zmapować zdarzenia Universal Analytics na ich odpowiedniki w Google Analytics 4, jak opisaliśmy powyżej. Jeśli nie wprowadzisz żadnych zmian, musisz się liczyć z konsekwencjami:

 • Jeśli używasz tagu analytics.js w usłudze Universal Analytics: zdarzenia Universal Analytics nie będą zbierane w usłudze Google Analytics 4. Usługa Google Analytics 4 nie będzie zbierać żadnych powiązanych zdarzeń.
   
 • Jeśli używasz tagu gtag.js w usłudze Universal Analytics: schemat zdarzeń gtag.js jest spójny* w usługach Universal Analytics i Google Analytics 4. Dzięki temu zdarzenia z usługi Universal Analytics zostaną automatycznie zmapowane na zdarzenia w usłudze Google Analytics 4 zgodnie z podanym niżej opisem. Dotyczy to zdarzeń zgodnych ze wzorcem działanie/kategoria/etykieta/wartość. Pamiętaj, że parametry automatycznie zmapowane z usługi Universal Analytics na usługę Google Analytics 4 mogą być interpretowane jako parametry niestandardowe (jeśli nie są powiązane ze zdarzeniami zbieranymi automatycznie ani ze zdarzeniami objętymi pomiarem zaawansowanym).
  * Nie dotyczy to zdarzeń e-commerce, które dopuszczają „złożone” wartości parametrów (wiele par klucz-wartość).
 • Menedżer tagów Google: do zbierania danych o zdarzeniach służą szablony tagów. W przypadku zdarzeń zaimplementowanych za pomocą szablonów tagów Universal Analytics nie będą zbierane żadne dane.

Jeśli na potrzeby usługi Universal Analytics używasz tagu gtag.js

Jeśli Twoja usługa Universal Analytics została zaimplementowana za pomocą tagu gtag.js („UA-XXXXXXXX”) i nie zawiera konkretnego polecenia „send_to”, zdarzenia są automatycznie przekształcane do formatu usługi Google Analytics 4, gdy w konfiguracji jest podany identyfikator pomiaru usługi („G-XXXXXXXX”) lub gdy został użyty połączony tag witryny.

Przekształcanie formatu odbywa się w ten sposób:

 • Akcja zdarzenia staje się nazwą zdarzenia w usłudze Google Analytics 4.
 • Kategoria, etykieta i wartość zdarzenia stają się parametrami w usłudze Google Analytics 4. Limity dotyczące parametrów znajdziesz poniżej.

Na przykład to zdarzenie w usłudze Universal Analytics zaimplementowanej za pomocą tagu gtag.js:

1: gtag('event', <działanie>, {

2: 'event_category': <kategoria>,

3: 'event_label': <etykieta>,

4: 'value': <wartość>

5: });

będzie przekształcane do formatu usługi Google Analytics 4 zgodnie z tym ogólnym schematem zdarzenia:

1: gtag('event', <nazwa_zdarzenia>, {

2: <parametr_1>: <wartość_parametru_1>,

3: <parametr_2>: <wartość_parametru_2>,

4: <parametr_3>: <wartość_parametru_3>,

5: ...

6: });

Oznacza to, że wartość „<działanie>” w usłudze Universal Analytics jest mapowana na wartość „<nazwa_zdarzenia>” w usłudze Google Analytics 4. Parametry „event_category”, „event_label” i „value” oraz odpowiadające im wartości są mapowane na parametry z wartościami.

Konwencje nazewnictwa zdarzeń implementowanych ręcznie

Jeśli używasz wartości „Nazwa zdarzenia”, która nie jest jedną z nazw zdarzeń zbieranych automatycznie ani jedną z nazw zdarzeń objętych pomiarem zaawansowanym, Twoje zdarzenie zostanie zaliczone do zdarzeń zbieranych ręcznie.

Możesz używać maksymalnie 500 różnych nazw zdarzeń. Aby w pełni korzystać z możliwości raportowania i funkcji, które będą się pojawiać w przyszłości w usługach Google Analytics 4, używaj zalecanych nazw zdarzeń.

Parametry zdarzenia

Parametrów możesz używać, jeśli chcesz ze zdarzeniem wysyłać informacje wykraczające poza parametry zbierane automatycznie. Wszystkie zbierane przez Ciebie parametry są dostępne w przypadku definicji odbiorców i w narzędziu BigQuery.

Działanie parametrów

Parametr może zawierać nieograniczoną liczbę niepowtarzalnych wartości. Podczas konfigurowania usługi Google Analytics 4 i usługi Universal Analytics musisz jednak pamiętać o pewnych ważnych ograniczeniach i zależnościach.

 • Możesz wysyłać maksymalnie 25 parametrów niestandardowych na zdarzenie, a każda wartość może się składać z co najwyżej 100 znaków.
 • Występuje łączny limit wynoszący 50 niestandardowych parametrów tekstowych i 50 numerycznych na usługę.

Przykład

W swojej witrynie z filmami mierzysz liczbę kliknięć linków do pobierania. Struktura tagowania w usłudze Universal Analytics może wyglądać tak:

 • event_category: "Filmy"
 • action: "Pobieranie"
 • event_label: "Toy Story"

Jeśli usługa Universal Analytics została zaimplementowana za pomocą tagu gtag.js, to zdarzenie zostanie przekształcone do formatu usługi Google Analytics 4 w taki sposób:

 • Wartość „Pobieranie” stanie się nazwą zdarzenia.
 • Parametr „event_category” stanie się parametrem niestandardowym.
 • Parametr „event_label” stanie się parametrem niestandardowym.

Bardziej ogólna struktura zdarzenia wyglądałaby więc tak:

 • event_category: [rodzajZasobu]
 • action: [rodzajInterakcji]
 • event_label: [nazwaZasobu]
W implementacji za pomocą tagu gtag.js wartość parametru „action” staje się nazwą zdarzenia. Jeśli masz 10 rodzajów interakcji, zostaną one przekształcone w 10 różnych nazw zdarzeń.

Przekształcanie pozostałych parametrów usługi Universal Analytics w parametry usługi Google Analytics 4 odbywa się w podobny sposób. Do każdego nowego zdarzenia odpowiadającego kolejnym wartościom parametru „action” zostaną dodane parametry „event_category” i „event_label”.

Jeśli struktura zdarzenia jest podobna do podanego wyżej przykładu:

 1. Zacznij zbierać dane. Sprawdź dane zdarzenia w BigQuery.
 2. Sprawdź, które z dotychczasowych zdarzeń są już zbierane automatycznie lub objęte pomiarem zaawansowanym. Dodaj polecenie „send_to”, by wysyłać te zdarzenia tylko do implementacji usługi Universal Analytics, a nie do usługi Google Analytics 4.
 3. W miarę możliwości zaimplementuj zalecane zdarzenia.

Wyświetlenia ekranu i odsłony

Odsłony w Universal Analytics przekładają się na zdarzenie „page_view” w usługach Google Analytics 4.W Menedżerze tagów Google zdarzenie page_view jest wywoływane automatycznie przez fragment kodu 'config' gtag.js lub przez tag szablonu konfiguracji Google Analytics 4.

Niektóre atrybuty odsłony w Universal Analytics mają odpowiedniki w Google Analytics 4:

Atrybut odsłony w Universal Analytics

Atrybut odsłony w Google Analytics 4

page_title

page_title

page_location

page_location

page_path

page_path

Brak

page_referrer

 

Wyświetlenie ekranu to odpowiednik odsłony w przypadku aplikacji.W usługach Google Analytics 4 zdarzenie screen_view jest wywoływane za każdym razem, gdy użytkownik wyświetli ekran.

Sesje

Sesja to grupa interakcji użytkownika, które zachodzą na Twojej stronie w danym przedziale czasu.

W przypadku Universal Analytics sesja może obejmować kilka odsłon, zdarzeń, interakcji społecznościowych i transakcji e-commerce. Sesje są zwykle uznawane za zakończone po 30 minutach braku aktywności lub innego kwalifikującego się zdarzenia resetowania.

Dane o sesjach Google Analytics 4 są zbierane automatycznie na podstawie zdarzenia session_start. Czas trwania sesji to czas między pierwszym a ostatnim zdarzeniem w sesji. To jeden z aspektów, które mogą powodować różnice w pomiarze sesji między usługami Universal Analytics i Google Analytics 4.

Zliczanie aktywnych użytkowników

W Google Analytics 4 aktywność użytkownika jest wykrywana automatycznie.Natomiast Universal Analytics wykorzystuje instrumentację ręczną (uruchomienie tagu w przypadku zdarzenia interaktywnego). Użytkownik może uruchomić aplikację i zostać uznany za aktywnego użytkownika w Google Analytics 4, ale nie w Universal Analytics. Może to prowadzić do zarejestrowania większej liczby aktywnych użytkowników w Google Analytics 4.

Zliczanie sesji

Niektóre aspekty zliczania sesji w Google Analytics 4 odbiegają od Universal Analytics. W Universal Analytics nowa kampania zacznie nową sesję niezależnie od aktywności, a w Google Analytics 4 nowa kampania nie rozpoczyna nowej sesji.Może to spowodować zmniejszenie liczby sesji w raportach Google Analytics 4.

Rozbieżności może też powodować sposób zliczania późniejszych działań. W Universal Analytics działania są przetwarzane, jeśli nastąpiły w ciągu 4 godzin od zamknięcia poprzedniego dnia. Google Analytics 4 przetwarza zdarzenia, które są rejestrowane w czasie do 72 godzin. Może to prowadzić do obniżenia liczby sesji w usłudze Universal Analytics (zwłaszcza w przypadku aplikacji) i spowodować rozbieżności w raportowanych danych w ciągu tych 72 godzin.

Zdarzenia rejestrowane przez Google Analytics 4 są przesyłane automatycznie, gdy aplikacje na iOS działają w tle. W Universal Analytics tak się nie dzieje.Dlatego w raportach Google Analytics 4 dane dotyczące aplikacji na iOS mogą wykazywać znacznie większe liczby.

Wymiary i dane niestandardowe

Wymiary i dane niestandardowe w Universal Analytics umożliwiają dodawanie informacji do zebranych danych. W Google Analytics 4 służą do tego zdarzenia lub parametry zdarzeń oraz właściwości użytkownika. Zmapuj swoje wymiary i dane niestandardowe w podany niżej sposób, zgodnie z ich zakresem.

Zakres w usłudze Universal Analytics

mapuje się na następujące elementy w usłudze Google Analytics 4

Ograniczone do działania

Zdarzenia lub parametry zdarzeń

Ograniczone do użytkownika

Właściwości użytkownika

Ograniczone do sesji

Brak odpowiednika w usłudze Google Analytics 4

Ograniczone do produktu

Parametry e-commerce

Zdarzenia, parametry zdarzeń i właściwości użytkownika podlegają ograniczeniom usługi Google Analytics 4.

Grupowanie treści

W Universal Analytics grupowanie treści pozwala łączyć treści w logiczną strukturę, a następnie wyświetlać i porównywać dane według nazwy grupy.Możesz na przykład wyświetlić łączną liczbę odsłon wszystkich stron w grupie, np. „Mężczyźni/Koszule”, a następnie przejść do analizy danych dla poszczególnych adresów URL lub tytułów stron w tej grupie.

Usługi Google Analytics 4 mają jeden wstępnie zdefiniowany parametr zdarzenia dla grupy treści („content_group” w tagu gtag.js lub „Grupa treści” w Menedżerze tagów Google), który uzupełnia dane w wymiarze „Grupa treści”. Dodatkowe wymiary grup treści Universal Analytics można wdrożyć oddzielnie w GA4 jako wymiary niestandardowe ograniczone do zdarzenia, które działają oddzielnie.

User-ID

Funkcja User-ID w Universal Analytics i Google Analytics 4 ma podobny cel, czyli zapewnienie użytkownikom przestrzeni tożsamości, aby umożliwiać analizowanie ich danych. Zmapowanie identyfikatorów User-ID z usługi Universal Analytics na usługę Google Analytics 4 nie wymaga wprowadzania zmian w sposobie zbierania danych.

Funkcja User-ID w usługach Google Analytics 4 umożliwia wyświetlanie danych o interakcjach użytkowników z Twoją witryną lub aplikacją, które miały miejsce na różnych platformach i urządzeniach. Aby korzystać z tej funkcji, musisz mieć możliwość generowania własnych unikalnych i trwałych identyfikatorów, spójnego przypisywania ich użytkownikom oraz dodawania ich do danych przesyłanych do Analytics. Analytics odtwarza podróż użytkownika na podstawie wszystkich danych powiązanych z tym samym identyfikatorem User-ID. W przeciwieństwie do Universal Analytics usługa Google Analytics 4 bezpośrednio uwzględnia identyfikator User-ID we wszystkich raportach, analizach i statystykach, nie wymagając osobnego widoku raportów User-ID.

Zgodność wdrożenia w witrynie i aplikacji

Jeśli chcesz uzyskać jeden widok użytkowników aplikacji i witryny, zadbaj o to, aby implementacja User-ID w witrynie była spójna z wdrożeniem tej funkcji w aplikacji:

 • Ten sam identyfikator powinien być używany do śledzenia użytkowników aplikacji i witryny.
 • Wartości przesyłane jako User-ID w przypadku witryny i aplikacji powinny być tego samego typu (np. ciąg znaków '555321' w witrynie i liczba całkowita 55532 w aplikacji).

Client-ID

Client-ID to unikalny, losowo generowany ciąg znaków, który anonimowo identyfikuje wystąpienie przeglądarki. Jest przechowywany w plikach cookie przeglądarki, więc kolejne wizyty w tej samej witrynie mogą być powiązane z tym samym użytkownikiem.

Identyfikator Client-ID w Universal Analytics i Google Analytics 4 ma tę samą semantykę i ten sam cel – zapewnienie pseudonimowego identyfikatora użytkownika. Jego odpowiednik dla aplikacji w usłudze Google Analytics 4 to identyfikator instancji aplikacji.

Parametry (usługi Google Analytics 4)

W usługach Google Analytics 4 możesz wysyłać parametry z każdym zdarzeniem. Parametry to dodatkowe informacje, które mogą jeszcze dokładniej określić działanie wykonane przez użytkownika albo dodać do zdarzenia szerszy kontekst. Dzięki parametrom możesz np. opisać wartość zakupu lub określić, gdzie, jak i dlaczego zdarzenie zostało zarejestrowane.

Niektóre parametry, np. page_title, są wysyłane automatycznie. Poza parametrami rejestrowanymi automatycznie możesz zarejestrować do 25 parametrów na każde zdarzenie. W przypadku zdarzenia dotyczącego stylu gry, np. level_up, możesz dodać takie parametry jak level_number, character_name itp. W przypadku zdarzenia dotyczącego stylu treści, np. content_view, możesz dodać takie parametry jak article_id, article_title, author_name, author_id itd.

Właściwość użytkownika (usługi Google Analytics 4)

Właściwości użytkownika to atrybuty użytkowników, którzy korzystają z Twojej aplikacji lub witryny.Są one używane do opisywania segmentów Twoich użytkowników, np. ich ustawień języka lub położenia geograficznego.Analytics automatycznie rejestruje niektóre właściwości użytkownika.

Ustawienia zbierania danych, które można przenieść

Podane niżej ustawienia zbierania danych zostaną przeniesione z Universal Analytics do Google Analytics 4 w niezmienionej postaci, o ile zbieranie danych w usłudze Universal Analytics jest wdrożone w tagu gtag.js lub Menedżerze tagów Google.

Ustawienia zbierania danych, które nie mają odpowiednika w Google Analytics 4

Grupowanie zdarzeń

Skrypt JavaScript gtag.js zbiera większość zdarzeń po stronie klienta w jednym żądaniu HTTP. Pamiętaj jednak, że:

 • zdarzenia konwersji są zawsze przekazywane natychmiast, choć mogą być częścią grupy;
 • kontenery ładowane w trybie debugowania nigdy nie grupują zdarzeń, co ułatwia działanie DebugView w czasie rzeczywistym;
 • jeśli po opuszczeniu strony przez użytkownika (np. po przejściu na inną stronę) po jego stronie pozostają jakieś zdarzenia, są one natychmiast wysyłane;
 • w przeglądarkach, które nie obsługują sendBeacon API, wszystkie zdarzenia są wysyłane w takiej postaci, w jakiej występują (bez grupowania).

Porównywanie danych raportu w usługach Universal Analytics i Google Analytics 4

Oprócz opisanych w tym artykule różnic w modelach danych przyczyną rozbieżności między danymi usług Universal Analytics i Google Analytics 4 mogą być ustawienia tagowania i konfiguracji.Podczas porównywania danych usługi Google Analytics 4 z danymi Universal Analytics sprawdź, czy:

 • Twój identyfikator śledzenia (z usługi Universal Analytics) i identyfikator pomiaru (z usługi Google Analytics 4) zbierają dane z tych samych stron internetowych;
 • obie usługi mają równoważne implementacje tagów (zalecamy na przykład zapoznanie się z tymi uwagami dotyczącymi stosowania połączonych tagów witryny);
 • wszystkie tagi się uruchamiają (Google Tag Assistant pomoże Ci sprawdzić, czy tagi działają prawidłowo);
 • usługa Universal Analytics i usługa Google Analytics 4 używają tych samych stref czasowych (Ustawienia usługi > Strefa czasowa raportowania);
 • porównujesz niefiltrowany widok danych w usłudze Universal Analytics z pojedynczym strumieniem danych z sieci w usłudze Google Analytics 4;
 • zarówno usługa Universal Analytics, jak i usługa Google Analytics 4 gromadzą dane od co najmniej 30 minut, co umożliwia porównywanie danych w raportach Czas rzeczywisty.

Po spełnieniu powyższych warunków możesz porównać w raportach Czas rzeczywisty następujące dane z usługi Universal Analytics i usługi Google Analytics 4:

Dane w usłudze UA / raport Dane w usłudze Google Analytics 4 / raport

Odsłony

Czas rzeczywisty > Treść > karta Odsłony

Liczba zdarzeń (dla zdarzenia page_view)

Czas rzeczywisty > karta Liczba zdarzeń według nazwy zdarzenia

Realizacje celu

Czas rzeczywisty > Konwersje

Konwersje

Karta Liczba konwersji według nazwy zdarzenia

(Jeśli włączysz zdarzenie jako konwersję odpowiadającą jednej z Twoich realizacji celów, np. jeśli utworzysz i włączysz jako konwersję zdarzenie polegające na otwarciu określonej strony, która odpowiada jednemu z Twoich celów miejsc docelowych).

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false