Ten artykuł jest częścią przewodnika po migracji z Universal Analytics do Google Analytics 4. Zobacz spis treści tego przewodnika.

[UA→GA4] Dane Universal Analytics a dane Google Analytics 4

Porównanie modeli danych Universal Analytics i Google Analytics 4
Ten artykuł jest przeznaczony dla właścicieli witryn i aplikacji, którzy przechodzą z Universal Analytics na Google Analytics 4 i mają niestandardowe potrzeby dotyczące zbierania danych oraz konfiguracji.
Tematy w tym artykule:

Rodzaje działań

Rodzaje działań Universal Analytics obejmują działania związane ze stroną, ze zdarzeniem, z e-commerce i z interakcją społecznościową.

Dane Google Analytics 4 opierają się dla odmiany na zdarzeniach, a każda interakcja może być rejestrowana jako zdarzenie. Z tego względu poszczególnym rodzajom działań w usłudze Universal Analytics odpowiadają zdarzenia w usłudze Google Analytics 4.

Typ działania

w usłudze Universal Analytics…

jest rejestrowany

w usłudze Google Analytics 4 jako…

Odsłona

Zdarzenie

Zdarzenie

Zdarzenie

Społecznościowe

Zdarzenie

Transakcja/e-commerce

Zdarzenie

Czas działań użytkownika

Zdarzenie

Wyjątek

Zdarzenie

Widok aplikacji / wyświetlenie ekranu

Zdarzenie

Zdarzenia

Zdarzenia stanowią podstawową różnicę w modelu danych między usługami Universal Analytics a usługami Google Analytics 4.

Zdarzenie Universal Analytics ma parametry Kategoria, Działanie i Etykieta oraz określa rodzaj działania, którego dotyczy. W usługach Google Analytics 4 każde „działanie” jest zdarzeniem, więc nie ma rozróżnienia między rodzajami działań.Jeśli np. ktoś wyświetli jedną ze stron w Twojej witrynie, wywoływane jest zdarzenie page_view.

Zdarzenia Google Analytics 4 nie mają parametrów Kategoria, Działanie ani Etykieta. W przeciwieństwie do raportów Universal Analytics raporty Google Analytics 4 nie podają wartości Kategoria, Działanie ani Etykieta. Dlatego lepiej zastanowić się nad skonfigurowaniem gromadzenia danych bezpośrednio w modelu Google Analytics 4 zamiast przenosić do Google Analytics 4 dotychczasową strukturę zdarzeń.

Wyświetlenia ekranu i odsłony

Odpowiednikami odsłon w Universal Analytics są zdarzenia page_view w usługach Google Analytics 4. Zdarzenie page_view jest wywoływane automatycznie przez polecenie config w tagu gtag lub przez tag konfiguracji Google Analytics 4 w Menedżerze tagów Google.

Niektóre atrybuty odsłony w Universal Analytics mają odpowiedniki w Google Analytics 4:

Atrybut odsłony w Universal Analytics

Atrybut odsłony w Google Analytics 4

page_title

page_title

page_location

page_location

page_path

page_path

Brak

page_referrer

 

Wyświetlenie ekranu to odpowiednik odsłony w przypadku aplikacji. W usługach Google Analytics 4 zdarzenie screen_view jest wywoływane za każdym razem, gdy użytkownik wyświetli ekran.

Nie należy porównywać odsłon między usługami Universal Analytics i Google Analytics 4, ponieważ są one obliczane w inny sposób i wartości będą się różnić od siebie.

Sesje

Sesja to grupa interakcji użytkownika, które zachodzą na Twojej stronie w danym przedziale czasu.

W przypadku Universal Analytics sesja może obejmować kilka odsłon, zdarzeń, interakcji społecznościowych i transakcji e-commerce. Sesje są zwykle uznawane za zakończone po 30 minutach braku aktywności lub innego kwalifikującego się zdarzenia resetowania.

Dane o sesjach Google Analytics 4 są zbierane automatycznie na podstawie zdarzenia session_start. Czas trwania sesji to czas między pierwszym a ostatnim zdarzeniem w sesji. To jeden z aspektów, które mogą powodować różnice w pomiarze sesji między usługami Universal Analytics i Google Analytics 4.

Zliczanie aktywnych użytkowników

W Google Analytics 4 aktywność użytkownika jest wykrywana automatycznie.Natomiast Universal Analytics wykorzystuje instrumentację ręczną (uruchomienie tagu w przypadku zdarzenia interaktywnego). Użytkownik może uruchomić aplikację i zostać uznany za aktywnego użytkownika w Google Analytics 4, ale nie w Universal Analytics. Może to prowadzić do zarejestrowania większej liczby aktywnych użytkowników w Google Analytics 4.

Zliczanie sesji

Niektóre aspekty zliczania sesji w Google Analytics 4 odbiegają od Universal Analytics. W Universal Analytics nowa kampania zacznie nową sesję niezależnie od aktywności, a w Google Analytics 4 nowa kampania nie rozpoczyna nowej sesji.Może to spowodować zmniejszenie liczby sesji w raportach Google Analytics 4.

Rozbieżności może też powodować sposób zliczania późniejszych działań. W Universal Analytics działania są przetwarzane, jeśli nastąpiły w ciągu 4 godzin od zamknięcia poprzedniego dnia. Google Analytics 4 przetwarza zdarzenia, które są rejestrowane w czasie do 72 godzin. Może to prowadzić do obniżenia liczby sesji w usłudze Universal Analytics (zwłaszcza w przypadku aplikacji) i spowodować rozbieżności w raportowanych danych w ciągu tych 72 godzin.

Zdarzenia rejestrowane przez Google Analytics 4 są przesyłane automatycznie, gdy aplikacje na iOS działają w tle. W Universal Analytics tak się nie dzieje.Dlatego w raportach Google Analytics 4 dane dotyczące aplikacji na iOS mogą wykazywać znacznie większe liczby.

Wymiary i dane niestandardowe

Wymiary i dane niestandardowe w Universal Analytics umożliwiają dodawanie informacji do zebranych danych. W Google Analytics 4 służą do tego parametry zdarzeń. Zmapuj swoje wymiary i dane niestandardowe w podany niżej sposób, zgodnie z ich zakresem.

Zakres w usłudze Universal Analytics

mapuje się na następujące elementy w usłudze Google Analytics 4

Ograniczone do działania

Wymiar niestandardowy ograniczony do zdarzenia

Ograniczone do użytkownika

Wymiar niestandardowy ograniczony do użytkownika

Ograniczone do sesji

Brak odpowiednika w usłudze Google Analytics 4

Ograniczone do produktu

Parametry e-commerce

Zdarzenia, parametry zdarzeń i właściwości użytkownika podlegają ograniczeniom usługi Google Analytics 4.

Grupowanie treści

W Universal Analytics grupowanie treści pozwala łączyć treści w logiczną strukturę, a następnie wyświetlać i porównywać dane według nazwy grupy.Możesz np. wyświetlić łączną liczbę odsłon wszystkich stron w grupie „Mężczyźni/Koszule”, a potem przejść do analizy danych dla poszczególnych adresów URL lub tytułów stron w tej grupie.

Usługi Google Analytics 4 mają jeden wstępnie zdefiniowany parametr zdarzenia dla grupy treści („content_group” w tagu gtag.js lub „Grupa treści” w Menedżerze tagów Google), który uzupełnia dane w wymiarze „Grupa treści”. Dodatkowe wymiary grup treści Universal Analytics można wdrożyć oddzielnie w GA4 jako wymiary niestandardowe ograniczone do zdarzenia, które działają oddzielnie.

User-ID

Funkcja User-ID w Universal Analytics i Google Analytics 4 ma podobny cel, czyli zapewnienie użytkownikom przestrzeni tożsamości, aby umożliwiać analizowanie ich danych. Zmapowanie identyfikatorów User-ID z usługi Universal Analytics na usługę Google Analytics 4 nie wymaga wprowadzania zmian w sposobie zbierania danych.

Funkcja User-ID w usługach Google Analytics 4 umożliwia wyświetlanie danych o interakcjach użytkowników z Twoją witryną lub aplikacją, które miały miejsce na różnych platformach i urządzeniach. Aby korzystać z tej funkcji, musisz mieć możliwość generowania własnych unikalnych i trwałych identyfikatorów, spójnego przypisywania ich użytkownikom oraz dodawania ich do danych przesyłanych do Analytics. Analytics odtwarza podróż użytkownika na podstawie wszystkich danych powiązanych z tym samym identyfikatorem User-ID. W przeciwieństwie do Universal Analytics usługa Google Analytics 4 bezpośrednio uwzględnia identyfikator User-ID we wszystkich raportach, analizach i statystykach, nie wymagając osobnego widoku raportów User-ID.

Zgodność wdrożenia w witrynie i aplikacji

Jeśli chcesz uzyskać jeden widok użytkowników aplikacji i witryny, zadbaj o to, aby implementacja User-ID w witrynie była spójna z wdrożeniem tej funkcji w aplikacji:

 • Ten sam identyfikator powinien być używany do śledzenia użytkowników aplikacji i witryny.
 • Wartości przesyłane jako User-ID w przypadku witryny i aplikacji powinny być tego samego typu (np. ciąg znaków '555321' w witrynie i liczba całkowita 55532 w aplikacji).

Client-ID

Client-ID to unikalny, losowo generowany ciąg znaków, który anonimowo identyfikuje wystąpienie przeglądarki. Jest przechowywany w plikach cookie przeglądarki, więc kolejne wizyty w tej samej witrynie mogą być powiązane z tym samym użytkownikiem.

Identyfikator Client-ID w Universal Analytics i Google Analytics 4 ma tę samą semantykę i ten sam cel – zapewnienie pseudonimowego identyfikatora użytkownika. Jego odpowiednik dla aplikacji w usłudze Google Analytics 4 to identyfikator instancji aplikacji.

Parametry (usługi Google Analytics 4)

W usługach Google Analytics 4 możesz wysyłać parametry z każdym zdarzeniem. Parametry to dodatkowe informacje, które mogą jeszcze dokładniej określić działanie wykonane przez użytkownika albo dodać do zdarzenia szerszy kontekst. Dzięki parametrom możesz np. opisać wartość zakupu lub określić, gdzie, jak i dlaczego zdarzenie zostało zarejestrowane.

Niektóre parametry, np. page_title, są wysyłane automatycznie. Poza parametrami rejestrowanymi automatycznie możesz zarejestrować do 25 parametrów na każde zdarzenie. W przypadku zdarzenia dotyczącego stylu gry, np. level_up, możesz dodać takie parametry jak level_number, character_name itp. W przypadku zdarzenia dotyczącego stylu treści, np. content_view, możesz dodać takie parametry jak article_id, article_title, author_name, author_id itd.

Właściwość użytkownika (usługi Google Analytics 4)

Właściwości użytkownika to atrybuty użytkowników, którzy korzystają z Twojej aplikacji lub witryny.Są one używane do opisywania segmentów Twoich użytkowników, np. ich ustawień języka lub położenia geograficznego.Analytics automatycznie rejestruje niektóre właściwości użytkownika.

Ustawienia zbierania danych, które można przenieść

Podane niżej ustawienia zbierania danych zostaną przeniesione z Universal Analytics do Google Analytics 4 w niezmienionej postaci, o ile zbieranie danych w usłudze Universal Analytics jest wdrożone w tagu gtag.js lub Menedżerze tagów Google.

Ustawienia zbierania danych, które nie mają odpowiednika w Google Analytics 4

Grupowanie zdarzeń w usługach Google Analytics 4

W usługach Google Analytics 4 większość zdarzeń jest grupowana po stronie klienta. Jednak

 • zdarzenia konwersji są zawsze przekazywane natychmiast, choć mogą być częścią grupy;
 • kontenery ładowane w trybie debugowania nigdy nie grupują zdarzeń, co ułatwia działanie DebugView w czasie rzeczywistym;
 • jeśli po opuszczeniu strony przez użytkownika (np. po przejściu na inną stronę) po jego stronie pozostają jakieś zdarzenia, są one natychmiast wysyłane;
 • w przeglądarkach, które nie obsługują sendBeacon API, wszystkie zdarzenia są wysyłane w takiej postaci, w jakiej występują (bez grupowania).

Porównywanie danych raportu w usługach Universal Analytics i Google Analytics 4

Oprócz opisanych w tym artykule różnic w modelach danych przyczyną rozbieżności między danymi usług Universal Analytics i Google Analytics 4 mogą być ustawienia tagowania i konfiguracji.Podczas porównywania danych usługi Google Analytics 4 z danymi Universal Analytics sprawdź, czy:

 • Twój identyfikator śledzenia (z usługi Universal Analytics) i identyfikator pomiaru (z usługi Google Analytics 4) zbierają dane z tych samych stron internetowych;
 • obie usługi mają równoważne implementacje tagów (zalecamy na przykład zapoznanie się z tymi uwagami dotyczącymi stosowania połączonych tagów witryny);
 • wszystkie tagi się uruchamiają (Google Tag Assistant pomoże Ci sprawdzić, czy tagi działają prawidłowo);
 • usługa Universal Analytics i usługa Google Analytics 4 używają tych samych stref czasowych (Ustawienia usługi > Strefa czasowa raportowania);
 • porównujesz niefiltrowany widok danych w usłudze Universal Analytics z pojedynczym strumieniem danych z sieci w usłudze Google Analytics 4;
 • zarówno usługa Universal Analytics, jak i usługa Google Analytics 4 gromadzą dane od co najmniej 30 minut, co umożliwia porównywanie danych w raportach Czas rzeczywisty.

Po spełnieniu powyższych warunków możesz porównać w raportach Czas rzeczywisty następujące dane z usługi Universal Analytics i usługi Google Analytics 4:

Dane w usłudze UA / raport Dane w usłudze Google Analytics 4 / raport

Odsłony

Czas rzeczywisty > Treść > karta Odsłony

Liczba zdarzeń (dla zdarzenia page_view)

Czas rzeczywisty > karta Liczba zdarzeń według nazwy zdarzenia

Realizacje celu

Czas rzeczywisty > Konwersje

Konwersje

Karta Liczba konwersji według nazwy zdarzenia

(Jeśli włączysz zdarzenie jako konwersję odpowiadającą jednej z Twoich realizacji celów, np. jeśli utworzysz i włączysz jako konwersję zdarzenie polegające na otwarciu określonej strony, która odpowiada jednemu z Twoich celów miejsc docelowych).

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false