[UA→GA4] נתוני Universal Analytics לעומת נתוני Google Analytics 4

השוואה בין מודל הנתונים של Universal Analytics למודל הנתונים של Google Analytics 4
במאמר הזה מוסברים ההבדלים בין מודל הנתונים ב-GA4 לבין מודל הנתונים ב-UA. להסבר על ההבדלים בין מדדים ספציפיים ב-UA וב-GA4 (לדוגמה, השוואה בין מספרי צפיות בדפים שמוצגים ב-GA4 לעומת UA), מומלץ לקרוא את המאמר הזה.
הנושאים במאמר:

סוגי היטים

סוגי ההיטים ב-Universal Analytics כוללים היט בדף, היט אירוע, היט מסחר אלקטרוני והיט אינטראקציה חברתית.

לעומת זאת, בנכס Google Analytics 4 המדידה מבוססת אירועים, והעיקרון שעומד מאחוריה הוא שאפשר לתעד כל אינטראקציה כאירוע. לכן סוגי ההיטים שמתועדים בנכס Universal Analytics מתורגמים לאירועים בנכס Google Analytics 4.

בנכס Universal Analytics,

סוג של היט...

מתועד במסגרת

נכס Google Analytics 4 בתור...

צפייה בדף

אירוע

אירוע

אירוע

רשתות חברתיות

אירוע

עסקה/מסחר אלקטרוני

אירוע

תזמון משתמש

אירוע

חריגה

אירוע

צפייה באפליקציה/מסך

אירוע

אירועים

יש הבדל מהותי בין מודל הנתונים של נכסי Universal Analytics לזה של נכסי Google Analytics 4 בכל הנוגע לתיעוד אירועים.

אירוע שמתועד ב-Universal Analytics מסווג לפי קטגוריה, פעולה ותווית ונחשב לסוג היט נפרד. בנכסי Google Analytics 4 כל "היט" הוא אירוע ואין הבחנה בין סוגי ההיטים. לדוגמה, כשמישהו צופה באחד מהדפים באתר שלכם, מופעל אירוע page_view

אירועים שמתועדים ב-Google Analytics 4  לא מסווגים לפי קטגוריה, פעולה ותווית, ושלא כמו בדוחות של Universal Analytics, בדוחות של Google Analytics 4 לא מוצגות קטגוריה, פעולה ותווית. לכן מומלץ לחשוב מחדש על איסוף הנתונים ולהתאים אותו למודל של Google Analytics 4 במקום להעביר לשם את מבנה האירועים הקיים.

צפיות בדפים ובמסכים

צפיות בדפים שתועדו ב-Universal Analytics מתורגמות כאירוע page_view בנכסי Google Analytics 4. אירוע page_view מופעל באופן אוטומטי על-ידי פקודת config באמצעות תג gtag או על-ידי תג תצורת Google Analytics 4 ב-Google Tag Manager.

לחלק ממאפייני הצפייה בדפים של Universal Analytics יש מאפייני Google Analytics 4 מקבילים, כפי שמתואר בהמשך:

מאפיין 'צפייה בדף' ב-Universal Analytics

מאפיין 'צפייה בדף' ב-Google Analytics 4

page_title

page_title

page_location

page_location

page_path

page_path

אין

page_referrer

 

צפייה במסך היא אירוע באפליקציה שמקביל לאירוע צפייה בדף באתר.  בנכסי Google Analytics 4, אירוע screen_view מופעל בכל פעם שמשתמש צופה במסך. 

המספר הכולל של צפיות בדפים ב-Universal Analytics אמור להיות דומה למספר ב-Google Analytics 4, וההבדלים ביניהם יהיו בדרך כלל של עשיריות אחוז בודדות. הסיבה לכך היא שבשתי המערכות, Google Tag פועל באופן זהה בתיעוד ההיטים של הצפיות בדף. טווח הסטייה בין המספרים הכוללים נגרם בדרך כלל כתוצאה ממסננים שונים שהוחלו ב-Universal Analytics וב-Google Analytics 4.

סשנים

סשן הוא קבוצה של אינטראקציות של המשתמש עם האתר שמתרחשות בפרק זמן נתון.

ב-Universal Analytics סשן יכול לכלול מספר צפיות בדפים, אירועים, אינטראקציות ברשתות חברתיות ופירוטי עסקאות. מבחינת מדידה, סשן מסתיים לאחר 30 דקות של חוסר פעילות או אירוע איפוס אחר שנקבע. 

מדדי הסשנים ב-Google Analytics 4 נגזרים מאירוע session_start, שהוא אירוע שנאסף באופן אוטומטי. משך הזמן של סשן נקבע לפי משך הזמן שחולף בין האירוע הראשון לאירוע האחרון בסשן. הבדל דק זה והבדלים דקים אחרים עשויים לגרום לחוסר התאמה בין נתוני הסשנים בנכסי Universal Analytics לנתונים שלהם בנכסי Google Analytics 4. 

חישוב המדד 'משתמש פעיל'

פעילות המשתמשים מזוהה באופן אוטומטי ב-Google Analytics 4.  לעומת זאת, Universal Analytics מסתמך על הגדרת תגים ידנית (הפעלה של אירוע אינטראקטיבי). משתמש יכול להפעיל אפליקציה ולהיחשב כמשתמש פעיל ב-Google Analytics 4, אך לא ב-Universal Analytics. מצב כזה עשוי להוביל למספרים גבוהים יותר של משתמשים פעילים ב-Google Analytics 4.

ספירת סשנים

יש הבדלים מסוימים בין ספירת הסשנים ב-Google Analytics 4 לספירה שלהם ב-Universal Analytics. ב-Universal Analytics קמפיין חדש יתחיל סשן חדש ללא קשר לפעילות. ב-Google Analytics 4, קמפיין חדש לא מתחיל סשן חדש. זה עשוי לגרום לכך שמספרי הסשנים שמוצגים בנכס Google Analytics 4 יהיו נמוכים יותר.

תיעוד מאוחר של היטים גם כן עשוי להשפיע על הספירה. היטים מאוחרים הם היטים שאינם נשלחים באופן מיידי. ב-Universal Analytics, ההיטים מעובדים אם הם מגיעים בתוך 4 שעות מסיום היום הקודם. ב-Google Analytics 4, אירועים מעובדים אם הם מגיעים באיחור של עד 72 שעות. מכיוון שאירועי Google Analytics 4 מעובדים לאחר טווח זמן ארוך יותר, ייתכן שתראו ספירות גבוהות יותר של סשנים בנכס Google Analytics 4. כמו כן, ייתכן שתראו הבדלים בנתונים המדווחים בטווח 72 השעות שצוין.

לדוגמה, משתמש מנותק מהרשת בזמן גלישה באתר שלכם בנייד ולאחר מכן הוא מתחבר שוב לרשת לאחר 48 שעות. מערכת Google Analytics 4 מעבדת את ההיט המאוחר, בעוד שמערכת Universal Analytics לא מעבדת אותו. כתוצאה מכך, ב-Google Analytics 4 ספירת הסשנים תהיה גבוהה יותר.

כשאפליקציות ל-iOS מועברות לפעולה ברקע, המערכת מעלה באופן אוטומטי את אירועי Google Analytics 4 שתועדו. ב-Universal Analytics המצב שונה. כתוצאה מכך, המדדים הקשורים ל-iOS עשויים להיות גבוהים באופן משמעותי בדוחות Google Analytics 4.

מאפיינים ומדדים מותאמים אישית

מאפיינים ומדדים מותאמים אישית שמוגדרים ב-Universal Analytics מוסיפים מידע לנתונים שנאספים. ב-Google Analytics 4, פרמטרים של אירוע משרתים את המטרה הזו. מפו את המאפיינים והמדדים המותאמים אישית באופן הבא, בהתאם להיקף שלהם.

רמת היקף בנכס Universal Analytics

ממופה באופן הבא בנכס Google Analytics 4

היקף ברמת ההיט

מאפיין מותאם אישית ברמת האירוע

היקף ברמת המשתמש 

מאפיין מותאם אישית בהיקף רמת המשתמש 

היקף ברמת הסשן 

אין ערך מקביל ב-Google Analytics 4

היקף ברמת המוצר

פרמטרים של מסחר אלקטרוני 

אירועים, פרמטרים של אירועים ומאפייני משתמש כפופים למגבלות שנקבעו לנכס Google Analytics 4.

קיבוץ תוכן

ב-Universal Analytics קיבוץ תוכן מאפשר לקבץ תוכן במבנה לוגי ואז להציג מדדים ולהשוות ביניהם לפי שם הקבוצה.  לדוגמה, ניתן להציג את המספר המצטבר של צפיות בכל הדפים הנכללים בקבוצה מסוימת, כגון 'גברים/חולצות', ולאחר מכן להציג פירוט של כל כתובת URL או כותרת דף באותה קבוצה.

בנכסי Google Analytics 4 יש פרמטר מוגדר מראש של אירוע עבור קיבוץ תוכן (content_group ב-gtag.js או Content Group ב-GTM) שמעביר נתונים למאפיין 'קיבוץ תוכן'. ניתן להטמיע מאפיינים נוספים של קיבוץ תוכן של Universal Analytics ולהפעיל אותם בנפרד ב-GA4 בתור מאפיינים מותאמים אישית ברמת האירוע.

User ID

התכונה User ID קיימת גם ב-Universal Analytics וגם ב-Google Analytics 4 ובשניהם היא משמשת לאותה מטרה: יצירת מרחב זהות עבור המשתמשים כדי לנתח את הנתונים שלהם. מנקודת מבט של איסוף נתונים, אין צורך לבצע שינויים ספציפיים כדי למפות מזהי משתמשים מנכס Universal Analytics לנכס Google Analytics 4.

התכונה User ID בנכסי Google Analytics 4 מספקת תצוגה של האינטראקציות של משתמשים עם האפליקציה או עם האתר במגוון פלטפורמות ומכשירים. כדי להשתמש בתכונה הזו, צריכה להיות לכם יכולת ליצור מזהים קבועים וייחודיים משלכם, להקצות אותם באופן עקבי למשתמשים ולהוסיף את המזהים לנתונים שאתם שולחים ל-Analytics. מערכת Analytics משתמשת בכל הנתונים המשויכים לאותו מזהה משתמש ויוצרת מהם מסלול משתמש יחיד. שלא כמו ב-Universal Analytics, בנכס Google Analytics 4 נתוני User ID משולבים באופן אוטומטי בכל הדוחות, הניתוחים והתובנות ולא צריך לעבור לתצוגת דוחות User-ID נפרדת כדי לעיין בהם.

התאמה בין אפליקציה לאתר

אם אתם צריכים תצוגה מפורטת יחידה של משתמשים באפליקציה ובאתר, בדקו שההטמעה של User ID באתר תואמת להטמעת User ID באפליקציה. ודאו כי:

 • אותו מזהה משמש למעקב אחר משתמשים באפליקציה ובאתר.
 • מהאפליקציה ומהאתר מועברים ערכי User ID מאותו סוג (למשל המחרוזת '555321' באתר לעומת המספר השלם 555321 באפליקציה).

Client ID

Client ID הוא מחרוזת ייחודית שנוצרת באופן פסאודונימי, שמשמשת כמזהה פסאודונימי של מופע דפדפן. הוא נשמר בקובצי ה-cookie של הדפדפן, כך שאפשר יהיה לשייך ביקורים עתידיים באותו אתר לאותו משתמש.

הסמנטיקה של Client ID ב-Universal Analytics וב-Google Analytics 4 דומה והם משרתים את אותה מטרה: יצירת מזהה משתמש אנונימי. הגרסה המקבילה בנכס Google Analytics 4 נקראת מזהה מופע אפליקציה.

פרמטרים (נכסי Google Analytics 4)

בנכסי Google Analytics 4 אפשר לשלוח פרמטרים עם כל אירוע. פרמטרים הם קטעי מידע נוספים שמוסיפים פירוט לגבי הפעולה שהמשתמש ביצע, או מוסיפים הקשר לאירוע. לדוגמה, פרמטרים יכולים לשמש לתיאור ערך הרכישה, או כדי לספק הקשר לגבי המיקום, האופן והסיבה של רישום האירוע.

חלק מהפרמטרים, כמו page_title, נשלחים באופן אוטומטי. בנוסף לפרמטרים שנרשמים באופן אוטומטי, אפשר לרשום עד 25 פרמטרים עם כל אירוע. לדוגמה, אפשר להוסיף לאירוע כמו level_up במשחק פרמטרים כמו level_number‏, character_nameוכו'. לאירוע תוכן כמו content_view אפשר להוסיף פרמטרים כמו article_id‏, article_title‏, author_name‏, author_id וכן הלאה.

מאפייני משתמשים (נכסי Google Analytics 4)

מאפייני משתמשים הם מאפיינים שמתארים קבוצות של בסיס המשתמשים שלכם, כמו העדפות השפה או המיקומים הגיאוגרפיים שלהם. מערכת Analytics מתעדת באופן אוטומטי תכונות משתמשים מסוימות, כך שאין צורך להגדיר עבורם מאפייני משתמשים. 

הגדרות לאיסוף נתונים שאפשר להעביר

ההגדרות הבאות לאיסוף נתונים מועברות ללא שינוי מ-Universal Analytics ל-Google Analytics 4, כל עוד איסוף הנתונים בנכס Universal Analytics מוטמע ב-gtag.js או ב-Google Tag Manager. 

הגדרות לאיסוף נתונים שאין להן הגדרות מקבילות ב-Google Analytics 4 

קיבוץ אירועים בנכסי Google Analytics 4

בנכסי Google Analytics 4, רוב האירועים מקובצים בצד הלקוח. עם זאת,

 • אירועי המרה תמיד נשלחים באופן מיידי, גם אם הם חלק מקבוצה.
 • מאגרים שנטענים במצב ניפוי באגים אף פעם לא מקבצים אירועים, זאת כדי שניתן יהיה להציג אותם ב-DebugView בזמן אמת.
 • אם יש אירועים שנשארים בצד הלקוח כשהמשתמש עוזב את הדף (למשל, על ידי מעבר לדף אחר), האירועים האלה נשלחים באופן מיידי.
 • בסביבות של דפדפנים שאינם תומכים ב-API‏ sendBeacon, כל האירועים נשלחים כשהם מתרחשים, ללא קיבוץ.

השוואה בין נתוני הדיווח בנכסי Universal Analytics לאלו שבנכסי Google Analytics 4

בנוסף להבדלים בין המודלים של הנתונים שמתוארים במאמר הזה, הגדרות התיוג והתצורה עשויות לגרום להבדלים בין הנתונים בנכס Universal Analytics לנתונים בנכס Google Analytics 4. כשמשווים את נתוני הנכס ב-Google Analytics 4 לנתונים ב-Universal Analytics, חשוב לוודא כי:

 • המזהה לצורכי מעקב (מנכס Universal Analytics) ומזהה התג (מנכס Google Analytics 4) אוספים נתונים מאותם דפי אינטרנט.
 • בשני הנכסים יש הטמעה מקבילה של תגים. לדוגמה, עיינו בשיקולים האלה כשאתם משתמשים בתגי אתר מחוברים.
 • כל התגים מופעלים בהצלחה. בעזרת Google Tag Assistant תוכלו לוודא שהתגים פועלים כראוי.
 • נכס Universal Analytics ונכס Google Analytics 4 משתמשים באותם אזורי זמן (הגדרות נכס > אזור זמן לדיווח).
 • אתם משווים בין תצוגה מפורטת לא מסוננת בנכס Universal Analytics לבין מקור נתונים יחיד של נתוני אתר בנכס Google Analytics 4.
 • נכס Universal Analytics וגם נכס Google Analytics 4 אספו נתונים במשך 30 דקות לפחות. כך ניתן יהיה להשוות נתונים בדוחות 'זמן אמת'.

כשכל התנאים שלמעלה מתקיימים, אפשר להשוות את הנתונים הבאים בדוחות 'זמן אמת' בין נכס Universal Analytics לבין נכס Google Analytics 4:

מדד / דוח של נכס UA מדד / דוח של נכס Google Analytics 4

צפיות בדף

זמן אמת > תוכן > הכרטיסייה 'צפיות בדף'

מספר אירועים (לאירוע page_view)

זמן אמת > הכרטיס מספר אירועים לפי שם האירוע

השלמת מטרות עסקיות

זמן אמת > המרות

המרות

הכרטיס המרות לפי שם האירוע

(אם הפעלתם אירוע כהמרה שממופה לאחת מההשלמות של מטרות עסקיות. למשל, יצרתם והפעלתם כהמרה אירוע של פתיחת דף ספציפי שממופה אל אחד מיעדי המטרות העסקיות שהגדרתם.)

 

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי