A Universal Analytics és a Google Analytics 4 adatai

A Universal Analytics és a Google Analytics 4 adatmodelljének összehasonlítása
Ez a cikk azoknak a webhely- és alkalmazástulajdonosoknak szól, akik egyéni adatgyűjtési és -konfigurálási igényekkel rendelkeznek, és a Universal Analytics rendszerből térnek át a Google Analytics 4 rendszerre.
A cikk tartalma:

Lekéréstípusok

A Universal Analytics-lekéréstípusok az oldallekéréseket, az eseménylekéréseket, az e-kereskedelmi lekéréseket és a közösségi interakciós lekéréseket foglalják magukban.

A Google Analytics 4-tulajdonban végzett mérés ezzel szemben eseményalapú, hiszen azon az elven alapul, hogy minden interakció rögzíthető eseményként. Ennek megfelelően a Universal Analytics-tulajdonok lekéréstípusai eseményekként jelennek meg a Google Analytics 4-tulajdonokban.

Egy Universal Analytics-tulajdon

a lekéréstípust...

a következőként

rögzítheti:

Oldalmegtekintés

Esemény

Esemény

Esemény

Közösségi

Esemény

Tranzakció/e-kereskedelem

Esemény

Felhasználói időmérés

Esemény

Kivétel

Esemény

Alkalmazás-/képernyő-megtekintés

Esemény

Események

Az események alapvető adatmodellbeli különbséget képeznek a Universal Analytics- és a Google Analytics 4-tulajdonok között.

A Universal Analytics-eseményekhez kategória, művelet és címke is tartozik, továbbá saját lekéréstípussal rendelkeznek. A Google Analytics 4-tulajdonokban minden „lekérés” esemény, vagyis a rendszer nem különbözteti meg a lekéréstípusokat. Ha például valaki megtekinti a webhely egyik oldalát, a page_view esemény aktiválódik. 

A Google Analytics 4 eseményeinél nincs megadva a kategória, a művelet és a címke, továbbá a Universal Analytics-jelentésektől eltérően a Google Analytics 4-jelentések nem jelenítik meg a kategóriát, a műveletet és a címkét. Ezért a meglévő eseménystruktúrának a Google Analytics 4 rendszerébe történő puszta importálása helyett érdemes az adatgyűjtést a Google Analytics 4 modelljének megfelelően átalakítani.

A Google Analytics 4-tulajdonok eseményei négy csoportba sorolhatók: automatikusan gyűjtött események, továbbfejlesztett méréssel gyűjtött események, javasolt események és egyéni események. Az automatikusan gyűjtött és a továbbfejlesztett méréssel gyűjtött eseményekhez NEM KELL kódot elhelyezni a weboldalon vagy az alkalmazásban.

 • Az automatikusan gyűjtött eseményeket a rendszer automatikusan naplózza (az oldalon/alkalmazásban elhelyezett kód nélkül), feltéve, hogy a webhelyen (a gtag.js vagy a Google Címkekezelő használatával) implementálva van a Google Analytics 4-tulajdon alapkódja. Az események (és a hozzájuk társított paraméterek) előre meghatározott elnevezési konvenciókat és sémát követnek.
 • A továbbfejlesztett mérés eseményei egy speciális eseménykészletet alkotnak, amelynek tagjait a rendszer automatikusan naplózza (az oldalon elhelyezett kód nélkül) a Google Analytics 4-tulajdonban, és amelyek be- és kikapcsolhatók a Google Analytics 4-tulajdon kezelőfelületén keresztül. Az események és a hozzájuk társított paraméterek előre meghatározott elnevezési konvenciókat és sémát követnek.

A következő típusú események MEGKÖVETELIK a kód weboldalhoz vagy alkalmazáshoz való hozzáadását.

 • A javasolt események előre meghatározott névvel és paraméterekkel rendelkeznek, és bizonyos üzleti ágazatokhoz ajánlottak. Ha az előírt paramétereken kívül az ajánlott eseményeket is implementálja, a lehető legrészletesebb jelentéseket készítheti, valamint élvezheti a legújabb funkciók és integrációk előnyeit is, amint hozzáférhetővé válnak. Ezeket az eseményeket azonban nem naplózza automatikusan a rendszer, így kódot kell elhelyeznie a weboldalakon vagy az alkalmazásban. A következőkhöz javasolunk eseményeket:
 • Az egyéni események olyan események, amelyeket Ön nevezhet el, illetve implementálhat.Az egyéni események létrehozása előtt használja ki az automatikus és a továbbfejlesztett mérés, valamint a javasolt események által nyújtott lehetőségeket. Az automatikusan gyűjtött és továbbfejlesztett mérési események egyik előnye, hogy naplózásuk automatikusan zajlik. A javasolt események a jövőben bevezetendő funkciókkal is kompatibilisek lesznek. Ezzel szemben az egyéni események nem kínálnak ilyen előnyöket.

A Google Analytics 4 rendszerében az eseményekre és az eseményparaméterekre gyűjtési és konfigurációs korlátok vonatkoznak. Ezek közül a legfontosabb, hogy regisztrálnia kell az eseményparamétereket a jelentési kezelőfelületen ahhoz, hogy továbbra is rendelkezésre álljanak, máskülönben csak a BigQuery Export funkción keresztül és a közönségdefiníciókhoz használhatja őket.  

A Universal Analytics-események hozzárendelése a Google Analytics 4 szolgáltatáshoz

A Universal Analytics-tulajdonok eseményeinek Google Analytics 4-tulajdonhoz való társításakor:

 1. Először keressen megfelelő automatikusan gyűjtött eseményt. Ha talál ilyen eseményt, ne hozzon létre újat. Ha nincs megfelelő automatikusan gyűjtött esemény, folytassa a 2. lépéssel.
 2. Keressen megfelelő továbbfejlesztett mérési eseményt. Ha talál ilyen eseményt, ne hozzon létre újat.
 3. Keressen megfelelő javasolt eseményt. Implementálja a címkézést a javasolt esemény aktiválásához.
 4. Végül, ha nem talál megfelelőt, hozzon létre egyéni eseményt.

Az alkalmazás- és az internetes események összehangolása

A Google Analytics 4-tulajdonok egyesítik az alkalmazások és a webhelyek mérését, míg a Universal Analytics-tulajdonok a webhelyekre koncentrálnak. Amikor Universal Analytics-adatgyűjtést társít a Google Analytics 4 által végzett adatgyűjtéshez, vegye figyelembe az alkalmazásmérési igényeket is. Ha a Google Analytics 4-tulajdonon belül alkalmazás-adatfolyammal is rendelkezik, és több platformra kiterjedő statisztikát szeretne látni, gondoskodjon róla, hogy az alkalmazásbeli és az internetes események adatainak gyűjtése konzisztensen történjen. 

Figyeljen például a következőkre:

 • Az azonos eseményeknek azonos nevet kell adni (ugyanahhoz az eseményhez például ne használja az „accessory_purchase” nevet webhelyen és az „access_purchase” nevet az alkalmazásban).
 • Ugyanazokhoz az eseményekhez ugyanazokat a paramétereket kell társítani (például ne használja a „country” attribútumot az internetes „accessory_purchase” eseményhez, miközben az alkalmazásban a „country_code” paramétert használja az „accessory_purchase” eseményhez).
 • Az ugyanazokkal a társított paraméterekkel rendelkező események esetében a paramétereket azonosan kell elnevezni (például ne használja a „cc” paramétert az „accessory_purchase” eseményhez a weben, miközben az alkalmazásban a „country_code” paramétert használja az „accessory_purchase” eseményhez).
 • Az azonos paramétereknek összehasonlítható értékekkel kell rendelkezniük az adatgyűjtés során. (Például ne használja az „US” értéket a „country_code” paraméterhez az interneten, miközben az alkalmazásban a „country_code” paraméterhez az „USA” értéket használja.)
 • A User-ID esetében átadott értékeknek azonos típusúnak kell lenniük az alkalmazásban és az interneten (például ne adja meg az 555321 értéket karakterláncként az interneten, miközben az alkalmazásban az 555321 értéket egész számként használja.)
A következetes megvalósítás és eseményelnevezés biztosítja, hogy az alkalmazás- és az internetes adatok összevethetők legyenek, és hogy pontos képet kapjon a végfelhasználó által bejárt útról.

Mi történik, ha nem módosítja a Universal Analytics-eseményeket?

A fenti lépéseket elvégezve a Universal Analytics-eseményeket a Google Analytics 4 rendszerbeli megfelelőikhez kell társítania. Ha semmit nem tesz, a következőkre kell számítania:

 • Ha az analytics.js kódot használja a Universal Analytics-tulajdonhoz: A Google Analytics 4-tulajdon nem fogja gyűjteni a Universal Analytics-eseményeket. A rendszer nem gyűjt társított eseményeket a Google Analytics 4-tulajdonban.
   
 • Ha a gtag.js kódot használja a Universal Analytics-tulajdonhoz: A gtag.js eseménysémája konzisztens marad* a Universal Analytics- és a Google Analytics 4-tulajdonokban. Ennek megfelelően a Universal Analytics-tulajdon eseményeit a rendszer automatikusan társítja a Google Analytics 4-tulajdon eseményeihez (az alább olvasható módon). Ez azokra az eseményekre is vonatkozik, amelyek a művelet/kategória/címke/érték paradigmát követik. Fontos tudni, hogy a rendszer egyéni paraméterként értelmezheti a Universal Analytics-tulajdon azon paramétereit, amelyek automatikusan rendelődnek hozzá a Google Analytics 4-tulajdonhoz (amennyiben nincsenek társítva, illetve nem automatikusan gyűjtött eseményekről vagy továbbfejlesztett mérési eseményekről van szó).
  *Ez nem vonatkozik az e-kereskedelmi eseményekre, amelyekben „összetett” (több kulcs/érték párt tartalmazó) paraméterértékek is használhatók.
 • Google Címkekezelő: Új sabloncímkék használatosak az eseményadatok gyűjtéséhez. A Universal Analytics-tulajdon sabloncímkéivel megvalósított eseményekből a rendszer nem gyűjt adatokat.

Ha a gtag.js kódot használja a Universal Analytics-tulajdonhoz

Ha a Universal Analytics-tulajdont a gtag.js kódrészlettel („UA-XXXXXXXX”) implementálja, és nem adott meg konkrét „send_to” parancsot, akkor a rendszer automatikusan lefordítja az eseményeket a Google Analytics 4-tulajdon számára akkor, ha a beállítások között hivatkozás történik a mérési azonosítóra („G-XXXXXXXX”), illetve ha Ön összekapcsolt webhelycímkét használ.

A fordítás a következőképpen működik:

 • Az eseményműveletből eseménynév lesz a Google Analytics 4-tulajdonban.
 • Az eseménykategória, az eseménycímke és az eseményérték paraméter lesz a Google Analytics 4-tulajdonban. A paraméterek korlátozásai az alábbiakban láthatók.

A következő, Universal Analytics-tulajdonban lévő esemény implementálása a gtag.js kódrészlettel történik:

1: gtag('event', <művelet>, {

2: 'event_category': <kategória>,

3: 'event_label': <címke>,

4: 'value': <érték>

5: });

A rendszer a következő általánosított eseményaláírás használatával lefordítja a Google Analytics 4-tulajdon számára:

1: gtag('event', <esemény_neve>, {

2: <paraméter_1>: <paraméter_1_értéke>,

3: <parameter_2>: <parameter_2_value>,

4: <parameter_3>: <parameter_3_value>,

5: ...

6: });

Vagyis a Universal Analytics-tulajdon <művelet> elemét a Google Analytics 4-tulajdon <esemény_neve> eleméhez társítja a rendszer. Az „event_category”, az „event_label”, a „value” és a hozzájuk tartozó értékek társítása az értékekkel rendelkező paraméterekhez történik.

A manuálisan implementált események elnevezése

Ha az „Eseménynév” nem automatikusan vagy továbbfejlesztett méréssel gyűjtött esemény neve, akkor az esemény manuálisan gyűjtött eseménynek számít.

Legfeljebb 500 különböző „Eseménynév” használható. Lehetőleg javasolt eseményneveket használjon, így ugyanis kihasználhatja a Google Analytics 4-tulajdonok jelentéskészítési, illetve jövőben bevezetendő funkcióit.

Eseményparaméterek

Ha az eseménnyel az automatikusan gyűjtött paraméterek által elküldötteken kívül más adatokat is el szeretne küldeni, használhat paramétereket. Az összegyűjtött paraméterek használhatók a közönségdefiníciókhoz, illetve a BigQuery rendszerben.

A paraméterek viselkedése

A paraméterek korlátlan számú egyedi értéket tartalmazhatnak. Vannak azonban olyan fontos korlátozások és viselkedések, amelyeket figyelembe kell vennie, ha a Universal Analytics-tulajdon mellett Google Analytics 4-tulajdont is beállít.

 • Eseményenként legfeljebb 25 egyéni paraméter küldhető, és az egyes paraméterértékek legfeljebb 100 karakter hosszúak lehetnek.
 • Tulajdononként összesen 50 egyéni szöveges és 50 numerikus paraméter regisztrálható.

Példa

A webhely videóihoz tartozó Letöltés linkekre leadott kattintásokat szeretné mérni. A Universal Analytics-tulajdonokban a következőképpen néz ki a címkézési struktúra:

 • event_category: "Videók"
 • action: "Letöltés"
 • event_label: "Toy Story"

Ha a Universal Analytics-tulajdont a gtag.js kódrészlettel valósította meg, akkor az eseményt a rendszer a következő logikát követve fordítja le a Google Analytics 4-tulajdonok számára:

 • A „Letöltés” lesz az esemény neve.
 • Az „event_category” egyéni paraméter lesz.
 • Az „event_label” egyéni paraméter lesz.

Az általánosabb eseménystruktúra a következőképpen néz ki:

 • event_category: [resourceType]
 • action: [interactionType]
 • event_label: [resourceName]
A gtag.js kódrészlettel való implementálás esetén az „action” lesz az Eseménynév. Ha Ön 10 interakciótípussal rendelkezik, a rendszer 10 különböző eseménynevet hoz létre a fordítás során.

A paraméterek Universal Analytics-tulajdonból Google Analytics 4-tulajdonba történő fordítása során hasonló formátumot használ a rendszer: minden új „action” eseményhez hozzáadja az „event_category” és az „event_label” paramétert.

Ha az eseménystruktúra a fenti példához hasonló:

 1. Kezdje meg az adatok gyűjtését. Tekintse át az eseményadatokat a Big Query szolgáltatásban.
 2. Nézze át, hogy a meglévő események közül melyek automatikusan gyűjtött események és továbbfejlesztett mérési események. Az ilyen események elküldéséhez csak a Universal Analytics-tulajdonok implementációja esetében adjon hozzá „send_to” parancsot, a Google Analytics 4-tulajdonok implementációjánál ne.
 3. He lehetséges, javasolt eseményeket implementáljon.

Oldalmegtekintések és képernyő-megtekintések

A Universal Analytics oldalmegtekintései a Google Analytics 4-tulajdonok page_view eseményének felelnek meg. A page_view eseményt automatikusan aktiválja a gtag.js kódrészlet config utasítása vagy a Google Analytics 4 konfigurációssablon-címkéje a Google Címkekezelőben.

A Universal Analytics egyes oldalmegtekintési attribútumainak van megfelelőjük a Google Analytics 4 rendszerében. Ezeket az attribútumokat az alábbi táblázat mutatja be:

Oldalmegtekintési attribútum a Universal Analytics rendszerében

Oldalmegtekintési attribútum a Google Analytics 4 rendszerében

page_title

page_title

page_location

page_location

page_path

page_path

Nincs

page_referrer

 

Az alkalmazásokban a képernyő-megtekintés az oldalmegtekintés megfelelője. A Google Analytics 4-tulajdonokban a screen_view esemény aktiválódik minden olyan alkalommal, amikor a felhasználó megtekint egy képernyőt.

Ne hasonlítsa össze a Universal Analytics és a Google Analytics 4 oldalmegtekintéseit, mivel a rendszer eltérően számítja ki őket, és nem fognak egyezni a számok.

Munkamenetek

A munkamenet olyan felhasználói interakciók csoportja, amelyek egy adott időkereten belül mennek végbe a webhelyen.

A Universal Analytics rendszerben a munkamenet például magában foglalhat több oldalmegtekintést, eseményt, közösségi interakciót és e-kereskedelmi tranzakciót. A munkamenetek általában akkor minősülnek befejezettnek, ha 30 percig nem történik művelet, vagy ha lezajlik valamely meghatározott visszaállítási esemény. 

A Google Analytics 4 munkamenet-mutatói az automatikusan gyűjtött session_start eseményen alapulnak. A munkamenet időtartamát a munkamenet első és utolsó eseményének időpontja közötti eltérés határozza meg. Emiatt, illetve más kisebb különbségek miatt a Universal Analytics- és a Google Analytics 4-tulajdonban eltérő munkamenetadatok jelenhetnek meg. 

Az aktív felhasználók számának kiszámítása

A Google Analytics 4 automatikusan észleli a felhasználók által végzett tevékenységet.Ezzel ellentétben a Universal Analytics manuális konfigurációra (egy interaktív esemény aktiválására) hagyatkozik. Előfordulhat, hogy az alkalmazást elindító felhasználók a Google Analytics 4 rendszerében aktív felhasználónak számítanak, a Universal Analytics rendszerében azonban nem. Emiatt a Google Analytics 4 szolgáltatásban magasabb felhasználószám jelenhet meg.

A munkamenetek számlálása

A munkamenetek számlálása a Google Analytics 4-ben néhány tekintetben eltér a Universal Analytics által alkalmazott számlálási módtól. A Universal Analytics rendszerében az új kampány tevékenységtől függetlenül új munkamenetet indít; a Google Analytics 4 platformján ezzel szemben az új kampányok nem indítanak új munkamenetet. Emiatt alacsonyabb lehet a Google Analytics 4 jelentéseiben szereplő munkamenetszám.

A későn érkező lekérések is befolyásolhatják a munkamenetek számlálását. A Universal Analytics akkor dolgozza fel a lekéréseket, ha az előző nap végétől számított 4 órán belül beérkeznek. A Google Analytics 4 az akár 72 órával később beérkező lekéréseket is feldolgozza. Emiatt a Universal Analytics-tulajdonban alacsonyabb lehet a munkamenetek száma (különösen az alkalmazások esetén), és eltérések lehetnek a 72 órán belül jelentett számokban is.

A rendszer az iOS-alkalmazások háttérbe küldésekor automatikusan feltölti a naplózott Google Analytics 4-eseményeket. A Universal Analytics rendszerében ez nem így történik. Emiatt az iOS-hez kapcsolódó mutatók értéke jelentősen magasabb lehet a Google Analytics 4 jelentéseiben.

Egyéni dimenziók és mutatók

A Universal Analytics egyéni dimenziói és egyéni mutatói segítségével információk adhatók hozzá a gyűjtött adatokhoz. A Google Analytics 4 rendszerében az események, illetve az eseményparaméterek szolgálják ezt a célt. Az alábbiak szerint a hatókörük alapján társítsa az egyéni dimenziókat és mutatókat.

Hatókör a Universal Analytics-tulajdonban

Ehhez/ezekhez társítandó a Google Analytics 4-tulajdonban

Lekérésre kiterjedő hatókörű

Események vagy eseményparaméterek

Felhasználóra kiterjedő hatókörű

Felhasználói tulajdonságok

Munkamenetre kiterjedő hatókörű

Nincs megfelelője a Google Analytics 4-tulajdonban

Termékre kiterjedő hatókörű

E-kereskedelmi paraméterek

Az eseményekre, az eseményparaméterekre és a felhasználói tulajdonságokra a Google Analytics 4-tulajdon korlátozásai érvényesek.

Tartalmi csoportosítás

A Universal Analytics esetén a tartalmi csoportosítások használatával logikai struktúrába rendezheti a tartalmat, majd csoportnév szerint tekintheti meg és hasonlíthatja össze a mutatókat. Például megtekintheti az oldalmegtekintések összesített számát minden, a „Férfi/Ingek” csoporthoz tartozó oldalra vonatkozóan, majd ezt lebontva az egyes URL-ekre vagy oldalcímekre fókuszálhat.

A Google Analytics 4-tulajdonok egy előre meghatározott eseményparaméterrel rendelkeznek a tartalmi csoporthoz („content_group” a gtag.js vagy „tartalmi csoport” a GTM-ben), amely az adatokat a „Tartalmi csoport” dimenzióba tölti fel. A Universal Analytics további tartalmicsoport-dimenzióit külön is alkalmazhatja és futtathatja a GA4-ben eseményre kiterjedő hatókörű egyéni dimenziókként.

User-ID

A User-ID hasonló szerepet tölt be a Universal Analytics és a Google Analytics 4 rendszerében: személyazonossági teret biztosít a felhasználóknak az adatok elemzéséhez. Az adatgyűjtés szempontjából nincs szükség külön módosításokra a Universal Analytics-tulajdonban szereplő felhasználói azonosítók Google Analytics 4-tulajdonhoz való társításához.

A Google Analytics 4-tulajdonokban alkalmazott User-ID lehetővé teszi, hogy több platformra és eszközre kiterjedő nézetben jelenítse meg, hogyan végeznek műveleteket a felhasználók az alkalmazással vagy a webhellyel. A funkció használatához képesnek kell lennie saját egyedi, állandó azonosítók létrehozására, következetesen hozzárendelni az azonosítókat a felhasználókhoz, valamint hozzáfűzni az azonosítókat az Analytics szolgáltatásnak elküldött adatokhoz. Az Analytics az ugyanazon felhasználói azonosítóhoz társított összes adatból egyetlen felhasználói utat hoz létre. A Universal Analytics szolgáltatással ellentétben a Google Analytics 4-tulajdon natívan belefoglalja a User-ID-t az összes jelentésbe, elemzésbe és statisztikába, így nincs szükség külön User-ID szerinti jelentésnézetre.

Az alkalmazás és a webhely mérésének összehangolása

Ha egyetlen nézetben szeretne látni az alkalmazás és a webhely felhasználóit, akkor győződjön meg arról, hogy a User-ID webes és alkalmazásbeli implementációja konzisztens. Gondoskodjon a következőkről:

 • Az alkalmazásbeli és az internetes felhasználók nyomon követéséhez ugyanazt az azonosítót használja.
 • A User-ID esetében átadott értékeknek azonos típusúnak kell lenniük az alkalmazásban és az interneten (például ne adja meg az 555321 értéket karakterláncként az interneten, miközben az alkalmazásban az 555321 értéket egész számként használja.)

Client-ID

A Client-ID egy egyedi, véletlenszerűen létrehozott karakterlánc, amely pszeudoanonimizált azonosítóként szolgál, és névtelenül azonosítja a böngészőpéldányt. Tárolása a böngésző cookie-jai között történik, így az ugyanazon a webhelyen tett ismétlődő látogatásokat ugyanahhoz a felhasználóhoz lehet társítani.

A Client-ID a Universal Analytics és a Google Analytics 4 rendszerében ugyanazt a szemantikát követi, valamint ugyanazt a célt szolgálja: pszeudoanonimizált felhasználói azonosítóként működik. A Google Analytics 4-tulajdonban az alkalmazások esetén az alkalmazáspéldány-azonosító tölti be ugyanezt a szerepet.

Paraméterek (Google Analytics 4-tulajdonok)

A Google Analytics 4-tulajdonokban paramétereket küldhet minden eseménnyel. A paraméter olyan további információ, amely még pontosabban tudja meghatározni a felhasználó által végrehajtott műveletet, illetve további kontextussal egészítheti ki az eseményt. A paraméterek segítségével például megadhatja a vásárlás értékét, illetve kontextusba helyezheti az esemény naplózásának helyét, módját és okát.

Egyes paraméterek, például a page_title küldése automatikusan történik. Az automatikusan naplózott paraméterek mellett minden eseményhez legfeljebb további 25 paramétert regisztrálhat. A játékokban használatos események – például a level_up – esetén érdemes lehet olyan paramétereket megadni, mint a level_number, a character_name stb. A tartalomhoz használt események – például a content_view – esetén pedig olyan paramétereket lehet érdemes használni, mint az article_id, az article_title, az author_name, az author_id és hasonlók.

Felhasználói tulajdonság (Google Analytics 4-tulajdonok)

A felhasználói tulajdonságok az olyan felhasználókhoz tartozó attribútumok, akik műveletet végeztek az alkalmazással vagy a webhellyel. A felhasználói bázis adott – például nyelvi beállítások vagy földrajzi hely szerinti – szegmenseinek leírására szolgálnak. Az Analytics néhány felhasználói tulajdonságot automatikusan naplóz

Áttelepíthető adatgyűjtési beállítások

Az alábbi adatgyűjtési beállítások változtatás nélkül átkerülnek a Universal Analytics szolgáltatásból a Google Analytics 4 rendszerébe, amennyiben a Universal Analytics-tulajdon adatgyűjtését a gtag.js vagy a Google Címkekezelő használatával valósította meg. 

Google Analytics 4-beli megfelelő nélküli adatgyűjtési beállítások 

 • IP-anonimizálás vezérlése – Az IP-anonimizálás alapértelmezés szerint engedélyezve van a Google Analytics 4-tulajdonokban. 
 • Ügyfél-azonosító lekérése – Ez a funkció jelenleg nem áll rendelkezésre a Google Analytics 4 rendszerében.
 • Egyéni feladat (csak analytics.js) – Ez a funkció nem áll rendelkezésre a Google Analytics 4 rendszerében.
 • Időzítés – Ez a funkció nem áll rendelkezésre a Google Analytics 4 rendszerében.

Események csoportosítása

A gtag.js JavaScript a legtöbb eseményt kliensoldali HTTP-kérésbe csomagolja. Azonban:

 • A konverziós események azonnal továbbításra kerülnek még akkor is, ha egy csomag részei.
 • A hibakeresési módban betöltött tárolók soha nem fognak több eseményt csoportosítva feltölteni – ezzel segítik a DebugView valós idejű használatát.
 • Ha bármilyen esemény van a kliensoldalon, amikor a felhasználó elhagyja az oldalt (pl. másik oldalra navigál), azokat az eseményeket a rendszer azonnal elküldi.
 • Olyan böngészőkörnyezetekben, amelyek nem támogatják a sendBeacon API-t, a rendszer az összes eseményt a bekövetkezésükkor, csoportosítás nélkül küldi el.

A Universal Analytics- és a Google Analytics 4-tulajdonok jelentésadatainak összehasonlítása

Az adatmodellek jelen cikkben felvázolt különbségein felül a címkézési és a konfigurációs beállítások is okozhatnak eltéréseket a Universal Analytics- és a Google Analytics 4-tulajdon adatai között.A Google Analytics 4-tulajdon adatainak a Universal Analytics adataival való összehasonlításakor győződjön meg a következőkről:

 • A követőazonosító (a Universal Analytics-tulajdonból) és a mérési azonosító (a Google Analytics 4-tulajdonból) ugyanazokról a weboldalakról gyűjt adatokat.
 • Mindkét tulajdon rendelkezik megfelelő címkeimplementációval. Az összekapcsolt webhelycímkék használata esetén például tekintse meg ezeket a szempontokat.
 • Minden címke sikeresen aktiválódik. A Google Tag Assistant segíthet a címkék megfelelő működésének ellenőrzésében.
 • A Universal Analytics-tulajdon és a Google Analytics 4-tulajdon ugyanazt az időzónát használja (Tulajdonbeállítások > Jelentés időzónája).
 • A Universal Analytics-tulajdon szűrés nélküli nézetet hasonlít össze a Google Analytics 4-tulajdon egyetlen internetes adatfolyamával.
 • A Universal Analytics-tulajdon és a Google Analytics 4-tulajdon is legalább 30 percig gyűjti az adatokat, így össze lehet hasonlítani a valós idejű jelentésekben szereplő adatokat.

Ha a fenti feltételek mindegyike teljesül, akkor összehasonlíthatja a valós idejű jelentésekben a Universal Analytics-tulajdonhoz és a Google Analytics 4-tulajdonhoz megjelenő következő adatokat:

UA-tulajdon mutatója/jelentés Google Analytics 4-tulajdon mutatója/jelentés

Oldalmegtekintések

Valós idejű > Tartalom > Oldalmegtekintések lap

Eseményszám (a page_view esemény esetén)

Valós idejű > Eseményszám az események neve szerint kártya

Cél teljesülései

Valós idejű > Konverziók

Konverziók

Konverziók az események neve szerint kártya

(Ha engedélyezte egy esemény olyan konverzióként történő használatát, amely az egyik célteljesüléshez van társítva: például létrehozott egy eseményt egy olyan oldal megnyitásához, amely egy célhely típusú célhoz van társítva, majd engedélyezte az esemény konverzióként történő használatát.)

 

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?
Keresés
Keresés törlése
Keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
true
69256
false