Tento článek je součástí průvodce migrací Universal Analytics na Google Analytics 4. Viz obsah průvodce migrací.

Data Universal Analytics versus data Google Analytics 4

Porovnání datových modelů Universal Analytics a Google Analytics 4
Tento článek je určen vlastníkům webových stránek a aplikací se specifickými požadavky na shromažďování dat a konfiguraci, kteří provádí migraci ze služby Universal Analytics na službu Google Analytics 4.
Obsah tohoto článku:

Typy požadavků na server

Typy požadavků na server Universal Analytics zahrnují požadavky na stránku, požadavky na událost, požadavky na elektronický obchod a požadavky na interakci v sociální síti.

Měření ve službě Google Analytics 4 je naproti tomu založeno na událostech a na principu, že každou interakci lze zaznamenat jako událost. Proto se typy požadavků na server služby Universal Analytics převádějí ve službě Google Analytics 4 na události.

Ve službě Universal Analytics

se typ požadavku na server ...

zaznamenává do

služby Google Analytics 4 jako ...

Zobrazení stránky

Událost

Událost

Událost

Sociální sítě

Událost

Transakce/elektronický obchod

Událost

Časování uživatelů

Událost

Výjimka

Událost

Aplikace/zobrazení obrazovky

Událost

Události

Události představují zásadní rozdíl v datovém modelu služeb Universal Analytics a Google Analytics 4.

Událost Universal Analytics má kategorii, akci a štítek a je jedním z typů požadavků na server. Ve službách Google Analytics 4 je událostí každý požadavek na server, přičemž se nerozlišují typy požadavků. Když například někdo zobrazí některou z vašich webových stránek, spustí se událost page_view

Události Google Analytics 4 nemají žádnou kategorii, akci ani štítek. Na rozdíl od přehledů Universal Analytics tedy v přehledech Google Analytics 4 nejsou kategorie, akce ani štítky uvedeny. Proto je lepší nově se zamyslet nad shromažďováním dat z pohledu modelu Google Analytics 4 a nesnažit se za každou cenu použít v Google Analytics 4 existující strukturu událostí.

Události Google Analytics 4 spadají do čtyř skupin: automaticky shromažďované události, události vylepšeného měření, doporučené události a vlastní události. Automaticky shromažďované události a události vylepšeného měření NEVYŽADUJÍ přidání kódu na webovou stránku nebo do aplikace.

 • Automaticky shromažďované události jsou zaznamenávány automaticky (bez kódu na stránce nebo v aplikaci), jakmile máte na svém webu implementovaný základní kód služby Google Analytics 4 (buď prostřednictvím značky gtag.js, nebo prostřednictvím Správce značek Google). Události (a související parametry) používají předdefinované názvy a schéma.
 • Události vylepšeného měření jsou speciální sada událostí, které se zaznamenávají automaticky (bez kódu na stránce) do služby Google Analytics 4 a lze je zapnout či vypnout prostřednictvím uživatelského rozhraní služby Google Analytics 4. Události a související parametry používají předdefinované názvy a schéma.

Níže uvedené typy událostí VYŽADUJÍ přidání kódu na webovou stránku nebo do aplikace.

 • Doporučené události mají předdefinované názvy a parametry a jsou doporučeny pro konkrétní obchodní odvětví. Implementace doporučených událostí spolu s předepsanými parametry poskytuje v přehledech maximální množství podrobností a umožní vám využívat nejnovější funkce a integrace, jakmile budou dostupné. Tyto události však nejsou zaznamenávány automaticky. Na vaše webové stránky nebo do aplikace bude potřeba přidat kód. Události jsou doporučené pro:
 • Vlastní události sami pojmenováváte a implementujete.Než začnete vytvářet vlastní událost, měli byste prozkoumat, zda pro váš účel nepostačuje naplno využít existující automatické události, události vylepšeného měření a doporučené události. Automatické události a události vylepšeného měření mají tu výhodu, že se zaznamenávají automaticky. Doporučené události poskytují dopřednou kompatibilitu s budoucími funkcemi. Vlastní události žádné z těchto výhod nepřináší.

Na události a parametry událostí se vztahují limity pro shromažďování dat a konfiguraci služby Google Analytics 4. Nejdůležitější omezení je, že musíte parametry události zaregistrovat v uživatelském rozhraní přehledů, aby byly k dispozici. Jinak budou k dispozici jenom prostřednictvím funkce BigQuery Export a pro definice publika.  

Mapování vašich událostí Universal Analytics do služby Google Analytics 4

Když chcete mapovat události ze služby Universal Analytics do služby Google Analytics 4:

 1. Nejprve zkuste najít odpovídající automaticky shromažďovanou událost. Pokud narazíte na odpovídající událost, neměli byste vytvářet novou událost. Pokud žádná odpovídající automaticky shromažďovaná událost neexistuje, přejděte ke kroku 2.
 2. Zkuste najít odpovídající událost vylepšeného měření. Pokud narazíte na odpovídající událost, neměli byste vytvářet novou událost.
 3. Zkuste najít odpovídající doporučenou událost. Implementujte značkování, aby se doporučená událost spouštěla.
 4. A konečně, pokud nemůžete najít vhodnou ekvivalentní událost, vytvořte vlastní událost.

Konzistentnost událostí v aplikacích a na webech

Služby Google Analytics 4 měří aplikace i weby, zatímco služby Universal Analytics jsou zaměřeny na web. Při mapování sběru dat z Universal Analytics na shromažďování dat ze služby Google Analytics 4 berte v úvahu své potřeby v oblasti měření aplikací. Pokud máte ve službě Google Analytics 4 aplikační datový stream a chcete dosáhnout toho, abyste měli souhrnné statistiky z různých platforem, je třeba zajistit, aby shromažďování dat o událostech z webů a aplikací bylo konzistentní.

Několik příkladů, na co byste měli dát pozor:

 • Stejné události by měly být pojmenovány na webu i v aplikaci stejně (dejte například pozor, abyste na webu neměli událost 'accessory_purchase' a v aplikaci událost 'access_purchase').
 • Stejné události by měly mít stejné přiřazené parametry (dejte například pozor, aby událost 'accessory_purchase' na webu nepředávala parametr 'country', zatímco událost 'accessory_purchase' v aplikaci bude předávat parametr 'country_code').
 • Události se stejnými přiřazenými parametry by měly mít parametry nazvané stejně (dejte například pozor, aby událost 'accessory_purchase' na webu nepředávala parametr 'cc', zatímco událost 'accessory_purchase' v aplikaci bude předávat parametr 'country_code').
 • Stejné parametry by měly mít srovnatelné hodnoty předávané při shromažďování dat. (Dejte pozor, aby se nepředávala hodnota 'US' pro parametr 'country_code' na webu a hodnota 'USA' pro parametr 'country_code' v aplikaci.)
 • Hodnoty předávané pro ID uživatele u aplikace i webu musí být stejného typu (pozor, aby například web nepředával řetězec '555321' a aplikace celé číslo 555321).
Konzistentní implementace a pojmenování událostí zajistí, že budou vaše data z aplikace i webu srovnatelná a budete si moci udělat přesný obrázek o cestě koncového uživatele.

Co se stane, když události Universal Analytics ponecháte beze změny?

Doporučujeme dát si trochu práce a zkusit namapovat události ve službě Universal Analytics na ekvivalentní události ve službě Google Analytics 4, jak je popsáno výše. Pokud neuděláte nic, bude to mít následující dopady:

 • Pokud pro svou službu Universal Analytics používáte kód analytics.js: Vaše události Universal Analytics nebudou ve službě Google Analytics 4 shromažďovány. Ve službě Google Analytics 4 se nebudou shromažďovat žádné přidružené události.
   
 • Pokud pro službu Universal Analytics používáte globální značku webu gtag.js: Schéma událostí gtag.js zůstává ve službách Universal Analytics a Google Analytics 4 konzistentní*. Proto budou události ze služby Universal Analytics automaticky mapovány na události služby Google Analytics 4, jak je popsáno níže. To platí pro události, které se řídí modelem akce/kategorie/štítek/hodnota. Upozorňujeme, že parametry, které se automaticky namapují ze služby Universal Analytics do služby Google Analytics 4, mohou být interpretovány jako vlastní parametry (pokud nejsou spojené s automaticky shromažďovanými událostmi nebo událostmi rozšířeného měření).
  *Toto platí s výjimkou událostí elektronického obchodu, které dovolují používat „komplexní“ (více párů klíč–hodnota) hodnoty parametrů.
 • Správce značek Google: Ke shromažďování dat událostí se používají nové značky šablon. Z událostí implementovaných prostřednictvím značek šablon služby Universal Analytics nebudou shromažďována žádná data.

Pokud u stávající služby Universal Analytics používáte fragment gtag.js

Pokud jste službu Universal Analytics implementovali pomocí fragmentu gtag.js (UA-XXXXXXXX) a nezadali konkrétní příkaz „send_to“, události se automaticky převedou do služby Google Analytics 4, kdykoli „config“ odkazuje na ID měření (G-XXXXXXXX) nebo se použije připojená značka webu.

Převod probíhá takto:

 • Z akce události se ve službě Google Analytics 4 stane název události.
 • Kategorie události, štítek události a hodnoty události se ve službě Google Analytics 4 změní na parametry. Níže jsou podrobně uvedena omezení parametrů.

Jako příklad si vezmeme událost, která byla ve službě Universal Analytics implementována přes fragment gtag.js:

1: gtag('event', <akce>, {

2: 'event_category': <kategorie>,

3: 'event_label': <štítek>,

4: 'value': <hodnota>

5: });

Do služby Google Analytics 4 jsou tyto parametry pomocí obecného podpisu události převedeny takto:

1: gtag('event', <název_události>, {

2: <parametr_1>: <hodnota_parametru_1>,

3: <parametr_2>: <hodnota_parametru_2>,

4: <parametr_3>: <hodnota_parametru_3>,

5: ...

6: });

Řetězec <akce> ze služby Universal Analytics bude ve službě Google Analytics 4 převeden na <název_události>. Řetězce event_category, event_label, value a jejich hodnoty budou převedeny na parametry s hodnotami.

Pravidla pro vytváření názvů událostí implementovaných manuálně

Pokud používáte název události, který nepatří mezi automaticky shromažďované názvy událostí ani názvy událostí s vylepšeným měřením, příslušná událost se započítá jako událost shromažďovaná manuálně.

Maximálně je možné mít 500 různých názvů událostí. Chcete-li ve službách Google Analytics 4 využívat přehledy a budoucí funkce na maximum, používejte v nejvyšší možné míře doporučené názvy událostí.

Parametry událostí

Parametry je možné nastavit v případě, že vám automaticky shromažďované parametry nestačí a s událostí chcete odesílat více informací. Shromažďované parametry pak můžete využít k definicím publika a v nástroji BigQuery.

Chování parametrů

Parametr může obsahovat neomezený počet jedinečných hodnot. Při nastavování služby Google Analytics 4 spolu se službou Universal Analytics je však třeba myslet na důležitá omezení a chování.

 • S jednou událostí lze odeslat maximálně 25 vlastních parametrů a každá hodnota parametru může mít maximálně 100 znaků. 
 • Celkový maximální počet registrací je omezen na 50 textových a 50 číselných vlastních parametrů na službu.

Příklad

Měříte kliknutí na odkazy ke stažení u videí z webu. Struktura značek ve službě Universal Analytics může vypadat takto:

 • event_category: "Videa"
 • action: "Stažení"
 • event_label: "Příběh hraček"

Pokud byla služba Universal Analytics implementována přes fragment gtag.js, bude událost převedena do služby Google Analytics 4 takto:

 • „Stažení“ se stane názvem události.
 • Hodnota event_category se stane vlastním parametrem.
 • Hodnota event_label se stane vlastním parametrem.

Zobecněná struktura události by pak vypadala takto:

 • event_category: [resourceType]
 • action: [interactionType]
 • event_label: [resourceName]
Při implementaci přes fragment gtag.js se z hodnoty action stává název události. Pokud máte 10 typů interakcí, po převodu budete mít 10 různých názvů události.

Převod parametrů ze služby Universal Analytics do služby Google Analytics 4 se řídí podobným formátem. Do každé nové události „action“ bychom měli přidány parametry „event_category“ a „event_label“.

Pokud se vaše struktura události podobá příkladu výše:

 1. Začněte shromažďovat data. Prohlédněte si data události v nástroji BigQuery.
 2. Podívejte se, které stávající události se již sbírají v rámci automaticky shromažďovaných událostí a vylepšeného měření. Pokud chcete tyto události odesílat pouze do implementace služby Universal Analytics (a ne do služby Google Analytics 4), přidejte příkaz „send_to“.
 3. Kdekoli je to možné, implementujte doporučené události.

Zobrazení stránky a zobrazení obrazovky

Zobrazení stránky v Universal Analytics odpovídá události page_view ve službách Google Analytics 4. Událost page_view se automaticky spouští pomocí direktivy config ve fragmentu gtag.js nebo pomocí značky konfigurační šablony Google Analytics 4 ve Správci značek Google.

Některé atributy zobrazení stránky Universal Analytics mají ekvivalenty v Google Analytics 4, jak je uvedeno níže:

Atribut zobrazení stránky v Universal Analytics

Atribut zobrazení stránky v Google Analytics 4

page_title (název stránky)

page_title (název stránky),

page_location (URL stránky),

page_location (URL stránky),

page_path (trasa stránky)

page_path (trasa stránky)

Žádné

page_referrer (odkazující zdroj stránky)

 

Zobrazení obrazovky je obdoba zobrazení stránky, ale v aplikaci. Ve službách Google Analytics 4 se událost screen_view spustí pokaždé, když uživatel zobrazí nějakou obrazovku. 

Zobrazení stránky v Universal Analytics a v Google Analytics 4 byste neměli mezi sebou porovnávat, protože tyto dvě hodnoty se vypočítávají jinak a čísla se nebudou shodovat.

Relace

Relace je skupina uživatelských interakcí s vaším webem, které proběhnou během určité doby.

V Universal Analytics může relace zahrnovat několik zobrazení stránky, událostí, interakcí v sociálních sítích a transakcí elektronického obchodu. Relace jsou obvykle definovány tak, že se ukončí po 30minutové nečinnosti nebo po nějaké určené události, která relaci resetuje.

Metriky relací Google Analytics 4 jsou odvozeny od automaticky shromažďované události session_start. Délka relace je dána rozdílem času mezi první a poslední událostí v rámci této relace. Tento rozdíl a další jemné nuance mohou vést k odlišnostem v údajích o relacích mezi službami Universal Analytics a Google Analytics 4.

Výpočet aktivního uživatele

Ve službě Google Analytics 4 se aktivita uživatelů zaznamenává automaticky.Služba Universal Analytics ve srovnání s tím spoléhá na manuální instrumentaci (spuštění interaktivní události). Uživatel tak může spustit aplikaci a následně být počítán za aktivního uživatele v Google Analytics 4, ale ne v Universal Analytics. To může vést k vyššímu počtu aktivních uživatelů ve službě Google Analytics 4.

Počítání relací

Počítání relací v Google Analytics 4 se v některých aspektech liší od Universal Analytics. V Universal Analytics nová kampaň zahájí novou relaci bez ohledu na aktivitu, zatímco v Google Analytics 4 nová kampaň novou relaci nezahájí. Proto se může v přehledech v Google Analytics 4 zobrazovat méně relací.

Svou roli může také hrát zpoždění požadavků na server. Ve službě Universal Analytics jsou požadavky na server zpracovány, když dorazí do 4 hodin od konce předchozího dne. Služba Google Analytics 4 zpracovává události, které dorazí se zpožděním až 72 hodin. To může vést k nižšímu počtu relací ve vaší službě Universal Analytics – zejména u aplikací – a může to způsobit rozdíly v hodnotách v přehledech během těchto 72 hodin.

Zaznamenávané události Google Analytics 4 se automaticky nahrávají, když aplikace pro iOS běží na pozadí. Pro Universal Analytics tohle neplatí. V důsledku toho mohou být metriky související s iOS v přehledech Google Analytics 4 o poznání vyšší.

Vlastní dimenze a metriky

Vlastní dimenze a vlastní metriky v Universal Analytics se používají k přidávání informací ke shromážděným údajům. V Google Analytics 4 k tom slouží události nebo parametry událostí a charakteristiky uživatelů. Při mapování vlastních dimenzí a metrik postupujte v závislosti na jejich rozsahu podle níže uvedených pokynů.

Rozsah ve službě Universal Analytics

se mapuje ve službě Google Analytics 4 na

Úroveň požadavku na server

Události nebo parametry událostí

Úroveň uživatele

Charakteristiky uživatele

Úroveň návštěvy

Nemá ve službě Google Analytics 4 ekvivalent

Úroveň produktu

Parametry elektronického obchodu

Na události, parametry událostí a charakteristiky uživatele se vztahují limity služby Google Analytics 4.

Seskupení obsahu

V Universal Analytics lze pomocí seskupení obsahu sdružit obsah do logické struktury a pak zobrazovat a porovnávat metriky podle názvu skupiny. Můžete se například podívat na souhrnný počet zobrazení všech stránek ve skupině Pánské košile a pak případně přejít na podrobnosti a podívat se i na jednotlivé adresy URL nebo názvy stránek v této skupině.

Služby Google Analytics 4 obsahují jeden předdefinovaný parametr události pro skupinu obsahu („skupina_obsahu“ v gtag.js nebo „Skupina obsahu“ ve Správci značek Google), který doplňuje údaje do dimenze Skupina obsahu. Další dimenze skupin obsahu Universal Analytics lze v GA4 implementovat a provozovat samostatně jako vlastní dimenze pro události.

ID uživatele

ID uživatele v Universal Analytics a v Google Analytics 4 slouží k podobnému účelu – představují identitu, kterou mohou uživatelé využít k analýze dat. Z pohledu shromažďování dat nejsou k mapování ID uživatelů ze služby Universal Analytics do služby Google Analytics 4 nutné žádné konkrétní změny.

ID uživatele ve službách Google Analytics 4 představuje přehled interakce uživatele s vaší aplikací nebo webem fungující napříč platformami a zařízeními. Pokud chcete tuto funkci používat, musíte být schopni generovat vlastní unikátní a trvalá ID, konzistentně je přidělovat uživatelům a přidávat je do dat odesílaných do Analytics. Analytics pak ze všech dat přiřazených ke stejnému ID uživatele vytvoří jedinou cestu uživatele. Na rozdíl od Universal Analytics bude služba Google Analytics 4 nativně zahrnovat ID uživatele ve všech přehledech, analýzách a statistikách a nevyžaduje samostatný výběr dat pro přehledy s ID uživatele.

Konzistentní implementace na webech a v aplikacích

Pokud potřebujete získat jeden přehled o uživatelích aplikace i webu, musí být implementace ID uživatele na webu konzistentní s implementací ID uživatele v aplikaci. Zkontrolujte body podle následujícího seznamu:

 • Ke sledování uživatelů v aplikaci i na webu se používá stejný identifikátor.
 • Hodnoty předávané pro ID uživatele jsou v aplikaci i na webu stejného typu (například to není na webu řetězec '555321' a v aplikaci celé číslo 555321).

ID klienta

ID klienta je jedinečný, náhodně generovaný řetězec, který funguje jako pseudoanonymní identifikátor a anonymně identifikuje instanci prohlížeče. Ukládá se do souborů cookie prohlížeče, takže další návštěvy stejného webu mohou být přiřazeny ke stejnému uživateli.

ID klienta v Universal Analytics a v Google Analytics 4 používají stejnou sémantiku a slouží ke stejnému účelu – poskytování pseudonymního identifikátoru uživatele. Ekvivalent pro aplikace ve službě Google Analytics 4 se označuje ID instance aplikace.

Parametry (služby Google Analytics 4)

Ve službách Google Analytics 4 můžete s každou událostí odesílat parametry. Parametry představují další informace, které mohou dále upřesnit akci, kterou uživatel provedl, nebo k události přidat další kontext. Parametry lze použít například k popisu hodnoty nákupu nebo k upřesnění kontextu: kde, jak a proč byla událost zaznamenána.

Některé parametry, například page_title, se odesílají automaticky. Kromě automaticky protokolovaných parametrů můžete u každé události zaregistrovat až 25 parametrů. U události herního typu, například level_up (zvýšení úrovně), můžete chtít přidat parametry jako level_number (číslo úrovně), character_name (jméno postavy) apod. U události obsahového typu, jako třeba content_view (zobrazení obsahu), můžete chtít přidat parametry jako article_id (ID článku), article_title (nadpis článku), author_name (jméno autora), author_id (ID autora) atd.

Charakteristika uživatele (služby Google Analytics 4)

Charakteristiky uživatele jsou atributy uživatelů, kteří provádějí interakce s vaší aplikací nebo webem.Slouží k popisu segmentů vaší uživatelské základny, jako je například jazykové nastavení nebo zeměpisná poloha. Analytics některé charakteristiky uživatelů protokoluje automaticky

Nastavení shromažďování dat, která lze migrovat

Níže uvedená nastavení shromažďování dat jsou z Universal Analytics do Google Analytics 4 migrována jedna k jedné, pokud shromažďování dat ve službě Universal Analytics implementujete prostřednictvím globální značky webu gtag.js nebo Správce značek Google.

Nastavení shromažďování dat, pro něž ve službě Google Analytics 4 neexistuje ekvivalent

Dávkové zpracování událostí

JavaScript značky gtag.js seskupuje většinu událostí na straně klienta do jednoho požadavku HTTP. Avšak:

 • Konverzní události se vždy odesílají okamžitě, a to i v případě, že jsou součástí dávky.
 • V kontejnerech načtených v režimu ladění se události neseskupují, protože by se tím zkomplikovalo zobrazování přehledu DebugView v reálném čase.
 • Pokud některé události zůstanou na straně klienta i poté, co uživatel opustí stránku (např. když přejde na jinou stránku), jsou tyto události rovněž odeslány okamžitě.
 • V prostředí prohlížečů, která nepodporují rozhraní sendBeacon API, se všechny události odesílají ihned, jakmile k nim dojde. Do dávek tedy nejsou seskupovány.

Srovnání údajů v přehledech ve službách Universal Analytics a Google Analytics 4

Kromě rozdílů v datových modelech nastíněných v tomto článku můžou vaše značky a konfigurace způsobit nesoulad mezi vašimi daty ve službách Universal Analytics a Google Analytics 4.Pokud porovnáváte data služby Google Analytics 4 s daty služby Universal Analytics, zkontrolujte, zda jsou splněny následující předpoklady:

 • ID měření typu Tracking ID (ze služby Universal Analytics) i ID měření typu Measurement ID (ze služby Google Analytics 4) shromažďují data ze stejných webových stránek
 • Obě služby mají ekvivalentní implementace značek. Přečtěte si například článek o aspektech používání připojených značek webu.
 • Všechny značky se správně spouštějí. Google Tag Assistant vám pomůže ověřit, zda značky fungují správně.
 • Vaše služba Universal Analytics a služba Google Analytics 4 používají stejná časová pásma (Nastavení služby > Časové nastavení přehledu).
 • Porovnáváte nefiltrovaný výběr dat ve službě Universal Analytics s jedním webovým datovým streamem ve službě Google Analytics 4.
 • Služba Universal Analytics i služba Google Analytics 4 shromažďují data alespoň 30 minut. Data pak můžete porovnávat v přehledech v reálném čase.

Pokud jsou splněny všechny výše uvedené podmínky můžete porovnávat následující data v přehledech v reálném čase mezi vaší službou Universal Analytics a službou Google Analytics 4.

Metrika / přehled služby UA Metrika / přehled služby Google Analytics 4

Zobrazení stránek

V reálném čase > Obsah > Zobrazení stránek (karta)

Počet událostí (pro událost page_view)

V reálném čase > Počet událostí podle názvu události (karta)

Splnění cílů

V reálném čase > Konverze

Konverze

Karta Konverze podle názvu události

(Pokud jste nějakou událost aktivovali jako konverzi, která je namapovaná některý z vašich plněných cílů, např. jste vytvořili a jako konverzi aktivovali událost pro otevření konkrétní stránky, která je propojená s některým z vašich cílů.)

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false