[GA4] החלה של פלחים ומסננים והצגת משתמשים

פלחים ומסננים מאפשרים לכם להגדיר קריטריוני בחירה כדי להגביל את הנתונים שיופיעו בוויזואליזציה. מסננים מוחלים על ההצגה החזותית הנוכחית. פלחים שאתם יוצרים או משנים זמינים בכל כרטיסייה של הניתוח הנוכחי.

הנושאים במאמר:

החלת פלחים

גוררים פלחים ממשתנים אל 'השוואות פלחים'.

החלת הפלח

ניתן להוסיף פלחים מרובים אל הגדרות כרטיסייה. כדי להמחיש באופן חזותי את הקשר בין פלחים מרובים, אפשר להשתמש בשיטה 'חפיפה בין פלחי קהל'.

יצירת פלחים חדשים מהנתונים שלכם

אם בניתוח מופיעה נקודת נתונים מעניינת, אפשר לשמור אותה כפלח או כקהל:

  1. לוחצים לחיצה ימנית על הנתונים באזור העריכה.
  2. בתפריט הקופץ, לוחצים על יצירת פלח ממשתמשים או יצירת קהל ממשתמשים.
  3. אם אתם רוצים, אפשר לתת לפלח שם טוב יותר וללחוץ על שמירה.

המערכת מחילה את הפלח החדש בניתוח, אלא אם כבר החלתם בניתוח את מספר הפלחים המקסימלי.

בקישור הבא אפשר לקרוא מידע נוסף על יצירת פלחים.

יצירת מסננים

דוגמת סינון: המדינה מתחילה ב-"A".
  1. בחלק התחתון של הגדרות כרטיסייה לוחצים על תיבת סינון ובוחרים מדד או מאפיין מהרשימה הקופצת. לחלופין, גוררים מאפיינים ומדדים מהחלונית משתנים אל תיבת סינון זמינה.
  2. בוחרים מהרשימה תנאי סינון. האפשרויות משתנות בהתאם לסוג השדה (מאפיין או מדד) שאתם מסננים לפיו.
  3. מקלידים תנאי כדי להשלים את הקריטריונים של הסינון.
  4. לוחצים על אישור.
מסנני מאפיינים הם תלויי אותיות רישיות.
 
אפשר להוסיף לכרטיסייה עד 10 מסננים. החיבור בין מסננים מרובים מתבצע באמצעות AND (כל התנאים חייבים להתקיים).

הצגת משתמשים

לוחצים לחיצה ימנית על תא נתונים ובוחרים באפשרות "הצגת המשתמשים".באמצעות 'ניתוח משתמשים נפרדים' אפשר לבדוק את ההתנהגות של משתמשים יחידים (במקום לראות נתונים מצטברים). בדוח הזה מוצגים המשתמשים שמהם מורכבות נקודות הנתונים בניתוחים:

  1. לוחצים לחיצה ימנית על הנתונים באזור העריכה.
  2. בתפריט הקופץ, לוחצים על הצגת משתמשים.
  3. מופיע הדוח ניתוח משתמשים נפרדים עם המשתמשים שהובאו בחשבון בנקודת הנתונים הזו.

בקישור הבא אפשר לקרוא מידע נוסף על הדוח 'ניתוח משתמשים נפרדים'

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?