[GA4] các mục (khác) trong báo cáo

Bạn có thể gán một số giá trị cho mỗi thứ nguyên báo cáo (ví dụ: Nguồn người dùng, Phương tiện người dùng, Chiến dịch người dùng, v.v.). Tổng số giá trị duy nhất của một thứ nguyên được gọi là lượng số. Ví dụ: thứ nguyên Chiến dịch người dùng có giá trị khác nhau cho mỗi chiến dịch quảng cáo được quy cho.

Các thứ nguyên có thể gán một số lượng lớn giá trị được gọi là thứ nguyên lượng số cao. Những báo cáo chứa các thứ nguyên lượng số cao có thể chịu ảnh hưởng bởi các giới hạn của hệ thống Analytics, và trả về nhiều hàng hơn so với khả năng hiển thị của Analytics. Những hàng vượt quá đó được tổng hợp dưới giá trị thứ nguyên (other) và hiển thị trong một hàng riêng.

Analytics truy vấn các bảng khác nhau để hiển thị biểu đồ và bảng trong một báo cáo. Có thể xảy ra sự chênh lệch dữ liệu khi truy vấn của bảng dữ liệu tổng hợp hoặc bảng cấp sự kiện trả về nhiều hàng hơn so với khả năng hiển thị của Analytics, dẫn đến dữ liệu vượt quá giới hạn được tổng hợp dưới dạng (khác).

Nếu thường xuyên thấy dữ liệu vượt quá giới hạn được tổng hợp dưới dạng (khác), bạn có thể sử dụng tính năng BigQuery Export để xuất dữ liệu Analytics của mình sang BigQuery và truy vấn toàn bộ tập dữ liệu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?