mục nhập (other) trong báo cáo

Mỗi thứ nguyên báo cáo (ví dụ: Nguồn người dùng, Phương tiện người dùng, Chiến dịch người dùng, v.v.) có thể được gán một số giá trị. Tổng số giá trị duy nhất của một thứ nguyên được gọi là lượng số. Ví dụ: thứ nguyên Chiến dịch người dùng có một giá trị khác nhau cho mỗi chiến dịch quảng cáo được phân bổ.

Các thứ nguyên có thể gán một số lượng lớn giá trị được gọi là thứ nguyên lượng số cao. Những báo cáo chứa các thứ nguyên lượng số cao có thể chịu ảnh hưởng bởi các giới hạn của hệ thống Analytics, và trả về nhiều hàng hơn so với khả năng hiển thị của Analytics. Những hàng vượt quá đó được tổng hợp dưới giá trị thứ nguyên (other) và hiển thị trong một hàng riêng.

Analytics truy vấn các bảng khác nhau để hiển thị biểu đồ và bảng trong báo cáo. Có thể có sự sai khác khi truy vấn của một hoặc cả hai bảng trả về nhiều hàng hơn khả năng hiển thị của Analytics, dẫn đến việc dữ liệu vượt quá được tổng hợp dưới dạng (other).

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố