Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Google Analytics 4. Ak ešte stále používate vlastníctvo v službe Universal Analytics, ktoré 1. júla 2023 (respektíve 1. júla 2024, ak ide o vlastníctva v službe Analytics 360) prestane spracúvať údaje, pozrite si sekciu o službe Universal Analytics.

Správa prístupu a obmedzení údajov

Tento článok sa týka správy prístupu a obmedzení údajov v službách Google Analytics 4 a Universal Analytics. V oboch verziách služby Analytics spravujete prístup priraďovaním rolí. V službe Google Analytics 4 spravujete obmedzenia údajov výberom jednej alebo oboch možností obmedzenia údajov uvedených nižšie. V službe Universal Analytics spravujete obmedzenia údajov tým, že používateľom poskytujete prístup k rôznym zobrazeniam reportov.

Google Analytics 4

Obmedzenia prístupu a údajov môžete spravovať na úrovni účtu a vlastníctva.

Postup priradenia rolí a obmedzení údajov:

 1. Kliknite na položku Správca.
 2. V stĺpci Účet alebo Vlastníctvo kliknite na položku Správa prístupu.
 3. Priraďte roly novým alebo existujúcim členom (napr. používateľom alebo skupinám). Prečítajte si viac o pridávaní a úpravách používateľov.

Účinné povolenia sú roly a obmedzenia údajov, ktoré má člen priradené prostredníctvom iných zdrojov (napríklad organizácie, skupiny používateľov alebo účtu, ktorý zahŕňa aktuálne vlastníctvo) vrátane všetkých priamych povolení priradených explicitne pre aktuálny zdroj.

Priame povolenia sú obmedzenia rolí a údajov, ktoré má člen explicitne priradené pre aktuálny zdroj (napr. organizáciu, účet, vlastníctvo).

K dispozícii máte päť rolí a dve obmedzenia údajov:

Rola Vysvetlenie
Správca

Má úplnú kontrolu v službe Analytics. Môže spravovať používateľov (pridávať ich a odoberať, priradiť im ľubovoľnú rolu alebo obmedzenie údajov). Môže udeliť úplné povolenia ktorémukoľvek používateľovi vrátane seba samého v súvislosti s ktorýmkoľvek účtom alebo vlastníctvom, pre ktoré má túto rolu.

Zahŕňa povolenia roly Redaktor.

(Nahrádza povolenie Správa používateľov.)

Redaktor

Má úplnú kontrolu nad nastaveniami na úrovni vlastníctva. Nemôže spravovať používateľov.

Zahŕňa povolenia roly Analytik.

(Nový názov povolenia na úpravy.)

Marketingový špecialista

Môže vytvárať, upravovať a odstraňovať publiká, konverzie, atribučné modely, udalosti a dĺžky spätného sledovania.

Zahŕňa povolenia roly Analytik.

Analytik

Môže vytvárať, upravovať a odstraňovať určité prvky vlastníctva. Môže spolupracovať na zdieľaných prvkoch.

Zahŕňa povolenia roly Čitateľ.

(Nový názov povolenia Spolupráca.)

Prvky vlastníctva zahŕňajú napríklad Prieskumy.

Čitateľ

Môže si pozrieť nastavenia a údaje, môže zmeniť, ktoré údaje sa zobrazia v prehľadoch (napr. pridávať porovnania alebo sekundárnu dimenziu), môže vidieť zdieľané prvky prostredníctvom používateľského rozhrania alebo rozhraní API. Nemôže spolupracovať na zdieľaných prvkoch. Používatelia s rolou Čitateľ si napríklad môžu zobraziť zdieľané prieskumy, ale nemôžu ich upraviť.

(Nový názov povolenia Čítanie a analýza.)

Žiadne Používateľ nemá žiadnu rolu pre tento zdroj. Používateľ môže mať rolu pre iný zdroj.

 

Obmedzenie údajov Vysvetlenie
Žiadne metriky cien

Metriky súvisiace s cenou sa nezobrazujú.

Metriky cien nie sú k dispozícii v prehľadoch, prieskumoch, publikách, štatistikách ani upozorneniach. Ďalšie informácie nájdete nižšie.

Žiadne metriky výnosov

Metriky súvisiace s výnosmi sa nezobrazujú.

Metriky výnosov nie sú k dispozícii v prehľadoch, prieskumoch, publikách, štatistikách ani upozorneniach. Ďalšie informácie nájdete nižšie.

 

Metriky cien a výnosov

Okrem metrík uvedených v nasledujúcich sekciách zahŕňajú metriky cien a výnosov aj akúkoľvek vlastnú metriku, ktorá je identifikovaná ako metrika cien alebo výnosov, a akúkoľvek metriku odvodenú z metriky cien alebo výnosov.

Po pridaní ďalších metrík cien alebo výnosov do služby Analytics budú tieto zoznamy aktualizované.

Metriky cien

Cena v službe Google Ads

Cena za kliknutie v službe Google Ads

Cena videa v službe Google Ads

Cena za konverziu

Náklady z prostredia mimo Googlu

Iná cena za kliknutie než Google

Iná cena za konverziu než Google

Návratnosť výdavkov na reklamu

Iná návratnosť výdavkov na reklamu než Google

Metriky výnosov

Výnosy z reklám

Výnosy pripisované preferovanému poslednému kliknutiu v službe Google Ads

Priemerné denné výnosy

Priemerné výnosy z udalosti

Priemerné výnosy z výrobku

Priemerná hodnota výrobku

Priemerné výnosy z nákupu

Priemerné výnosy z nákupu na používateľa

Priemerné výnosy na kupujúceho

Priemerné výnosy na platiaceho používateľa (ARPPU)

Priemerné výnosy na používateľa (ARPU)

Kombinované výnosy na celkový počet prvých otvorení kohorty

Kombinované výnosy na celkový počet prvých návštev kohorty

Kombinované výnosy na celkový počet prvých návštev a prvých otvorení kohorty

Výnosy z atribúcie na základe údajov

Nákupné množstvo elektronického obchodu

Výnosy elektronického obchodu

Hodnota udalosti

Výnosy z udalosti

Výnosy pripisované prvému kliknutiu

Cena položky

Vrátenie peňazí za položku

Výnosy z položky

Výnosy pripisované poslednému kliknutiu

Výnosy z reklám za celé obdobie

Kumulovaná hodnota

Výnosy pripisované s využitím lineárnej atribúcie

Max. denné výnosy

Min. denné výnosy

Výnosy pripisované podľa pozície

Predpokladané výnosy

Výnosy z výrobku

Výnosy z nákupu

Vrátenia peňazí

Návratnosť výdavkov na reklamu

Iná návratnosť výdavkov na reklamu než Google

Výnosy

Výnosy pripisované kliknutiam v časoch najbližších k času konverzie

Celkové výnosy z reklám

Celkové výnosy

Nadradené roly sa predvolene prenášajú na nižšiu úroveň (napr. účet > vlastníctvo). Ak napríklad používateľovi priradíte rolu na úrovni účtu, potom bude mať rovnakú rolu pre všetky vlastníctva v danom účte.

Účinné povolenia používateľa sa rovnajú role daného zdroja s najväčším počtom povolení.

Ak má napríklad používateľ rolu Redaktor pre účet, má tento používateľ rolu Redaktor pre všetky vlastníctva v danom účte bez ohľadu na to, či má k niektorému z vlastníctiev priradenú aj rolu s menším počtom povolení.

Okrem toho, ak má používateľ pre vlastníctvo priradenú rolu s väčším počtom povolení, ako má na úrovni účtu, potom sa rola s väčším počtom povolení použije pre dané vlastníctvo.

Obmedzenia údajov môžete pridať ako priame povolenia, nemôžete ich však odstrániť, ak sa uplatňujú ako prenesené povolenia. Ak má napríklad používateľ priradené obmedzenie Žiadne metriky cien na úrovni účtu, nemôže si tento používateľ zobraziť metriky cien pre žiadne vlastníctvo v účte. Môžete však pre jedno alebo viacero vlastníctiev v účte pridať obmedzenie Žiadne metriky výnosov.

Na zobrazenie rolí používateľov máte niekoľko možností. Na stránke Správa používateľov na úrovni účtu alebo vlastníctva môžete vykonať tieto kroky:

 • Vyhľadajte meno používateľa, ktorého roly chcete zobraziť.
 • Kliknutím na hlavičku stĺpca Roly účtu zoraďte zoznam podľa rolí.

Ako obmedzenia údajov ovplyvňujú ďalšie funkcie v službe Analytics

Obmedzenia údajov sa presadzujú v rozhraní služby Analytics a analogicky pre volania rozhrania Analytics API.

Vytváranie a používanie obmedzení údajov prebieha cez správu prístupu v službe Analytics. Používatelia nemusia podliehať týmto obmedzeniam, ak majú povolenia v službe Analytics na základe povolení v iných službách Googlu prepojených so službou Analytics.

Funkcia Efekt
Prehľady

Hodnoty obmedzených metrík a hodnoty odvodené z obmedzených metrík sa v prehľadoch nezobrazujú. Používateľom sa namiesto toho zobrazuje 0.

Obmedzené metriky sú k dispozícii vo výberoch metrík spojených s prehľadmi (napr. pri prispôsobovaní prehľadu). Používatelia, na ktorých sa vzťahujú obmedzenia údajov, môžu tieto metriky pridať, ale nemôžu si pozrieť výsledky (môžu napríklad pridať metriky do vlastných prehľadov, ale hodnoty daných metrík v týchto prehľadoch neuvidia).

Prieskumy

Obmedzené metriky sa v prieskumoch nezobrazujú.

Obmedzené metriky sú k dispozícii vo výberoch metrík spojených s prieskumami (napr. pri vytváraní prieskumu). Používatelia, ktorí podliehajú obmedzeniam údajov, môžu tieto metriky pridať, ale nemôžu si pozrieť výsledky (môžu napríklad pridať metriky do prieskumov, ale hodnoty daných metrík v týchto prieskumoch neuvidia).

Publiká

Obmedzené metriky sú k dispozícii vo výbere metrík súvisiacich s publikami. Používatelia, ktorí podliehajú obmedzeniam údajov, môžu vytvárať publiká na základe obmedzených metrík a upravovať názvy publík po ich vytvorení. Na týchto používateľov sa však vzťahujú obmedzenia uvedené nižšie.

Nemôžu používať publikum (napr. ako filter dimenzie), ktoré zahŕňa obmedzené metriky.

Nemôžu si zobraziť veľkosť publík, ktoré obsahujú obmedzené metriky.

Nemôžu do publík pridať spúšťače publika založené na obmedzených metrikách.

Automatické štatistiky Nemôžu si v používateľskom rozhraní zobraziť automatické štatistiky založené na obmedzených metrikách.
Vlastné štatistiky

Používatelia s povolením môžu vytvárať a upravovať vlastné štatistiky na základe obmedzených metrík.

V používateľskom rozhraní si nemôžu zobraziť vlastné štatistiky a nemôžu ich prijímať cez e‑mail.

Vlastné metriky Používatelia s povolením môžu vytvárať vlastné metriky a označovať, že tieto metriky zahŕňajú údaje o cenách alebo výnosoch. Používatelia s príslušnými obmedzeniami údajov nemôžu odstrániť označenia toho, že vlastné metriky zahŕňajú údaje o cenách alebo výnosoch. Prístup k týmto vlastným metrikám podlieha všetkým obmedzeniam uvedeným v tomto článku.
Prepojenie účtu Analytics s platformou Firebase

Používateľom projektu Firebase sa po prepojení projektu Firebase s vlastníctvom v službe Analytics automaticky udelia roly v službe Analytics:

 • Používateľom platformy Firebase v projekte sa na základe ich najvyššieho povolenia firebasenalytics na platforme Firebase priraďuje jedna z nasledujúcich dvoch rolí virtuálnych používateľov platformy Firebase:
  • redaktor projektu na platforme Firebase <číslo projektu>,
  • marketingový špecialista projektu na platforme Firebase <číslo projektu>,
  • čitateľ projektu na platforme Firebase <číslo projektu> (bez obmedzení prístupu k údajom),
  • čitateľ projektu na platforme Firebase <číslo projektu> (bez prístupu k údajom o nákladoch alebo výnosoch).
 • Virtuálni používatelia platformy Firebase sú vzápätí priradení k predvoleným rolám v prepojenom vlastníctve v službe Analytics.
Ak máte túto rolu alebo povolenie pre platformu Firebase Priradíme vás k tomuto virtuálnemu používateľovi platformy Firebase Ku ktorému je priradená táto rola v službe Analytics

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsEdit

Redaktor projektu na platforme Firebase <číslo projektu>

Redaktor

Žiadne obmedzenia prístupu k údajom

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsAdditionalAccess

Marketingový špecialista projektu na platforme Firebase <číslo projektu> Marketingový špecialista

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsReadAndAnalyze

Čitateľ projektu na platforme Firebase <číslo projektu>

Čitateľ

Žiadne obmedzenia prístupu k údajom

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsRestricedAccess

Čitateľ projektu na platforme Firebase <číslo projektu>

Čitateľ

Bez prístupu k údajom o nákladoch alebo výnosoch

 

V správe prístupu v službe Analytics predstavuje každý virtuálny používateľ platformy Firebase skupinu používateľov v prepojenom projekte na platforme Firebase.

Ako správca v službe Analytics môžete zmeniť rolu a obmedzenia prístupu k údajom v službe Analytics, ktoré sú priradené k virtuálnym používateľom vlastníctva na platforme Firebase. Ak zmeníte rolu a obmedzenia prístupu k údajom v službe Analytics priradené k virtuálnemu používateľovi platformy Firebase, bude to mať vplyv na každého používateľa v projekte na platforme Firebase, ktorý je pridružený k tomuto virtuálnemu používateľovi.

Priradenia rolí a obmedzenia prístupu k údajom zostanú zachované až do odstránenia prepojenia medzi projektom na platforme Firebase a vlastníctvom v službe Analytics.

Správcovia v službe Analytics môžu upraviť prístup pre roly platformy Firebase v sekcii Správca > prepojené vlastníctvo > Správa prístupu k vlastníctvu.

 

Universal Analytics

Povolenia môžete používateľom v službe Analytics priradiť na úrovni účtu, vlastníctva a zobrazenia.

Povolenia udelíte takto:

 1. Kliknite na položku Správca.
 2. Kliknite na položku Správa prístupu v stĺpci Účet, Vlastníctvo alebo Zobrazenie.
 3. Priraďte roly novým alebo existujúcim členom (napr. používateľom alebo skupinám). Prečítajte si viac o pridávaní a úpravách používateľov.

Účinné povolenia sú roly a obmedzenia údajov, ktoré má člen priradené prostredníctvom iných zdrojov (napríklad organizácie, skupiny používateľov alebo účtu, ktorý zahŕňa aktuálne vlastníctvo) vrátane všetkých priamych povolení priradených explicitne pre aktuálny zdroj.

Priame povolenia sú obmedzenia rolí a údajov, ktoré má člen explicitne priradené pre aktuálny zdroj (napr. organizáciu, účet, vlastníctvo).

K dispozícii máte päť rolí a dve obmedzenia údajov:

Rola Vysvetlenie
Správca

Má úplnú kontrolu v službe Analytics. Môže spravovať používateľov (pridávať ich a odoberať, priradiť im ľubovoľnú rolu alebo obmedzenie údajov). Môže udeliť úplné povolenia ktorémukoľvek používateľovi vrátane seba samého v súvislosti s ktorýmkoľvek účtom alebo vlastníctvom, pre ktoré má túto rolu.

Zahŕňa rolu Redaktor.

(Nahrádza povolenie Správa používateľov.)

Redaktor

Má úplnú kontrolu nad nastaveniami na úrovni vlastníctva. Nemôže spravovať používateľov.

Zahŕňa rolu Analytik.

(Nový názov povolenia na úpravy.)

Marketingový špecialista

Funkčne rovnaká ako rola analytika v službe Universal Analytics

Analytik

Môže vytvárať, upravovať, odstraňovať a zdieľať prvky vlastníctva. Môže spolupracovať na zdieľaných prvkoch.

Zahŕňa rolu Čitateľ.

(Nový názov povolenia Spolupráca.)

Medzi prvky vlastníctva patria napríklad:

Čitateľ

Môže si prezerať údaje prehľadov a konfigurácie, môže narábať s údajmi v prehľadoch (napr. pridávať porovnania alebo sekundárnu dimenziu), vytvárať osobné prvky a zdieľať ich a prezerať si zdieľané prvky prostredníctvom používateľského rozhrania alebo rozhraní API. Nemôže spolupracovať na zdieľaných prvkoch.

(Nový názov povolenia Čítanie a analýza.)

Žiadne Používateľ nemá žiadnu rolu pre tento objekt. Používateľ môže mať rolu pre iný objekt.

 

Na zobrazenie rolí používateľov máte niekoľko možností. Na stránke Správa používateľov na úrovni účtu, vlastníctva alebo zobrazenia postupujte takto:

 • Vyhľadajte meno používateľa, ktorého povolenia chcete zobraziť.
 • Kliknite na hlavičku stĺpca Povolenia účtu na zoradenie zoznamu podľa povolení.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false
true
69256
false
false