[GA4] Zarządzanie dostępem i ograniczeniami dotyczącymi danych

Dowiedz się, jak przypisywać role i określać ograniczenia dotyczące danych na koncie lub w usłudze Google Analytics, aby zarządzać dostępem

Z tego artykułu dowiesz się, jak zarządzać dostępem i ograniczeniami dostępu do danych w Google Analytics 4 i Universal Analytics. W obu wersjach Analytics dostępem możesz zarządzać przez przypisywanie ról. W Google Analytics 4 możesz zarządzać ograniczeniami dostępu do danych, wybierając jedną lub obie opcje opisane poniżej. W Universal Analytics możesz zarządzać ograniczeniami dostępu do danych, nadając użytkownikom dostęp do różnych widoków raportów.

Tematy w tym artykule:

Google Analytics 4

Dostępem i ograniczeniami dotyczącymi danych możesz zarządzać na poziomie konta i usługi.

Aby przypisać role i ograniczenia dostępu do danych:

 1. Na stronie Administrator w sekcji Konto lub Usługa kliknij Zarządzanie dostępem do konta bądź Zarządzanie dostępem do usługi.
 2. Przypisz role nowym lub istniejącym członkom (np. użytkownikom i grupom). Dowiedz się więcej o dodawaniu i edytowaniu użytkowników.

Aktywne uprawnienia to role przypisane użytkownikowi i ograniczenia dostępu do danych wprowadzone przez inny zasób (np. organizację, grupę użytkowników lub konto, które obejmuje bieżącą usługę) oraz wszystkie bezpośrednie i jednoznacznie przypisane uprawnienia do bieżącego zasobu.

Uprawnienia bezpośrednie to jednoznacznie przypisane użytkownikowi role i wprowadzone ograniczenia dostępu do danych dotyczące bieżącego zasobu (np. organizacji, konta lub usługi).

Możesz wybrać spośród 5 ról i 2 ograniczeń dotyczących danych:

Rola Objaśnienie
Administrator

Ma pełną kontrolę nad Analytics. Może zarządzać użytkownikami (dodawać ich i usuwać oraz przypisywać im dowolne role lub ograniczać dostęp do danych). Może przyznać dowolnemu użytkownikowi, w tym także sobie, pełne uprawnienia do wszystkich kont lub usług, w których przypadku pełni rolę administratora.

Obejmuje uprawnienia roli Edytujący.

(Zastępuje uprawnienie Zarządzanie użytkownikami).

Edytujący

Ma pełną kontrolę nad ustawieniami na poziomie usługi. Nie może zarządzać użytkownikami.

Obejmuje uprawnienia roli Analityk.

(Nowa nazwa uprawnień do edycji).

Marketer

Może tworzyć, edytować i usuwać listy odbiorców, konwersje, modele atrybucji, zdarzenia oraz okna konwersji.

Obejmuje uprawnienia roli Analityk.

Analityk

Może tworzyć, edytować i usuwać określone zasoby powiązane z usługą. Może współpracować nad udostępnionymi zasobami.

Obejmuje uprawnienia roli Przeglądający.

(Nowa nazwa uprawnienia Współpraca).

Zasoby powiązane z usługą obejmują m.in. Eksploracje.

Przeglądający

Może wyświetlać dane i ustawienia. Może zmieniać dane wyświetlane w raportach (np. dodawać porównania i wymiary dodatkowe). Może wyświetlać udostępnione zasoby za pomocą interfejsu użytkownika lub interfejsów API. Nie może współpracować przy udostępnionych zasobach. Na przykład udostępnione eksploracje mogą być wyświetlane przez osoby z rolą przeglądającego, ale nie mogą być przez nie edytowane.

(Nowa nazwa uprawnienia Odczyt i analiza).

Brak Użytkownik nie ma przypisanej roli do tego zasobu (może mieć przypisaną rolę do innego zasobu).

 

Ograniczenie dotyczące danych Objaśnienie
Brak dostępu do danych o kosztach

Użytkownik nie może wyświetlać danych dotyczących kosztów.

Dane o kosztach są niedostępne w raportach, eksploracjach, grupach odbiorców, statystykach i alertach. Więcej informacji znajdziesz poniżej.

Brak dostępu do danych o przychodach

Użytkownik nie może wyświetlać danych dotyczących przychodów.

Dane o przychodach są niedostępne w raportach, eksploracjach, grupach odbiorców, statystykach i alertach. Więcej informacji znajdziesz poniżej.

 

Dane o kosztach i przychodach

Oprócz danych wymienionych w sekcjach poniżej dane o kosztach i przychodach obejmują też dane niestandardowe będące danymi o kosztach lub przychodach oraz wszelkie dane, które pochodzą od danych o kosztach lub przychodach.

Te listy zostaną zaktualizowane, jeśli Analytics zacznie uwzględniać dodatkowe dane o kosztach lub przychodach.

Dane o kosztach

Wydatki na Google Ads

Koszt kliknięcia w Google Ads

Koszt filmu w Google Ads

Koszt konwersji

Koszty niezwiązane z usługami Google

Koszt kliknięcia niezwiązany z usługami Google

Koszt konwersji niezwiązany z usługami Google

Zwrot z nakładów na reklamę

Zwrot z wydatków na reklamy niezwiązany z usługami Google

Dane o przychodach

Przychody z reklamy

Przychody przypisane do ostatniego kliknięcia z uwzględnieniem preferencji reklam

Średnie przychody dziennie

Średnie przychody ze zdarzeń

Średnie przychody z produktu

Średnia wartość produktu

Średnie przychody z zakupów

Średnie przychody z zakupów na użytkownika

Średnie przychody na kupującego

Średni przychód na płacącego użytkownika (ARPPU)

Średnie przychody na użytkownika (ARPU)

Połączone przychody na łączną liczbę pierwszych uruchomień w ramach kohorty

Suma przychodów na łączną liczbę pierwszych wizyt w ramach kohorty

Suma przychodów na łączną liczbę pierwszych wizyt i pierwszych uruchomień w ramach kohorty

Przychody atrybucji opartej na danych

Liczba sprzedanych produktów e-commerce

Przychody z e-commerce

Wartość zdarzenia

Przychody ze zdarzeń

Przychody przypisane do pierwszego kliknięcia

Cena produktu

Zwrot środków za produkt

Przychody z produktu

Przychody przypisane do ostatniego kliknięcia

Wszystkie przychody z reklam

Wartość od początku śledzenia (LTV)

Przychody przypisane liniowo

Maksymalne przychody dziennie

Minimalna wartość przychodów dziennie

Przychody przypisane z uwzględnieniem pozycji

Prognozowane przychody

Przychody z produktu

Przychody z zakupów

Zwroty kosztów

Zwrot z nakładów na reklamę

Zwrot z wydatków na reklamy niezwiązany z usługami Google

Przychody

Przychody przypisane zgodnie ze spadkiem udziału z upływem czasu

Łączne przychody z reklam

Łączne przychody

Role nadrzędne są dziedziczone domyślnie (np. konto > usługa). Jeśli np. przypiszesz użytkownikowi rolę na poziomie konta, będzie on miał tę samą rolę w przypadku wszystkich usług na tym koncie.

Aktywne uprawnienia użytkownika są zależne od roli zapewniającej największe uprawnienia do danego zasobu.

Jeśli np. użytkownik ma na koncie rolę Edytujący, będzie ją miał w odniesieniu do wszystkich usług na tym koncie nawet wtedy, gdy w przypadku jednej z nich zostanie mu przypisana bardziej ograniczona rola.

Jeśli natomiast do danej usługi ma przypisane większe uprawnienia niż na poziomie konta, takie uprawnienia będą miały zastosowanie do tej usługi.

Ograniczenia dotyczące danych można dodać jako uprawnienia bezpośrednie, ale nie można ich usunąć, jeśli działają jako uprawnienia dziedziczone. Jeśli np. użytkownikowi na poziomie konta przypisano ograniczenie Brak dostępu do danych o kosztach, nie będzie mógł przeglądać danych o kosztach w żadnej usłudze na tym koncie. Można jednak dodać ograniczenie Brak dostępu do danych o przychodach w odniesieniu do wybranych usług na koncie.

Jako administrator możesz sprawdzić role poszczególnych użytkowników na kilka sposobów. Na stronie Zarządzanie użytkownikami na poziomie konta lub usługi:

 • Wyszukaj konkretną nazwę użytkownika, aby zobaczyć jego role.
 • Kliknij nagłówek kolumny Role na koncie, aby posortować listę według ról.

Jak ograniczenia dotyczące danych wpływają na inne funkcje Analytics

Ograniczenia dotyczące danych są egzekwowane zarówno w interfejsie Analytics, jak i w analogicznych wywołaniach interfejsu Analytics API.

Ograniczenia dotyczące danych są tworzone i stosowane przez funkcję Analytics służącą do zarządzania dostępem. Użytkownicy mogą nie podlegać tym ograniczeniom, jeśli ich uprawnienia do Analytics wynikają z uprawnień w innych usługach Google, które są połączone z Analytics.

Funkcja Efekt
Raporty

W raportach nie pojawiają się wartości danych objętych ograniczeniami ani wartości uzyskane z tych danych. Zamiast nich użytkownicy widzą wartość 0.

Dane objęte ograniczeniem są dostępne w selektorach danych powiązanych z raportami (np. podczas dostosowywania raportu). Użytkownicy, którzy mają ograniczenie dostępu do danych, mogą dodawać te dane, ale nie mogą wyświetlać wyników (np. mogą dodać te dane do raportów niestandardowych, ale nie widzą odpowiadających im wartości).

Eksploracje

Dane objęte ograniczeniem nie pojawiają się w eksploracjach.

Są natomiast dostępne w selektorach danych powiązanych z eksploracjami (np. podczas tworzenia eksploracji). Użytkownicy, którzy mają ograniczenie dostępu do danych, mogą dodawać te dane, ale nie mogą wyświetlać wyników (np. mogą dodać te dane do eksploracji, ale nie widzą odpowiadających im wartości).

Odbiorcy

Dane objęte ograniczeniem są dostępne w selektorach danych powiązanych z listami odbiorców. Użytkownicy, którzy mają ograniczenie dostępu do danych, mogą tworzyć grupy odbiorców na podstawie danych objętych ograniczeniem i edytować nazwy tych grup po ich utworzeniu, ale podlegają opisanym niżej ograniczeniom.

Nie mogą używać grupy odbiorców (np. jako filtra wymiaru) zawierającej dane objęte ograniczeniem.

Nie mogą wyświetlać liczby odbiorców w przypadku grup odbiorców zawierających dane objęte ograniczeniem.

Nie mogą dodawać funkcji dołączenia do grupy odbiorców na podstawie danych objętych ograniczeniem.

Statystyki zautomatyzowane Użytkownicy nie mogą wyświetlać w interfejsie statystyk zautomatyzowanych na podstawie danych objętych ograniczeniem.
Statystyki niestandardowe

Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą tworzyć i edytować statystyki niestandardowe na podstawie danych objętych ograniczeniem.

Nie mogą wyświetlać statystyk niestandardowych w interfejsie ani otrzymywać ich e-mailem.

Dane niestandardowe Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą tworzyć dane niestandardowe ze wskazaniem, że mają one uwzględniać dane o kosztach lub przychodach. Użytkownicy z ograniczeniem dostępu do danych nie mogą usuwać wskazań, że dane niestandardowe mają uwzględniać dane o kosztach lub przychodach. Dostęp do tych danych niestandardowych podlega wszystkim ograniczeniom opisanym w tym artykule.
Łączenie Analytics z Firebase

Po połączeniu projektu Firebase z usługą w Analytics użytkownikom projektów Firebase automatycznie przyznawane są role Analytics:

 • Użytkownicy projektu Firebase zostają przypisani do 1 z 4 użytkowników wirtualnych Firebase (zgodnie z ich najwyższym uprawnieniem firebaseanalytics w Firebase):
  • Edytujący projekt Firebase <numer projektu>
  • Marketer w projekcie Firebase <numer projektu>
  • Przeglądający w projekcie Firebase <numer projektu> (brak ograniczeń w dostępie do danych)
  • Wyświetlający projekt Firebase <numer projektu> (brak dostępu do danych o kosztach i przychodach).
 • Do użytkowników wirtualnych Firebase przypisywane są role domyślne w połączonej usłudze w Analytics.
Jeśli masz tę rolę lub to uprawnienie w Firebase Przypisano Cię do tego wirtualnego użytkownika Firebase Do którego przypisano tę rolę Analytics

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsEdit

Edytujący projekt Firebase <numer projektu>

Edytujący

Brak ograniczeń w dostępie do danych

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsAdditionalAccess

Marketer w projekcie Firebase <numer projektu> Marketer

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsReadAndAnalyze

Przeglądający projekt Firebase <numer projektu>

Przeglądający

Brak ograniczeń w dostępie do danych

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsRestricedAccess

Przeglądający projekt Firebase <numer projektu>

Przeglądający

Brak dostępu do danych o kosztach i przychodach

 

W zarządzaniu dostępem w Analytics każdy użytkownik wirtualny Firebase reprezentuje grupę użytkowników w połączonym projekcie Firebase.

Jako administrator Analytics możesz zmieniać role i ograniczenia dotyczące danych Analytics przypisywane w usłudze do użytkowników wirtualnych Firebase. Jeśli zmienisz rolę Analytics i ograniczenia dotyczące danych przypisane do użytkownika wirtualnego Firebase, zmiana będzie dotyczyć wszystkich użytkowników projektu Firebase przypisanych do tego użytkownika wirtualnego.

Przypisane role i ograniczenia dotyczące danych pozostaną aktywne do czasu usunięcia połączenia między projektem Firebase a usługą w Analytics.

Administratorzy Analytics mogą edytować uprawnienia dostępu ról Firebase w sekcji Administracja > połączona usługa > Zarządzanie dostępem do usługi.

Jeśli Twój projekt Firebase został połączony z usługą w Google Analytics 4 przed 4 stycznia 2023 r., do połączonych kont użytkowników Firebase mogą być przypisane w Analytics inne role i uprawnienia dostępu do danych niż te wymienione w tabeli powyżej.

 

Łączenie kont Google Analytics i Google Ads

Po połączeniu konta Google Ads z usługą w Analytics użytkownikom Google Ads automatycznie przyznawane są role Analytics. Możesz zarządzać dostępem, aby umożliwić użytkownikom Google Ads korzystanie na koncie tej usługi z funkcji Analytics, np. tworzenie list odbiorców Analytics z poziomu Google Ads.

 • Użytkownicy na koncie Google Ads są przypisywani do 1 z 5 następujących połączonych kont użytkowników Google Ads (na podstawie poziomu dostępu do konta Google Ads):
  • Administrator konta Google Ads <numer konta>
  • Użytkownik z dostępem standardowym do konta Google Ads <numer konta>
  • Użytkownik z dostępem tylko do odczytu do konta Google Ads <numer konta>
  • Użytkownik z dostępem do płatności na koncie Google Ads <numer konta>
  • Użytkownik z dostępem tylko do e-maili na koncie Google Ads <numer konta>
 • Do połączonych kont użytkowników Google Ads administrator Analytics przypisuje role w połączonej usłudze w Analytics.
  • Aby móc tworzyć w Google Ads listy odbiorców Analytics, połączone konta użytkowników Google Ads muszą mieć w połączonej usłudze rolę Administrator, Edytujący lub Marketer.
Jeśli masz ten poziom dostępu do konta Google Ads Przypisano Cię do tego połączonego konta Google Ads Do którego przypisano tę rekomendowaną rolę w Analytics

Administrator

Administrator konta Google Ads <numer konta>

Edytujący

Dostęp standardowy

Użytkownik z dostępem standardowym do konta Google Ads <numer konta>

Marketer

Tylko do odczytu

Użytkownik z dostępem tylko do odczytu do konta Google Ads <numer konta>

Przeglądający

Płatności

Użytkownik z dostępem do płatności na koncie Google Ads <numer konta>

Przeglądający

Tylko e-maile

Użytkownik z dostępem tylko do e-maili na koncie Google Ads <numer konta>

Przeglądający

 

W zarządzaniu dostępem w Analytics każde połączone konto użytkownika Google Ads reprezentuje grupę użytkowników na połączonym koncie Google Ads.

Jako administrator Analytics możesz zmieniać role i ograniczenia dotyczące danych Analytics przypisane do powiązanych z usługą połączonych kont użytkowników Google Ads. Jeśli zmienisz rolę Analytics i ograniczenia dotyczące danych przypisane do połączonego konta użytkownika Google Ads, zmiana będzie dotyczyć wszystkich użytkowników konta Google Ads przypisanych do tego połączonego konta użytkownika.

Przypisane role i ograniczenia dotyczące danych pozostaną aktywne do czasu usunięcia połączenia między kontem Google Ads a usługą Analytics.

Jako administrator Analytics możesz wyświetlać i edytować uprawnienia połączonych kont użytkowników Google Ads w sekcji Administracja > połączona usługa > Połączenia z Google Ads. Możesz też konfigurować ich dostęp tak samo jak w przypadku każdego innego użytkownika.

Masz kilka możliwości sprawdzenia, jakie role mają poszczególni użytkownicy. Na stronie Zarządzanie dostępem do konta na poziomie konta lub usługi:

 • Wyszukaj konkretną nazwę użytkownika, aby zobaczyć jego uprawnienia.
 • Kliknij nagłówek kolumny Uprawnienia dotyczące konta, aby posortować listę według uprawnień.

 

Universal Analytics

W Analytics uprawnienia użytkowników można przypisywać na poziomie konta, usługi i widoku danych.

Aby przypisać uprawnienia:

 1. Kliknij Administracja.
 2. W kolumnie Konto, Usługa lub Widok danych kliknij Zarządzanie dostępem.
 3. Przypisz role nowym lub istniejącym członkom (np. użytkownikom i grupom). Dowiedz się więcej o dodawaniu i edytowaniu użytkowników.

Aktywne uprawnienia to role przypisane użytkownikowi i ograniczenia dostępu do danych wprowadzone przez inny zasób (np. organizację, grupę użytkowników lub konto, które obejmuje bieżącą usługę) oraz wszystkie bezpośrednie i jednoznacznie przypisane uprawnienia do bieżącego zasobu.

Uprawnienia bezpośrednie to jednoznacznie przypisane użytkownikowi role i wprowadzone ograniczenia dostępu do danych dotyczące bieżącego zasobu (np. organizacji, konta lub usługi).

Możesz wybrać spośród 5 ról i 2 ograniczeń dotyczących danych:

Rola Objaśnienie
Administrator

Ma pełną kontrolę nad Analytics. Może zarządzać użytkownikami (dodawać ich i usuwać oraz przypisywać im dowolne role lub ograniczać dostęp do danych). Może przyznać dowolnemu użytkownikowi, w tym także sobie, pełne uprawnienia do wszystkich kont lub usług, w których przypadku pełni rolę administratora.

Ma wszystkie uprawnienia roli Edytujący.

(Zastępuje uprawnienie Zarządzanie użytkownikami).

Edytujący

Ma pełną kontrolę nad ustawieniami na poziomie usługi. Nie może zarządzać użytkownikami.

Ma wszystkie uprawnienia analityka.

(Nowa nazwa uprawnień do edycji).

Marketer

Pod względem funkcjonalnym odpowiada roli Analityk w Universal Analytics.

Analityk

Może tworzyć, edytować, usuwać i udostępniać zasoby powiązane z usługą. Może współpracować nad udostępnionymi zasobami.

Ma wszystkie uprawnienia przeglądającego.

(Nowa nazwa uprawnienia Współpraca).

Zasoby powiązane z usługą obejmują m.in.:

Przeglądający

Może wyświetlać raporty i dane konfiguracji. Może prowadzić działania na danych w raportach (np. dodawać porównania i wymiary dodatkowe). Może tworzyć i udostępniać zasoby osobiste oraz wyświetlać udostępnione zasoby za pomocą interfejsu użytkownika lub interfejsów API. Nie może współpracować nad udostępnionymi zasobami.

(Nowa nazwa uprawnień do odczytu i analizy).

Brak Użytkownik nie ma przypisanej roli do tego obiektu (może mieć przypisaną rolę do innego obiektu).

 

Jako administrator możesz sprawdzić role poszczególnych użytkowników na kilka sposobów. Na stronie Zarządzanie dostępem do konta na poziomie konta, usługi lub widoku danych:

 • Wyszukaj konkretną nazwę użytkownika, aby zobaczyć jego uprawnienia.
 • Kliknij nagłówek kolumny Uprawnienia dotyczące konta, aby posortować listę według uprawnień.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne