[GA4] Administrering av tilgang og databegrensninger

Finn ut hvordan du administrerer tilgang ved å tilordne roller og databegrensninger i Google Analytics-kontoer eller -områder

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan administrere tilgang og databegrensninger i Google Analytics 4 og Universal Analytics. I begge disse versjonene av Analytics administrerer du tilgang ved å tilordne roller. I Google Analytics 4 administrerer du databegrensninger ved å velge ett av eller begge alternativene for databegrensning som er beskrevet nedenfor. I Universal Analytics administrerer du derimot databegrensninger ved å gi brukere tilgang til ulike rapporteringsvisninger.

I denne artikkelen:

Google Analytics 4

Du kan administrere tilgang og databegrensninger på konto- og områdenivå.

Sånn kan du tilordne roller og databegrensninger:

 1. Klikk på Administrering av kontotilgang eller Administrering av områdetilgang under Konto eller Kontoadministratorsiden.
 2. Tildel roller til nye eller eksisterende medlemmer (f.eks. brukere og grupper). Finn ut mer om hvordan du kan legge til og endre brukere.

Faktiske tillatelser er rollene og databegrensningene som medlemmer tilordnes via andre ressurser (f.eks. organisasjonen, brukergrupper eller kontoen som omfatter det gjeldende området), pluss alle direktetillatelsene tilordnet spesifikt for den aktuelle ressursen.

Direktetillatelser er rollen og databegrensningene som medlemmer tilordnes spesifikt for den aktuelle ressursen (f.eks. kontoer, områder, organisasjoner).

Det finnes fem roller og to databegrensninger:

Rolle Forklaring
Administrator

Har full kontroll over Analytics. Kan administrere brukere (legge til eller slette brukere, tilordne roller eller databegrensninger). Kan gi enhver bruker, innbefattet seg selv, full tilgang til alle kontoer eller områder der vedkommende har denne rollen.

Inkluderer tillatelsene som rollen som redigerer omfatter.

(Erstatter tillatelsen til å administrere brukere.)

Redigerer

Har full kontroll over innstillingene på områdenivå. Kan ikke administrere brukere.

Inkluderer tillatelsene som analytikerrollen omfatter.

(Det nye navnet på redigeringstilgang.)

Markedsfører

Kan opprette, endre og slette målgrupper, konverteringer, attribusjonsmodeller, hendelser og konverteringsvinduer.

Inkluderer tillatelsene som analytikerrollen omfatter.

Analytiker

Kan opprette, endre og slette enkelte områdeelementer. Kan også samarbeide om delte elementer.

Inkluderer tillatelsene som seerrollen omfatter.

(Det nye navnet på samarbeidstillatelse.)

Områdeelementer omfatter blant annet utforskninger.

Seer

Kan se data og innstillinger, endre hvilke data som vises i rapporter (f.eks. legge til sammenligninger eller sekundære dimensjoner), og se delte elementer via API-ene eller brukergrensesnittet. Kan ikke samarbeide om delte ressurser. Delte utforskninger kan for eksempel sees, men ikke redigeres, av alle som har seerrollen. 

(Det nye navnet på lese- og analysetillatelse)

Ingen Brukeren er ikke gitt noen rolle for denne ressursen, men kan være tildelt roller i forbindelse med andre ressurser.

 

Databegrensning Forklaring
Ingen kostnadsberegninger

Kan ikke se kostnadsrelaterte beregninger.

Kostnadsberegninger kan ikke vises i varsler, rapporter, statistikk, målgrupper eller utforskninger. Du finner mer informasjon om dette nedenfor.

Ingen inntektsberegninger

Kan ikke se inntektsrelaterte beregninger.

Inntektsberegninger kan ikke vises i varsler, rapporter, statistikk, målgrupper eller utforskninger. Du finner mer informasjon om dette nedenfor.

 

Kostnads- og inntektsberegninger

I tillegg til beregningene som er oppført i delene nedenfor, omfatter kostnads- og inntektsberegningene alle egendefinerte beregninger som er identifisert som inntekts- eller kostnadsrelaterte beregninger, samt enhver beregning utledet fra en inntekts- eller kostnadsberegning.

Vi oppdaterer disse listene hvis det blir lagt til nye inntekts- eller kostnadsberegninger i Analytics.

Kostnadsberegninger

Google Ads-kostnad

Kostnad per klikk i Google Ads

Google Ads-videokostnad

Kostnad per konvertering

Kostnader som ikke kommer fra Google

Kostnad per klikk som ikke kommer fra Google

Kostnad per konvertering som ikke kommer fra Google

Avkastning på annonsekostnader

Avkastning på annonsekostnader for andre leverandører enn Google

Inntektsberegninger

Annonseinntekt

Inntekter som tilskrives «Foretrekk siste klikk i Google Ads»-modellen

Gjennomsnittlig daglig inntekt

Gjennomsnittlig hendelsesinntekt

Gjennomsnittlig produktinntekt

Gjennomsnittlig produktverdi

Gjennomsnittlig kjøpsinntekt

Gjennomsnittlig kjøpsinntekt per bruker

Gjennomsnittlig inntekt per kjøper

Gjennomsnittlig inntekt per betalende bruker (ARPPU)

Gjennomsnittlig inntekt per bruker (ARPU)

Kombinert inntekt per kohort fra tilfeller der appen åpnes for første gang

Kombinert inntekt for kohorten «totalt antall første besøk»

Kombinert inntekt for kohorten «totalt antall første besøk» og «første gang appen åpnes»

Inntekter fra databasert attribusjon

Antall varer kjøpt i denne hendelsen i netthandelen

Inntekt fra netthandel

Hendelsesverdi

Inntekt fra hendelsen

Inntekter tilskrevet det første klikket

Varepris

Refusjon for vare

Vareinntekt

Inntekter tilskrevet det siste klikket

Annonseinntekter i hele levetiden

Levetidsverdi (LTV)

Inntekter tilskrevet lineært

Høyeste daglige inntekt

Laveste daglige inntekt

Inntekter fra posisjonsbasert attribusjon

Anslått inntekt

Produktinntekter

Kjøpsinntekt

Refusjoner

Avkastning på annonsekostnader

Avkastning på annonsekostnader for andre leverandører enn Google

Inntekt

Inntekter tilskrevet basert på tidsrelatert verdifall

Total annonseinntekt

Samlet inntekt

Overordnede roller arves som standard (f.eks. fra konto til område). Hvis du for eksempel tilordner brukeren en rolle på kontonivå, har hen også den samme rollen for alle områdene i denne kontoen.

Brukerens faktiske tillatelser tilsvarer tillatelsene tilordnet den mest overordnede rollen hen er gitt.

Hvis hen for eksempel har rollen som redigerer i kontoen, har hen denne rollen også i alle de underordnede områdene i kontoen, uansett om hen er gitt en rolle med færre tillatelser i et eller flere av områdene.

Hvis en bruker tilordnes en rolle på områdenivå som har mer omfattende tillatelser enn det hen er tilordnet på kontonivå, gjelder de mer omfattende tillatelsene bare for det aktuelle området.

Du kan legge til databegrensninger som direktetillatelser, men du kan ikke fjerne dem hvis de i utgangspunktet ble arvet. Hvis brukeren for eksempel er tilordnet tillatelsen Ingen kostnadsberegninger på kontonivå, får hen ikke se kostnadsberegninger for noen av områdene i kontoen. Men du kan legge til Ingen inntektsberegninger-begrensning for ett eller flere av områdene i kontoen.

Som administrator har du flere alternativer hvis du vil sjekke hvilke roller de ulike brukerne har. Gjør følgende på Brukeradministrering-siden på konto- eller områdenivå:

 • Søk etter et bestemt brukernavn for å se rollene denne brukeren har.
 • Klikk på Kontoroller-kolonnehodet for å sortere listen etter roller.

Sånn påvirker databegrensninger andre Analytics-funksjoner

Databegrensningene håndheves i både Analytics-grensesnittet og analoge Analytics API-kall.

De opprettes og implementeres via adgangskontrollen i Analytics. Det kan hende at brukerne ikke er underlagt disse begrensningene hvis de har tillatelser i Analytics basert på tillatelser innvilget i andre Google-produkter som er knyttet sammen med Analytics.

Funksjon Virkning
Rapporter

Begrensede beregningsverdier og verdier som er hentet fra beregninger pålagt begrensninger, fremgår ikke i rapporter. Brukerne ser i stedet «0» (null).

Beregninger som er pålagt begrensninger, er tilgjengelige i beregningsvelgere forbundet med rapporter (f.eks. ved tilpasning av rapporter). Brukere som er underlagt databegrensninger, kan legge til disse beregningene, men de får ikke se resultatene (de kan altså legge til beregninger i egendefinerte rapporter, men ikke se beregningsverdiene i disse rapportene).

Utforskninger

Begrensede beregninger vises ikke i utforskninger.

Beregninger som er pålagt begrensninger, er tilgjengelige i beregningsvelgere forbundet med utforskninger (f.eks. ved opprettelse av utforskninger). Brukere som er underlagt databegrensninger, kan legge til disse beregningene, men de får ikke se resultatene (de kan altså legge til beregninger i utforskninger, men ikke se beregningsverdiene i disse utforskningene).

Målgrupper

Beregninger som er pålagt begrensninger, er tilgjengelige i beregningsvelgere forbundet med målgrupper. Brukere underlagt databegrensninger kan opprette målgrupper basert på begrensede beregninger og endre målgruppenavn etter at de er opprettet. Disse brukerne er imidlertid underlagt begrensningene oppført nedenfor.

Kan ikke bruke målgrupper (f.eks. som dimensjonsfiltre) som inneholder begrensede beregninger.

Kan ikke se hvor mange personer som inngår i målgrupper som omfatter begrensede beregninger.

Kan ikke legge til utløsere for målgrupper basert på begrensede beregninger.

Automatisert statistikk Kan ikke se automatisert statistikk basert på begrensede beregninger i brukergrensesnittet.
Tilpasset statistikk

Brukere med den rette tillatelsen kan opprette og redigere tilpasset statistikk som er basert på begrensede beregninger.

Kan verken se tilpasset statistikk i brukergrensesnittet eller motta slik statistikk på e-post.

Egendefinerte beregninger Brukere med den rette tillatelsen kan opprette egendefinerte beregninger og indikere at disse beregningene omfatter kostnads- eller inntekstdata. Brukere med tilsvarende databegrensninger kan ikke fjerne indikasjoner på at egendefinerte beregninger omfatter kostnads- eller inntektsdata. Tilgang til disse egendefinerte beregningene er underlagt alle begrensningene oppført i denne artikkelen.
Tilknytning mellom Analytics og Firebase

Firebase-prosjektbrukere gis automatisk Analytics-roller når du knytter et Firebase-prosjekt sammen med et Analytics-område:

 • Firebase-brukere i et prosjekt blir, basert på den høyeste firebaseanalytics-tillatelsen de er gitt i Firebase, tilordnet én av disse fire virtuelle Firebase-brukerrollene:
  • Redigerer i Firebase-prosjekt <prosjektnummer>
  • Markedsfører i Firebase-prosjekt <prosjektnummer>
  • Seer i Firebase-prosjekt <prosjektnummer> (ingen databegrensninger)
  • Seer i Firebase-prosjekt <project number> (ingen tilgang til kostnads- eller inntektsdata).
 • De virtuelle Firebase-brukerne blir på sin side tilordnet standardroller i det tilknyttede Analytics-området.
Hvis du har denne Firebase-rollen/tillatelsen Har du denne virtuelle Firebase-brukerrollen Som i sin tur har denne Analytics-rollen

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsEdit

Redigerer i Firebase-prosjekt <prosjektnummer>

Redigerer

Ingen databegrensninger

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsAdditionalAccess

Markedsfører i Firebase-prosjekt <prosjektnummer> Markedsfører

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsReadAndAnalyze

Seer i Firebase-prosjekt <prosjektnummer>

Seer

Ingen databegrensninger

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsRestricedAccess

Seer i Firebase-prosjekt <prosjektnummer>

Seer

Ingen tilgang til kostnads- eller inntektsdata

 

I adgangskontrollen i Analytics representerer hver virtuelle Firebase-bruker en gruppe brukere i det tilknyttede Firebase-prosjektet.

Som Analytics-administrator kan du endre Analytics-rollen og databegrensningene som er tilordnet de virtuelle Firebase-brukerne av et område. Hvis du endrer Analytics-rollen og databegrensningene knyttet til en virtuell Firebase-bruker, påvirker det alle i Firebase-prosjektet som er tilordnet den virtuelle brukeren.

De tilordnede rollene og databegrensningene vedvarer frem til tilknytningen mellom Firebase-prosjektet og Analytics-området fjernes.

Analytics-administratorer kan endre tilgangsnivået til Firebase-rollene ved å følge menybanen Administrator > tilknyttet område > Administrering av områdetilgang.

Hvis du knyttet Firebase-prosjektet sammen med et Google Analytics 4-område før 4. januar 2023, kan de tilknyttede Firebase-brukerne ha andre roller og et annet tilgangsnivå til data i Analytics enn det som er beskrevet i tabellen ovenfor.

 

Tilknytning mellom Analytics og Google Ads

Google Ads-brukere gis automatisk Analytics-roller når du knytter sammen Google Ads-kontoer og Analytics-områder. Du kan administrere tilgangen slik at Google Ads-brukere kan benytte Analytics-funksjoner fra Google Ads, for eksempel opprette Analytics-målgrupper fra Google Ads.

 • Brukere av en Google Ads-konto får en av disse fem rollene som tilknyttede brukere i Google Ads, basert på tilgangsnivået de har i Google Ads-kontoen sin:
  • Administrator for Google Ads-kontoen <kontonummer>
  • Standard tilgang til Google Ads-kontoen <kontonummer>
  • Lesetilgang til Google Ads-kontoen <kontonummer>
  • Faktureringstilgang til Google Ads-kontoen <kontonummer>
  • Kun e-posttilgang til Google Ads-kontoen <kontonummer>
 • Tilknyttede Google Ads-brukere blir på sin side gitt roller i det tilknyttede Analytics-området av Analytics-administratoren.
  • Tilknyttede Google Ads-brukere må ha rollen administrator, redigerer eller markedsfører i det tilknyttede området for å kunne opprette Analytics-målgrupper i Google Ads.
Hvis du har dette tilgangsnivået i Google Ads-kontoen Har du denne rollen som tilknyttet bruker i Google Ads Som har denne anbefalte Analytics-rollen

Administrator

Administrator for Google Ads-kontoen <kontonummer>

Redigerer

Standard

Standard tilgang til Google Ads-kontoen <kontonummer>

Markedsfører

Lesetilgang

Lesetilgang til Google Ads-kontoen <kontonummer>

Seer

Fakturering

Faktureringstilgang til Google Ads-kontoen <kontonummer>

Seer

Kun e-post

Kun e-posttilgang til Google Ads-kontoen <kontonummer>

Seer

 

I adgangskontrollen i Analytics representerer hver tilknyttede Google Ads-bruker en gruppe brukere i den tilknyttede Google Ads-kontoen.

Som Analytics-administrator kan du endre Analytics-rollen og databegrensningene for de tilknyttede Google Ads-brukerne av et område. Hvis du endrer Analytics-rollen og databegrensningene for en tilknyttet Google Ads-bruker, påvirker det alle i Google Ads-kontoen som er tilordnet den tilknyttede brukeren.

De tilordnede rollene og databegrensningene vedvarer frem til tilknytningen mellom Google Ads-kontoen og Analytics-området fjernes.

Som Analytics-administrator kan du se og endre tilgangen for tilknyttede Google Ads-brukere ved å gå til Administrator > tilknyttet område > Google Ads-tilknytninger. Du kan også konfigurere tilgangsnivået de er gitt, på samme måte som med alle andre brukere.

Om du vil se hvilke roller de enkelte brukerne har, har du et par ulike alternativer. Gjør følgende på Administrering av kontotilgang-siden på konto- eller områdenivå:

 • Søk etter et bestemt brukernavn for å se tillatelsene denne brukeren har.
 • Klikk på Kontotillatelser-kolonnehodet for å sortere listen etter tillatelser.

 

Universal Analytics

Du kan tilordne brukertillatelser på konto-, område- og rapporteringsvisningsnivå i Analytics.

Sånn tilordner du tillatelser:

 1. Klikk på Administrator.
 2. Klikk på Administrering av tilgang i Konto-, Område eller Rapporteringsvisning-kolonnen.
 3. Tildel roller til nye eller eksisterende medlemmer (f.eks. brukere og grupper). Finn ut mer om hvordan du kan legge til og endre brukere.

Faktiske tillatelser er rollene og databegrensningene som medlemmer tilordnes via andre ressurser (f.eks. organisasjonen, brukergrupper eller kontoen som omfatter det gjeldende området), pluss alle direktetillatelsene tilordnet spesifikt for den aktuelle ressursen.

Direktetillatelser er rollen og databegrensningene som medlemmer tilordnes spesifikt for den aktuelle ressursen (f.eks. kontoer, områder, organisasjoner).

Det finnes fem roller og to databegrensninger:

Rolle Forklaring
Administrator

Har full kontroll over Analytics. Kan administrere brukere (legge til eller slette brukere, tilordne roller eller databegrensninger). Kan gi enhver bruker, innbefattet seg selv, full tilgang til alle kontoer eller områder der vedkommende har denne rollen.

Omfatter rollen som redigerer.

(Erstatter tillatelsen til å administrere brukere.)

Redigerer

Har full kontroll over innstillingene på områdenivå. Kan ikke administrere brukere.

Omfatter analytikerrollen.

(Det nye navnet på redigeringstilgang.)

Markedsfører

Funksjonelt sett lik analytikerrollen i Universal Analytics

Analytiker

Kan opprette, endre, slette og dele områdeelementer. Kan også samarbeide om delte elementer.

Omfatter seer-rollen.

(Det nye navnet på samarbeidstillatelse.)

Områdeelementer omfatter blant annet

Seer

Kan se rapport- og konfigurasjonsdata, endre data i rapporter (f.eks. legge til sammenligninger eller sekundære dimensjoner), opprette og dele personlige elementer og se delte elementer via API-ene eller brukergrensesnittet. Kan ikke samarbeide om delte elementer. 

(Det nye navnet på lese- og analysetillatelse)

Ingen Brukeren er ikke gitt noen rolle for dette objektet, men kan være tildelt roller i forbindelse med andre objekter.

 

Som administrator har du flere alternativer hvis du vil sjekke hvilke roller de ulike brukerne har. Gjør følgende på Administrering av kontotilgang-siden på konto-, område- eller rapporteringsvisningsnivå:

 • Søk etter et bestemt brukernavn for å se tillatelsene denne brukeren har.
 • Klikk på Kontotillatelser-kolonnehodet for å sortere listen etter tillatelser.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny