Διαχείριση πρόσβασης και περιορισμών δεδομένων

Αυτό το άρθρο καλύπτει τη διαχείριση της πρόσβασης και των περιορισμών δεδομένων για το Google Analytics 4 και το Universal Analytics. Και στις δύο εκδόσεις του Analytics, διαχειρίζεστε την πρόσβαση μέσω της εκχώρησης ρόλων. Στο Google Analytics 4, διαχειρίζεστε τους περιορισμούς δεδομένων, ορίζοντας τη μία ή και τις δύο επιλογές περιορισμού δεδομένων που περιγράφονται παρακάτω. Στο Universal Analytics, διαχειρίζεστε τους περιορισμούς δεδομένων, παραχωρώντας στους χρήστες πρόσβαση σε διαφορετικές αναλυτικές προβολές αναφορών.

Google Analytics 4

Μπορείτε να διαχειριστείτε την πρόσβαση και τους περιορισμούς δεδομένων σε επίπεδο λογαριασμού και ιδιοκτησίας.

Για να εκχωρήσετε ρόλους και περιορισμούς δεδομένων:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση πρόσβασης, στη στήλη Λογαριασμός ή Ιδιοκτησία.
 3. Εκχωρήστε ρόλους σε νέα ή υπάρχοντα μέλη (π.χ. χρήστες και ομάδες). Μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσθήκη και την επεξεργασία χρηστών.

Τα ισχύοντα δικαιώματα είναι οι ρόλοι και οι περιορισμοί δεδομένων που εκχωρούνται σε ένα μέλος μέσω άλλων πόρων (όπως ο οργανισμός, μια ομάδα χρηστών ή ένας λογαριασμός που περιλαμβάνει την τρέχουσα ιδιοκτησία), καθώς και όλα τα άμεσα δικαιώματα που εκχωρούνται ρητά για τον τρέχοντα πόρο.

Τα άμεσα δικαιώματα είναι οι ρόλοι και οι περιορισμοί δεδομένων που εκχωρούνται ρητά σε ένα μέλος για τον τρέχοντα πόρο (π.χ. οργανισμός, λογαριασμός, ιδιοκτησία).

Διατίθενται τέσσερις ρόλοι και δύο περιορισμοί δεδομένων:

Ρόλος Επεξήγηση
Διαχειριστής

Πλήρης έλεγχος του Analytics. Δυνατότητα διαχείρισης χρηστών (προσθήκη/διαγραφή χρηστών, εκχώρηση οποιουδήποτε ρόλου ή περιορισμού δεδομένων). Δυνατότητα εκχώρησης πλήρων δικαιωμάτων σε οποιονδήποτε χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού τους, για οποιονδήποτε λογαριασμό ή ιδιοκτησία για την οποία ο χρήστης έχει αυτόν τον ρόλο.

Περιλαμβάνει δικαιώματα του ρόλου του Συντάκτη.

(Αντικαθιστά το δικαίωμα διαχείρισης χρηστών.)

Συντάκτης

Πλήρης έλεγχος των ρυθμίσεων σε επίπεδο ιδιοκτησίας. Δεν είναι δυνατή η διαχείριση χρηστών.

Περιλαμβάνει δικαιώματα του ρόλου του Αναλυτή.

(Νέο όνομα για το δικαίωμα επεξεργασίας.)

Αναλυτής

Δυνατότητα δημιουργίας, επεξεργασίας και διαγραφής συγκεκριμένων στοιχείων ιδιοκτησίας. Δυνατότητα συνεργασίας σε κοινόχρηστα στοιχεία.

Περιλαμβάνει δικαιώματα του ρόλου του Θεατή.

(Νέο όνομα για το δικαίωμα συνεργασίας.)

Στα στοιχεία ιδιοκτησίας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι Εξερευνήσεις.

Αναγνώστης

Δυνατότητα προβολής ρυθμίσεων και δεδομένων, δυνατότητα αλλαγής των δεδομένων που εμφανίζονται στις αναφορές (π.χ. προσθήκη συγκρίσεων, προσθήκη δευτερεύουσας ιδιότητας), δυνατότητα προβολής κοινόχρηστων στοιχείων μέσω της διεπαφής χρήστη ή των API. Δεν μπορείτε να συνεργαστείτε σε κοινόχρηστα στοιχεία. Για παράδειγμα, οι χρήστες που έχουν ρόλο Θεατή μπορούν να δουν τις κοινόχρηστες εξερευνήσεις, αλλά όχι να τις επεξεργαστούν. 

(Νέο όνομα για το δικαίωμα ανάγνωσης και ανάλυσης.)

Κανένας Ο χρήστης δεν έχει κανέναν ρόλο για αυτόν τον πόρο. Ο χρήστης μπορεί να έχει ρόλο για κάποιον άλλο πόρο.

 

Περιορισμός δεδομένων Επεξήγηση
Χωρίς μετρήσεις κόστους

Δεν είναι δυνατή η προβολή μετρήσεων που σχετίζονται με το κόστος.

Οι μετρήσεις κόστους δεν διατίθενται σε αναφορές, εξερευνήσεις, είδη κοινού, insight και ειδοποιήσεις. Ανατρέξτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Χωρίς μετρήσεις εσόδων

Δεν είναι δυνατή η προβολή μετρήσεων που σχετίζονται με τα έσοδα.

Οι μετρήσεις εσόδων δεν διατίθενται σε αναφορές, εξερευνήσεις, είδη κοινού, insight και ειδοποιήσεις. Ανατρέξτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

 

Μετρήσεις κόστους και εσόδων

Επιπλέον των μετρήσεων που αναφέρονται στις ακόλουθες ενότητες, οι μετρήσεις κόστους και εσόδων περιλαμβάνουν οποιαδήποτε προσαρμοσμένη μέτρηση προσδιορίζεται ως μέτρηση κόστους ή εσόδων, καθώς και οποιαδήποτε μέτρηση προκύπτει από μια μέτρηση κόστους ή εσόδων.

Αυτές οι λίστες θα ενημερωθούν, αν προστεθούν επιπλέον μετρήσεις κόστους ή εσόδων στο Analytics.

Μετρήσεις κόστους

Κόστος του Google Ads

Κόστος ανά κλικ του Google Ads

Κόστος βίντεο του Google Ads

Κόστος ανά μετατροπή

Κόστος εκτός Google

Κόστος ανά κλικ εκτός Google

Κόστος ανά μετατροπή εκτός Google

Έσοδα προς δαπάνη διαφήμισης

Έσοδα προς δαπάνη διαφήμισης εκτός Google

Μετρήσεις εσόδων

Έσοδα από διαφημίσεις

Έσοδα που αποδόθηκαν στο προτιμώμενο τελευταίο κλικ στο Google Ads

Μέσος όρος ημερήσιων εσόδων

Μέσος όρος εσόδων συμβάντος

Μέσος όρος εσόδων προϊόντος

Μέση αξία προϊόντος

Μέσος όρος εσόδων από αγορές

Μέσος όρος εσόδων από αγορές ανά χρήστη

Μέσος όρος εσόδων ανά αγοραστή

Μέσος όρος εσόδων ανά χρήστη που καταβάλλει πληρωμές (ARPPU)

Μέσος όρος εσόδων ανά χρήστη (ARPU)

Συνδυασμένα έσοδα ανά συνολικά πρώτα ανοίγματα κοόρτης

Συνδυασμένα έσοδα ανά συνολικές πρώτες επισκέψεις κοόρτης

Συνδυασμένα έσοδα ανά συνολικές πρώτες επισκέψεις και πρώτα ανοίγματα κοόρτης

Έσοδα απόδοσης βάσει δεδομένων

Ποσότητα αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου

Έσοδα ηλεκτρονικού εμπορίου

Τιμή συμβάντος

Έσοδα συμβάντος

Έσοδα που αποδόθηκαν στο πρώτο κλικ

Τιμή στοιχείου

Επιστροφή χρημάτων στοιχείου

Έσοδα από στοιχείο

Έσοδα που αποδόθηκαν στο τελευταίο κλικ

Έσοδα συνολικού χρόνου από διαφημίσεις

Αξία χρόνου ζωής (LTV)

Έσοδα που αποδόθηκαν γραμμικά

Μέγιστα ημερήσια έσοδα

Ελάχιστα ημερήσια έσοδα

Έσοδα που αποδόθηκαν ανάλογα με τη θέση

Προβλεπόμενα έσοδα

Έσοδα προϊόντος

Έσοδα από αγορές

Επιστροφές χρημάτων

Έσοδα προς δαπάνη διαφήμισης

Έσοδα προς δαπάνη διαφήμισης εκτός Google

Έσοδα

Έσοδα που αποδόθηκαν στην εξασθένηση στον χρόνο

Συνολικά έσοδα από διαφημίσεις

Συνολικά έσοδα

Οι γονικοί ρόλοι μεταβιβάζονται από προεπιλογή (π.χ. λογαριασμός > ιδιοκτησία). Για παράδειγμα, όταν εκχωρείτε σε κάποιον χρήστη έναν ρόλο σε επίπεδο λογαριασμού, ο συγκεκριμένος χρήστης έχει τον ίδιο ρόλο για όλες τις ιδιοκτησίες του συγκεκριμένου λογαριασμού.

Τα ισχύοντα δικαιώματα ενός χρήστη ισοδυναμούν με τον ρόλο που έχει τα περισσότερα δικαιώματα για τον συγκεκριμένο πόρο.

Για παράδειγμα, αν κάποιος χρήστης έχει τον ρόλο συντάκτη για τον λογαριασμό, τότε ο συγκεκριμένος χρήστης έχει τον ρόλο συντάκτη για όλες τις ιδιοκτησίες του συγκεκριμένου λογαριασμού, ανεξάρτητα από το αν του έχει εκχωρηθεί επίσης ένας ρόλος με λιγότερα δικαιώματα για μία από τις ιδιοκτησίες.

Επιπλέον, αν σε κάποιον χρήστη εκχωρηθεί ένας ρόλος με περισσότερα δικαιώματα για μια ιδιοκτησία σε σχέση με αυτόν που έχει ο χρήστης σε επίπεδο λογαριασμού, τότε για τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία θα ισχύει ο ρόλος με τα περισσότερα δικαιώματα.

Μπορείτε να προσθέσετε περιορισμούς δεδομένων ως άμεσα δικαιώματα, αλλά δεν μπορείτε να τους καταργήσετε, αν ισχύουν ως δικαιώματα που έχουν μεταβιβαστεί. Για παράδειγμα, αν σε κάποιον χρήστη εκχωρηθεί ο περιορισμός Χωρίς μετρήσεις κόστους σε επίπεδο λογαριασμού, τότε ο συγκεκριμένος χρήστης δεν μπορεί να δει μετρήσεις κόστους για οποιαδήποτε ιδιοκτησία του λογαριασμού. Ωστόσο, θα μπορούσατε να προσθέσετε τον περιορισμό Χωρίς μετρήσεις εσόδων για μία ή περισσότερες από τις ιδιοκτησίες του λογαριασμού.

Για να δείτε ποιοι χρήστες έχουν συγκεκριμένους ρόλους, έχετε δύο επιλογές. Από τη σελίδα Διαχείριση χρηστών, σε επίπεδο λογαριασμού ή ιδιοκτησίας:

 • Αναζητήστε ένα συγκεκριμένο όνομα χρήστη, για να δείτε τους ρόλους του συγκεκριμένου χρήστη.
 • Κάντε κλικ στην κεφαλίδα της στήλης Ρόλοι λογαριασμού, για να ταξινομήσετε τη λίστα κατά ρόλους.

Πώς οι περιορισμοί δεδομένων επηρεάζουν άλλες λειτουργίες του Analytics

Οι περιορισμοί δεδομένων επιβάλλονται τόσο στη διεπαφή του Analytics όσο και στις αναλογικές κλήσεις του API Analytics.

Οι περιορισμοί δεδομένων δημιουργούνται και εφαρμόζονται μέσω της διαχείρισης της πρόσβασης στο Analytics. Οι χρήστες ενδέχεται να μην υπόκεινται σε αυτούς τους περιορισμούς, αν έχουν δικαιώματα για το Analytics βάσει δικαιωμάτων σε άλλα προϊόντα Google που είναι συνδεδεμένα με το Analytics.

Λειτουργία Επίδραση
Αναφορές

Οι τιμές μετρήσεων περιορισμένης πρόσβασης και οι τιμές που προκύπτουν από μετρήσεις περιορισμένης πρόσβασης δεν εμφανίζονται στις αναφορές. Οι χρήστες βλέπουν την τιμή 0.

Οι μετρήσεις περιορισμένης πρόσβασης διατίθενται σε εργαλεία επιλογής μετρήσεων που σχετίζονται με αναφορές (π.χ. κατά την προσαρμογή μιας αναφοράς). Οι χρήστες που υπόκεινται σε περιορισμούς δεδομένων μπορούν να προσθέσουν τις συγκεκριμένες μετρήσεις, αλλά δεν μπορούν να προβάλουν τα αποτελέσματα (π.χ. μπορούν να προσθέσουν τις μετρήσεις σε προσαρμοσμένες αναφορές, αλλά δεν μπορούν να δουν τις τιμές μετρήσεων στις συγκεκριμένες αναφορές).

Εξερευνήσεις

Οι μετρήσεις περιορισμένης πρόσβασης δεν εμφανίζονται στις εξερευνήσεις.

Οι μετρήσεις περιορισμένης πρόσβασης διατίθενται σε εργαλεία επιλογής μετρήσεων που σχετίζονται με εξερευνήσεις (π.χ. κατά τη δημιουργία μιας εξερεύνησης). Οι χρήστες που υπόκεινται σε περιορισμούς δεδομένων μπορούν να προσθέσουν τις συγκεκριμένες μετρήσεις, αλλά δεν μπορούν να προβάλουν τα αποτελέσματα (π.χ. μπορούν να προσθέσουν τις μετρήσεις σε εξερευνήσεις, αλλά δεν μπορούν να δουν τις τιμές μετρήσεων στις συγκεκριμένες εξερευνήσεις).

Είδη κοινού

Οι μετρήσεις περιορισμένης πρόσβασης διατίθενται σε εργαλεία επιλογής μετρήσεων που σχετίζονται με είδη κοινού. Οι χρήστες που υπόκεινται σε περιορισμούς δεδομένων μπορούν να δημιουργήσουν είδη κοινού με βάση μετρήσεις περιορισμένης πρόσβασης και να επεξεργαστούν ονόματα κοινού μετά τη δημιουργία τους, αλλά οι συγκεκριμένοι χρήστες υπόκεινται στους περιορισμούς που αναφέρονται παρακάτω.

Δεν είναι δυνατή η χρήση ενός κοινού (π.χ. ως φίλτρο ιδιότητας) που περιλαμβάνει μετρήσεις περιορισμένης πρόσβασης.

Δεν είναι δυνατή η προβολή του αριθμού μελών των κοινών που περιλαμβάνουν μετρήσεις περιορισμένης πρόσβασης.

Δεν είναι δυνατή η προσθήκη κανόνων ετικέτας κοινού σε είδη κοινού που βασίζονται σε μετρήσεις περιορισμένης πρόσβασης.

Αυτοματοποιημένα insight Δεν είναι δυνατή η προβολή αυτοματοποιημένων insight που βασίζονται σε μετρήσεις περιορισμένης πρόσβασης στη διεπαφή χρήστη.
Προσαρμοσμένα insight

Οι χρήστες με το κατάλληλο δικαίωμα μπορούν να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν προσαρμοσμένα insight που βασίζονται σε μετρήσεις περιορισμένης πρόσβασης.

Δεν είναι δυνατή η προβολή προσαρμοσμένων insight στη διεπαφή χρήστη και η λήψη τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προσαρμοσμένες μετρήσεις Οι χρήστες με το κατάλληλο δικαίωμα μπορούν να δημιουργήσουν προσαρμοσμένες μετρήσεις και να δηλώσουν ότι οι συγκεκριμένες μετρήσεις περιλαμβάνουν δεδομένα κόστους ή εσόδων. Οι χρήστες με τους αντίστοιχους περιορισμούς δεδομένων δεν μπορούν να καταργήσουν ενδείξεις ότι οι προσαρμοσμένες μετρήσεις περιλαμβάνουν δεδομένα κόστους ή εσόδων. Η πρόσβαση στις συγκεκριμένες προσαρμοσμένες μετρήσεις υπόκειται σε όλους τους περιορισμούς που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.
Σύνδεση Analytics-Firebase

Όταν συνδέετε ένα έργο Firebase με μια ιδιοκτησία Analytics, στους χρήστες του έργου Firebase εκχωρούνται αυτόματα ρόλοι του Analytics:

 • Οι χρήστες του Firebase σε ένα έργο, βάσει της υψηλότερης άδειας Firebase firebaseanalytics, εκχωρούνται σε έναν από τους δύο εικονικούς χρήστες του Firebase:
  • Συντάκτης έργου Firebase <project number>
  • Αναγνώστης έργου Firebase <project number>
 • Οι εικονικοί χρήστες του Firebase εκχωρούνται με τη σειρά τους σε προεπιλεγμένους ρόλους στη συνδεδεμένη ιδιοκτησία Analytics.
Αν έχετε αυτόν τον ρόλο στο Firebase/αυτήν την άδεια Firebase Έχετε εκχωρηθεί σε αυτόν τον εικονικό χρήστη του Firebase Σε ποιον έχει εκχωρηθεί αυτός ο ρόλος στο Analytics

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

(π.χ. Κάτοχος, Συντάκτης, Διαχειριστής του Firebase στο Firebase)

Συντάκτης έργου Firebase <project number>

Συντάκτης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί δεδομένων

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

(π.χ. Αναγνώστης, Αναγνώστης του Firebase στο Firebase)

Αναγνώστης έργου Firebase <project number>

Αναγνώστης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί δεδομένων

 

Στη διαχείριση πρόσβασης στο Analytics, κάθε εικονικός χρήστης του Firebase αντιπροσωπεύει μια ομάδα χρηστών στο συνδεδεμένο έργο Firebase.

Ως διαχειριστής του Analytics, μπορείτε να αλλάξετε τον ρόλο στο Analytics και τους περιορισμούς δεδομένων που εκχωρούνται στους εικονικούς χρήστες του Firebase μιας ιδιοκτησίας. Αν αλλάξετε τον ρόλο στο Analytics και τους περιορισμούς δεδομένων που έχουν εκχωρηθεί σε έναν εικονικό χρήστη του Firebase, επηρεάζονται όλοι στο έργο Firebase που έχουν εκχωρηθεί στον συγκεκριμένο εικονικό χρήστη.

Οι εκχωρήσεις ρόλων και οι περιορισμοί δεδομένων παραμένουν μέχρι να διαγραφεί ο σύνδεσμος μεταξύ του έργου Firebase και της ιδιοκτησίας Analytics.

Οι διαχειριστές του Analytics μπορούν να επεξεργαστούν την πρόσβαση για τους ρόλους στο Firebase, στην ενότητα Διαχειριστής > Συνδεδεμένη ιδιοκτησία > Διαχείριση πρόσβασης στην ιδιοκτησία.

 

Universal Analytics

Μπορείτε να εκχωρήσετε δικαιώματα χρήστη στο Analytics σε επίπεδο λογαριασμού, ιδιοκτησίας και αναλυτικής προβολής.

Για να εκχωρήσετε δικαιώματα:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση πρόσβασης, στη στήλη Λογαριασμός, Ιδιοκτησία ή Αναλυτική προβολή.
 3. Εκχωρήστε ρόλους σε νέα ή υπάρχοντα μέλη (π.χ. χρήστες και ομάδες). Μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσθήκη και την επεξεργασία χρηστών.

Τα ισχύοντα δικαιώματα είναι οι ρόλοι και οι περιορισμοί δεδομένων που εκχωρούνται σε ένα μέλος μέσω άλλων πόρων (όπως ο οργανισμός, μια ομάδα χρηστών ή ένας λογαριασμός που περιλαμβάνει την τρέχουσα ιδιοκτησία), καθώς και όλα τα άμεσα δικαιώματα που εκχωρούνται ρητά για τον τρέχοντα πόρο.

Τα άμεσα δικαιώματα είναι οι ρόλοι και οι περιορισμοί δεδομένων που εκχωρούνται ρητά σε ένα μέλος για τον τρέχοντα πόρο (π.χ. οργανισμός, λογαριασμός, ιδιοκτησία).

Διατίθενται τέσσερις ρόλοι και δύο περιορισμοί δεδομένων:

Ρόλος Επεξήγηση
Διαχειριστής

Πλήρης έλεγχος του Analytics. Δυνατότητα διαχείρισης χρηστών (προσθήκη/διαγραφή χρηστών, εκχώρηση οποιουδήποτε ρόλου ή περιορισμού δεδομένων). Δυνατότητα εκχώρησης πλήρων δικαιωμάτων σε οποιονδήποτε χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού τους, για οποιονδήποτε λογαριασμό ή ιδιοκτησία για την οποία ο χρήστης έχει αυτόν τον ρόλο.

Συμπεριλαμβάνει τον ρόλο συντάκτη.

(Αντικαθιστά το δικαίωμα διαχείρισης χρηστών.)

Συντάκτης

Πλήρης έλεγχος των ρυθμίσεων σε επίπεδο ιδιοκτησίας. Δεν είναι δυνατή η διαχείριση χρηστών.

Συμπεριλαμβάνει τον ρόλο αναλυτή.

(Νέο όνομα για το δικαίωμα επεξεργασίας.)

Αναλυτής

Δυνατότητα δημιουργίας, επεξεργασίας, διαγραφής και κοινής χρήσης στοιχείων ιδιοκτησίας. Δυνατότητα συνεργασίας σε κοινόχρηστα στοιχεία.

Συμπεριλαμβάνει τον ρόλο αναγνώστη.

(Νέο όνομα για το δικαίωμα συνεργασίας.)

Στα στοιχεία ιδιοκτησίας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Αναγνώστης

Δυνατότητα προβολής δεδομένων αναφορών και διαμόρφωσης, δυνατότητα διαχείρισης δεδομένων σε αναφορές (π.χ. προσθήκη συγκρίσεων, προσθήκη δευτερεύουσας ιδιότητας), δυνατότητα δημιουργίας προσωπικών στοιχείων και κοινής χρήσης των συγκεκριμένων στοιχείων και δυνατότητα προβολής κοινόχρηστων στοιχείων μέσω της διεπαφής χρήστη ή των API. Δεν είναι δυνατή η συνεργασία σε κοινόχρηστα στοιχεία. 

(Νέο όνομα για το δικαίωμα ανάγνωσης και ανάλυσης.)

Κανένας Ο χρήστης δεν έχει κανέναν ρόλο για αυτό το αντικείμενο. Ο χρήστης μπορεί να έχει ρόλο για κάποιο άλλο αντικείμενο.

 

Για να δείτε ποιοι χρήστες έχουν συγκεκριμένους ρόλους, έχετε δύο επιλογές. Από τη σελίδα Διαχείριση χρηστών σε επίπεδο λογαριασμού, ιδιοκτησίας ή αναλυτικής προβολής:

 • Αναζητήστε ένα συγκεκριμένο όνομα χρήστη, για να δείτε τα δικαιώματα του συγκεκριμένου χρήστη.
 • Κάντε κλικ στη στήλη Δικαιώματα λογαριασμού, για να ταξινομήσετε τη λίστα κατά δικαιώματα.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

false
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false
false