[GA4] Adgangs- og databegrænsningsadministration

Få oplysninger om, hvordan du tildeler roller og implementerer databegrænsninger på din Google Analytics-konto eller -ejendom med henblik på adgangsadministration

I denne artikel kan du læse om adgangs- og databegrænsningsadministration i Google Analytics 4 og Universal Analytics. I begge versioner af Analytics administrerer du adgangen ved at tildele roller. I Google Analytics 4 kan du administrere databegrænsninger ved at vælge én af eller begge de databegrænsningsmuligheder, der er beskrevet nedenfor. I Universal Analytics kan du administrere databegrænsninger ved at give brugere adgang til forskellige rapporteringsvisninger.

I denne artikel kan du læse om følgende:

Google Analytics 4

Du kan administrere adgangs- og databegrænsninger på konto- og ejendomsniveau.

Sådan tildeler du roller og databegrænsninger:

 1. Klik på Kontoadgangsadministration eller Ejendomsadgangsadministration under Konto eller Ejendom under Administrator.
 2. Tildel roller til nye eller nuværende medlemmer (f.eks. brugere og grupper). Få flere oplysninger om, hvordan du tilføjer og redigerer brugere.

Effektive tilladelser er de roller og databegrænsninger, som et medlem får tildelt via andre ressourcer (f.eks. organisationen, en brugergruppe eller en konto, som omfatter den aktuelle ejendom) plus alle de specifikt tildelte direkte tilladelser til den aktuelle ressource.

Direkte tilladelser er de roller og databegrænsninger, som et medlem får tildelt specifikt til den aktuelle ressource (f.eks. organisationen, kontoen, ejendommen).

Der er fire tilgængelige roller og to tilgængelige databegrænsninger:

Rolle Forklaring
Administrator

Fuld kontrol over Analytics. Brugeren kan administrere andre brugere (tilføje/slette brugere, tildele enhver rolle og databegrænsning). Brugeren kan tildele enhver bruger (også sig selv) ubegrænset tilladelse til enhver konto eller ejendom, hvor vedkommende har denne rolle.

Denne rolle omfatter de tilladelser, der er knyttet til rollen Redaktør.

Denne rolle erstatter tilladelsen "Administrer brugere".

Redaktør

Fuld kontrol over indstillinger på ejendomsniveau. Denne rolle omfatter ikke administration af brugere.

Denne rolle omfatter de tilladelser, der er knyttet til rollen Analytiker.

(Nyt navn til tilladelsen Rediger).

Marketingmedarbejder

Kan oprette, redigere og slette målgrupper, konverteringer, tilskrivningsmodeller, hændelser og konverteringsperioder.

Denne rolle omfatter de tilladelser, der er knyttet til rollen Analytiker.

Analytiker

Kan oprette, redigere og slette visse ejendomsaktiver. Brugeren kan samarbejde med andre om delte aktiver.

Denne rolle omfatter de tilladelser, der er knyttet til rollen Passiv bruger.

(Nyt navn til tilladelsen Samarbejde).

Ejendomsaktiver omfatter f.eks. Udforskninger.

Passiv bruger

Brugeren kan se indstillinger og data, kan ændre, hvilke data der vises i rapporter (f.eks. tilføje sammenligninger og tilføje en sekundær dimension), og kan se delte aktiver via brugerfladen eller API'erne. Brugeren kan ikke samarbejde med andre om delte aktiver. Eksempelvis kan delte udforskninger ses, men ikke redigeres, af en bruger med rollen Passiv bruger. 

Dette er det nye navn for tilladelsen "Læs og analysér".

Ingen Brugeren har ingen rolle til denne ressource. Brugeren kan have en rolle til en anden ressource.

 

Databegrænsning Forklaring
Ingen omkostnings-metrics

Brugeren kan ikke se metrics, der er relateret til omkostninger.

Omkostnings-metrics er ikke tilgængelige i rapporter, udforskninger, målgrupper, indsigt og underretninger. Du kan få flere oplysninger nedenfor.

Ingen omsætnings-metrics

Brugeren kan ikke se metrics, der er relateret til omsætning.

Omsætnings-metrics er ikke tilgængelige i rapporter, udforskninger, målgrupper, indsigt og underretninger. Du kan få flere oplysninger nedenfor.

 

Omkostnings- og omsætnings-metrics

Ud over de metrics, der er nævnt i de følgende afsnit, omfatter omkostnings- og omsætnings-metrics enhver tilpasset metric, der identificeres som en omkostnings- eller omsætnings-metric, og enhver metric, der er udledt af en omkostnings- eller omsætnings-metric.

Disse lister opdateres, hvis Analytics tilføjer yderligere omkostnings- eller omsætnings-metrics.

Omkostnings-metrics

Google Ads-udgifter

Pris pr. klik i Google Ads

Pris for Google Ads-video

Pris pr. konvertering

Ikke-Google-udgift

Pris pr. klik, der ikke er fra Google

Pris pr. konvertering, der ikke er fra Google

Annonceafkast

Annonceafkast for andre annoncer end Google-annoncer

Omsætnings-metrics

Annonceomsætning

Omsætning tilskrevet ved brug af modellen "Google Ads-foretrukket sidste klik"

Daglig omsætning i gennemsnit

Gennemsnitlig hændelsesomsætning

Gennemsnitlig produktomsætning

Gennemsnitlig produktværdi

Gennemsnitlig købsomsætning

Gennemsnitlig købsomsætning pr. bruger

Gennemsnitlig omsætning pr. køber

Gennemsnitlig omsætning pr. betalende bruger (ARPPU)

Gennemsnitlig omsætning pr. bruger (ARPU)

Kombineret omsætning for antal første åbninger i alt for kohorte

Kombineret omsætning for antal første besøg i alt for kohorte

Kombineret omsætning for antal første besøg og antal første åbninger i alt for kohorte

Omsætning fra datadrevet tilskrivning

Købsmængde for e-handel

Omsætning for e-handelskøb

Hændelsesværdi

Hændelsesomsætning

Omsætning tilskrevet ved brug af modellen "Første klik"

Varepris

Refusion for vare

Vareomsætning

Omsætning tilskrevet ved brug af modellen "Sidste klik"

Annonceomsætning i hele levetiden

Levetidsværdi (LTV, Lifetime Value)

Omsætning tilskrevet ved brug af modellen "Lineær"

Maks. daglig omsætning

Min. daglig omsætning

Omsætning tilskrevet ved brug af modellen "Positionsbaseret"

Forventet omsætning

Produktomsætning

Købsomsætning

Refusioner

Annonceafkast

Annonceafkast for andre annoncer end Google-annoncer

Omsætning

Omsætning tilskrevet ved brug af modellen "Forældelse"

Samlet annonceomsætning

Samlet omsætning

Overordnede roller nedarves som standard (f.eks. konto > ejendom). Hvis du f.eks. giver en bruger en rolle på kontoniveau, så har denne bruger den samme rolle for alle de ejendomme, der findes på denne konto.

En brugers effektive tilladelser svarer til rollen med flest tilladelser for denne ressource.

Hvis en bruger f.eks. har rollen Redaktør for kontoen, har denne bruger rollen Redaktør for alle ejendomme på denne konto, uanset om brugeren også har fået tildelt en rolle med færre tilladelser for én af ejendommene.

Hvis en bruger har fået tildelt en rolle med flere tilladelser for en ejendom, end brugeren har på kontoniveau, gælder denne rolle med flere tilladelser desuden for denne ejendom.

Du kan tilføje databegrænsninger som direkte tilladelser, men du kan ikke fjerne dem, hvis de gælder som nedarvede tilladelser. Hvis en bruger f.eks. har fået tildelt Ingen omkostnings-metrics på kontoniveau, kan denne bruger ikke se omkostnings-metrics for nogen ejendomme på kontoen. Du kan dog tilføje begrænsningen Ingen omsætnings-metrics for én eller flere ejendomme på kontoen.

Som administrator har du flere muligheder for at se, hvilke brugere der har hvilke roller. Gør følgende på siden Brugeradministration på konto- eller ejendomsniveau:

 • Søg efter et specifikt brugernavn for at se den pågældende brugers roller.
 • Klik på kolonneoverskriften Kontoroller for at sortere listen efter roller.

Sådan påvirker databegrænsninger andre Analytics-funktioner

Databegrænsninger håndhæves både i Analytics-grænsefladen og i analoge Analytics API-kald.

Databegrænsninger oprettes og anvendes via Analytics-adgangsadministration. Brugere er muligvis ikke underlagt disse begrænsninger, hvis de har tilladelser til Analytics baseret på tilladelser i andre Google-produkter, som er knyttet til Analytics.

Funktion Effekt
Rapporter

Begrænsede metric-værdier og værdier, der er afledt af begrænsede metrics, vises ikke i rapporter. Brugerne ser i stedet 0.

Begrænsede metrics er tilgængelige i metric-vælgere, som er knyttet til rapporter (f.eks. i forbindelse med tilpasning af en rapport). Brugere, der er underlagt databegrænsninger, kan tilføje disse metrics, men de kan ikke se resultaterne (de kan f.eks. tilføje disse metrics i tilpassede rapporter, men de kan ikke se metric-værdierne i disse rapporter).

Udforskninger

Begrænsede metrics vises ikke i udforskninger.

Begrænsede metrics er tilgængelige i metric-vælgere, der er knyttet til udforskninger (f.eks. i forbindelse med oprettelse af en udforskning). Brugere, der er underlagt databegrænsninger, kan tilføje disse metrics, men de kan ikke se resultaterne (de kan f.eks. tilføje disse metrics i udforskninger, men de kan ikke se metric-værdierne i disse udforskninger).

Målgrupper

Begrænsede metrics er tilgængelige i metric-vælgere, der er knyttet til målgrupper. Brugere, der er underlagt databegrænsninger, kan oprette målgrupper baseret på begrænsede metrics og redigere målgruppenavnene efter oprettelse, men disse brugere er underlagt de begrænsninger, der er nævnt nedenfor.

Brugerne kan ikke bruge en målgruppe (f.eks. som et dimensionsfilter), der indeholder begrænsede metrics.

Brugerne kan ikke se målgruppeantallet for målgrupper, der indeholder begrænsede metrics.

Brugerne kan ikke føje målgruppetriggere til målgrupper baseret på begrænsede metrics.

Automatisk indsigt Brugerne kan ikke se automatisk indsigt baseret på begrænsede metrics i brugerfladen.
Tilpasset indsigt

Brugere med tilladelse, kan oprette og redigere tilpasset indsigt baseret på begrænsede metrics.

Brugerne kan ikke se tilpasset indsigt i brugerfladen, og de kan ikke modtage dem via mail.

Tilpassede metrics Brugere med tilladelse kan oprette tilpassede metrics og angive, at disse metrics indeholder omkostnings- eller omsætningsdata. Brugere med tilsvarende databegrænsninger kan ikke fjerne angivelser af, at tilpassede metrics indeholder omkostnings- eller omsætningsdata. Adgangen til disse tilpassede metrics er underlagt alle de begrænsninger, der er angivet i denne artikel.
Analytics- og Firebase-tilknytning

Brugere af et Firebase-projekt får automatisk tildelt en Analytics-rolle, når projektet tilknyttes en Analytics-ejendom:

 • Firebase-brugere i et projekt tildeles en af fire virtuelle Firebase-brugere, baseret på den højeste Firebase-tilladelse af typen "firebaseanalytics":
  • Firebase-projekt <projektnummer> – redaktør
  • Firebase-projekt <projektnummer> – marketingmedarbejder
  • Firebase-projekt <projektnummer> – passiv bruger (ingen databegrænsninger)
  • Firebase-projekt <projektnummer> – passiv bruger (ingen adgang til omkostnings- eller omsætningsdata)
 • De virtuelle Firebase-brugere tildeles en standardrolle på den tilknyttede Analytics-ejendom.
Hvis du har denne Firebase-rolle/-tilladelse… …får du tildelt denne rolle som tilknyttet Firebase-bruger… …med denne tilknyttede Analytics-rolle

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsEdit

Firebase-projekt <projektnummer> – redaktør

Redaktør

Ingen databegrænsninger

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsAdditionalAccess

Firebase-projekt <projektnummer> – marketingmedarbejder Marketingmedarbejder

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsReadAndAnalyze

Firebase-projekt <projektnummer> – passiv bruger

Passiv bruger

Ingen databegrænsninger

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsRestricedAccess

Firebase-projekt <projektnummer> – passiv bruger

Passiv bruger

Ingen adgang til omkostnings- eller omsætningsdata

 

I forbindelse med Analytics-adgangsadministration repræsenterer hver virtuel Firebase-bruger en gruppe brugere i det tilknyttede Firebase-projekt.

Som Analytics-administrator kan du ændre den Analytics-rolle og de databegrænsninger, der er tildelt en ejendoms virtuelle Firebase-brugere. Hvis du ændrer den Analytics-rolle og de databegrænsninger, der er tildelt en virtuel Firebase-bruger, påvirker du alle i det Firebase-projekt, der er tildelt den pågældende virtuelle bruger

Den tildelte rolle og de dermed forbundne databegrænsninger bevares, indtil Firebase-projektets tilknytning til Analytics-ejendommen slettes.

Analytics-administratorer kan redigere den adgangstilladelse, der er knyttet til Firebase-rollerne, under Administrator > Tilknyttet ejendom > Ejendomsadgangsadministration.

Hvis du har knyttet dit Firebase-projekt til en Google Analytics 4-ejendom inden den 4. januar 2023, kan de Firebase-tilknyttede brugere have andre roller og en anden dataadgang i Analytics end det, der er beskrevet i tabellen ovenfor.

 

Tilknytning mellem Analytics og Ads

Google Ads-brugere får automatisk tildelt Analytics-roller, når du knytter en Google Ads-konto til en Analytics-ejendom. Du kan administrere adgang for at give Google Ads-brugere tilladelse til at bruge Analytics-funktioner fra Google Ads, f.eks. oprettelse af Analytics-målgrupper fra Google Ads.

 • Brugere på en Google Ads-konto bliver baseret på deres adgangsniveau på Google Ads-kontoen tildelt en ud af fem tilknyttede brugere i Google Ads:
  • Google Ads-konto <account number> – administrator
  • Google Ads-konto <account number> – standard
  • Google Ads-konto <account number> – skrivebeskyttet
  • Google Ads-konto <account number> – fakturering
  • Google Ads-konto <account number> – kun mail
 • De tilknyttede Google Ads-brugere tildeles roller på den tilknyttede Analytics-ejendom af Analytics-administratoren.
  • Tilknyttede Google Ads-brugere skal være administrator, redaktør eller marketingmedarbejder på den tilknyttede ejendom for at kunne oprette Analytics-målgrupper fra Google Ads.
Hvis du har dette adgangsniveau på Google Ads-kontoen… …får du tildelt denne rolle som tilknyttet Google Ads-bruger… …med denne anbefalede Analytics-rolletildeling

Administrator

Google Ads-konto <account number> – administrator

Redaktør

Standard

Google Ads-konto <account number> – standard

Marketingmedarbejder

Skrivebeskyttet

Google Ads-konto <account number> – skrivebeskyttet

Passiv bruger

Fakturering

Google Ads-konto <account number> – fakturering

Passiv bruger

Kun mail

Google Ads-konto <account number> – kun mail

Passiv bruger

 

I forbindelse med Analytics-adgangsadministration repræsenterer hver tilknyttede Google Ads-bruger en gruppe brugere på den tilknyttede Google Ads-konto.

Som Analytics-administrator kan du ændre den Analytics-rolle og de databegrænsninger, der er tildelt en ejendoms tilknyttede Google Ads-brugere. Hvis du ændrer den Analytics-rolle og de databegrænsninger, der er tildelt en tilknyttet Google Ads-bruger, påvirker du alle på den Google Ads-konto, der er tildelt den pågældende tilknyttede bruger.

Den tildelte rolle og de dermed forbundne databegrænsninger bevares, indtil Google Ads-kontoens tilknytning til Analytics-ejendommen slettes.

Som Analytics-administrator kan du se og redigere adgang til tilknyttede Google Ads-brugere i Administrator > Tilknyttet ejendom > Google Ads-tilknytninger. Du kan også konfigurere deres adgang på samme måde, som du ville gøre for enhver anden bruger.

Der er forskellige muligheder for at se, hvilke brugere der har hvilke roller. Gør følgende på siden Administration af kontoadgang på konto- eller ejendomsniveau:

 • Søg efter et specifikt brugernavn for at se den pågældende brugers tilladelser.
 • Klik på kolonnehovedet Kontotilladelser for at sortere listen efter tilladelser.

 

Universal Analytics

Du kan tildele brugertilladelser i Analytics på konto-, ejendoms- og visningsniveau.

Sådan tildeler du tilladelser:

 1. Klik på Administrator.
 2. Klik på Adgangsadministration i kolonnen Konto, Ejendom eller Visning.
 3. Tildel roller til nye eller nuværende medlemmer (f.eks. brugere og grupper). Få flere oplysninger om, hvordan du tilføjer og redigerer brugere.

Effektive tilladelser er de roller og databegrænsninger, som et medlem får tildelt via andre ressourcer (f.eks. organisationen, en brugergruppe eller en konto, som omfatter den aktuelle ejendom) plus alle de specifikt tildelte direkte tilladelser til den aktuelle ressource.

Direkte tilladelser er de roller og databegrænsninger, som et medlem får tildelt specifikt til den aktuelle ressource (f.eks. organisationen, kontoen, ejendommen).

Der er fire tilgængelige roller og to tilgængelige databegrænsninger:

Rolle Forklaring
Administrator

Fuld kontrol over Analytics. Brugeren kan administrere andre brugere (tilføje/slette brugere, tildele enhver rolle og databegrænsning). Brugeren kan tildele enhver bruger (også sig selv) ubegrænset tilladelse til enhver konto eller ejendom, hvor vedkommende har denne rolle.

Inkluderer rollen Redaktør.

Denne rolle erstatter tilladelsen "Administrer brugere".

Redaktør

Fuld kontrol over indstillinger på ejendomsniveau. Denne rolle omfatter ikke administration af brugere.

Inkluderer rollen Analytiker.

(Nyt navn til tilladelsen Rediger).

Marketingmedarbejder

Funktionelt det samme som rollen Analytiker i Universal Analytics.

Analytiker

Kan oprette, redigere, slette og dele ejendomsaktiver. Brugeren kan samarbejde med andre om delte aktiver.

Inkluderer rollen Seer.

(Nyt navn til tilladelsen Samarbejde).

Ejendomsaktiver omfatter bl.a. følgende:

Passiv bruger

Brugeren kan se rapport- og konfigurationsdata, ændre data i rapporter (f.eks. tilføje sammenligninger eller tilføje en sekundær dimension), oprette personlige aktiver og dele dem samt se delte aktiver via brugerfladen eller API'erne. Brugeren kan ikke samarbejde med andre om delte aktiver. 

Dette er det nye navn for tilladelsen "Læs og analysér".

Ingen Brugeren har ingen rolle til dette objekt. Brugeren kan have en rolle for et andet objekt.

 

Som administrator har du flere muligheder for at se, hvilke brugere der har hvilke roller. Gør følgende på siden Administration af kontoadgang på konto-, ejendoms- eller visningsniveau:

 • Søg efter et specifikt brugernavn for at se den pågældende brugers tilladelser.
 • Klik på kolonnehovedet Kontotilladelser for at sortere listen efter tilladelser.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
false
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
13005123829652538826
true