Správa přístupu a omezení dat

Tento článek se týká správy přístupu a omezení dat ve službách Google Analytics 4 a Universal Analytics. V obou verzích služby Analytics můžete přístup spravovat tím, že přiřadíte role. V Google Analytics 4 můžete spravovat omezení dat výběrem jedné nebo obou možností popsaných níže. V Universal Analytics můžete omezení dat spravovat tím, že uživatelům udělíte přístup k různým výběrům dat pro přehledy.

Google Analytics 4

Omezení přístupu a dat můžete spravovat na úrovni účtu a služby.

Když chcete přiřadit role a určit omezení dat:

 1. Klikněte na Správce.
 2. Klikněte ve sloupci Účet nebo Služba na položku Správa přístupu.
 3. Přiřaďte role novým nebo stávajícím členům (např. uživatelům nebo skupinám). Přečtěte si další informace o přidávání a úpravách uživatelů.

Účinná oprávnění jsou omezení rolí a dat, která jsou uživateli přiřazena prostřednictvím ostatních zdrojů (jako je organizace, skupina uživatelů nebo účet zahrnující aktuální službu), a všechna přímá oprávnění k aktuálnímu zdroji přiřazená explicitně.

Přímá oprávnění jsou role a omezení dat, která jsou uživateli explicitně přiřazena a vztahují se k aktuálnímu zdroji (např. organizaci, účtu nebo službě).

K dispozici jsou čtyři role a dvě omezení dat:

Role Vysvětlení
Administrátor

Plná kontrola nad službou Analytics. Může spravovat uživatele (přidávat/odstraňovat uživatele, přiřazovat libovolné role nebo omezení dat). Může udělit plné oprávnění jakémukoli uživateli, včetně sebe, pro kterýkoli účet nebo službu, pro které má tuto roli.

Zahrnuje oprávnění role editora.

(Nahrazuje oprávnění ke správě uživatelů.)

Editor

Plná kontrola nad nastavením na úrovni služby. Nemůže spravovat uživatele.

Zahrnuje oprávnění role analytika.

(Nový název pro oprávnění k úpravám.)

Analytik

Umožňuje vytvářet, upravovat a mazat určité podklady. Umožňuje spolupracovat na sdílených podkladech.

Zahrnuje oprávnění role čtenáře.

(Nový název pro oprávnění ke spolupráci.)

Podklady vlastností zahrnují například Průzkumy.

Čtenář

Může prohlížet nastavení a data, měnit údaje v přehledech (např. přidat porovnání nebo sekundární dimenzi), zobrazit sdílené podklady prostřednictvím uživatelského rozhraní nebo rozhraní API. Neumožňuje však na sdílených podkladech spolupracovat. Například sdílené průzkumy mohou zobrazit (ale ne upravovat) uživatelé, kteří mají roli čtenáře. 

(Nový název oprávnění pro čtení a analýzu.)

Žádné Uživatel nemá ve vztahu k tomuto zdroji žádnou roli. Uživatel může mít roli související s jiným zdrojem.

 

Omezení dat Vysvětlení
Žádné metriky nákladů

Nezobrazují se mu metriky související s náklady.

Tyto metriky nejsou k dispozici v přehledech, průzkumech, publikách, statistikách a upozorněních. Další informace naleznete níže.

Žádné metriky tržeb

Nezobrazují se mu metriky související s tržbami.

Tyto metriky nejsou k dispozici v přehledech, průzkumech, publicích, statistikách ani upozorněních. Další informace naleznete níže.

 

Metriky nákladů a tržeb

Kromě metrik uvedených v následujících sekcích zahrnují metriky nákladů a tržeb vlastní metriky, které jsou definovány jako metriky nákladů nebo tržeb, a veškeré metriky odvozené z metrik nákladů nebo tržeb.

Pokud budou do služby Analytics přidány další metriky nákladů nebo tržeb, tyto seznamy se aktualizují.

Metriky nákladů

Náklady v Google Ads

Cena za proklik v Google Ads

Náklady na video ve službě Google Ads

Cena za konverzi

Náklady jiné než Google

Cena za proklik ne od Googlu

Cena za konverzi ne od Googlu

Návratnost investic do reklamy

Návratnost u reklam ne od Googlu

Metriky tržeb

Výnosy z reklam

Přiřazené tržby – poslední kliknutí s preferencí Google Ads

Průměrné denní tržby

Průměrná tržba události

Průměrné tržby za produkt

Průměrná hodnota produktu

Průměrná tržba z nákupu

Průměrná tržba z nákupů na uživatele

Průměrné tržby na kupujícího

Průměrné tržby na platícího uživatele (ARPPU)

Průměrné tržby na uživatele (ARPU),

Kombinované tržby na celkový počet prvních otevření kohorty

Kombinované tržby na celkový počet prvních návštěv kohorty

Kombinované tržby na celkový počet prvních návštěv a prvních otevření kohorty

Tržby z atribuce na základě dat

Množství nákupu elektronického obchodu

Tržby z elektronického obchodu

Hodnota události

Tržba události

Přiřazené tržby – první kliknutí

Cena položky

Vrácení platby za položku

Tržba z položky

Přiřazené tržby – poslední kliknutí

Tržby z reklam za celou dobu existence

Celková hodnota (LTV)

Přiřazené tržby – lineární

Maximální denní tržby

Minimální denní tržby

Přiřazené tržby – na základě pozice

Odhadované tržby

Tržby za produkt

Tržby z nákupů

Vracení peněz

Návratnost investic do reklamy

Návratnost u reklam ne od Googlu

Tržby

Přiřazené tržby – nárůst v čase

Celkové tržby z reklam

Celkové tržby

Ve výchozím nastavení se dědí nadřazené role (např. účet > služba). Když například udělíte uživateli roli na úrovni účtu, získá stejnou roli ve všech službách v rámci daného účtu.

Účinná oprávnění uživatele odpovídají roli skýtající nejširší oprávnění k danému zdroji.

Pokud má například uživatel v daném účtu roli editora, bude mít roli editora ve všech službách v daném účtu bez ohledu na to, zda má i jinou roli, která skýtá omezenější oprávnění k jedné z daných služeb.

Pokud je navíc uživateli přiřazena role, která skýtá širší oprávnění ke službě, než má uživatel na úrovni účtu, bude mít k dané službě tato širší oprávnění.

Omezení dat lze přidávat jako přímá oprávnění, ale nelze je odstranit, pokud byla převzata coby zděděná oprávnění. Pokud je například uživateli na úrovni účtu přiřazeno omezení Žádné metriky nákladů, nemůže zobrazit metriky nákladů v žádné ze služeb v účtu. Můžete ale přidat omezení Žádné metriky tržeb pro jednu nebo více služeb v účtu.

Jaké role různí uživatelé mají, můžete zjistit několika způsoby. Použijte stránku Správa uživatelů na úrovni účtu nebo služby:

 • Vyhledejte jméno konkrétního uživatele a podívejte se, jaké má role.
 • Kliknutím na záhlaví sloupce Role v účtu seřaďte seznam podle rolí.

Jak omezení dat ovlivňují další funkce Analytics

Omezení dat jsou vynucována v rozhraní Analytics i v analogických voláních rozhraní Analytics API.

Omezení dat jsou vytvářena a aplikována prostřednictvím správy přístupu v Analytics. Tato omezení nemusejí pro uživatele platit, pokud mají oprávnění k Analytics založená na oprávněních v ostatních službách Google propojených s Analytics.

Funkce Efekt
Přehledy

Hodnoty omezených metrik a hodnoty odvozené z omezených metrik se v přehledech nezobrazují. Uživatelé místo toho uvidí 0.

Omezené metriky jsou k dispozici v nástrojích pro výběr metrik přidružených k přehledům (např. při přizpůsobení přehledu). Uživatelé, na které se vztahují omezení dat, mohou tyto metriky přidat, ale nemohou si zobrazit jejich výsledky (např. mohou přidávat metriky do vlastních přehledů, ale neuvidí v těchto přehledech hodnoty metrik).

Průzkumy

Omezené metriky se nezobrazují v průzkumech.

Omezené metriky jsou k dispozici v nástroji pro výběr metrik přidružených k průzkumům (např. při vytváření průzkumu). Uživatelé, na které se vztahují omezení dat, mohou tyto metriky přidat, ale nemohou si zobrazit jejich výsledky (např. mohou přidávat metriky do průzkumů, ale neuvidí v těchto průzkumech jejich hodnoty).

Publika

Omezené metriky jsou k dispozici v nástrojích pro výběr metrik přidružených k publikům. Uživatelé, na které se vztahují omezení dat, mohou vytvářet publika na základě omezených metrik a po vytvoření upravovat názvy publik. Na tyto uživatele se však vztahují níže uvedená omezení.

Nemohou používat publikum (např. jako filtr dimenzí), které zahrnuje omezené metriky.

U publik s omezenými metrikami si nemohou zobrazit počet publik.

Nemohou přidávat pravidla publik do publik založených na omezených metrikách.

Automatické statistiky V uživatelském rozhraní nelze zobrazit automatické statistiky založené na omezených metrikách.
Vlastní statistiky

Uživatelé s oprávněním mohou vytvářet a upravovat vlastní statistiky založené na omezených metrikách.

Nemohou zobrazit vlastní statistiky v uživatelském rozhraní a nemohou je dostávat e-mailem.

Vlastní metriky Uživatelé s oprávněním mohou vytvářet vlastní metriky a určit, že tyto metriky mají zahrnovat data o nákladech nebo tržbách. Uživatelé s odpovídajícími omezeními dat nemohou toto nastavení (že metriky mají zahrnovat data o nákladech nebo tržbách) zrušit. Na přístup k těmto vlastním metrikám se vztahují všechna omezení uvedená v tomto článku.
Propojení Analytics a Firebase

Uživatelé projektu Firebase získají po propojení projektu Firebase se službou An:alytics automaticky role Analytics:

 • Uživatelé Firebase budou v konkrétních projektech přiřazeni podle nejvyššího oprávnění Firebase firebaseanalytics k jednomu ze dvou virtuálních uživatelů Firebase:
  • Editor projektu Firebase <číslo projektu>
  • Čtenář projektu Firebase <číslo projektu>
 • Virtuální uživatelé Firebase jsou pak v propojené službě Analytics přiřazováni k výchozím rolím.
Pokud máte tuto roli/oprávnění Firebase Jste přiřazeni k tomuto virtuálnímu uživateli Firebase Kterému je přiřazena tato role Analytics

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

(např. vlastník, editor, správce Firebase ve Firebase)

Editor projektu Firebase <číslo projektu>

Editor

Žádná omezení týkající se údajů

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

(např. čtenář, čtenář Firebase ve Firebase)

Čtenář projektu Firebase <číslo projektu>

Čtenář

Žádná omezení týkající se údajů

 

V rámci správy přístupu v Analytics představuje každý virtuální uživatel Firebase skupinu uživatelů v propojeném projektu Firebase.

Jako administrátor Analytics můžete u konkrétních služeb měnit roli Analytics a omezení týkající se údajů přiřazená virtuálním uživatelům Firebase. Pokud změníte roli Analytics a omezení týkající se údajů přiřazená virtuálnímu uživateli Firebase, ovlivníte tím všechny uživatele projektu Firebase přiřazené k danému virtuálnímu uživateli.

Přiřazené role a omezení týkající se údajů zůstanou v platnosti, dokud nebude zrušeno propojení mezi projektem Firebase a službou Analytics.

Administrátoři Analytics mohou přístup pro role Firebase upravovat na stránce Správce > Propojená služba > Správa přístupu ke službě.

 

Universal Analytics

Uživatelská oprávnění můžete v Analytics udělovat na úrovni účtu, služby a výběru dat.

Postup udělení oprávnění:

 1. Klikněte na Správce.
 2. Klikněte ve sloupci Účet, Služba nebo Výběr dat na položku Správa přístupu.
 3. Přiřaďte role novým nebo stávajícím členům (např. uživatelům nebo skupinám). Přečtěte si další informace o přidávání a úpravách uživatelů.

Účinná oprávnění jsou omezení rolí a dat, která jsou uživateli přiřazena prostřednictvím ostatních zdrojů (jako je organizace, skupina uživatelů nebo účet zahrnující aktuální službu), a všechna přímá oprávnění k aktuálnímu zdroji přiřazená explicitně.

Přímá oprávnění jsou role a omezení dat, která jsou uživateli explicitně přiřazena a vztahují se k aktuálnímu zdroji (např. organizaci, účtu nebo službě).

K dispozici jsou čtyři role a dvě omezení dat:

Role Vysvětlení
Administrátor

Plná kontrola nad službou Analytics. Může spravovat uživatele (přidávat/odstraňovat uživatele, přiřazovat libovolné role nebo omezení dat). Může udělit plné oprávnění jakémukoli uživateli, včetně sebe, pro kterýkoli účet nebo službu, pro které má tuto roli.

Zahrnuje roli editora.

(Nahrazuje oprávnění ke správě uživatelů.)

Editor

Plná kontrola nad nastavením na úrovni služby. Nemůže spravovat uživatele.

Zahrnuje roli analytika.

(Nový název pro oprávnění k úpravám.)

Analytik

Umožňuje vytvářet, editovat, odstraňovat a sdílet podklady služby. Umožňuje spolupracovat na sdílených podkladech.

Zahrnuje roli čtenáře.

(Nový název pro oprávnění ke spolupráci.)

Mezi podklady služby patří například:

Čtenář

Umožňuje zobrazovat přehledy a konfigurační údaje, pracovat s údaji v přehledech (např. přidat porovnání nebo sekundární dimenzi), vytvářet a sdílet osobní podklady a sdílené podklady zobrazovat prostřednictvím uživatelského rozhraní nebo rozhraní API. Neumožňuje však na sdílených podkladech spolupracovat. 

(Nový název oprávnění pro čtení a analýzu.)

Žádné Uživatel nemá ve vztahu k tomuto objektu žádnou roli. Uživatel může mít roli související s jiným objektem.

 

Jaké role různí uživatelé mají, můžete zjistit několika způsoby. Použijte stránku Správa uživatelů na úrovni účtu, služby nebo výběru dat:

 • Vyhledejte jméno konkrétního uživatele a zjistíte, jaká má oprávnění.
 • Kliknutím na hlavičku sloupce Oprávnění k účtu seřaďte seznam podle oprávnění.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false
false