Gestió de l'accés i de les restriccions de dades

Aquest article explica la gestió de l'accés i de les restriccions de dades a Google Analytics 4 i Universal Analytics. En totes dues versions d'Analytics, l'accés es gestiona assignant funcions. A Google Analytics 4, les restriccions de dades es gestionen seleccionant una de les opcions de restricció de dades que es descriuen a continuació o bé seleccionant-les totes dues. A Universal Analytics, les restriccions de dades es gestionen donant als usuaris accés a diferents visualitzacions d'informes.

Google Analytics 4

Podeu gestionar l'accés i les restriccions de dades al nivell de compte i de propietat.

Per assignar funcions i restriccions de dades:

 1. Feu clic a Administració.
 2. A les columnes Compte o Propietat, feu clic a Gestió d'accés.
 3. Assigneu funcions als membres nous o existents (per exemple, usuaris i grups). Obteniu més informació sobre com es poden afegir i editar usuaris.

Els permisos efectius són les funcions i restriccions de dades assignades a un membre mitjançant altres recursos (com ara l'organització, un grup d'usuaris o un compte que inclou la propietat actual) més tots els permisos directes assignats explícitament per al recurs actual.

Els permisos directes són les funcions i restriccions de dades assignades a un membre de manera explícita per al recurs actual (per exemple, organització, compte o propietat).

Hi ha quatre funcions i dues restriccions de dades disponibles:

Funció Explicació
Administrador

Control total d'Analytics. Permet gestionar usuaris (afegir-ne o suprimir-ne i assignar qualsevol funció o restricció de dades). Permet concedir tots els permisos a qualsevol usuari (fins i tot a un mateix) en qualsevol compte o propietat per als quals tingui aquesta funció.

Inclou els permisos de la funció d'editor.

Substitueix el permís de gestió d'usuaris.

Editor

Control total de la configuració al nivell de propietat. No pot gestionar usuaris.

Inclou els permisos de la funció d'analista.

És el nom nou del permís d'edició.

Analista

Permet crear, editar i suprimir determinats elements de propietat. Permet col·laborar en els elements compartits.

Inclou els permisos de la funció de lector.

És el nom nou del permís de col·laboració.

Els elements de propietat inclouen coses com ara Exploracions.

Lector

Permet veure la configuració i les dades, canviar les dades que es mostren als informes (per exemple, afegir comparacions o una dimensió secundària) i veure els elements compartits mitjançant la interfície d'usuari o les API. No permet col·laborar en els elements compartits. Per exemple, els usuaris que tenen la funció de lector poden veure les exploracions compartides, però no editar-les. 

És el nom nou del permís de lectura i anàlisi.

Cap L'usuari no té cap funció per a aquest recurs. L'usuari pot tenir una funció per a un altre recurs.

 

Restricció de dades Explicació
Cap mètrica de costos

No es poden veure mètriques relacionades amb els costos.

Les mètriques de costos no estan disponibles als informes, a les exploracions, als públics, a les estadístiques ni a les alertes. A continuació trobareu més informació.

Cap mètrica d'ingressos

No es poden veure mètriques relacionades amb els ingressos.

Les mètriques d'ingressos no estan disponibles als informes, a les exploracions, als públics, a les estadístiques ni a les alertes. A continuació trobareu més informació.

 

Mètriques de costos i d'ingressos

A més de les mètriques que consten a les seccions següents, les mètriques de costos i d'ingressos inclouen qualsevol mètrica personalitzada que s'identifiqui com a mètrica de costos o d'ingressos, així com qualsevol mètrica derivada d'una mètrica de costos o d'ingressos.

Aquestes llistes s'actualitzaran si Analytics afegeix mètriques de costos o d'ingressos addicionals.

Mètriques de costos

Cost de Google Ads

Cost per clic de Google Ads

Cost del vídeo de Google Ads

Cost per conversió

Cost que no és de Google

Cost per clic que no és de Google

Cost per conversió que no és de Google

Retorn de la inversió en publicitat

Retorn de la inversió en publicitat que no és de Google

Mètriques d'ingressos

Ingressos per publicitat

Ingressos atribuïts al darrer clic amb preferència de Google Ads

Ingressos mitjans diaris

Ingressos mitjans per esdeveniment

Ingressos mitjans per producte

Valor mitjà del producte

Ingressos mitjans de compres

Ingressos mitjans de compres per usuari

Ingressos mitjans per comprador

Ingressos mitjans per usuari de pagament (ARPPU)

Ingressos mitjans per usuari (ARPU)

Ingressos combinats generats pel total de primers accessos de la cohort

Ingressos combinats generats pel total de primeres visites de la cohort

Ingressos combinats generats pel total de primeres visites i primers accessos de la cohort

Ingressos per atribució basada en dades

Quantitat de compres de comerç electrònic

Ingressos de comerç electrònic

Valor de l'esdeveniment

Ingressos de l'esdeveniment

Ingressos atribuïts al primer clic

Preu de l'article

Reembossament de l'article

Ingressos de l'article

Ingressos atribuïts al darrer clic

Ingressos per publicitat durant el temps de vida

Valor del temps de vida (LTV)

Ingressos atribuïts linealment

Màxim d'ingressos diaris

Mínim d'ingressos diaris

Ingressos atribuïts basats en la posició

Ingressos previstos

Ingressos generats pel producte

Ingressos de compres

Reembossaments

Retorn de la inversió en publicitat

Retorn de la inversió en publicitat que no és de Google

Ingressos

Ingressos atribuïts amb decaïment temporal

Total d'ingressos per publicitat

Ingressos totals

De manera predeterminada, les funcions superiors s'hereten (per exemple, el nivell de compte és superior al de propietat). Per tant, si assigneu una funció a un usuari al nivell de compte, aquest usuari tindrà la mateixa funció per a totes les propietats d'aquest compte.

Els permisos efectius d'un usuari equivalen a la funció més permissiva d'aquest recurs.

Per exemple, si un usuari té la funció d'editor per al compte, tindrà aquesta funció per a totes les propietats del compte, encara que també tingui assignada una funció menys permissiva per a alguna de les propietats.

A més, si un usuari té assignada una funció més permissiva per a una propietat que té al nivell de compte, s'aplicarà aquesta funció més permissiva per a la propietat.

Podeu afegir restriccions de dades com a permisos directes, però no podeu treure'n si estan vigents com a permisos heretats. Per exemple, si a un usuari se li assigna la restricció Cap mètrica de costos al nivell de compte, no podrà veure les mètriques de costos de cap propietat del compte. Ara bé, podríeu afegir la restricció Cap mètrica d'ingressos per a una o diverses propietats del compte.

Per veure quines funcions tenen els usuaris, disposeu d'un parell d'opcions a la pàgina Gestió d'usuaris, al nivell de compte o de propietat:

 • Cerqueu un nom d'usuari específic per veure'n les funcions.
 • Feu clic a la capçalera de la columna Funcions del compte a fi d'ordenar la llista per funcions.

Com afecten les restriccions de dades a altres funcions d'Analytics

Les restriccions de dades s'apliquen tant a la interfície d'Analytics com a les crides de l'API d'Analytics anàlogues.

Les restriccions de dades es creen i s'apliquen mitjançant la gestió d'accés d'Analytics. És possible que els usuaris no estiguin subjectes a aquestes restriccions si tenen permisos per a Analytics basats en permisos d'altres productes de Google enllaçats a Analytics.

Funció Efecte
Informes

Els valors de les mètriques restringides, i els que se'n deriven, no es mostren als informes. Els usuaris veuen el valor 0.

Les mètriques restringides estan disponibles als selectors de mètriques associats als informes (per exemple, a l'hora de personalitzar un informe). Els usuaris subjectes a restriccions de dades poden afegir aquestes mètriques, però no en poden veure els resultats (per exemple, poden afegir les mètriques als informes personalitzats, però no poden veure els valors de les mètriques en aquests informes).

Exploracions

Les mètriques restringides no es mostren a les exploracions.

Les mètriques restringides estan disponibles als selectors de mètriques associats a les exploracions (per exemple, quan es crea una exploració). Els usuaris subjectes a restriccions de dades poden afegir aquestes mètriques, però no en poden veure els resultats (per exemple, poden afegir les mètriques a les exploracions, però no poden veure els valors de les mètriques en aquestes exploracions).

Públics

Les mètriques restringides estan disponibles als selectors de mètriques associats als públics. Els usuaris subjectes a restriccions de dades poden crear públics basats en mètriques restringides i editar els noms dels públics un cop creats, però estan subjectes a les limitacions que s'enumeren tot seguit.

No poden utilitzar cap públic que inclogui mètriques restringides (per exemple, com a filtre de dimensions).

No poden veure el recompte dels públics que inclouen mètriques restringides.

No poden afegir activadors de públic als públics basats en mètriques restringides.

Estadístiques automàtiques No es poden veure estadístiques automàtiques basades en mètriques restringides a la interfície d'usuari.
Estadístiques personalitzades

Els usuaris amb permís poden crear i editar estadístiques personalitzades basades en mètriques restringides.

No es poden veure estadístiques personalitzades a la interfície d'usuari ni es poden rebre per correu electrònic.

Mètriques personalitzades Els usuaris amb permís poden crear mètriques personalitzades i indicar que aquestes mètriques inclouen dades de costos o d'ingressos. Els usuaris amb les restriccions de dades corresponents no poden treure les indicacions en què s'informa que les mètriques personalitzades inclouen dades de costos o d'ingressos. L'accés a aquestes mètriques personalitzades està subjecte a totes les limitacions que s'enumeren en aquest article.
Enllaçament d'Analytics i Firebase

Els usuaris d'un projecte de Firebase reben automàticament funcions d'Analytics quan enllaceu un projecte de Firebase a una propietat d'Analytics:

 • Els usuaris de Firebase d'un projecte s'assignen, segons el seu permís de Firebase més alt, a un de dos usuaris virtuals de Firebase:
  • Editor de projecte de Firebase <número de projecte>
  • Lector de projecte de Firebase <número de projecte>
 • Els usuaris virtuals de Firebase s'assignen, al seu torn, a funcions predeterminades de la propietat d'Analytics enllaçada.
Si teniu aquest permís o funció a Firebase Se us ha assignat a aquest usuari virtual de Firebase Al qual s'assigna aquesta funció d'Analytics

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

(p. ex., propietari, editor o administrador de Firebase a Firebase)

Editor de projecte de Firebase <número de projecte>

Editor

Sense restriccions de dades

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

(p. ex., lector o lector de Firebase a Firebase)

Lector de projecte de Firebase <número de projecte>

Lector

Sense restriccions de dades

 

A la gestió d'accés d'Analytics, cada usuari virtual de Firebase representa un grup d'usuaris del projecte de Firebase enllaçat.

Com a administrador d'Analytics, podeu canviar la funció i les restriccions de dades d'Analytics que s'assignen als usuaris virtuals de Firebase d'una propietat. Si canvieu la funció d'Analytics i les restriccions de dades assignades a un usuari virtual de Firebase, el canvi afectarà tots els usuaris del projecte de Firebase que s'hagi assignat a l'usuari virtual.

Les assignacions de funcions i les restriccions de dades es mantenen fins que se suprimeix l'enllaç entre el projecte de Firebase i la propietat d'Analytics.

Els administradors d'Analytics poden editar l'accés de les funcions de Firebase a Administració > Propietat enllaçada > Gestió d'accés a la propietat.

 

Universal Analytics

Podeu assignar permisos d'usuari a Analytics al nivell de compte, de propietat i de visualització.

Per assignar permisos:

 1. Feu clic a Administració.
 2. A les columnes Compte, Propietat o Visualització, feu clic a Gestió d'usuaris.
 3. Assigneu funcions als membres nous o existents (per exemple, usuaris i grups). Obteniu més informació sobre com es poden afegir i editar usuaris.

Els permisos efectius són les funcions i restriccions de dades assignades a un membre mitjançant altres recursos (com ara l'organització, un grup d'usuaris o un compte que inclou la propietat actual) més tots els permisos directes assignats explícitament per al recurs actual.

Els permisos directes són les funcions i restriccions de dades assignades a un membre de manera explícita per al recurs actual (per exemple, organització, compte o propietat).

Hi ha quatre funcions i dues restriccions de dades disponibles:

Funció Explicació
Administrador

Control total d'Analytics. Permet gestionar usuaris (afegir-ne o suprimir-ne i assignar qualsevol funció o restricció de dades). Permet concedir tots els permisos a qualsevol usuari (fins i tot a un mateix) en qualsevol compte o propietat per als quals tingui aquesta funció.

Inclou la funció d'editor.

Substitueix el permís de gestió d'usuaris.

Editor

Control total de la configuració al nivell de propietat. No pot gestionar usuaris.

Inclou la funció d'analista.

És el nom nou del permís d'edició.

Analista

Permet crear, editar, suprimir i compartir elements de propietat. Permet col·laborar en els elements compartits.

Inclou la funció de lector.

És el nom nou del permís de col·laboració.

Els elements de propietat inclouen coses com ara:

Lector

Permet consultar les dades dels informes i les de configuració, manipular les dades dels informes (per exemple, afegir comparacions o una dimensió secundària), crear elements personals i compartir-los, i veure els elements compartits mitjançant la interfície d'usuari o les API. No permet col·laborar en els elements compartits.

És el nom nou del permís de lectura i anàlisi.

Cap L'usuari no té cap funció per a aquest objecte. L'usuari pot tenir una funció per a un altre objecte.

 

Per veure quines funcions tenen els usuaris, disposeu d'un parell d'opcions a la pàgina Gestió d'usuaris, al nivell de compte, propietat o visualització:

 • Cerqueu un nom d'usuari específic per veure'n els permisos.
 • Feu clic a la capçalera de la columna Permisos del compte per ordenar la llista per permisos.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?
false
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
69256
false
false