Достъп и управление на ограниченията за данни

В тази статия се разглежда достъпът и управлението на ограниченията за данни за Google Анализ 4 и Universal Analytics. И в двете версии на Анализ Вие управлявате достъпа, като прехвърляте роли. В Google Анализ 4 Вие управлявате ограниченията за данни, като избирате едната или и двете опции за ограниченията за данни, описани по-долу. В Universal Analytics управлявате ограниченията за данни, като предоставяте на потребителите достъп до различни изгледи на собственост за отчитане.

Google Анализ 4

Можете да управлявате достъпа и ограниченията за данни на ниво профил и собственост.

За да прехвърлите роли и ограничения за данни:

 1. Кликнете върху Администриране.
 2. Кликнете върху Управление на достъпа в една от графите Профил или Собственост.
 3. Прехвърлете роли на нови или съществуващи членове (например потребители и групи). Научете повече за добавянето и редактирането на потребители.

Ефективните разрешения са ролите и ограниченията за данни, зададени на даден член чрез други ресурси (например организацията, потребителска група или профил, включващ текущата собственост), както и всички преки разрешения, зададени конкретно за текущия ресурс.

Преките разрешения са ролята и ограниченията за данни, зададени на даден член конкретно за текущия ресурс (напр. организация, профил, собственост).

Налице са четири роли и две ограничения за данни:

Роля Обяснение
Администратор

Пълен контрол на Анализ. Може да се управляват потребителите (добавяне/изтриване на потребители, задаване на всякакви роли или ограничения за данни). С нея може да се предоставя пълно разрешение на всеки потребител, включително на себе си, за всеки профил или собственост, за които има такава роля.

Включва разрешения за ролята на редактор.

(Заменя разрешението за управление на потребителите.)

Редактор

Пълен контрол на настройките на ниво собственост. Не може да управлява потребители.

Включва разрешения за ролята на анализатор.

(Ново име на разрешението за редактиране.)

Анализатор

Може да създава, редактира и изтрива определени активи на собствеността. Може да си сътрудничи по споделени активи.

Включва разрешения за ролята „Обикновен потребител“.

(Ново име на разрешението за сътрудничество.)

Активите на собствеността включват неща като Изследвания.

Обикновен потребител

С нея могат да се виждат настройките и данните; може да се променя кои данни да се показват в отчетите (напр. да се добавят сравнения, вторична величина); може да се виждат споделените активи чрез потребителския интерфейс или API. Не може да се сътрудничи по споделени активи. Например могат да се преглеждат споделени изследвания, но не и да се редактират от лица с роля на обикновен потребител. 

(Ново име на разрешението за четене и анализ.)

Без Потребителят няма роля за този ресурс. Потребителят може да има роля за друг ресурс.

 

Ограничение за данни Обяснение
Без показатели за разходите

Показателите за разходите не могат да бъдат видени.

Показателите за разходите не са налице в отчетите, изследванията, аудиториите, статистиката и сигналите. Вижте по-долу за повече информация.

Без показатели за приходите

Не могат да се видят показателите, свързани с приходите.

Показателите за приходите не са налице в отчетите, изследванията, аудиториите, статистиката и сигналите. Вижте по-долу за повече информация.

 

Показатели за разходите и приходите

В допълнение към показателите, посочени в следващите секции, показателите за разходите и приходите включват всеки персонализиран показател, определен като показател за разходите или приходите, и всеки показател, извлечен от показател за разходите или приходите.

Тези списъци ще бъдат актуализирани, ако Анализ добави допълнителни показатели за разходите или приходите.

Показатели за разходите

Разходи в Google Ads

Цена на кликване в Google Ads

Разходи за видеокампании в Google Ads

Цена на реализация

Цена извън Google

Цена на кликване извън Google

Цена на реализация извън Google

Възвръщаемост на разходите за реклама

Възвръщаемост на рекламните разходи извън Google

Показатели за приходите

Приходи от реклами

Приходи, приписани на модела от тип „Последно кликване“ (с приоритет на Google Ads)

Средни дневни приходи

Средни приходи от събитието

Средни приходи от продукти

Средна стойност на продукта

Средни приходи от покупки

Средни приходи от покупка на потребител

Средни приходи от купувач

Средни приходи от плащащ потребител (ARPPU)

Средни приходи на потребител (ARPU)

Комбинирани приходи на общ брой първи отваряния в кохорта

Комбинирани приходи на общ брой първи посещения от кохорта

Комбинирани приходи на общ брой първи посещения и първи отваряния в кохорта

Приходи от управлявано от данни приписване

Количество за покупката при електронна търговия

Приходи от електронна търговия

Стойност на събитието

Приходи от събитието

Приходи, приписани на модела от тип „Първо кликване“

Цена на елемента

Възстановяване на средства за артикула

Приходи от артикула

Приходи, приписани на модела от тип „Последно кликване“

Приходи от реклами за целия период

Стойност за целия период (LTV)

Приходи, приписани на модела от тип „Линейно приписване“

Максимални дневни приходи

Минимални дневни приходи

Приходи, приписани на модела от тип „Въз основа на позицията“

Предвиждани приходи

Приходи от продукти

Приходи от покупки

Възстановявания на суми

Възвръщаемост на разходите за реклама

Възвръщаемост на рекламните разходи извън Google

Приходи

Приходи, приписани на модела от тип „Затихване с времето“

Общо приходи от реклами

Общи приходи

Родителските роли се унаследяват по подразбиране (напр. профил > собственост). Когато например дадете на потребител роля на ниво профил, той има същата роля за всички собствености в профила.

Ефективните разрешения на потребителя се равняват на най-разрешаващата роля за този ресурс.

Ако например потребител има роля на редактор за профила, този потребител има ролята на редактор за всички собствености в профила, независимо дали му е зададена и по-малко разрешаваща роля за една от собственостите.

Освен това, ако на потребител е зададена по-разрешаваща роля за собственост от тази, която потребителят има на ниво профил, тогава за тази собственост се прилага по-разрешаващата роля.

Можете да добавите ограничения за данни като директни разрешения, но не и да ги премахвате, ако са в сила като наследени разрешения. Ако например на даден потребител е зададено Без показатели за разходите на ниво профил, той няма да може да вижда показателите за разходите за нито една собственост в профила. Можете обаче да добавите ограничението Без показатели за приходите за една или повече от собственостите в профила.

За да видите какви са ролите на потребителите, имате две възможности. От страницата Управление на потребителите на ниво профил или собственост:

 • Потърсете конкретно потребителско име, за да видите ролите на потребителя.
 • Кликнете върху заглавката на графата Роли за профила, за да сортирате списъка по роли.

Как ограниченията за данни влияят върху други функции на Анализ

Ограниченията за данни се налагат както в интерфейса на Анализ, така и в аналогичните извиквания на API на Анализ.

Ограниченията за данни се създават и прилагат чрез управление на достъпа до Анализ. Потребителите може да не са предмет на тези ограничения, ако имат разрешения за Анализ въз основа на разрешения в други продукти на Google, свързани с Анализ.

Функция Ефект
Отчети

Стойностите на ограничените показатели и стойностите, получени от ограничени показатели, не се показват в отчетите. Потребителите виждат 0 вместо това.

Ограничените показатели са налице в инструментите за избор на показатели, свързани с отчетите (напр. когато персонализирате отчет). Потребителите, които имат ограничения за данни, могат да добавят тези показатели, но не и да преглеждат резултатите (напр. могат да добавят показателите към персонализирани отчети, но не и да виждат стойностите на показателите в тези отчети).

Изследвания

Ограничените показатели не се показват в изследванията.

Ограничените показатели са налице в инструментите за избор на показатели, свързани с изследванията (напр. когато създавате изследване). Потребителите, които са предмет на ограничения за данни, могат да добавят тези показатели, но не могат да преглеждат резултатите (напр. могат да добавят показателите към изследвания, но не могат да виждат стойностите на показателите в тези изследвания).

Аудитории

Ограничените показатели са налице в инструментите за избор на показатели, свързани с аудиториите. Потребителите, които са предмет на ограничения за данни, могат да създават аудитории въз основа на ограничени показатели и да редактират имената на аудиториите след създаването им, но тези потребители са предмет на посочените по-долу ограничения.

Не може да се използва аудитория (напр. филтър за величини), която включва ограничени показатели.

Не може да се види броят на аудиториите за аудитории, които включват ограничени показатели.

Не могат да се добавят задействания при включване в аудитория за аудитории въз основа на ограничени показатели.

Автоматични статистически данни В потребителския интерфейс не може да се преглеждат автоматични статистически данни въз основа на ограничени показатели.
Персонализирани статистически данни

Потребителите с разрешение могат да създават и редактират персонализирани статистически данни въз основа на ограничени показатели.

В потребителския интерфейс не може да се преглеждат персонализирани статистически данни и не може да се получават по имейл.

Персонализирани показатели Потребителите с разрешение могат да създават персонализирани показатели и да посочват, че тези показатели включват данни за разходите или приходите. Потребителите със съответните ограничения за данни не могат да премахват индикации, че персонализираните показатели включват данни за разходите или приходите. Достъпът до тези персонализирани показатели е предмет на всички ограничения, посочени в тази статия.
Свързване на Анализ с Firebase

Потребителите на проекти във Firebase автоматично получават роли в Анализ, когато свържете проект във Firebase със собственост в Анализ:

 • Потребителите на Firebase в даден проект въз основа на най-високото си разрешение firebaseanalytics за Firebase се приписват на един от двамата виртуални потребители на Firebase:
  • Редактор за проект <номер на проекта> във Firebase
  • Обикновен потребител за проект <номер на проекта> във Firebase
 • Виртуалните потребители на Firebase на свой ред получават стандартни роли в свързаната собственост в Анализ.
Ако имате следната роля/разрешение във Firebase Присвоени сте на следния виртуален потребител във Firebase Който има следната роля в Анализ

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

(напр. собственик, редактор, администратор за Firebase във Firebase)

Редактор за проект <номер на проекта> във Firebase

Редактор

Няма ограничения за данните

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

(напр. обикновен потребител, обикновен потребител във Firebase за Firebase)

Обикновен потребител за проект <номер на проекта> във Firebase

Обикновен потребител

Няма ограничения за данните

 

В управлението на достъпа до Анализ всеки виртуален потребител във Firebase представлява група от потребители в свързания проект във Firebase.

Като администратор в Анализ можете да променяте ролята за Анализ и ограниченията за данни, присвоени на виртуалните потребители на Firebase в дадена собственост. Ако промените ролята на Анализ и ограниченията за данни, присвоени на виртуален потребител във Firebase, ще засегнете всички в проекта във Firebase, присвоен на този виртуален потребител.

Ролята и ограниченията за данни се запазват, докато връзката между проекта във Firebase и собствеността в Анализ не бъде изтрита.

Администраторите в Анализ могат да редактират достъпа за ролите във Firebase в Администриране > свързана собственост > Управление на достъпа до собствеността.

 

Universal Analytics

Можете да присвоявате потребителски разрешения в Анализ на ниво профил, собственост и изглед на собственост.

За да присвоите разрешения:

 1. Кликнете върху Администриране.
 2. Кликнете върху Управление на потребителите в една от графите Профил, Собственост или Изглед на собственост.
 3. Прехвърлете роли на нови или съществуващи членове (например потребители и групи). Научете повече за добавянето и редактирането на потребители.

Ефективните разрешения са ролите и ограниченията за данни, зададени на даден член чрез други ресурси (например организацията, потребителска група или профил, включващ текущата собственост), както и всички преки разрешения, зададени конкретно за текущия ресурс.

Преките разрешения са ролята и ограниченията за данни, зададени на даден член конкретно за текущия ресурс (напр. организация, профил, собственост).

Налице са четири роли и две ограничения за данни:

Роля Обяснение
Администратор

Пълен контрол на Анализ. Може да се управляват потребителите (добавяне/изтриване на потребители, задаване на всякакви роли или ограничения за данни). С нея може да се предоставя пълно разрешение на всеки потребител, включително на себе си, за всеки профил или собственост, за които има такава роля.

Включва ролята на редактор.

(Заменя разрешението за управление на потребителите.)

Редактор

Пълен контрол на настройките на ниво собственост. Не може да управлява потребители.

Включва ролята на анализатор.

(Ново име на разрешението за редактиране.)

Анализатор

С нея могат да се създават, редактират и споделят активи на собствеността. Може да си сътрудничи по споделени активи.

Включва ролята на обикновен потребител.

(Ново име на разрешението за сътрудничество.)

Активите на собствеността включват неща като:

Обикновен потребител

С нея могат да се преглеждат данни в отчетите и конфигурациите; могат да се обработват данни в отчетите (напр. добавяне на сравнения, добавяне на вторична величина); могат да се създават лични активи и да се споделят, както и да се виждат споделени активи чрез потребителския интерфейс или API. Не може да се сътрудничи по споделени активи. 

(Ново име на разрешението за четене и анализ.)

Без Потребителят няма роля за този обект. Потребителят може да има роля за друг обект.

 

За да видите какви са ролите на потребителите, имате две възможности. От страницата Управление на потребители на ниво профил, собственост или изглед на собственост:

 • Потърсете конкретно потребителско име, за да видите разрешенията на човека.
 • Кликнете върху заглавката на графата Разрешения за профила, за да сортирате списъка по разрешения.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false
false