[GA4] Xem lịch sử thay đổi tài khoản/tài sản

Bạn cần có vai trò Người chỉnh sửa để xem Lịch sử thay đổi của một tài sản hoặc tài khoản Analytics.

Nhật ký thay đổi cung cấp bản ghi của các thay đổi đã áp dụng cho tài khoản.

Xem nhật ký thay đổi

Trên trang Quản trị, trong Tài khoản hoặc Tài sản, hãy nhấp vào Nhật ký thay đổi tài khoản hoặc Nhật ký thay đổi tài sản.

Danh sách Lịch sử thay đổi:

 • Thời gian: Ngày và giờ của hoạt động
 • Loại vị trí: tài khoản hoặc tài sản Analytics có sự thay đổi.
 • Tên vị trí: tên của tài khoản hoặc tài sản Analytics có sự thay đổi.
 • Loại mục: loại mục đã được thay đổi (ví dụ: luồng dữ liệu, mối liên kết với Google Ads).
 • Hành động: thay đổi đã thực hiện cho mục (ví dụ: đã tạo, đã sửa đổi).
 • Người thay đổi: Người dùng Analytics đã thực hiện hoạt động. Nhật ký thay đổi cũng ghi lại một số thay đổi tự động của hệ thống.
  Lưu ý: Nhãn Hệ thống (di chuyển) cho biết rằng thay đổi này được thực hiện trong một tài sản Google Analytics 4 được tạo tự động.

Các mục nhập cho [người dùng đã xoá] cho biết rằng Tài khoản Google của người dùng thực hiện thay đổi sau đó đã bị xoá khỏi hệ thống, và Analytics không thể truy xuất địa chỉ email.

Lịch sử thay đổi duy trì bản ghi về các hoạt động trong hai năm qua.

Đặt phạm vi ngày

Sử dụng trình đơn Phạm vi ngày để chọn một trong các phạm vi ngày được xác định trước hoặc đặt phạm vi ngày tùy chỉnh.

Phạm vi ngày sử dụng múi giờ của hệ điều hành thiết bị.

Lọc nội dung

 1. Sử dụng trình đơn Vị trí để chọn tài khoản hoặc thuộc tính có các thay đổi mà bạn muốn xem.
 2. Nhấp vào Bộ lọc khác để mở các lựa chọn cho:
  • Tất cả các loại mục: chọn loại mục mà bạn muốn đưa vào.
  • Người thay đổi: nhập một hoặc nhiều địa chỉ email của người dùng có thay đổi mà bạn muốn bao gồm.
 3. Nhấp vào Áp dụng.

Tìm kiếm nội dung

Sử dụng trường tìm kiếm ở đầu bảng để tìm kiếm nội dung theo bất kỳ loại dữ liệu nào được liệt kê trong cột (ví dụ: ngày, tên vị trí, loại mục).

Nhập ngày theo cùng định dạng với các mục nhập của cột.

Bạn có thể nhập một phần chuỗi, ví dụ: hai chữ cái đầu tiên của một tháng hoặc một vài chữ cái từ địa chỉ email của người dùng.

Xem các thông tin chi tiết khác

Trong hàng cho một thay đổi cụ thể, hãy nhấp vào Thông tin để xem các thông tin chi tiết khác (ví dụ: các trạng thái trước và sau của một tài khoản hoặc thuộc tính). Các thông tin chi tiết khác cho thấy nội dung đại diện API Quản trị của đối tượng.

Phạm vi ngày sử dụng múi giờ của hệ điều hành thiết bị.

Lọc nội dung

 1. Sử dụng trình đơn Vị trí để chọn tài khoản hoặc thuộc tính có các thay đổi mà bạn muốn xem.
 2. Nhấp vào Bộ lọc khác để mở các lựa chọn cho:
  • Tất cả các loại mục: chọn loại mục mà bạn muốn đưa vào.
  • Người thay đổi: nhập một hoặc nhiều địa chỉ email của người dùng có thay đổi mà bạn muốn bao gồm.
 3. Nhấp vào Áp dụng.

Tìm kiếm nội dung

Sử dụng trường tìm kiếm ở đầu bảng để tìm kiếm nội dung theo bất kỳ loại dữ liệu nào được liệt kê trong cột (ví dụ: ngày, tên vị trí, loại mục).

Nhập ngày theo cùng định dạng với các mục nhập của cột.

Bạn có thể nhập một phần chuỗi, ví dụ: hai chữ cái đầu tiên của một tháng hoặc một vài chữ cái từ địa chỉ email của người dùng.

Xem các thông tin chi tiết khác

Trong hàng cho một thay đổi cụ thể, hãy nhấp vào Thông tin để xem các thông tin chi tiết khác (ví dụ: các trạng thái trước và sau của một tài khoản hoặc thuộc tính). Các thông tin chi tiết khác cho thấy nội dung đại diện API Quản trị viên của đối tượng.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
16918671152524404847
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
69256