[GA4] Automaticky shromažďované události

Automaticky shromažďované události se aktivují běžnou interakcí s aplikací nebo webem (jak je uvedeno pod názvem události v níže uvedené tabulce). Pokud používáte sadu SDK nebo gtag.js, nemusíte pro potřeby shromažďování těchto událostí psát žádný další kód.

Pokud není uvedeno jinak, shromažďuje služba Analytics tyto události u všech aplikací pro Android a iOS.

Události můžete spravovat (např. označit jako konverze, přidat parametry) po kliknutí na Události > Všechny události v levém panelu.

Údaje o událostech se zobrazují v přehledech Analytics.

Note

The following parameters are collected by default with every event, including custom events:

 • language
 • page_location
 • page_referrer
 • page_title
 • screen_resolution
Název události Podmínka automatického spuštění Parametry

ad_click

(aplikace)

uživatel klikne na reklamu

Události majitele stránek přicházející ze služby AdMob prostřednictvím sady SDK pro mobilní reklamy Google

ad_event_id

ad_exposure

(aplikace)

na obrazovce se objeví alespoň jedna reklama dodaná sadou SDK pro mobilní reklamy firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class, exposure_time

ad_impression

(aplikace)

uživateli se zobrazí reklama

Události majitele stránek přicházející ze služby AdMob prostřednictvím sady SDK pro mobilní reklamy Google

ad_event_id

ad_query

(aplikace)

sada SDK pro mobilní reklamy odešle žádost o reklamu ad_event_id

ad_reward

(aplikace)

reklama s nabídkou odměny zobrazená sadou SDK pro mobilní reklamy udělí odměnu ad_unit_id, reward_type, reward_value

adunit_exposure

(aplikace)

na obrazovce se objeví reklamní jednotka dodaná sadou SDK pro mobilní reklamy firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class, exposure_time

app_clear_data

(aplikace)

uživatel resetuje/vymaže data aplikace, čímž odstraní všechna nastavení a přihlašovací údaje

Pouze pro Android

 

app_exception

(aplikace)

aplikace selže nebo nahlásí výjimku fatal, timestamp, engagement_time_msec

app_remove

(aplikace)

balíček aplikace je odstraněn (odinstalován) ze zařízení Android

Pouze pro Android

Tato událost se liší od metrik Denní počet odinstalací podle zařízeníDenní počet odinstalací podle uživatelů, které jsou hlášeny v Google Play Console. Událost app_remove zaznamenává odstranění balíčků aplikace bez ohledu na zdroj instalace. Počet se mění v závislosti na období použitém v přehledu. Metriky Denní počet odinstalací podle zařízeníDenní počet odinstalací podle uživatelů měří počet odstranění balíčků aplikací, pouze pokud byly nainstalovány z Google Play, a vykazují se denně.

 

app_store_refund

(aplikace)

Google Play vrátí platbu za nákup v aplikaci

Pouze pro Android

Tato událost se neexportuje do nástroje BigQuery.

product_id, value, currency, quantity

app_store_subscription_cancel

(aplikace)

v Google Play je zrušeno placené předplatné

Pouze pro Android

Podmínkou je, že první předplatné začalo 1. července 2019 nebo později.

Tato událost se neexportuje do nástroje BigQuery.

product_id, price, value, currency, cancellation_reason

app_store_subscription_convert

(aplikace)

bezplatné zkušební předplatné je převedeno na placené předplatné

Tato událost je nastavena jako výchozí konverze.

Původní předplatné muselo začít 1. července 2019 nebo později. Původní bezplatná zkušební verze je zaznamenána jako in_app_purchase s parametrem předplatného, který je nastaven na hodnotu true.

Tato událost se neexportuje do nástroje BigQuery.

product_id, price, value, currency, quantity

app_store_subscription_renew

(aplikace)

je obnoveno předplatné

Tato událost je nastavena jako výchozí konverze.

Podmínkou je, že první předplatné začalo 1. července 2019 nebo později.

Tato událost se neexportuje do nástroje BigQuery.

product_id, price, value, currency, quantity, renewal_count

app_update

(aplikace)

aplikace je aktualizována na novou verzi a znovu spuštěna

Jako parametr je předáno ID předchozí verze aplikace.

Tato událost se v principu liší od metriky Denní počet upgradů podle zařízení, o které podává přehled Google Play Console. Upgradem se rozumí aktualizace binárního kódu aplikace, zatímco událost app_update se aktivuje až při následném spuštění upgradované aplikace.

previous_app_version

click

(web)

pokaždé, když uživatel klikne na odkaz, který vede na jinou doménu

Shromažďováno ve výchozím nastavení prostřednictvím vylepšeného měření.

Nejsou shromažďovány žádné parametry
uživatel znovu otevře aplikaci přes dynamický odkaz source, medium, campaign, link_id, accept_time

aplikace je aktualizována na novou verzi a otevřena přes dynamický odkaz

Pouze pro Android

source, medium, campaign, link_id, accept_time
uživatel poprvé otevře aplikaci přes dynamický odkaz source, medium, campaign, link_id, accept_time

error

(aplikace)

zaznamená se místo události, kterou nelze zaprotokolovat, protože je z nějakého důvodu neplatná

Parametry _err (firebase_error [chyba_firebase]), _ev (firebase_error_value [chybná_hodnota_firebase]) a el (firebase_error_length [trvání_chyby_firebase]) obsahují další informace.
firebase_error, firebase_error_value

file_download

(web)

uživatel klikne na odkaz vedoucí k souboru (s běžnou příponou souboru) tohoto typu:
 • dokument
 • text
 • spustitelný soubor
 • prezentace
 • komprimovaný soubor
 • video
 • zvuk

Událost spustí přípony souborů, které odpovídají následujícímu regulárnímu výrazu:

pdf|xlsx?|docx?|txt|rtf|csv|exe|key|pp(s|t|tx)|7z|pkg|rar|gz|zip|avi|mov|mp4|mpe?g|wmv|midi?|mp3|wav|wma

Tato událost se ve výchozím nastavení shromažďuje pomocí vylepšeného měření.

file_extension, file_name link_classes, link_domain, link_id, link_text, link_url

firebase_campaign

(aplikace)

je spuštěna aplikace s parametry kampaně source, medium, campaign, term, content, gclid, aclid, cp1, anid, click_timestamp, campaign_info_source

firebase_in_app_message_action

(aplikace)

uživatel provede akci na základě zprávy v aplikaci ve Firebase message_name, message_device_time, message_id

firebase_in_app_message_dismiss

(aplikace)

uživatel zamítne zprávu v aplikaci ve Firebase message_name, message_device_time, message_id

firebase_in_app_message_impression

(aplikace)

uživateli se zobrazí zpráva v aplikaci ve Firebase message_name, message_device_time, message_id

first_open

(aplikace)

aplikace je spuštěna poprvé po instalaci nebo přeinstalaci

Tato událost se neaktivuje při stažení aplikace do zařízení, ale až při prvním použití aplikace po stažení. Chcete-li zobrazit počet stažení, využijte nástroj Google Play Console nebo službu iTunesConnect.

U uživatelů, kteří udělili souhlas s měřením aplikace v systému iOS 14 od společnosti Apple, je podporováno měření konverzí typu first_open.
previous_gmp_app_id, updated_with_analytics, previous_first_open_count, system_app, system_app_update, deferred_analytics_collection, reset_analytics_cause, engagement_time_msec

first_visit

(aplikace, web)

uživatel poprvé navštíví web nebo spustí okamžitou aplikaci Android s aktivovanou službou Analytics  

in_app_purchase

(aplikace)

uživatel dokončí nákup v aplikaci, včetně počátečního předplatného, který zpracuje App Store v iTunes nebo Google Play

Jako parametry se předá ID produktu, název produktu, měna a množství.

Chcete-li zobrazovat data in_app_purchase u aplikací pro Android, je třeba propojit Firebase a Google Play.

Služba Analytics podporuje automatické sledování předplatného v systému Android a iOS.

Tato událost se spouští pouze v těch verzích aplikace, které obsahují sadu Firebase SDK. Poznámka: Tržby z nákupů placených aplikací a vrácené platby (pouze iOS) automaticky sledovány nejsou. Tržby v přehledu se mohou lišit od hodnot v konzoli Google Play Console. Události označené za neplatné nebo probíhající v izolovaném prostoru (test) jsou ignorovány. Pouze události v iOS jsou označeny jako izolovaný prostor. Další informace o testování fakturace Google Play

product_id, price, value, currency, quantity, subscription, free_trial, introductory_price

notification_dismiss

(aplikace)

uživatel odmítne oznámení zaslané službou FCM

Pouze pro Android

message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel

notification_foreground

(aplikace)

je přijato oznámení zaslané službou FCM, zatímco aplikace běží v popředí message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel, message_type

notification_open

(aplikace)

uživatel otevře oznámení zaslané službou FCM message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel

notification_receive

(aplikace)

zařízení přijme oznámení zaslané službou FCM, zatímco aplikace běží na pozadí

Pouze pro Android

message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel, message_type

notification_send

(aplikace)

je odesláno oznámení službou FCM

Pouze pro Android

message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel

os_update

(aplikace)

operační systém zařízení se aktualizuje na novou verzi Jako parametr se předá ID předchozí verze operačního systému. previous_os_version

page_view

(web)

při každém načtení stránky, nebo když aktivní web změní stav historie prohlížeče

Shromažďováno ve výchozím nastavení prostřednictvím vylepšeného měření.

page_location (URL stránky), page_referrer (URL předchozí stránky)

screen_view

(aplikace)

uživatel přejde mezi obrazovkami a je splněno některé z těchto kritérií:
 • Předtím nebyla nastavena žádná obrazovka.
 • Název nové obrazovky se liší od názvu předchozí obrazovky.
 • Název třídy nové obrazovky se liší on názvu třídy předchozí obrazovky.
 • ID nové obrazovky se liší od ID předchozí obrazovky.
firebase_screen, firebase_screen_class, firebase_screen_id, firebase_previous_screen, firebase_previous_class, firebase_previous_id, engagement_time_msec

scroll

(web)

když se uživatel poprvé posune dolů na stránce (tj. když se zobrazí 90 % jejího vertikálního rozměru)

Shromažďováno ve výchozím nastavení prostřednictvím vylepšeného měření.

engagement_time_msec

session_start

(aplikace, web)

když uživatel provede interakci s aplikací nebo webem  

user_engagement

(aplikace, web)

pravidelně, když aplikace běží v popředí engagement_time_msec

video_complete

(web)

po skončení videa

U vložených videí na YouTube s podporou rozhraní JS API.

Shromažďováno ve výchozím nastavení prostřednictvím vylepšeného měření.

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (logické)

video_progress

(web)

video přehraje přes 10 %, 25 %, 50 % a 75 % doby trvání

U vložených videí na YouTube s podporou rozhraní JS API.

Shromažďováno ve výchozím nastavení prostřednictvím vylepšeného měření.

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (logické)

video_start

(web)

začne se přehrávat video

U vložených videí na YouTube s podporou rozhraní JS API.

Shromažďováno ve výchozím nastavení prostřednictvím vylepšeného měření.

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (logické)

view_search_results

(web)

pokaždé, když uživatel na webu něco vyhledá (stanoveno na základě parametru v URL)

Shromažďováno ve výchozím nastavení prostřednictvím vylepšeného měření.

search_term a nepovinně q_<additional key=""> (kde <additional key=""> odpovídá dalšímu parametru v URL, jehož sběr lze aktivovat v rozšířených nastaveních).
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?