[GA4] Automaticky shromažďované události

Automaticky shromažďované události se aktivují běžnou interakcí s aplikací nebo webem (jak je uvedeno pod názvem události v tabulce níže). Pokud používáte sadu SDK Google Analytics pro Firebase nebo gtag.js, nemusíte za účelem shromažďování těchto událostí nic dalšího programovat.

Pokud není uvedeno jinak, shromažďuje služba Analytics tyto události u všech aplikací pro Android a iOS. Názvy a parametry těchto událostí mohou být užitečné při přístupu k nezpracovaným datům událostí ve službě BigQuery.

Informace o jednotlivých parametrech událostí uvedených níže a o tom, jak jednotlivé parametry upravují dimenzi nebo metriku v Google Analytics, najdete v článku Parametry událostí Google Analytics.

Poznámka

Ve výchozím nastavení se u každé události, včetně vlastních událostí, shromažďují následující parametry:

 • language
 • page_location (URL stránky),
 • page_referrer (odkazující zdroj stránky),
 • page_title (název stránky),
 • screen_resolution (rozlišení obrazovky)

Hodnota přiřazená parametrům událostí může mít maximálně 100 znaků. Parametrpage_title smí mít maximálně 300 znaků. Parametr page_referrer může mít maximálně 420 znaků. Parametr page_location může mít maximálně 1000 znaků.

Jestliže se rozhodnete parametr page_location přepsat, zkontrolujte, zda je cesta URL platná. Pokud přiřadíte neplatnou cestu URL, bude dimenze Umístění stránky prázdná. Pokud chcete zkontrolovat, zda je cesta adresy URL platná, použijte Nástroj pro tvorbu adres URL kampaně.

Událost Podmínka automatického spuštění Parametry

ad_click

(aplikace)

uživatel klikne na reklamu

Události majitele obsahu přicházející ze služby AdMob prostřednictvím sady SDK pro mobilní reklamy Google nebo ze služby Ad Manager prostřednictvím integrace Ad Manager

Tato událost se neexportuje do nástroje BigQuery.

ad_event_id

ad_exposure

(aplikace)

na obrazovce se objeví alespoň jedna reklama zobrazená prostřednictvím sady SDK pro mobilní reklamy

Tato událost se nezobrazuje v přehledech a není exportována do BigQuery.

firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class, exposure_time

ad_impression

(aplikace)

uživateli se zobrazí reklama

Události majitele obsahu přicházející ze služby AdMob prostřednictvím sady SDK pro mobilní reklamy Google nebo ze služby Ad Manager prostřednictvím integrace Ad Manager

Tato událost není exportována do BigQuery.

ad_event_id, value*

ad_query

(aplikace)

sada SDK pro mobilní reklamy odešle žádost o reklamu

Tato událost se nezobrazuje v přehledech a není exportována do BigQuery.

ad_event_id

ad_reward

(aplikace)

reklama s nabídkou odměny zobrazená sadou SDK pro mobilní reklamy udělí odměnu ad_unit_code, reward_type, reward_value

adunit_exposure

(aplikace)

na obrazovce se objeví reklamní jednotka, jejíž reklamy se zobrazují prostřednictvím sady SDK pro mobilní reklamy

Tato událost se nezobrazuje v přehledech a není exportována do BigQuery.

firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class, exposure_time

app_clear_data

(aplikace)

uživatel resetuje/vymaže data aplikace, čímž odstraní všechna nastavení a přihlašovací údaje

Pouze Android

 

app_exception

(aplikace)

aplikace selže nebo nahlásí výjimku

Událost se odešle, když integrujete Firebase Crashlytics.

fatal, timestamp, engagement_time_msec

app_remove

(aplikace)

balíček aplikace je odstraněn (odinstalován) ze zařízení Android

Pouze pro Android

Tato událost se liší od metrik Denní počet odinstalací podle zařízení a Denní počet odinstalací podle uživatelů, které jsou hlášeny v Google Play Console. Událost app_remove zaznamenává odstranění balíčků aplikace bez ohledu na zdroj instalace. Počet se mění v závislosti na období použitém v přehledu. Metriky Denní počet odinstalací podle zařízení a Denní počet odinstalací podle uživatelů měří počet odstranění balíčků aplikací, pouze pokud byly nainstalovány z Google Play, a vykazují se denně.

 

app_store_refund

(aplikace)

Google Play vrátí platbu za nákup v aplikaci

Pouze Android

Tato událost se neexportuje do nástroje BigQuery.

product_id, value, currency, quantity

app_store_

subscription_cancel

(aplikace)

v Google Play je zrušeno placené předplatné

Pouze Android

Podmínkou je, že první předplatné začalo 1. července 2019 nebo později.

Tato událost se neexportuje do nástroje BigQuery.

product_id, price, value, currency, cancellation_reason

app_store_

subscription_convert

(aplikace)

bezplatné zkušební předplatné je převedeno na placené předplatné

Tato událost je nastavena jako výchozí klíčová událost.

Podmínkou je, že první předplatné začalo 1. července 2019 nebo později. Původní bezplatná zkušební verze je zaznamenána jako in_app_purchase s parametrem předplatného, který je nastavený na hodnotu true.

Tato událost se neexportuje do nástroje BigQuery.

product_id, price, value, currency, quantity

app_store_

subscription_renew

(aplikace)

je obnoveno placené předplatné

Tato událost je nastavena jako výchozí klíčová událost.

Podmínkou je, že první předplatné začalo 1. července 2019 nebo později.

Tato událost se neexportuje do nástroje BigQuery.

product_id, price, value, currency, quantity, renewal_count

app_update

(aplikace)

aplikace je aktualizována na novou verzi a znovu spuštěna

Jako parametr je předáno ID předchozí verze aplikace.

Tato událost se v principu liší od metriky Denní počet upgradů podle zařízení, o které podává přehled Google Play Console. Upgradem se rozumí aktualizace binárního kódu aplikace, zatímco událost app_update se aktivuje až při následném spuštění upgradované aplikace.

previous_app_version

click

(web)

pokaždé, když uživatel klikne na odkaz, který vede na jinou doménu

Ve výchozím nastavení se odchozí kliknutí zaznamená u všech odkazů, které přesměrují návštěvníka mimo aktuální doménu. Odkazy na domény nakonfigurované pro měření ve více doménách nebudou události odchozího kliknutí spouštět.

Parametry vyplňují následující dimenze:

Shromažďováno ve výchozím nastavení prostřednictvím vylepšeného měření.

link_classes, link_domain, link_id, link_url, outbound (logické)

uživatel znovu otevře aplikaci přes dynamický odkaz

Poznámka: Tuto událost už nebude možné používat. Podpora dynamických odkazů ve službě Firebase byla totiž ukončena. Další informace o těchto změnách

source, medium, campaign, link_id, accept_time

aplikace je aktualizována na novou verzi a otevřena přes dynamický odkaz

Pouze na zařízeních se systémem Android.

Poznámka: Tuto událost už nebude možné používat. Podpora dynamických odkazů ve službě Firebase byla totiž ukončena. Další informace o těchto změnách

source, medium, campaign, link_id, accept_time

uživatel poprvé otevře aplikaci přes dynamický odkaz

Poznámka: Tuto událost už nebude možné používat. Podpora dynamických odkazů ve službě Firebase byla totiž ukončena. Další informace o těchto změnách

source, medium, campaign, link_id, accept_time

error

(aplikace)

zaznamená se místo události, kterou nelze zaprotokolovat, protože je z nějakého důvodu neplatná

Parametry _err (firebase_error [chyba_firebase]), _ev (firebase_error_value [chybná_hodnota_firebase]) a el (firebase_error_length [trvání_chyby_firebase]) obsahují další informace.

Tato událost se nezobrazuje v přehledech a není exportována do BigQuery.

firebase_error, firebase_error_value

file_download

(web)

uživatel klikne na odkaz vedoucí k souboru (s běžnou příponou souboru) tohoto typu:
 • dokument
 • text
 • spustitelný soubor
 • prezentace
 • komprimovaný soubor
 • video
 • zvuk

Tato událost se ve výchozím nastavení shromažďuje pomocí vylepšeného měření. Podívejte se na přípony souborů, které událost spouštějí.

file_extension, file_name link_classes, link_id, link_text, link_url

firebase_campaign

(aplikace)

je spuštěna aplikace s parametry kampaně

source, medium, campaign, term, content, gclid, aclid, cp1, anid, click_timestamp, campaign_info_source

firebase_in_app_

message_action

(aplikace)

uživatel provede akci na základě zprávy v aplikaci ve Firebase message_name, message_device_time, message_id

firebase_in_app_

message_dismiss

(aplikace)

uživatel zamítne zprávu v aplikaci ve Firebase message_name, message_device_time, message_id

firebase_in_app_

message_impression

(aplikace)

uživateli se zobrazí zpráva v aplikaci ve Firebase message_name, message_device_time, message_id

first_open

(aplikace)

aplikace je spuštěna poprvé po instalaci nebo přeinstalaci

Tato událost se neaktivuje při stažení aplikace do zařízení, ale až při prvním použití aplikace po stažení. Pokud chcete zobrazit počet stažení, využijte nástroj Google Play Console nebo službu iTunesConnect.

U uživatelů, kteří udělili souhlas s měřením aplikace v systému iOS 14 od společnosti Apple, je podporováno měření klíčových událostí typu first_open.
previous_gmp_app_id, updated_with_analytics, previous_first_open_count, system_app, system_app_update, deferred_analytics_collection, reset_analytics_cause, engagement_time_msec

first_visit

(aplikace, web)

uživatel poprvé navštíví web nebo spustí okamžitou aplikaci Android s aktivovanou službou Analytics  

form_start

(web)

uživatel poprvé klikne na formulář v relaci

Poznámka: Tyto parametry lze v přehledech používat pouze v případě, že pro ně vytvoříte vlastní dimenze.

Shromažďováno ve výchozím nastavení prostřednictvím vylepšeného měření.

form_id, form_name, form_destination

form_submit

(web)

uživatel odešle formulář

Poznámka: Tyto parametry lze v přehledech používat pouze v případě, že pro ně vytvoříte vlastní dimenze.

Shromažďováno ve výchozím nastavení prostřednictvím vylepšeného měření.

form_id, form_name, form_destination, form_submit_text

in_app_purchase

(aplikace)

uživatel dokončí nákup v aplikaci, včetně počátečního předplatného, který zpracuje obchod Apple App Store nebo Google Play

Jako parametry se předá ID produktu, název produktu, měna a množství.

Tato událost se spouští pouze v těch verzích aplikace, které obsahují sadu SDK Google Analytics pro Firebase.

Android:

Pokud chcete zobrazit údaje o nákupech v aplikacích pro Android, propojte Analytics s Google Play.

Upozorňujeme, že tržby z nákupů placených aplikací nejsou v Analytics automaticky měřeny. Tržby v přehledu v Google Analytics se mohou lišit od hodnot v Google Play Console.

Služba Analytics ignoruje události, které jsou označeny jako neplatné nebo jako testy. Další informace o testování fakturace v Google Play.

iOS:

Upozorňujeme, že tržby z nákupů placených aplikací a vrácené platby nejsou v Analytics automaticky měřeny.

Služba Analytics ignoruje události, které jsou označeny jako neplatné nebo jako sandbox.

product_id, price, value, currency, quantity, subscription, free_trial, introductory_price

notification_dismiss

(aplikace)

uživatel odmítne oznámení zaslané službou Firebase Cloud Messaging (FCM)

Pouze Android

message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel

notification_foreground

(aplikace)

je přijato oznámení zaslané službou FCM, zatímco aplikace běží v popředí message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel, message_type

notification_open

(aplikace)

uživatel otevře oznámení zaslané službou FCM message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel

notification_receive

(aplikace)

zařízení přijme oznámení zaslané službou FCM, zatímco aplikace běží na pozadí

Pouze Android

message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel, message_type

os_update

(aplikace)

operační systém zařízení se aktualizuje na novou verzi Jako parametr se předá ID předchozí verze operačního systému. previous_os_version

page_view

(web)

při každém načtení stránky, nebo když aktivní web změní stav historie prohlížeče

Shromažďováno ve výchozím nastavení prostřednictvím vylepšeného měření.

page_location (URL stránky), page_referrer (URL předchozí stránky), engagement_time_msec

screen_view

(aplikace)

uživatel přejde mezi obrazovkami a je splněno některé z těchto kritérií:
 • Předtím nebyla nastavena žádná obrazovka.
 • Název nové obrazovky se liší od názvu předchozí obrazovky.
 • Název třídy nové obrazovky se liší on názvu třídy předchozí obrazovky.
 • ID nové obrazovky se liší od ID předchozí obrazovky.
firebase_screen, firebase_screen_class, firebase_screen_id, firebase_previous_screen, firebase_previous_class, firebase_previous_id, engagement_time_msec

scroll

(web)

uživatel se poprvé posune dolů na stránce (tj. zobrazí se 90 % jejího vertikálního rozměru)

Shromažďováno ve výchozím nastavení prostřednictvím vylepšeného měření.

engagement_time_msec

session_start

(aplikace, web)

uživatel provede interakci s aplikací nebo webem

ID relace a číslo relace se generují pro každou relaci automaticky a přidruží se ke každé události v rámci této relace. Další informace

 

user_engagement

(aplikace, web)

aplikace je v popředí nebo je webová stránka aktivní alespoň jednu sekundu. Další informace

engagement_time_msec

video_complete

(web)

po skončení videa

U vložených videí na YouTube s podporou rozhraní JS API.

Shromažďováno ve výchozím nastavení prostřednictvím vylepšeného měření.

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (logické)

video_progress

(web)

video přehraje přes 10 %, 25 %, 50 % a 75 % doby trvání

U vložených videí na YouTube s podporou rozhraní JS API.

Shromažďováno ve výchozím nastavení prostřednictvím vylepšeného měření.

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (logické)

video_start

(web)

začne se přehrávat video

U vložených videí na YouTube s podporou rozhraní JS API.

Shromažďováno ve výchozím nastavení prostřednictvím vylepšeného měření.

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (logické)

view_search_results

(web)

pokaždé, když uživatel na webu něco vyhledá (stanoveno na základě parametru v URL)

Shromažďováno ve výchozím nastavení prostřednictvím vylepšeného měření.

search_term a nepovinně q_<additional key=""> (kde <additional key=""> odpovídá dalšímu parametru v URL, jehož sběr lze aktivovat v rozšířených nastaveních)

Poznámka: Tato událost odesílá parametr unique_search_term, pouze když má hodnotu 1 (tj. když je řetězec pro danou relaci jedinečný).

Poznámka: Přípony souborů, které odpovídají následujícímu regulárnímu výrazu, budou spouštět událost file_download:

pdf|xlsx?|docx?|txt|rtf|csv|exe|key|pp(s|t|tx)|7z|pkg|rar|gz|zip|avi|mov|mp4|mpe?g|wmv|midi?|mp3|wav|wma

* Parametry value a currency události no_ad_impression jsou předávány prostřednictvím výchozí integrace.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka