[GA4] Các sự kiện được thu thập tự động

Các hoạt động tương tác cơ bản với ứng dụng và/hoặc trang web của bạn (như được cho biết bên dưới tên sự kiện trong bảng dưới đây) sẽ kích hoạt các sự kiện được thu thập tự động. Bạn không cần lập trình thêm để thu thập những sự kiện này, miễn là bạn sử dụng SDK Google Analytics cho Firebase hoặc gtag.js.

Analytics thu thập sự kiện cho các ứng dụng Android iOS trừ phi có quy định khác. Tên và thông số của những sự kiện này có thể hữu ích khi bạn truy cập vào dữ liệu chưa qua xử lý về sự kiện trong BigQuery.

Để tìm hiểu từng thông số sự kiện được liệt kê bên dưới và cách mỗi thông số cập nhật một phương diện hoặc chỉ số trong Google Analytics, hãy xem bài viết Thông số sự kiện Google Analytics.

Lưu ý:

Các thông số sau đây được thu thập theo mặc định với mọi sự kiện, bao gồm cả sự kiện tuỳ chỉnh:

 • language
 • page_location
 • page_referrer
 • page_title
 • screen_resolution

Giá trị được chỉ định cho thông số sự kiện chỉ được có tối đa 100 ký tự. Thông số page_title chỉ được có tối đa 300 ký tự. Thông số page_referrer chỉ được có tối đa 420 ký tự. Thông số page_location chỉ được có tối đa 1.000 ký tự.

Nếu bạn ghi đè thông số page_location, hãy đảm bảo rằng đường dẫn URL là hợp lệ. Nếu bạn chỉ định một đường dẫn URL không hợp lệ, thì phương diện Vị trí trang sẽ trống. Bạn có thể sử dụng Trình tạo URL của chiến dịch để kiểm tra xem đường dẫn URL có hợp lệ hay không.

Sự kiện Được tự động kích hoạt... Thông số

ad_click

(ứng dụng)

khi người dùng nhấp vào một quảng cáo

Các sự kiện của nhà xuất bản bắt nguồn từ AdMob thông qua SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động hoặc bắt nguồn từ Ad Manager thông qua tính năng tích hợp Ad Manager

Sự kiện này không được xuất sang BigQuery.

ad_event_id

ad_exposure

(ứng dụng)

khi màn hình hiển thị ít nhất một quảng cáo do SDK quảng cáo trên thiết bị di động phân phát

Sự kiện này không xuất hiện trong các báo cáo và không được xuất sang BigQuery.

firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class, exposure_time

ad_impression

(ứng dụng)

khi người dùng thấy một quảng cáo hiển thị

Các sự kiện của nhà xuất bản bắt nguồn từ AdMob thông qua SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động hoặc bắt nguồn từ Ad Manager thông qua tính năng tích hợp Ad Manager

Sự kiện này không được xuất sang BigQuery.

ad_event_id, value*

ad_query

(ứng dụng)

khi SDK quảng cáo trên thiết bị di động thực hiện một yêu cầu quảng cáo

Sự kiện này không xuất hiện trong các báo cáo và không được xuất sang BigQuery.

ad_event_id

ad_reward

(ứng dụng)

khi người dùng nhận được phần thưởng từ quảng cáo có tặng thưởng do SDK quảng cáo trên thiết bị di động phân phát ad_unit_code, reward_type, reward_value

adunit_exposure

(ứng dụng)

khi màn hình hiển thị một đơn vị quảng cáo do SDK quảng cáo trên thiết bị di động phân phát

Sự kiện này không xuất hiện trong các báo cáo và không được xuất sang BigQuery.

firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class, exposure_time

app_clear_data

(ứng dụng)

khi người dùng đặt lại/xoá dữ liệu ứng dụng, việc này cũng sẽ xoá tất cả các chế độ cài đặt và dữ liệu đăng nhập

Chỉ dành cho Android

 

app_exception

(ứng dụng)

khi ứng dụng gặp lỗi hoặc trả về một ngoại lệ

Sự kiện này sẽ được gửi khi bạn tích hợp Firebase Crashlytics.

fatal, timestamp, engagement_time_msec

app_remove

(ứng dụng)

khi người dùng xoá (gỡ cài đặt) một gói ứng dụng khỏi một thiết bị Android

Chỉ dành cho Android

Sự kiện này khác với các chỉ số Số thiết bị gỡ cài đặt ứng dụng hằng ngàySố người dùng gỡ cài đặt ứng dụng hằng ngày – cả hai chỉ số này đều do Google Play Console báo cáo. Sự kiện app_remove đếm số lượt xoá gói ứng dụng (bất kể nguồn cài đặt) và số lượt xoá này thay đổi tuỳ theo phạm vi ngày mà bạn sử dụng cho báo cáo. Các chỉ số Số thiết bị gỡ cài đặt ứng dụng hằng ngàySố người dùng gỡ cài đặt ứng dụng hằng ngày được báo cáo mỗi ngày, và chỉ đếm số lượt xoá gói ứng dụng mà người dùng đã cài đặt thông qua Google Play.

 

app_store_refund

(ứng dụng)

khi một lượt mua hàng trong ứng dụng được Google Play hoàn tiền

Chỉ dành cho Android

Sự kiện này không được xuất sang BigQuery.

product_id, value, currency, quantity

app_store_

subscription_cancel

(ứng dụng)

khi người dùng huỷ gói thuê bao có tính phí trong Google Play

Chỉ dành cho Android

Yêu cầu đăng ký lần đầu trong hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2019.

Sự kiện này không được xuất sang BigQuery.

product_id, price, value, currency, cancellation_reason

app_store_

subscription_convert

(ứng dụng)

khi người dùng chuyển đổi từ gói thuê bao dùng thử miễn phí sang gói thuê bao có tính phí

Sự kiện này được đặt làm sự kiện chính mặc định.

Yêu cầu đăng ký lần đầu trong hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2019. Gói thuê bao dùng thử miễn phí lần đầu được ghi lại dưới dạng sự kiện in_app_purchase với thông số subscription được đặt thành true.

Sự kiện này không được xuất sang BigQuery.

product_id, price, value, currency, quantity

app_store_

subscription_renew

(ứng dụng)

khi người dùng gia hạn gói thuê bao có tính phí

Sự kiện này được đặt làm sự kiện chính mặc định.

Yêu cầu đăng ký lần đầu trong hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2019.

Sự kiện này không được xuất sang BigQuery.

product_id, price, value, currency, quantity, renewal_count

app_update

(ứng dụng)

khi người dùng cập nhật ứng dụng lên một phiên bản mới và bắt đầu chạy lại

Hệ thống sẽ truyền mã phiên bản trước đó của ứng dụng dưới dạng thông số.

Về mặt lý thuyết, sự kiện này khác với chỉ số Số thiết bị nâng cấp ứng dụng hằng ngày do Google Play Console báo cáo. Quá trình nâng cấp là quá trình cập nhật tệp nhị phân của ứng dụng, trong đó, hệ thống sẽ kích hoạt sự kiện app_update khi người dùng bắt đầu chạy ứng dụng sau khi đã nâng cấp.

previous_app_version

click

(web)

mỗi khi người dùng nhấp vào một đường liên kết dẫn ra khỏi miền hiện tại

Theo mặc định, các sự kiện nhấp vào đường liên kết ngoài sẽ xảy ra với tất cả đường liên kết đưa ra khỏi miền hiện tại. Các đường liên kết đến miền được thiết lập để đo lường trên nhiều miền sẽ không kích hoạt các sự kiện nhấp vào đường liên kết ngoài.

Các thông số sẽ điền sẵn các phương diện sau đây:

Được thu thập theo mặc định thông qua tính năng đo lường nâng cao.

link_classes, link_domain, link_id, link_url, outbound (boolean)

khi người dùng mở lại ứng dụng thông qua một đường liên kết động

Lưu ý: Chúng tôi sẽ ngừng cung cấp sự kiện này vì Đường liên kết động của Firebase hiện đã ngừng hoạt động. Tìm hiểu thêm về những thay đổi này.

source, medium, campaign, link_id, accept_time

khi người dùng cập nhật ứng dụng lên một phiên bản mới và mở ứng dụng đó thông qua một đường liên kết động

Chỉ dành cho Android

Lưu ý: Chúng tôi sẽ ngừng cung cấp sự kiện này vì Đường liên kết động của Firebase hiện đã ngừng hoạt động. Tìm hiểu thêm về những thay đổi này.

source, medium, campaign, link_id, accept_time

khi người dùng mở ứng dụng lần đầu tiên thông qua một đường liên kết động

Lưu ý: Chúng tôi sẽ ngừng cung cấp sự kiện này vì Đường liên kết động của Firebase hiện đã ngừng hoạt động. Tìm hiểu thêm về những thay đổi này.

source, medium, campaign, link_id, accept_time

error

(ứng dụng)

được ghi lại thay cho một sự kiện mà hệ thống không thể ghi lại vì sự kiện này không hợp lệ theo cách nào đó

Các thông số _err (firebase_error), _ev (firebase_error_value) và _el (firebase_error_length) có thêm thông tin khác.

Sự kiện này không xuất hiện trong các báo cáo và không được xuất sang BigQuery.

firebase_error, firebase_error_value

file_download

(web)

khi người dùng nhấp vào đường liên kết dẫn đến một tệp (có đuôi tệp phổ biến) thuộc các loại sau:
 • tài liệu
 • văn bản
 • tệp thực thi
 • bản trình bày
 • tệp nén
 • video
 • âm thanh

Theo mặc định, sự kiện này sẽ được thu thập thông qua tính năng đo lường nâng cao. Xem những đuôi tệp kích hoạt sự kiện này

file_extension, file_name link_classes, link_id, link_text, link_url

firebase_campaign

(ứng dụng)

khi người dùng chạy ứng dụng với các thông số chiến dịch

source, medium, campaign, term, content, gclid, aclid, cp1, anid, click_timestamp, campaign_info_source

firebase_in_app_

message_action

(ứng dụng)

khi người dùng thực hiện hành động đối với một Thông báo trong ứng dụng Firebase message_name, message_device_time, message_id

firebase_in_app_

message_dismiss

(ứng dụng)

khi người dùng bỏ qua một Thông báo trong ứng dụng Firebase message_name, message_device_time, message_id

firebase_in_app_

message_impression

(ứng dụng)

khi người dùng nhìn thấy một Thông báo trong ứng dụng Firebase message_name, message_device_time, message_id

first_open

(ứng dụng)

lần đầu tiên người dùng chạy ứng dụng sau khi cài đặt hoặc cài đặt lại ứng dụng đó

Sự kiện này không được kích hoạt khi người dùng tải ứng dụng xuống thiết bị, mà chỉ được kích hoạt khi người dùng sử dụng ứng dụng đó lần đầu tiên. Để xem dữ liệu chưa qua xử lý về số lượt tải xuống, hãy xem trong Google Play Console hoặc trong iTunesConnect.

Hỗ trợ đo lường các sự kiện chính first_open cho những người dùng chấp nhận lời nhắc về việc theo dõi ứng dụng trên iOS 14 của Apple.
previous_gmp_app_id, updated_with_analytics, previous_first_open_count, system_app, system_app_update, deferred_analytics_collection, reset_analytics_cause, engagement_time_msec

first_visit

(ứng dụng, web)

lần đầu tiên người dùng truy cập vào trang web hoặc chạy ứng dụng Android tức thì có bật Analytics  

form_start

(web)

lần đầu tiên người dùng tương tác với một biểu mẫu trong phiên

Lưu ý: Bạn chỉ có thể sử dụng các thông số trong báo cáo nếu bạn tạo phương diện tuỳ chỉnh cho các thông số đó.

Được thu thập theo mặc định thông qua tính năng đo lường nâng cao.

form_id, form_name, form_destination

form_submit

(web)

khi người dùng gửi một biểu mẫu

Lưu ý: Bạn chỉ có thể sử dụng các thông số trong báo cáo nếu bạn tạo phương diện tuỳ chỉnh cho các thông số đó.

Được thu thập theo mặc định thông qua tính năng đo lường nâng cao.

form_id, form_name, form_destination, form_submit_text

in_app_purchase

(ứng dụng)

khi người dùng hoàn tất một giao dịch mua hàng trong ứng dụng, bao gồm cả gói thuê bao ban đầu, được xử lý qua Apple App Store hoặc Cửa hàng Google Play

Hệ thống sẽ truyền mã sản phẩm, tên sản phẩm, đơn vị tiền tệ và số lượng sản phẩm dưới dạng thông số.

Chỉ những phiên bản của ứng dụng có chứa SDK Google Analytics cho Firebase mới có thể kích hoạt sự kiện này.

Android:

Để xem dữ liệu về giao dịch mua hàng trong ứng dụng cho ứng dụng Android, hãy liên kết Analytics với Google Play.

Xin lưu ý rằng Analytics không tự động đo lường doanh thu từ giao dịch mua hàng trong ứng dụng có tính phí. Ngoài ra, doanh thu được báo cáo trong Google Analytics có thể khác với các giá trị mà bạn thấy trong Google Play Console.

Analytics sẽ bỏ qua các thử nghiệm hoặc những sự kiện bị gắn cờ là không hợp lệ. Tìm hiểu thêm về cách thử nghiệm dịch vụ Google Play Billing.

iOS:

Xin lưu ý rằng Analytics không tự động đo lường doanh thu từ giao dịch mua hàng trong ứng dụng có tính phí và lượt hoàn tiền.

Analytics sẽ bỏ qua hộp cát hoặc những sự kiện bị gắn cờ là không hợp lệ.

product_id, price, value, currency, quantity, subscription, free_trial, introductory_price

notification_dismiss

(ứng dụng)

khi người dùng đóng một thông báo do Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase (FCM) gửi

Chỉ dành cho Android

message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel

notification_foreground

(ứng dụng)

khi thiết bị nhận được một thông báo gửi từ FCM trong lúc ứng dụng đang chạy trên nền trước message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel, message_type

notification_open

(ứng dụng)

khi người dùng mở một thông báo gửi từ FCM message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel

notification_receive

(ứng dụng)

khi thiết bị nhận được một thông báo gửi từ FCM trong lúc ứng dụng đang chạy trong nền

Chỉ dành cho Android

message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel, message_type

os_update

(ứng dụng)

khi hệ điều hành của thiết bị được cập nhật lên phiên bản mới. Hệ thống sẽ chuyển mã phiên bản hệ điều hành trước dưới dạng thông số previous_os_version

page_view

(web)

mỗi khi trang tải hoặc trang web đang hoạt động thay đổi trạng thái lịch sử duyệt web

Được thu thập theo mặc định thông qua tính năng đo lường nâng cao.

page_location (URL trang), page_referrer (URL trang trước), engagement_time_msec

screen_view

(ứng dụng)

khi một sự kiện chuyển màn hình xảy ra và đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào sau đây:
 • Bạn chưa đặt màn hình nào trước đó
 • Tên màn hình mới khác với tên màn hình trước đó
 • Tên lớp màn hình mới khác với tên lớp màn hình trước đó
 • Mã màn hình mới khác với mã màn hình trước đó
firebase_screen, firebase_screen_class, firebase_screen_id, firebase_previous_screen, firebase_previous_class, firebase_previous_id, engagement_time_msec

cuộn

(web)

lần đầu tiên người dùng xem đến cuối trang (tức là khi trang đã hiển thị 90% theo chiều dọc)

Được thu thập theo mặc định thông qua tính năng đo lường nâng cao.

engagement_time_msec

session_start

(ứng dụng, web)

khi người dùng tương tác với ứng dụng hoặc trang web

Mã phiên và số phiên được tạo tự động cho từng phiên, sau đó được liên kết với từng sự kiện trong phiên đó. Tìm hiểu thêm

 

user_engagement

(ứng dụng, web)

khi ứng dụng chạy ở nền trước hoặc trang web là tiêu điểm trong ít nhất 1 giây. Tìm hiểu thêm

engagement_time_msec

video_complete

(web)

khi video kết thúc

Đối với những video trên YouTube được nhúng có bật tính năng hỗ trợ JS API.

Được thu thập theo mặc định thông qua tính năng đo lường nâng cao.

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (boolean)

video_progress

(web)

khi tiến trình video phát qua 10%, 25%, 50% và 75% thời lượng

Đối với những video trên YouTube được nhúng có bật tính năng hỗ trợ JS API.

Được thu thập theo mặc định thông qua tính năng đo lường nâng cao.

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (boolean)

video_start

(web)

khi video bắt đầu phát

Đối với những video trên YouTube được nhúng có bật tính năng hỗ trợ JS API.

Được thu thập theo mặc định thông qua tính năng đo lường nâng cao.

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (boolean)

view_search_results

(web)

mỗi khi người dùng thực hiện việc tìm kiếm trên trang web, biểu thị bằng sự hiện diện của thông số truy vấn URL

Được thu thập theo mặc định thông qua tính năng đo lường nâng cao.

search_term, tham số không bắt buộc ‘q_<additional key="">’ (trong đó <additional key=""> khớp với một tham số truy vấn khác mà bạn chỉ định để hệ thống thu thập trong phần cài đặt nâng cao)

Lưu ý: Sự kiện này chỉ gửi tham số unique_search_term khi giá trị của nó là 1 (tức là khi chuỗi là giá trị dành riêng cho phiên đó).

Lưu ý: Những đuôi tệp khớp với biểu thức chính quy sau đây sẽ kích hoạt sự kiện file_download:

pdf|xlsx?|docx?|txt|rtf|csv|exe|key|pp(s|t|tx)|7z|pkg|rar|gz|zip|avi|mov|mp4|mpe?g|wmv|midi?|mp3|wav|wma

* Giá trị no_ad_impression hoặc đơn vị tiền tệ sẽ được chuyển thông qua phương thức tích hợp mặc định

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính