Μέτρηση

Μια ποσοτική μέτρηση των δεδομένων σας. Οι μετρήσεις στο Analytics μπορεί να αποτελούν αθροίσματα ή αναλογίες.

Οι μετρήσεις είναι μεμονωμένα στοιχεία μιας ιδιότητας που μπορεί να μετρηθεί ως άθροισμα ή αναλογία. Για παράδειγμα, η ιδιότητα Πόλη μπορεί να συσχετιστεί με μετρήσεις, όπως ο Πληθυσμός, η οποία θα είχε μια αθροιστική τιμή όλων των κατοίκων της συγκεκριμένης πόλης.

Παραδείγματα μετρήσεων στο Analytics αποτελούν οι Προβολές οθόνης, η Σελίδα ανά περίοδο σύνδεσης και Μέση διάρκεια περιόδου σύνδεσης.

Σχετικοί πόροι