Báo cáo Thương mại điện tử nâng cao

Thương mại điện tử nâng cao cung cấp cho bạn một số báo cáo chi tiết và dễ hành động. Dưới đây là một số báo cáo bạn có thể sử dụng khi bật Thương mại điện tử nâng cao cho chế độ xem.

Bài viết này đề cập đến những nội dung sau:

Điều kiện tiên quyết

 1. Gắn thẻ thuộc tính của bạn bằng ec.js
 2. Bật Thương mại điện tử nâng cao cho chế độ xem

Xem báo cáo Thương mại điện tử nâng cao

Để truy cập vào báo cáo Thương mại điện tử nâng cao:
 1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn.
 2. Chuyển đến chế độ xem của bạn.
 3. Mở Báo cáo.
 4. Chọn Chuyển đổi > Thương mại điện tử.

Dữ liệu có sẵn

Báo cáo Tổng quan cho bạn biết về trạng thái tổng thể của doanh nghiệp bạn và cung cấp ba danh mục chỉ số liên quan:

Doanh thu và Tỷ lệ chuyển đổi

 • Doanh thu (tổng doanh thu từ các giao dịch thương mại điện tử của bạn, có thể bao gồm cả thuế và phí giao hàng)
 • Tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử (phần trăm phiên dẫn đến giao dịch thương mại điện tử)

Giao dịch

 • Giao dịch (tổng số lượng giao dịch đãhoàn tất trên trang web của bạn)
 • Giá trị đặt hàng trung bình (giá trị trung bình của mỗi đơn hàng)
 • Số lượng trung bình (số lượng sản phẩm trung bình được bán trong mỗi giao dịch)

Tiếp thị

Số lần hiển thị cho quảng cáo nội bộ.

Tổng số giao dịch, tổng doanh thu và giá trị đặt hàng trung bình cho:

 • Chiến dịch
 • Mã phiếu giảm giá đơn đặt hàng
 • Đơn vị liên kết

Ngoài chỉ số tổng hợp, bạn cũng có thể thấy chỉ số Doanh thu riêng biệt theo từng sản phẩm, danh mục sản phẩm và thương hiệu sản phẩm riêng lẻ.

Hãy sử dụng biểu đồ ở đầu báo cáo để so sánh hai chỉ số Thương mại điện tử trong phạm vi ngày bạn đang sử dụng.

Tổng quan về thương mại điện tử

Báo cáo Tổng quan cung cấp cho bạn tóm tắt về:

 • Doanh thu
 • Tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử
 • Giao dịch
 • Giá trị đặt hàng trung bình
 • Tiếp thị (Chiến dịch, Quảng cáo nội bộ, Mã phiếu giảm giá đơn đặt hàng, Đơn vị liên kết)
 • Người bán hàng đầu (theo Sản phẩm, Danh mục và Thương hiệu)

Phân tích hành vi mua sắm

Báo cáo Phân tích hành vi mua sắm cho bạn biết về số lượng phiên bao gồm từng bước trong kênh mua hàng của bạn, số lượng phiên thực hiện trong nhiều bước và số lượng khách đã bỏ qua kênh ở mỗi bước. Khi có biểu tượng bỏ qua trong kênh (mũi tên màu đỏ ở cuối bước), những người dùng đó đã không hoàn tất thêm bất kỳ bước nào trong kênh trong cùng một phiên. Người dùng có thể vào lại kênh ở bất kỳ bước nào (biểu thị bằng thanh màu xanh riêng ở đầu bước); ví dụ: nếu người dùng thêm mặt hàng nào đó vào giỏ hàng trong một phiên và sau đó quay trở lại để hoàn tất mua hàng trong phiên tiếp theo, hình ảnh kênh sẽ tính là người dùng đã vào lại ở bước Thanh toán.

Bạn có thể đánh giá trải nghiệm mua sắm của người dùng từ khi sản phẩm hiển thị cho đến giao dịch.

Analytics xác định bước kênh dựa trên hoạt động gắn thẻ của bạn. Tìm hiểu thêm về cách gắn thẻ kênh mua sắm của bạn.

Sử dụng hình ảnh kênh để xác định điểm mạnh và điểm yếu trong kênh mua của bạn. Xem Đánh giá hiệu suất kênh mua để biết ví dụ về phân tích.

Ngoài việc có thể hình ảnh hóa số lượng phiên mà người dùng di chuyển qua toàn bộ kênh, bạn có thể sử dụng hình ảnh để tạo phân đoạn của các phiên của mình; ví dụ: số lượng phiên bao gồm lượt xem sản phẩm hoặc số lượng phiên mà người dùng bỏ kênh ở bước thanh toán. Chỉ cần nhấp vào mũi tên bước kênh hoặc bỏ qua để tạo phân đoạn. Tìm hiểu thêm về cách tạo phân đoạn từ kênh của bạn.

Ngoài kênh, bảng cho phép bạn đánh giá một số tham số và chỉ số trong ngữ cảnh phiên nói chung hoặc phiên mà trong đó người dùng đã bỏ qua kênh mua hàng.

Các tham số giai đoạn mua sắm của Thương mại điện tử nâng cao ánh xạ với các chỉ số bước kênh như thế nào
Tham số giai đoạn mua sắm Chỉ số bước kênh
ALL_VISITS Tất cả các phiên
NO_SHOPPING_ACTIVITY Không có hoạt động mua sắm
Đã thoát khỏi bước đầu tiên mà không có hành động chi tiết, thêm, thanh toán hoặc mua hàng được gửi cùng lần truy cập
PRODUCT_VIEW Phiên có lượt xem sản phẩm
Ít nhất 1 hành động chi tiết được gửi cùng lần truy cập
NO_CART_ADDITION Không có hành động thêm giỏ hàng
Ít nhất 1 hành động chi tiết, nhưng không có hành động thêm, thanh toán hoặc mua hàng được gửi cùng lần truy cập
ADD_TO_CART Phiên có hành động thêm vào giỏ hàng
ADD_TO_CART_WITHOUT_VIEW Phiên có hành động thêm vào giỏ hàng (lớp trên cùng)
Đã vào kênh ở bước này, không có hành động chi tiết nào được gửi cùng lần truy cập
ADD_TO_CART_WITH_VIEW Phiên có hành động thêm vào giỏ hàng (lớp dưới cùng)
Ít nhất 1 hành động chi tiết được gửi cùng lần truy cập, bao gồm bước trước đó và bước hiện tại
CART_ABANDONMENT Bỏ qua giỏ hàng
Ít nhất 1 hành động thêm, nhưng không có hành động thanh toán hoặc mua hàng được gửi cùng lần truy cập
CHECKOUT Phiên có hành động thanh toán
CHECKOUT_WITHOUT_CART_ADDITION Phiên có hành động thanh toán (lớp trên cùng)
Đã vào kênh ở bước này, không có hành động thêm nào được gửi cùng lần truy cập
CHECKOUT_WITH_CART_ADDITION Phiên có hành động thanh toán (lớp dưới cùng)
Ít nhất 1 hành động thêm được gửi cùng lần truy cập, bao gồm bước trước đó và bước hiện tại
CHECKOUT_ABANDONMENT Bỏ qua thanh toán
Ít nhất 1 hành động thanh toán, nhưng không có hành động mua hàng nào được gửi cùng lần truy cập
TRANSACTION Phiên có giao dịch
Ít nhất một hành động mua hàng được gửi cùng lần truy cập
TRANSACTION_WITHOUT_CHECKOUT Phiên có giao dịch (lớp trên cùng)
Đã vào kênh ở bước này, không có hành động thanh toán nào được gửi cùng lần truy cập
TRANSACTION_WITH_CHECKOUT Phiên có giao dịch (lớp dưới cùng)
Ít nhất 1 hành động thanh toán và 1 hành động mua hàng được gửi cùng lần truy cập, bao gồm bước trước đó và bước hiện tại

Phân tích hành vi thanh toán

Báo cáo Phân tích hành vi thanh toán cho bạn biết người dùng đã di chuyển thành công qua quy trình thanh toán như thế nào. Hình ảnh kênh thanh toán minh họa số lượng người dùng đã di chuyển từ một bước sang bước tiếp theo, số người dùng đã bỏ qua quy trình ở mỗi bước và số người dùng đã tham gia quy trình ở mỗi bước.

Analytics xác định bước kênh dựa trên hoạt động gắn thẻ của bạn. Tìm hiểu thêm về cách gắn thẻ kênh thanh toán của bạn.

Sử dụng hình ảnh kênh để xác định điểm mạnh và điểm yếu trong kênh thanh toán của bạn. Xem Hiệu suất kênh thanh toán để biết ví dụ về phân tích.

Ngoài việc có thể hình ảnh hóa số lượng phiên mà người dùng đã di chuyển qua kênh, bạn có thể sử dụng hình ảnh để tạo phân đoạn của những phiên đó; ví dụ: phiên bao gồm Bước 1, phiên bao gồm lượt chuyển đổi của người dùng từ Bước 1 sang Bước 2, phiên mà người dùng đã bỏ qua kênh ở bước cuối cùng hoặc phiên mà người dùng tham gia kênh ở bước cuối cùng. Chỉ cần nhấp vào mũi tên bước cuối cùng, chuyển đổi, bỏ qua hoặc truy cập ở một bước nhất định (thanh trên cùng trong một bước) để tạo phân đoạn. Tìm hiểu thêm về cách tạo phân đoạn từ kênh của bạn.

Ngoài kênh, bảng cho phép bạn đánh giá một số tham số và chỉ số trong ngữ cảnh phiên nói chung hoặc phiên mà trong đó người dùng đã bỏ qua kênh thanh toán.

Các tham số hành vi thanh toán của Thương mại điện tử nâng cao ánh xạ với các chỉ số bước kênh như thế nào
Tham số hành vi thanh toán Chỉ số bước kênh
CHECKOUT_1 Bước 1 của thanh toán, ví dụ: Lập hóa đơn
Được gửi cùng lần truy cập: ít nhất 1 hành động thanh toán với Bước = 1 hoặc ít nhất 1 hành động thanh toán không có bước nào được xác định
CHECKOUT_1_ABANDONMENT Bỏ qua bước 1 của thanh toán, ví dụ: Bỏ qua thanh toán
Được gửi cùng lần truy cập: ít nhất 1 hành động thanh toán mà không có bước nào được xác định hoặc với Bước = 1 được xác định, nhưng không có bước thanh toán hoặc bước mua hàng tiếp theo
CHECKOUT_2_WITHOUT_CHECKOUT Bước 2 của thanh toán (lớp trên cùng), ví dụ: Chuyển hàng
Đã vào kênh ở bước này, không có hành động thanh toán nào với Bước = 1 được gửi cùng lần truy cập
CHECKOUT_2 Bước 2 của thanh toán (lớp dưới cùng), ví dụ: Chuyển hàng
Ít nhất 1 hành động thanh toán được gửi cùng lần truy cập, bao gồm bước trước đó và bước hiện tại
CHECKOUT_2_ABANDONMENT Bỏ qua bước 2 của thanh toán, ví dụ: Bỏ qua chuyển hàng
Được gửi cùng lần truy cập: ít nhất 1 hành động thanh toán với Bước = 2, nhưng không có bước thanh toán hoặc bước mua hàng tiếp theo
CHECKOUT_3_WITHOUT_CHECKOUT Bước 3 của thanh toán (lớp trên cùng), ví dụ: Thanh toán
Đã vào kênh ở bước này, không có hành động thanh toán nào với Bước = 2 được gửi cùng lần truy cập
CHECKOUT_3 Bước 3 của thanh toán (lớp dưới cùng), ví dụ: Thanh toán
Ít nhất 1 hành động thanh toán được gửi cùng lần truy cập, bao gồm bước trước đó và bước hiện tại
CHECKOUT_3_ABANDONMENT Bỏ qua bước 3 của thanh toán, ví dụ: Bỏ qua thanh toán
Được gửi cùng lần truy cập: ít nhất 1 hành động thanh toán với Bước = 3, nhưng không có bước thanh toán hoặc bước mua hàng tiếp theo
CHECKOUT_4_WITHOUT_CHECKOUT Bước 4 của thanh toán (lớp trên cùng), ví dụ: Xem lại
Đã vào kênh ở bước này, không có hành động thanh toán nào với Bước = 3 được gửi cùng lần truy cập
CHECKOUT_4 Bước 4 của thanh toán (lớp dưới cùng), ví dụ: Xem lại
Ít nhất 1 hành động thanh toán được gửi cùng lần truy cập, bao gồm bước trước đó và bước hiện tại
CHECKOUT_4_ABANDONMENT Bỏ qua bước 4 của thanh toán, ví dụ: Bỏ qua xem lại
Được gửi cùng lần truy cập: ít nhất 1 hành động thanh toán với Bước = 4, nhưng không có bước thanh toán hoặc bước mua hàng tiếp theo
TRANSACTION Phiên có giao dịch
Ít nhất một hành động mua hàng được gửi cùng lần truy cập
TRANSACTION_WITHOUT_CHECKOUT Phiên có giao dịch (lớp trên cùng)
Đã vào kênh ở bước này, không có hành động thanh toán nào với Bước = 4 được gửi cùng lần truy cập
TRANSACTION_WITH_CHECKOUT Phiên có giao dịch (lớp dưới cùng)
Ít nhất 1 hành động thanh toán và 1 hành động mua hàng được gửi cùng lần truy cập, bao gồm bước trước đó và bước hiện tại

Kênh hành vi mua sắm và hành vi thanh toán

Phần này giải thích cách báo cáo Hành vi mua sắm và Hành vi thanh toán xử lý các trường hợp người dùng lặp lại các trang trong kênh, người dùng bỏ qua các trang trong kênh và người dùng không tuân theo trình tự kênh.

Các ví dụ về việc sử dụng kênh ba trang: Trang A > Trang B > Trang C

Lặp lại

Trang A > Trang B > Trang C > Trang B > Trang C

Người dùng lặp lại từ Trang C đến Trang B, tiếp tục qua trình tự của kênh, do đó mở Trang B và Trang C nhiều lần.

Báo cáo cho thấy người dùng di chuyển từ đầu đến cuối phễu vì người dùng không bỏ qua bất kỳ trang nào trong phiên hoạt động duy nhất đó.

Người dùng chỉ được tính một lần cho mỗi trang vì phễu đang minh họa số phiên hoạt động mà trong đó mỗi trang được mở.

Bỏ qua các trang

Trang A > Trang C

Người dùng chưa từng mở Trang B.

Báo cáo cho thấy rằng người dùng đã bỏ qua Trang B.

Không theo trình tự của phễu

Trang B > Trang A > Trang C

Báo cáo cho thấy người dùng di chuyển qua kênh từ đầu đến cuối bởi vì người dùng đã mở tất cả 3 trang trong một phiên hoạt động duy nhất. Thứ tự mở các trang không quan trọng.

Hiệu quả hoạt động của sản phẩm

Bộ lọc tìm kiếm và thay thế không được hỗ trợ cho các tham số cấp sản phẩm chuẩn cũng như tùy chỉnh.

Báo cáo Hiệu suất sản phẩm cho bạn biết sản phẩm của bạn đã thu được kết quả như thế nào từ hai góc nhìn khác nhau:

 • Tóm tắt: Hiệu suất sản phẩm về mặt doanh thu, giá và số lượng. Bao gồm hai chỉ số Hành vi mua sắm.
 • Hành vi mua sắm: Hiệu suất sản phẩm trên phương diện sự quan tâm của người dùng với sản phẩm (ví dụ: xem sản phẩm và chi tiết, thêm và loại bỏ sản phẩm khỏi giỏ hàng, hoàn tất thanh toán).

Chế độ xem Tóm tắt bao gồm các chỉ số sau:

 • Hiệu suất bán hàng
  • Doanh thu sản phẩm (doanh thu từ việc bán sản phẩm riêng lẻ)
  • Số lần mua hàng duy nhất
  • Số lượng (số đơn vị sản phẩm được bán)
  • Giá trung bình (doanh thu trung bình trên mỗi sản phẩm)
  • Số lượng trung bình
  • Số tiền hoàn lại của sản phẩm (số tiền được hoàn lại cho người dùng dưới dạng tiền hoàn lại)
 • Hành vi mua sắm
  • Tỷ lệ giỏ hàng với lượt xem chi tiết (số lượng sản phẩm được thêm trên số lượt xem chi tiết sản phẩm)
  • Tỷ lệ mua với lượt xem chi tiết (số lượng sản phẩm đã mua trên số lượt xem chi tiết sản phẩm)

Chế độ xem Hành vi mua sắm bao gồm các chỉ số sau:

 • Hiệu suất bán hàng
  • Số lần xem danh sách sản phẩm
  • Lượt xem chi tiết sản phẩm
  • Số lần thêm sản phẩm (vào giỏ hàng)
  • Số lần loại bỏ sản phẩm (khỏi giỏ hàng)
  • Số lần thanh toán sản phẩm
  • Số lần mua hàng duy nhất
 • Hành vi mua sắm
  • Tỷ lệ giỏ hàng với lượt xem chi tiết (số lượng sản phẩm được thêm trên số lượt xem chi tiết sản phẩm)
  • Tỷ lệ mua với lượt xem chi tiết (số lượng sản phẩm đã mua trên số lượt xem chi tiết sản phẩm)

Các tham số chính sẵn có là Sản phẩm, Dòng sản phẩm, Danh mục sản phẩm, Thương hiệu sản phẩm và Bước mua sắm.

Hãy sử dụng biểu đồ ở đầu báo cáo để so sánh hai chỉ số Thương mại điện tử trong phạm vi ngày bạn đang sử dụng.

Hiệu suất bán hàng

Báo cáo Hiệu suất bán hàng cho phép bạn đánh giá doanh số theo một trong hai tham số chính:

 • Giao dịch (ngày, thời gian, ID giao dịch)
 • Ngày (dữ liệu giao dịch tích lũy theo ngày)

Báo cáo Hiệu suất bán hàng bao gồm các chỉ số sau:

 • Doanh thu (tổng doanh thu từ giao dịch thương mại điện tử; tùy thuộc vào cách triển khai của bạn, chỉ số này có thể bao gồm thuế và phí giao hàng)
 • Thuế (tổng thế tính cho giao dịch thương mại điện tử)
 • Giao hàng (tổng phí giao hàng cho giao dịch thương mại điện tử)
 • Số tiền hoàn lại (Số tiền được hoàn lại cho giao dịch)
 • Số lượng (số lượng đơn vị sản phẩm được bán trong giao dịch thương mại điện tử)

Hiệu suất danh sách sản phẩm

Danh sách sản phẩm đại diện cho nhóm sản phẩm trên trang web của bạn, dựa trên cách gắn thẻ ec.js của bạn. Bạn có thể sử dụng các danh sách này để đại diện cho:

 • Trang catalog
 • Chặn bán kèm
 • Chặn bán thêm
 • Chặn sản phẩm có liên quan
 • Trang kết quả tìm kiếm

Báo cáo Hiệu suất danh sách sản phẩm cho bạn biết Danh sách sản phẩm trên trang web của bạn có hiệu quả như thế nào dựa trên các chỉ số sau:

 • Lượt xem danh sách sản phẩm (số lần người dùng đã xem sản phẩm khi các sản phẩm đó xuất hiện trong danh sách sản phẩm)
 • Số lần nhấp vào danh sách sản phẩm (số lần người dùng nhấp vào sản phẩm khi các sản phẩm đó xuất hiện trong danh sách sản phẩm)
 • CTR danh sách sản phẩm (tỷ lệ người dùng nhấp vào danh sách sản phẩm để xem sản phẩm (số nhấp chuột / số lần danh sách xuất hiện)

Các tham số chính sẵn có là Tên danh sách sản phẩm, Vị trí danh sách sản phẩm, Sản phẩm và Dòng sản phẩm.

Sử dụng biểu đồ để so sánh hai chỉ số Thương mại điện tử trong phạm vi ngày bạn đang sử dụng.

Quảng cáo nội bộ

Báo cáo quảng cáo nội bộ và phân bổ cho Lần nhấp và Chế độ xem quảng cáo nội bộ chỉ tương thích với các Loại lần truy cập và thư viện thương mại điện tử nâng cao.

Quảng cáo nội bộ bao gồm những yếu tố như biểu ngữ mà bạn hiển thị trên một mục của trang web để quảng cáo một mục khác của trang web.

Báo cáo Quảng cáo nội bộ cho bạn biết quảng cáo nội bộ của bạn có hiệu quả như thế nào dựa trên các chỉ số sau:

 • Số lần xem quảng cáo nội bộ (số lần người dùng xem quảng cáo nội bộ)
 • Số lần nhấp chuột vào quảng cáo nội bộ (số lần người dùng nhấp vào quảng cáo nội bộ)
 • CTR quảng cáo nội bộ (tỷ lệ người dùng nhấp vào quảng cáo nội bộ (số lần xem/số nhấp chuột))

Tên quảng cáo nội bộ là tham số chính.

Sử dụng biểu đồ để so sánh hai chỉ số Thương mại điện tử trong phạm vi ngày bạn đang sử dụng.

Cách phân bổ giao dịch

Báo cáo Quảng cáo nội bộ phân bổ các giao dịch cho một lần nhấp quảng cáo nội bộ hoặc lượt xem quảng cáo nội bộ.

Mỗi lần truy cập trong một phiên thương mại điện tử có thể có:

 • 0 hoặc 1 lần nhấp quảng cáo nội bộ
 • 0 lượt xem quảng cáo nội bộ trở lên

Ghi nhận lần nhấp vào quảng cáo nội bộ

Nếu một phiên giao dịch bao gồm một lần nhấp vào quảng cáo nội bộ, thì quảng cáo nội bộ đó sẽ được tính cho giao dịch này.

Nếu một phiên giao dịch bao gồm nhiều lần nhấp vào quảng cáo nội bộ, thì quảng cáo nội bộ có lần nhấp mới nhất sẽ được tính cho giao dịch đó.

Nếu một phiên giao dịch không bao gồm lần nhấp vào quảng cáo nội bộ nào, nhưng một trong những phiên giao dịch trước đây của người dùng đó bao gồm một lần nhấp vào quảng cáo nội bộ, thì quảng cáo nội bộ từ lần nhấp trước đây sẽ được tính cho giao dịch đó.

Ghi nhận lượt xem quảng cáo nội bộ

Nếu không có điều kiện nào nêu trên là đúng nhưng một phiên giao dịch bao gồm một hoặc nhiều lượt xem quảng cáo nội bộ thì giao dịch đó sẽ được tính cho tất cả lượt xem quảng cáo trong phiên giao dịch đó.

Phiếu giảm giá đơn đặt hàng

Báo cáo Phiếu giảm giá đơn đặt hàng cho bạn biết phiếu giảm giá cấp đơn đặt hàng có hiệu quả như thế nào dựa trên các chỉ số sau:

 • Doanh thu (tổng doanh thu từ giao dịch thương mại điện tử; tùy thuộc vào cách triển khai của bạn, chỉ số này có thể bao gồm thuế và phí giao hàng)
 • Giao dịch (tổng số lần mua hàng đã hoàn tất trên trang web của bạn)
 • Giá trị trung bình (giá trị trung bình của các giao dịch thương mại điện tử.)

Mã phiếu giảm giá đặt hàng là tham số chính.

Sử dụng biểu đồ để so sánh hai chỉ số Thương mại điện tử trong phạm vi ngày bạn đang sử dụng.

Phiếu giảm giá sản phẩm

Báo cáo Phiếu giảm giá sản phẩm cho bạn biết phiếu giảm giá cấp sản phẩm có hiệu quả như thế nào dựa trên các chỉ số sau:

 • Doanh thu (tổng doanh thu từ giao dịch thương mại điện tử; tùy thuộc vào cách triển khai của bạn, chỉ số này có thể bao gồm thuế và phí giao hàng)
 • Số lần mua hàng duy nhất (tổng số lần một sản phẩm cụ thể (hoặc một tập hợp các sản phẩm) là một phần của giao dịch)
 • Doanh thu sản phẩm trên mỗi lần mua (doanh thu sản phẩm trung bình trên mỗi lần mua)

Mã phiếu giảm giá sản phẩm là tham số chính.

Sử dụng biểu đồ để so sánh hai chỉ số Thương mại điện tử trong phạm vi ngày bạn đang sử dụng.

Mã đơn vị liên kết

Báo cáo Mã đơn vị liên kết cho bạn biết trang web của đơn vị liên kết đóng góp như thế nào vào hiệu suất thương mại điện tử của bạn dựa trên các chỉ số sau:

 • Doanh thu (tổng doanh thu từ giao dịch thương mại điện tử; tùy thuộc vào cách triển khai của bạn, chỉ số này có thể bao gồm thuế và phí giao hàng)
 • Giao dịch (tổng số lần mua hàng đã hoàn tất trên trang web của bạn)
 • Giá trị đặt hàng trung bình (giá trị trung bình của các giao dịch thương mại điện tử)

Đơn vị liên kết là tham số chính.

Sử dụng biểu đồ để so sánh hai chỉ số Thương mại điện tử trong phạm vi ngày bạn đang sử dụng.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng các báo cáo này để phân tích hành vi mua sắm và mua hàng, hiệu suất kinh tế và nỗ lực buôn bán của bạn

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?