Denna artikel handlar om Universal Analytics. Om du använder nästa generation av Google Analytics kan du läsa mer i avsnittet för Google Analytics 4-egendomar i detta hjälpcenter.

Rapporter för Förbättrad e-handel

Med Förbättrad e-handel får du flera innehållsrika rapporter. Följande är några av rapporterna som blir tillgängliga när du aktiverar Förbättrad e-handel för en vy.

Innehåll i artikeln:

Förutsättningar

 1. Tagga din egendom med ec.js
 2. Aktivera Förbättrad e-handel för en vy

Se rapporterna Förbättrad e-handel

Så här visar du rapporterna Förbättrad e-handel:
 1. Logga in på ditt Analytics-konto.
 2. Gå till vyn.
 3. Öppna Rapporter.
 4. Välj Konverteringar > E-handel.

Tillgänglig data

Med rapporten Översikt kan du se verksamhetens allmänna status. Den innehåller tre kategorier med relaterade mätvärden:

Intäkter och konverteringsfrekvens

 • Intäkter (totala intäkter från e-handelstransaktioner, inklusive moms och frakt)
 • Konverteringsfrekvens för e-handel (förhållandet mellan transaktioner och sessioner, i procent)

Transaktioner

 • Transaktioner (totalt antal slutförda transaktioner på din webbplats)
 • Genomsnittligt ordervärde (genomsnittligt värde för varje beställning)
 • Genomsnittlig kvantitet (genomsnittligt antal produkter sålda per transaktion)

Marknadsföring

Antalet visningar för interna erbjudanden.

Totalt antal transaktioner, totala intäkter och genomsnittligt ordervärde för

 • kampanjer
 • kod för beställningskupong
 • anknytning.

Utöver sammanställda mätvärden kan du se separata intäktsvärden för varje produkt, produktkategori och produktvarumärke.

Använd diagrammet högst upp i rapporten när du vill jämföra två mätvärden under det aktuella datumintervallet.

Översikt över e-handel

I översiktsrapporterna får du en sammanfattning av:

 • Intäkt
 • Konverteringsfrekvens för e-handel
 • Transaktioner
 • Genomsnittligt ordervärde
 • Marknadsföring (Kampanjer, Interna kampanjer, Kupongkod för beställning, Anknytning)
 • Bäst säljande (efter Produkt, Kategori och Varumärke)

Analys av köpbeteende

I rapporten Analys av köpbeteende kan du se hur många sessioner som ingår i varje skede i köptratten, hur många sessioner som fortsatte från ett steg till nästa och hur många personer som övergav tratten i varje steg. När tratten indikerar avhopp (en röd pil längst ned i ett steg) betyder det att användarna inte slutförde ytterligare steg i tratten under samma session. Användarna kan återvända till tratten i valfritt skede (som anges med det separata blå fältet högst upp i ett steg). Om en användare till exempel lägger något i kundvagnen under en session och sedan kommer tillbaka för att slutföra köpet i en senare session, räknas användaren som återvändande vid kassasteget i visualiseringen av tratten.

Du kan utvärdera användarnas shoppingupplevelse från produktexponering till transaktion.

Analytics definierar stegen i tratten baserat på taggningen. Läs mer om taggning av shoppingtratten.

Använd visualiseringen av trattar för att identifiera starka och svaga punkter i köptratten. Du hittar analysexempel i Utvärdera resultat för köptratt.

Utöver att visualisera antalet sessioner som går igenom tratten kan du använda visualiseringen för att skapa segment av dina sessioner. Det kan till exempel röra sig om antalet sessioner som inbegriper produktvisningar eller antalet sessioner där användarna överger tratten i kassan. Klicka på ett steg i tratten eller en avhoppspil när du vill skapa ett segment. Läs mer om hur du skapar segment utifrån tratten.

Utöver tratten kan du också ta hjälp av tabellen när du vill utvärdera olika dimensioner och mätvärden i samband med sessioner i allmänhet eller sessioner där användare lämnade köptratten.

Hur dimensioner för shoppingfasen i Förbättrad e-handel kan kopplas till mätvärden för steg i tratten
Dimension för shoppingfas Mätvärden för steg i tratten
ALL_VISITS Alla sessioner
NO_SHOPPING_ACTIVITY Ingen shoppingaktivitet
Första steget avslutades utan att en detalj-, lägg i kundvagn-, kassa- eller köpåtgärd skickades med träffen
PRODUCT_VIEW Sessioner med produktvisningar
Minst en detaljåtgärd skickades med träffen
NO_CART_ADDITION Inget lagt i kundvagnen
Minst en detaljåtgärd, men ingen lägg i kundvagn-, kassa- eller köpåtgärd skickades med träffen
ADD_TO_CART Sessioner med lägg i kundvagn-åtgärd
ADD_TO_CART_WITHOUT_VIEW Sessioner med lägg i kundvagn-åtgärd (övre delen)
Användaren kom in i tratten vid detta steg, ingen detaljåtgärd skickades med träffen
ADD_TO_CART_WITH_VIEW Sessioner med lägg i kundvagn-åtgärd (nedre delen)
Minst en detaljåtgärd skickades med träffen, inkluderar föregående och aktuellt steg
CART_ABANDONMENT Övergiven kundvagn
Minst en lägg i kundvagn-åtgärd men ingen kassa- eller köpåtgärd skickades med träffen
CHECKOUT Sessioner med kassaåtgärd
CHECKOUT_WITHOUT_CART_ADDITION Sessioner med kassaåtgärd (övre delen)
Användaren kom in i tratten vid detta steg, ingen lägg i kundvagn-åtgärd skickades med träffen
CHECKOUT_WITH_CART_ADDITION Sessioner med kassaåtgärd (nedre delen)
Minst en lägg i kundvagn-åtgärd skickades med träffen, inkluderar föregående och aktuellt steg
CHECKOUT_ABANDONMENT Kassaåtgärden övergavs
Minst en kassaåtgärd men ingen köpåtgärd skickades med träffen
TRANSACTION Sessioner med transaktioner
Minst en köpåtgärd skickades med träffen
TRANSACTION_WITHOUT_CHECKOUT Sessioner med transaktioner (övre delen)
Användaren kom in i tratten vid detta steg, ingen kassaåtgärd skickades med träffen

Analys av beteende i kassafunktionen

I rapporten Analys av beteende i kassafunktionen kan du se hur användarna förflyttar sig genom kassaproceduren. Visualiseringen av kassatratten visar hur många användare som går från ett steg till nästa, hur många som överger proceduren vid varje steg och hur många som startar proceduren vid varje steg.

Analytics definierar stegen i tratten baserat på taggningen. Läs mer om hur du taggar kassatratten.

Använd visualiseringen av tratten när du vill identifiera starka och svaga punkter i kassatratten. Se analysexempel i Resultat för kassatratten.

Utöver att visualisera hur många sessioner som gick igenom tratten kan du använda visualisering för att skapa segment av dessa sessioner. Det kan till exempel röra sig om sessioner som inbegriper steg 1, sessioner som inbegriper användarnas övergångar från steg 1 till steg 2, sessioner där tratten övergavs i det sista steget eller sessioner där användarna kom in i tratten i det sista steget. Du skapar ett segment genom att klicka på ett steg i tratten, en avhoppspil eller ingången vid ett visst steg (det översta fältet i ett steg). Läs mer om hur du skapar segment utifrån tratten.

Utöver tratten kan du också ta hjälp av tabellen när du vill utvärdera olika dimensioner och mätvärden i samband med sessioner i allmänhet eller sessioner där användare lämnade kassatratten.

Hur dimensioner för beteende i kassafunktionen i Förbättrad e-handel kan kopplas till mätvärden för steg i tratten
Dimension för beteende i kassafunktionen Mätvärden för steg i tratten
CHECKOUT_1 Steg 1 i kassafunktionen, till exempel Fakturering
Skickades med träffen: minst en kassaåtgärd med Steg = 1 eller minst en kassaåtgärd utan angivet steg
CHECKOUT_1_ABANDONMENT Avhopp vid steg 1 i kassafunktion, till exempel Avhopp vid fakturering
Skickades med träffen: minst en kassaåtgärd utan angivet steg eller med angivet Steg = 1, men inga efterföljande steg i kassafunktionen eller köpprocessen
CHECKOUT_2_WITHOUT_CHECKOUT Steg 2 i kassafunktion (övre delen), till exempel Frakt
Användaren kom in i tratten vid detta steg, ingen kassaåtgärd med Steg = 1 skickades med träffen
CHECKOUT_2 Steg 2 i kassafunktion (nedre delen), till exempel Frakt
Minst en kassaåtgärd skickades med träffen, inkluderar föregående och aktuellt steg
CHECKOUT_2_ABANDONMENT Avhopp vid steg 2 i kassafunktion, till exempel Avhopp vid frakt
Skickas med träffen: minst en kassaåtgärd med angivet Steg = 2, men inga efterföljande steg i kassafunktionen eller köpprocessen
CHECKOUT_3_WITHOUT_CHECKOUT Steg 3 i kassafunktion (övre delen), till exempel Betalning
Användaren kom in i tratten vid detta steg, ingen kassaåtgärd med Steg = 2 skickades med träffen
CHECKOUT_3 Steg 3 i kassafunktion (nedre delen), till exempel Betalning
Minst en kassaåtgärd skickades med träffen, inkluderar föregående och aktuellt steg
CHECKOUT_3_ABANDONMENT Avhopp vid steg 3 i kassafunktion, till exempel Avhopp vid betalning
Skickades med träffen: minst en kassaåtgärd med angivet Steg = 3, men inga efterföljande steg i kassafunktionen eller köpprocessen
CHECKOUT_4_WITHOUT_CHECKOUT Steg 4 i kassafunktion (övre delen), till exempel Granskning
Användaren kom in i tratten vid detta steg, ingen kassaåtgärd med Steg = 3 skickades med träffen
CHECKOUT_4 Steg 4 i kassafunktion (nedre delen), till exempel Granskning
Minst en kassaåtgärd skickades med träffen, inkluderar föregående och aktuellt steg
CHECKOUT_4_ABANDONMENT Avhopp vid steg 4 i kassafunktion, till exempel Avhopp vid granskning
Skickades med träffen: minst en kassaåtgärd med angivet Steg = 4, men inga efterföljande steg i kassafunktionen eller köpprocessen
TRANSACTION Sessioner med transaktioner
Minst en köpåtgärd skickades med träffen
TRANSACTION_WITHOUT_CHECKOUT Sessioner med transaktioner (övre delen)
Användaren kom in i tratten vid detta steg, ingen kassaåtgärd med Steg = 4 skickades med träffen

Trattar för köpbeteende och beteende i kassafunktionen

I det här avsnittet förklaras hur rapporterna för köpbeteende och beteende i kassafunktionen hanterar användare som går tillbaka genom sidorna i en tratt, användare som hoppar över sidor i en tratt och användare som inte följer trattens sekvens.

I exemplen används en tratt på tre sidor: Sida A> Sida B> Sida C

Gå tillbaka

Sida A> Sida B> Sida C> Sida B> Sida C

Användaren gick tillbaka från sida C till sida B, fortsatte genom tratten och öppnade därmed sida B och C flera gånger.

Rapporterna visar att användaren går genom tratten från början till slut eftersom denne inte hoppade över några sidor under den sessionen.

En användare räknas bara en gång för varje sida eftersom tratten visar under hur många sessioner varje sida öppnades.

Hoppa över sidor

Sida A> Sida C

Användaren öppnade aldrig sida B.

Rapporten visar att användaren hoppade över sida B.

Följer inte trattsekvensen

Sida B > Sida A > Sida C

Rapporterna visar att användaren går genom tratten från början till slut eftersom denne öppnade alla tre sidorna under en enda session. Det spelar ingen roll i vilken ordning användaren öppnade sidorna.

Produktresultat

Sök och ersätt-filter kan inte användas vare sig med standarddimensioner eller anpassade dimensioner på produktnivå.

Med rapporten Produktresultat kan du se resultatet för dina produkter ur två olika perspektiv:

 • Sammanfattning: Produktresultat i form av intäkter, pris och kvantitet. Inbegriper två av mätvärdena för köpbeteende.
 • Köpbeteende: Produktresultat i form av användarnas engagemang med dina produkter (till exempel visning av produkter och detaljinformation, produkter som läggs i och tas bort från kundvagnen, slutförda köp).

Vyn Sammanfattning innehåller följande mätvärden:

 • Försäljningsresultat
  • Produktintäkter (intäkter från enskilda produktförsäljningar)
  • Unika köp
  • Kvantitet (antal sålda enheter)
  • Genomsnittligt pris (genomsnittlig intäkt per produkt)
  • Genomsnittligt antal
  • Produktåterbetalningsbelopp (belopp som betalats tillbaka till användare som återbetalningar)
 • Köpbeteende
  • Förhållande kundvagn/information (antalet produkter som lades till per antal visningar av produktinformation)
  • Förhållande köp/information (antalet inköpta produkter per antal visningar av produktinformation)

Vyn Köpbeteende omfattar följande mätvärden:

 • Försäljningsresultat
  • Visningar av produktlista
  • Visningar av produktinformation
  • Produkter som lagts till i kundvagnen
  • Produkter som tagits bort från kundvagnen
  • Produkter genom kassan
  • Unika köp
 • Köpbeteende
  • Förhållande kundvagn/information (antalet produkter som lades till per antal visningar av produktinformation)
  • Förhållande köp/information (antalet inköpta produkter per antal visningar av produktinformation)

De primära dimensionerna är Produkt, Artikelnummer, Produktkategori, Produktvarumärke och Shoppingfas.

Använd diagrammet högst upp i rapporten när du vill jämföra två mätvärden under det aktuella datumintervallet.

Försäljningsresultat

Med rapporten Försäljningsresultat kan du utvärdera försäljningen genom att använda en av två primära dimensioner:

 • Transaktion (datum, tid, transaktions-id)
 • Datum (ackumulerad transaktionsdata efter datum)

Rapporten Försäljningsresultat innehåller följande mätvärden:

 • Intäkt (totala intäkter från e-handelstransaktioner, kan inbegripa moms och fraktkostnad beroende på implementationen)
 • Skatt (total moms för e-handelstransaktioner)
 • Frakt (total fraktkostnad för e-handelstransaktioner)
 • Återbetalningsbelopp (belopp som har återbetalats för en transaktion)
 • Kvantitet (antal enheter sålda i e-handelstransaktioner)

Produktlistresultat

Produktlistor är en logisk gruppering av produkter på din webbplats baserat på ec.js-taggningen. Du kan använda dem för att visa

 • katalogsidor
 • blockerad korsförsäljning
 • blockerad merförsäljning
 • blockerade relaterade produkter
 • sökresultatsidor.

I rapporten Produktlistresultat kan du se resultaten för produktlistorna på din webbplats enligt följande mätvärden:

 • Visningar av produktlista (antalet gånger användare tittade på produkterna när de visades i produktlistan)
 • Klick i produktlista (antalet gånger användare klickade på produkterna när de visades i produktlistan)
 • Produktlistans CTR (hur ofta användare klickade i produktlistan för att titta på produkter (antalet klick/antalet gånger listan visades)

De primära dimensionerna är Produktlistans namn, Position i produktlistan, Produkt och Artikelnummer.

Använd diagrammet när du vill jämföra två mätvärden under det aktuella datumintervallet.

Intern kampanj

Rapportering och attribution av klick och visningar för interna kampanjer kan enbart användas tillsammans med bibliotek och träfftyper för Förbättrad e-handel.

Interna kampanjer inbegriper sådant som bannerannonser som du visar för att marknadsföra en annan del av din webbplats.

I rapporten Intern kampanj kan du se resultatet för dina interna kampanjer enligt följande mätvärden:

 • Visningar för intern kampanj (antalet gånger användare tittade på interna kampanjer)
 • Klick för intern kampanj (antalet gånger användare klickade på interna kampanjer)
 • CTR för intern kampanj (hur ofta användare klickade på interna kampanjer (visningar/klick))

Den primära dimensionen är Namn på intern kampanj.

Använd diagrammet när du vill jämföra två mätvärden under det aktuella datumintervallet.

Hur attributionen av transaktionerna går till

I rapporten Intern kampanj tillskrivs transaktioner antingen ett klick eller en visning i en intern kampanj.

Varje träff i en e-handelssession kan ha

 • noll eller ett klick i en intern kampanj
 • noll eller flera visningar i en intern kampanj.

Attribution av klick i en intern kampanj

Om en träff inbegriper ett klick i en intern kampanj får den interna kampanjen transaktionen.

Om en session inbegriper flera klick i interna kampanjer får den senast klickade interna kampanjen transaktionen.

Om en träff inbegriper noll klick i en intern kampanj men en av användarens tidigare träffar inbegriper ett klick i en intern kampanj tillskrivs transaktionen den interna kampanjen från det tidigare klicket.

Attribution av visningar i en intern kampanj

Om inget av ovanstående villkor gäller men en träff inbegriper en eller flera visningar i en intern kampanj får alla kampanjvisningar i sessionen transaktionen.

Beställningskupong

I rapporten Beställningskupong kan du se resultatet för dina kuponger på beställningsnivå enligt följande mätvärden:

 • Intäkt (totala intäkter från e-handelstransaktioner, kan inbegripa moms och fraktkostnad beroende på implementationen)
 • Transaktioner (totalt antal slutförda inköp på din webbplats)
 • Genomsnittligt värde (genomsnittligt värde på e-handelstransaktioner)

Den primära dimensionen är Kupongkod för beställning.

Använd diagrammet när du vill jämföra två mätvärden under det aktuella datumintervallet.

Produktkupong

I rapporten Produktkupong kan du se resultatet för kuponger på produktnivå enligt följande mätvärden:

 • Intäkt (totala intäkter från e-handelstransaktioner, kan inbegripa moms och fraktkostnad beroende på implementationen)
 • Unika köp (totalt antal gånger en viss produkt (eller en uppsättning produkter) ingick i en transaktion)
 • Produktintäkt per köp (genomsnittlig produktintäkt per köp)

Den primära dimensionen är Produktkupongkod.

Använd diagrammet när du vill jämföra två mätvärden under det aktuella datumintervallet.

Partnerkod

I rapporten Partnerkod kan du se hur affiliate-webbplatser bidrar till e-handelsresultatet enligt följande mätvärden:

 • Intäkt (totala intäkter från e-handelstransaktioner, kan inbegripa moms och fraktkostnad beroende på implementationen)
 • Transaktioner (totalt antal slutförda inköp på din webbplats)
 • Genomsnittligt ordervärde (genomsnittligt värde av e-handelstransaktioner)

Den primära dimensionen är Anknytning.

Använd diagrammet när du vill jämföra två mätvärden under det aktuella datumintervallet.

Läs mer om hur du använder de här rapporterna för att analysera shopping- och köpbeteenden, ekonomiska resultat och dina marknadsföringsinitiativ.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false