Πιστοποίηση ISO 27001

Πιστοποίηση διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.

Το ISO 27001 είναι ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα και διεθνώς αποδεκτά ανεξάρτητα πρότυπα ασφάλειας. Η Google κέρδισε την πιστοποίηση ISO 27001 για τα συστήματα, τις εφαρμογές, τα άτομα, την τεχνολογία, τις διαδικασίες και τα κέντρα δεδομένων που εξυπηρετούν πολλά προϊόντα Google.

Η συμμόρφωσή μας με το πρότυπο ISO πιστοποιήθηκε από την Ernst & Young CertifyPoint, έναν φορέα πιστοποίησης ISO που είναι διαπιστευμένος από το Ολλανδικό Συμβούλιο Διαπιστεύσεων (Dutch Accreditation Council), το οποίο είναι μέλος του Διεθνούς Φόρουμ για τη διαπίστευση (International Accreditation Forum – IAF). Τα πιστοποιητικά που εκδίδει η Ernst & Young CertifyPoint αναγνωρίζονται ως έγκυρα πιστοποιητικά σε όλες τις χώρες που είναι μέλη του IAF.

Τα παρακάτω προϊόντα έχουν πιστοποιηθεί για ISO 27001:

  • Google Marketing Platform
  • Google Analytics (360 και Standard)
  • Google Audience Center 360
  • Google Data Studio
  • Google Optimize (360 και Standard)
  • Έρευνες Google
  • Διαχειριστής ετικετών Google (360 και Standard).
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;