Lag nye segmenter

Du bruker Segmentgenereringsverktøyet for å konfigurere de enkelte filterne som i kombinasjon utgjør et segment. Deretter bruker du segmenter på rapportene og oversiktene dine, slik at du kan se de bestemte dataene.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

 

Brukergrensesnittet for segmentgenereringsverktøyet

Segmentgenereringsverktøyet

Med segmentgenereringsverktøyet kan du opprette komponentfiltrene for et segment på grunnlag av dimensjoner og beregninger i Analytics. Du velger en dimensjon eller beregning, en sammenligningsoperatør. Deretter skriver du inn en verdi for å angi vilkåret for filteret. I mange tilfeller kan du også velge omfanget for dataene (treff, økter, brukere). Her er et eksempel:

Språksamsvarer nøyaktig med – "no"
(dimensjon – operatør – dimensjonsverdi)

Inntektper bruker – > – "100"
(beregning – omfang – operatør – beregningsverdi)

I noen tilfeller er operatøren underforstått, for eksempel når du bruker Aldersgruppe- eller Kjønn-dimensjonen:

Aldersgruppe – "18–24" (aldersgruppe = 18–24)
(dimensjon – underforstått operatør – dimensjonsverdi)

Et segment kan inneholde opptil 20 filtre.

 

Dataomfanget

Hvert filter i et segment har tilknytning til et eller flere av dataomfangene det definerer:

 • Treff: Atferd begrenset til en enkelt handling, for eksempel å se på en side eller starte en video.
 • Økt: Atferd innenfor en enkelt økt, for eksempel målene brukerne har fullført i løpet av en økt, eller inntektene de har generert i løpet av en økt.
 • Bruker: Atferd for alle øktene i datoperioden du bruker, opptil 90 dager. Det kan for eksempel være alle målene brukerne har fullført, eller alle inntektene de har generert (i alle øktene) i den aktuelle datoperioden.

Du kan velge omfanget for enkelte av filtrene. For andre filtre er omfanget fast. Når du kan velge omfanget, ser du én eller flere menyer som inneholder disse valgene, for eksempel:

Vilkårsfiltre med alternativer for dataomfang.

Når et filter omfatter flere dataomfang, fungerer de som i følgende eksempler:

Økter der inntekten per treff > 10

Brukere der inntekten per økt > 10

Brukere der inntekten per treff > 10

Omfang for filterkategorier, -dimensjoner og -beregninger
Kategori Dimensjon/beregning Omfang
Demografi Aldersgruppe Bruker
Kjønn Bruker
Språk Økt
Interessekategori Bruker
Segment for potensielle kunder Bruker
Annen kategori Bruker
Sted Økt
 
Teknologi Alle dimensjoner Økt
 
Atferd Økter Bruker
Dager siden forrige økt Bruker
Transaksjoner Treff/økt/bruker
Øktvarighet Økt/bruker
 
Dato for første økt Første økt Bruker
 
Trafikkilder Alle dimensjoner Økt/bruker
 
Utvidet netthandel Alle dimensjoner Bruker
Inntekt (beregning) Bruker + treff/økt/bruker
Alle dimensjoner og beregninger I tillegg til treff/økt/bruker kan du også bruke en samlet grense for disse filtrene basert på bestemte shoppingaktiviteter:
 • utførte en hvilken som helst handling
 • la en vare i handlekurven
 • kjøpte en vare
Her er et eksempel:
Brukere som kjøpte en vare AND (og) som hadde en inntekt på > 10
 
 
Vilkår Alle dimensjoner og beregninger Økter/brukere
Enkelte beregninger Økter/brukere + treff, økt eller bruker
 
Sekvenser Alle dimensjoner og beregninger Økter/brukere
Enkelte beregninger Økter/brukere + treff, økt eller bruker

 

 

Slik blir filtre evaluert

AND-vilkårene ("og"-vilkårene) i Bruker-filtrene krever at alle vilkårene er oppfylt i et enkelt treff.

AND-vilkårene ("og"-vilkårene) i Økt-filtrene krever at alle vilkårene er oppfylt gjennom en hvilken som helst kombinasjon av treff i den samme økten.

Flere verdier i den samme dimensjonen blir slått sammen ved å bruke OR-logikk ("eller"-logikk), for eksempel:

 • Aldersgruppe: 18–24 OR aldersgruppe: 25–34

Data blir tatt med hvis et vilkår blir oppfylt.

 

Flere dimensjoner og verdier i samme kategori blir slått sammen ved å bruke AND-logikk ("og"-logikk), for eksempel:

 • (Demografisk informasjon / aldersgruppe: 18–24) AND (demografisk informasjon/kjønn: kvinne)

Data blir tatt med hvis begge vilkårene blir oppfylt.

 

Flere beregningsverdier i samme kategori blir slått sammen ved å bruke AND-logikk ("og"-logikk), for eksempel:

 • Atferd: økter > 1 AND atferd: transaksjoner per bruker > 1

 

Data blir tatt med hvis begge vilkårene blir oppfylt.

 

 

Beregningsverdier og dimensjonsverdier i samme kategori blir slått sammen ved å bruke AND-logikk ("og"-logikk), for eksempel:

 • Netthandel: inntekt per bruker > 10 AND netthandel: produkt = t-skjorte

Data blir tatt med hvis begge vilkårene blir oppfylt.

 

Filtre fra flere kategorier blir slått sammen ved å bruke AND-logikk ("og"-logikk), for eksempel:

 • Filter for demografisk informasjon AND teknologifilter AND sekvensfilter

Data blir tatt med når alle vilkårene blir oppfylt.

 

 

Bruk av Vilkår- og Sekvenser-filterne

Vilkårs- og sekvensfiltrene er også basert på dimensjoner og beregninger, men de har noen flere alternativer:

 • De er ikke begrenset til bestemte kategorier, og du kan bruke dem for å lage filtre for hvilke som helst dimensjoner eller beregninger.
 • De kan brukes for å ta med eller utelate bestemte data.
 • De kan brukes for å ta med OG- og ELLER-vilkår.
 • Når du tar med bruker- og øktbaserte regler i samme filter, blir de slått sammen ved å bruke OG-logikk. Data blir tatt med hvis begge vilkårene blir oppfylt.
 • Med sekvensfiltre kan du avgjøre om sekvensen skal begynne med den første brukerinteraksjonen eller med en hvilken som helst brukerinteraksjon.
 • Når du tar med flere trinn i et sekvensfilter, kan du angi at et spesifikt trinn når som helst skal følge etter et annet trinn, eller at det må følge etter det andre trinnet umiddelbart. Det etterfølgende trinnet kan forekomme i den samme økten, eller i en etterfølgende økt.

 

 

Økter kontra Øktantall

Når du lager et segment, kan det oppstå forvirring om bruken av Økter-beregningen i atferdsdelen og bruken av Øktantall-dimensjonen i vilkårsdelen.

Selv om både Økter og Øktantall inneholder en telling av øktene på brukernivå, dekker de ulike tidsrammer:

 • Økter er antallet ganger brukere starter økter i løpet av den bestemte datoperioden du bruker for rapporten. Her er et eksempel: Økter = 5 eller Økter > 5 fra 1. januar til 15. januar.
 • Øktantall er antallet ganger brukere starter økter i løpet av hele levetiden. Den siste økten i tellingen forekommer i løpet av datoperioden du bruker for rapporten (uansett om de foregående øktene forekom i den aktuelle datoperioden). Her er et eksempel: Øktantall = 5 betyr at brukerne startet de femte øktene sine i rapportens datoperiode. Øktantall > 5 betyr at brukerne startet de sjette (eller senere) øktene sine i rapportens datoperiode.

 

 

Lag nye segmenter

Gjennomgå begrensningene for antallet segmenter per bruker og per rapporteringsvisning. Når du når disse grensene, kan du ikke lage eller importere flere segmenter.

Hvis ingen av de nåværende segmentene dine omfatter dataene du ønsker å analysere, kan du lage nye segmenter og konfigurere dem så bredt eller smalt som nødvendig.

Slik lager du et segment:

 1. Logg på Analytics-kontoen din.
 2. Åpne den rapporteringsvisningen som inneholder de dataene du vil analysere.
 3. Åpne Rapporter. Du kan begynne med en valgfri rapport.
 4. Klikk på + Legg til segment ...
  Oversikt over målgrupper-rapporten, + Legg til segment er fremhevet.
  ... for å åpne segmentlisten.
  Segmentlisten
 5. Klikk på + NYTT SEGMENT ...
  Segmentlisten, + NYTT SEGMENT er fremhevet.
  ... for å åpne segmentgenereringsverktøyet.
  Segmentgenereringsverktøyet
 6. Gi segmentet et navn.
 7. Bruk alternativene i de ulike kategoriene for å konfigurere filtrene du ønsker å bruke for segmentet ditt.

  Når du legger til filtre, blir Sammendrag-ruten oppdatert for å gi et anslag over hvor mange brukere og økter som blir tatt med i segmentet. Dette anslaget er basert på utvalgte data, og er ikke ment å tilsvare det nøyaktige antallet brukere og økter som blir tatt med når du tar i bruk segmentet i rapportene dine.
  Sammendraget oppdateres etter hvert som du legger til filtre.
 8. Når du er ferdig med å konfigurere filtre, kan du forhåndsvise og teste segmentet.

  Klikk på Test for å se prosentandelen av brukere og økter som samsvarer med segmentfiltrene dine.

  Klikk på Forhåndsvisning for å se hvordan den nåværende rapporten påvirkes av segmentet. Hvis du ikke ser den informasjonen du ønsker i rapporten, kan du fortsette å endre segmentet, og deretter forhåndsvise det igjen. (Når du klikker på Forhåndsvis, blir Test-funksjonen slått på automatisk.)
 9. Når segmentet inneholder nøyaktig de dataene du ønsker, klikker du på Lagre for å lukke Segmentgenereringsverktøyet og bruke segmentet i rapportene.

 

 

Kopiér og endre nåværende segmenter

Eksisterende segmenter kan være et godt utgangspunkt å basere nye segmenter på.

Du kan for eksempel starte med systemsegmentet Økter med konverteringer, ta en kopi, og deretter legge til flere filtre som Land/territorium og Kampanje, for å fokusere på data om konkrete land der økter med konverteringer har oppstått, og om bestemte kampanjer som har ført til økter med konverteringer.

Slik kopierer du et segment:

 1. Åpne listen over segmenter, og finn det segmentet du ønsker å kopiere.
  Segmentlisten, Økter med konverteringer-segmentet er fremhevet.
 2. Klikk på Handlinger > Kopiér ...
  Segmentlisten, Økter med konverteringer-segmentet, Handling-menyen > Kopiér-kommandoen.
  ... for å åpne segmentgenereringsverktøyet med konfigurasjonen for det aktuelle segmentet:
  Standard filterkonfigurasjon for Økter med konverteringer-segmentet.
 3. Gi segmentet et nytt navn.
 4. Endre det nåværende filtret, og/eller legg til nye. Her er et eksempel:
  Økter med konverteringer-segmentet er endret slik at de omfatter filtrene Land/Territorium og Kampanje.
  I den opprinnelige konfigurasjonen omfattet segmentet bare de øktene der antallet målfullføringer var høyere enn null. Med noen små endringer begrenser nå segmentet disse øktene til også å omfatte de øktene som har oppstått i USA, og som ble startet som et resultat av Sommerklær-kampanjen.
 5. Når du er ferdig med å endre det opprinnelige segmentet, klikker du på Lagre.

 

 

Beslektede ressurser

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?