Šis straipsnis yra apie „Universal Analytics“ nuosavybes, kurios nustos apdoroti duomenis 2023 m. liepos 1 d. (2024 m. liepos 1 d., jei naudojate „Analytics 360“ nuosavybes). Jei to dar nepadarėte, pradėkite naudoti „Google Analytics 4“ nuosavybę.

Naujų segmentų kūrimas

Naudodami segmentų kūrimo priemonę konfigūruojate atskirus filtrus, kurie kartu sudaro segmentą. Tada segmentus taikote savo ataskaitoms ir informacijos suvestinėms, kad galėtumėte matyti konkrečius duomenis.

Šiame straipsnyje pateiktos toliau nurodytos skiltys.

 

Segmentų kūrimo priemonės naudotojo sąsaja

Segmentų kūrimo priemonė.

Naudodami segmentų kūrimo priemonę galite kurti segmento komponentų filtrus pagal „Analytics“ aspektus ir metriką. Pasirenkate aspektą arba metriką, lyginamąjį operacijos ženklą ir įvedate vertę filtro sąlygai nustatyti. Daugeliu atvejų taip pat galite pasirinkti savo duomenų apimtį (įvykis, seansas, naudotojas). Pavyzdys:

Kalbatiksliai atitinka – „fr“
(aspektas – operacijos ženklas – aspekto vertė)

Pajamosvienam naudotojui - > - „100“
(metrika – apimtis – operacijos ženklas – metrikos vertė)

Kai kuriais atvejais operacijos ženklas yra numanomas, pvz., naudojant amžiaus arba lyties aspektą.

Amžius – „18–24“ (amžius = 18–24)
(aspektas – numanomas operacijos ženklas – aspekto vertė)

Segmentas gali apimti iki 20 filtrų.

 

Duomenų apimtis

Kiekvienas segmento filtras turi vieną ar daugiau apibrėžiamų duomenų apimčių.

 • Įvykis: elgsena, apimanti vieną veiksmą, pvz., puslapio peržiūrą arba vaizdo įrašo paleidimą.
 • Seansas: elgsena per vieną seansą; pvz., tikslai, kuriuos naudotojai įvykdė per seansą arba per seansą sugeneruotų pajamų suma.
 • Naudotojas: elgsena per visus seansus nurodytos dienų sekos laikotarpiu (iki 93 dienų); pvz., visi naudotojų pasiekti tikslai arba visos jų sugeneruotos pajamos (per visus seansus) per tam tikrą dienų seką.
 • Produktas: su produktais susijusi elgsena. Pasiekiama tik naudojant su produktu susijusią metriką.

Galite pasirinkti kai kurių filtrų apimtį, o kitų filtrų apimtis yra fiksuota. Kai galite pasirinkti apimtį, matote vieną arba daugiau meniu, siūlančių šiuos pasirinkimus, pvz.:

Sąlygų filtrai su duomenų apimties parinktimis.

Kai filtras apima kelias apimtis, jos veikia kaip toliau pateiktuose pavyzdžiuose.

Seansai, kurių vieno įvykio pajamos > 10

Naudotojai, kurių pajamos per vieną seansą > 10

Naudotojai, kurių vieno įvykio pajamos > 10

Filtrų kategorijų, aspektų ir metrikos apimtys
Kategorija Aspektas / metrika Apimtis
Demografija Amžius Naudotojas
Lytis Naudotojas
Kalba Seansas
Bendrų interesų kategorija Naudotojas
Potencialių klientų segmentas Naudotojas
Kita kategorija Naudotojas
Vietovė Seansas
 
Technologija Visi aspektai Seansas
 
Elgsena Seansai Naudotojas
Dienos, praėjusios nuo paskutinio seanso Naudotojas
Operacijos Įvykis / seansas / naudotojas
Seanso trukmė Seansas / naudotojas
 
Pirmojo seanso data Pirmasis seansas Naudotojas
 
Srauto šaltiniai Visi aspektai Seansas / naudotojas
 
Patobulinta el. prekyba Visi aspektai Naudotojas
Pajamos (metrika) Naudotojas + įvykis / seansas / naudotojas
Visi aspektai ir metrikos Be įvykio / seanso / naudotojo šiems filtrams galite taikyti ir bendrą limitą pagal konkrečią apsipirkimo veiklą:
 • Atliko bet kokį veiksmą
 • Įdėjo į krepšelį
 • Įsigijo prekę
Pavyzdžiui:
naudotojai, kurie įsigijo prekę AND kurių pajamos buvo >10
 
Su produktu susijusi metrika Produktas
 
Sąlygos Visi aspektai ir metrikos Seansai / naudotojai
Kai kurios metrikos Seansai / naudotojai ir įvykis, seansas, naudotojas arba produktas
 
Sekos Visi aspektai ir metrikos Seansai / naudotojai
Kai kurios metrikos Seansai / naudotojai ir įvykis, seansas, naudotojas arba produktas

 

 

Kaip įvertinami filtrai

Jei naudotojo filtruose įtrauktos AND sąlygos, viename įvykyje turi būti įvykdytos visos sąlygos.

Jei į seanso filtrus įtrauktos AND sąlygos, tame pačiame seanse turi atitikti visos bet kurio įvykių derinio sąlygos.

Kelios vertės tame pačiame aspekte sujungiamos taikant OR logiką, pvz.:

 • Amžius: 18–24 OR amžius: 25–34

Duomenys įtraukiami, jei atitinka bet kurią sąlygą.

 

Keli aspektai ir vertės toje pačioje kategorijoje sujungti taikant AND logiką, pvz.:

 • (Demografija / amžius: 18–24) AND (demografija / lytis: moteris)

Duomenys įtraukiami, kai atitinka abi sąlygas.

 

Kelios metrikos vertės toje pačioje kategorijoje sujungtos taikant AND logiką, pvz.:

 • Elgsena: seansai > 1 AND elgsena: vieno naudotojo operacijos > 1

 

Duomenys įtraukiami, kai atitinka abi sąlygas.

 

 

Metrikos vertės ir aspektų vertės toje pačioje kategorijoje sujungiamos taikant AND logiką, pvz.:

 • El. prekyba: vieno naudotojo pajamos > 10 AND el. prekyba: produktas = marškinėliai

Duomenys įtraukiami, kai atitinka abi sąlygas.

 

Filtrai iš skirtingų kategorijų sujungiami taikant AND logiką, pvz.:

 • Demografijos filtras AND Technologijos filtras AND Sekų filtras

Duomenys įtraukiami, kai atitinka visas sąlygas.

 

 

Darbas su sąlygomis ir sekomis

Sąlygų ir sekų filtrai taip pat pagrįsti aspektais ir metrikomis, bet jie teikia ir papildomų parinkčių:

 • Jie nėra apriboti iki konkrečių kategorijų, todėl leidžia kurti filtrus bet kokiam aspektui ar metrikai.
 • Jie gali apimti arba neapimti konkrečių duomenų.
 • Jie gali apimti AND ir OR sąlyga.
 • Jei į tą patį filtrą įtraukiate naudotoju ir seansu pagrįstų taisyklių, jos sujungiamos taikant AND logiką. Duomenys įtraukiami, kai atitinka abi sąlygas.
 • Sekų filtrai leidžia nustatyti, ar seka prasideda nuo pirmos naudotojo sąveikos, ar nuo bet kurios naudotojo sąveikos.
 • Kai į sekų filtrą įtraukiate kelis veiksmus, galite nurodyti, kad po vieno veiksmo kitas veiksmas būtų atliekamas tam tikru laiku arba nedelsiant. Paskesnis veiksmas gali įvykti tame pačiame seanse arba paskesniame seanse.

 

 

Seansai ir seansų skaičius

Kurdami segmentą galite dvejoti, kaip naudoti metriką Seansai skiltyje „Elgsena“ ir naudoti aspektą Seansų skaičius skiltyje „Sąlygos“.

Nors jie abu pateikia seansų skaičių naudotojo lygiu, tačiau apima skirtingą trukmę.

 • Seansai – tai kiek kartų naudotojai inicijuoja seansus per tam tikrą dienų seką, kurią naudojate ataskaitai; pvz., seansai = 5 arba seansai > 5 nuo sausio 1 iki sausio 15.
 • Seansų skaičius – kiek kartų naudotojai inicijuoja seansus per visą laiką, kai paskutinis skaičiuojamas seansas įvyksta per dienų seką, kurią naudojate ataskaitoje (nesvarbu, ar ankstesni seansai įvyko toje dienų sekoje); pvz.: seansų skaičius = 5 reiškia, kad naudotojai inicijavo savo penktuosius seansus per ataskaitos dienų seką; seansų skaičius > 5 reiškia, kad naudotojai inicijavo savo šeštąjį ar vėlesnius seansus per ataskaitos dienų seką.

 

 

Naujų segmentų kūrimas

Peržiūrėkite vienam naudotojui ir vienai peržiūrai taikomus segmentų apribojimus. Kai pasieksite tuos apribojimus, negalėsite kurti ar importuoti papildomų segmentų.

 

Negalite sukurti segmento, kuriame būtų abi toliau nurodytos sąlygos.

Jei bandote sukurti segmentą su abiejų tipų sąlygomis, „Analytics“ neleidžia peržiūrėti ar kurti segmento, kol vienos iš jų neištrinsite.

Jei nė vienas iš esamų segmentų netinka norimiems analizuoti duomenims, galite sukurti naujų segmentų ir juos sukonfigūruoti taip plačiai ar siaurai, kaip reikia.

Jei norite sukurti segmentą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Analytics“ paskyros.
 2. Atidarykite Peržiūrą, kurios duomenis norite analizuoti.
 3. Atidarykite Ataskaitos. Galite pradėti nuo bet kurios ataskaitos.
 4. Spustelėkite + Pridėti segmentą...
  Auditorijos apžvalgos ataskaita, paryškinta parinktis „+ Pridėti segmentą“.
  ...kad atidarytumėte segmentų sąrašą.
  Segmentų sąrašas.
 5. Spustelėkite + NAUJAS SEGMENTAS...
  Segmentų sąrašas, paryškinta parinktis + NAUJAS SEGMENTAS.
  ...kad atidarytumėte segmentų kūrimo priemonę.
  Segmentų kūrimo priemonė.
 6. Įveskite segmento pavadinimą.
 7. Naudokite skirtingų kategorijų parinktis, kad sukonfigūruotumėte norimus segmento filtrus.

  Pridedant filtrus suvestinės skydelis atnaujinamas pateikiant įvertinimą, kiek naudotojų ir seansų bus įtraukta į segmentą. Šis įvertinimas pagrįstas atrinktais duomenimis ir nebūtinai tiksliai atitinka naudotojų ar seansų, kurie bus įtraukti galiausiai pritaikius segmentą ataskaitose, skaičių.
  Suvestinė atnaujinama pridedant filtrus.
 8. Baigę konfigūruoti filtrus, galite peržiūrėti ir išbandyti segmentą.

  Spustelėkite Išbandyti, kad pamatytumėte, koks procentas naudotojų ir seansų atitinka jūsų segmento filtrus.

  Spustelėkite Peržiūrėti, kad pamatytumėte, kokios įtakos segmentas turi dabartinei ataskaitai. Jei ataskaitoje nematote norimos informacijos, galite papildomai redaguoti segmentą ir vėl jį peržiūrėti. (Spustelėjus „Peržiūra“, bus automatiškai inicijuota išbandymo funkcija.)
 9. Kai manote, kad segmentas apima būtent jūsų norimus duomenis, spustelėkite Išsaugoti, kad uždarytumėte segmentų kūrimo priemonę ir taikytumėte segmentą savo ataskaitoms.

 

 

Esamų segmentų kopijavimas ir modifikavimas

Esami segmentai gali būti geras atsparos taškas naujiems segmentams.

Pavyzdžiui, galite pradėti nuo sistemos segmento Seansai su konversijomis, sukurti kopiją, o tada pridėti papildomų filtrų, pvz., šalies / teritorijos ir kampanijos, kad būtų atrinkti duomenys apie konkrečias šalis, iš kur kilo seansai su konversijomis, ir apie konkrečias kampanijas, kurioms priklauso seansai su konversijomis.

Jei norite nukopijuoti segmentą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite segmentų sąrašą ir raskite norimą nukopijuoti segmentą.
  Segmentų sąrašas, paryškintas segmentas „Seansai su konversijomis“.
 2. Spustelėkite Veiksmai > Kopijuoti...
  Segmentų sąrašas; segmentas „Seansai su konversijomis“; veiksmų meniu > komanda „Kopijuoti“.
  ...kad atidarytumėte segmentų kūrimo priemonę su dabartinio segmento konfigūracija:
  numatytoji filtro konfigūracija, skirta segmentui „Seansai su konversijomis“.
 3. Suteikite segmentui naują pavadinimą.
 4. Redaguokite esamus filtrus, ir (arba) pridėkite naujų. Pavyzdžiui:
  segmentas „Seansai su konversijomis“ pakeistas, kad būtų įtraukti filtras „Šalis / teritorija“ ir „Kampanija“.
  Pradinės konfigūracijos segmentas apėmė tik seansus, kurių įgyvendintų tikslų vertė buvo didesnė už nulį. Šiek tiek pakeitus, šis segmentas dabar apriboja seansus įtraukti tik tuos, kurie prasidėjo JAV ir kurie buvo inicijuoti dėl vasaros maudymosi aprangos kampanijos.
 5. Baigę modifikuoti pradinį segmentą, spustelėkite Išsaugoti.

 

 

Susiję ištekliai

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
69256
false
false