Vytváření segmentů

Pomocí Nástroje pro segmentaci nakonfigurujete jednotlivé filtry, které dohromady tvoří segment. Segmenty pak aplikujete na přehledy a panely, takže se vám zobrazí jen určité údaje.

Obsah tohoto článku:

 

Uživatelské rozhraní nástroje k sestavování segmentů

Nástroj pro segmentaci.

Nástroj pro segmentaci umožňuje vytvářet filtry pro segmenty na základě dimenzí a metrik služby Analytics. Podmínku filtru nastavíte tak, že zvolíte dimenzi nebo metriku, srovnávací operátor a zadáte nějakou hodnotu. V mnohých případech můžete také zvolit rozsah údajů (požadavek na server, návštěva, uživatel). Příklad:

Jazykpřesně odpovídá řetězci - „fr“
(dimenze – operátor – hodnota dimenze)

Tržbyna uživatele – > – „100“
(metrika – rozsah – operátor – hodnota metriky)

V některých případech je operátor implikovaný, například když použijete dimenzi Věk nebo Pohlaví:

Věk – „18–24“ (Věk = 18–24)
(dimenze – implikovaný operátor – hodnota dimenze)

Segment může obsahovat až 20 filtrů.

 

Rozsah údajů

V každém filtru v segmentu je definován aspoň jeden rozsah údajů:

 • Požadavek na server: chování omezené jen na jednotlivou akci, například zobrazení stránky nebo spuštění videa.
 • Návštěva: chování v rámci jedné návštěvy, například cíle, které uživatelé během návštěvy splnili, nebo částka tržeb, kterou během návštěvy vygenerovali.
 • Uživatel: chování v rámci všech návštěv ve zvoleném období (maximálně 90 dnů), například veškeré uživateli splněné cíle nebo vygenerované tržby v rámci všech návštěv za dané období.
 • Produkt: chování související s produkty. Tento údaj je k dispozici pouze, když používáte metriku související s produktem.

Pro některé filtry si můžete rozsah zvolit, pro jiné je pevně dán. Když vybíráte rozsah, zobrazí se jedna nebo více nabídek, které nabízejí dostupné možnosti. Příklad:

Podmínkové filtry s možnostmi rozsahů údajů.

Když filtr obsahuje více rozsahů, fungují jako v těchto příkladech:

Návštěvy, při kterých je tržba na požadavek na server > 200

Uživatelé, kteří přinesou tržbu na návštěvu > 200

Uživatelé, kteří přinesou tržbu na požadavek na server > 200

Rozsahy pro kategorie, dimenze a metriky filtrů
Kategorie Dimenze/metrika Rozsah
Demografické údaje Věk Uživatel
Pohlaví Uživatel
Jazyk Návštěva
Zájmová kategorie Uživatel
Segment podle zájmu Uživatel
Jiná kategorie Uživatel
Lokalita Návštěva
 
Technologie Všechny dimenze Návštěva
 
Chování Návštěvy Uživatel
Počet dnů od poslední návštěvy Uživatel
Transakce Požadavek na server / návštěva/uživatel
Doba trvání návštěvy Návštěva/uživatel
 
Datum první návštěvy První návštěva Uživatel
 
Zdroje návštěvnosti Všechny dimenze Návštěva/uživatel
 
Rozšířený elektronický obchod Všechny dimenze Uživatel
Tržby (metrika) Uživatel + požadavek na server / návštěva/uživatel
Všechny dimenze a metriky Kromě požadavku na server /návštěvy/uživatele můžete na tyto filtry aplikovat také celkový limit na základě specifických nákupních aktivit:
 • Provedli libovolnou akci
 • přidání něčeho do košíku,
 • Zakoupili položku
Příklad:
Uživatelé, kteří zakoupili nějakou položku A jejich tržby byly > 10
 
Metriky související s produkty Služba
 
Podmínky Všechny dimenze a metriky Návštěvy/uživatelé
Některé metriky Návštěvy/uživatelé + požadavek na server, návštěva, uživatel nebo produkt
 
Sekvence Všechny dimenze a metriky Návštěvy/uživatelé
Některé metriky Návštěvy/uživatelé + požadavek na server, návštěva, uživatel nebo produkt

 

 

Jak jsou filtry vyhodnocovány

Podmínka s operátorem A v uživatelských filtrech vyžaduje, aby v jediném požadavku na server byly splněny všechny podmínky.

Ve filtrech návštěv pak podmínka s operátorem A vyžaduje, aby byly všechny podmínky splněny jakoukoli kombinací požadavků na server v jedné návštěvě.

V případě více hodnot téže dimenze se používá logický operátor NEBO. Příklad:

 • Věk: 18–24 NEBO Věk: 25–34

Do výsledků budou zahrnuty údaje, které splňují kteroukoli z podmínek.

 

V případě více dimenzí a hodnot v rámci téže kategorie se používá logický operátor A. Příklad:

 • (Demografické údaje/Věk: 18–24) A (Demografické údaje/Pohlaví: Female)

Do výsledků budou zahrnuty údaje, které splňují obě podmínky.

 

V případě více hodnot metriky v rámci téže kategorie se používá logický operátor A. Příklad:

 • Chování: Počet návštěv > 1 A Chování: Počet transakcí na uživatele > 1

 

Do výsledků budou zahrnuty údaje, které splňují obě podmínky.

 

 

V případě hodnot metriky a hodnot dimenze v rámci téže kategorie se používá logický operátor A. Příklad:

 • Elektronický obchod: Tržby na uživatele > 200 A Elektronický obchod: Produkt = tričko

Do výsledků budou zahrnuty údaje, které splňují obě podmínky.

 

Filtry z více kategorií jsou spojovány pomocí logického operátoru A. Příklad:

 • Filtr demografických údajů A filtr technologie A filtr sekvencí

Do výsledků budou zahrnuty údaje, které splňují všechny podmínky.

 

 

Práce s podmínkami a sekvencemi

Filtry podmínek a sekvencí jsou také založeny na dimenzích a metrikách, ale nabízejí některé další možnosti:

 • Nejsou omezeny na specifické kategorie, ale umožňují vytvářet filtry pro libovolnou dimenzi nebo metriku.
 • Mohou zahrnout nebo vyloučit určité údaje.
 • Mohou obsahovat podmínky s operátory A i NEBO.
 • Když do téhož filtru zahrnete pravidla založená na uživateli i pravidla založená na návštěvě, budou spojena logickým operátorem A. Do výsledků budou zahrnuty údaje, které splňují obě podmínky.
 • Filtry sekvencí umožňují určit, zda sekvence začíná první, nebo libovolnou interakcí uživatele.
 • Když do filtru sekvencí přidáte více kroků, můžete určit, zda musí tyto kroky po sobě následovat bezprostředně, nebo ne. Následující krok může být proveden v rámci téže návštěvy nebo při některé z následujících návštěv.

 

 

Návštěvy vs. Počet návštěv

Při sestavování segmentu nemusí být vždy zcela jasné, kdy použít metriku Návštěvy v sekci Chování a kdy dimenzi Počet návštěv v sekci Podmínky.

I když Návštěvy i Počet návštěv udávají počet návštěv daného uživatele, liší se časovým rámcem, který pokrývají:

 • Návštěvy je počet návštěv zahájených uživatelem v určitém období, za které přehled vytváříte. Například Návštěvy = 5 nebo Návštěvy > 5 od 1. do 15. ledna.
 • Počet návštěv je počet návštěv zahájených uživatelem za celou dobu, přičemž poslední návštěva započtená do tohoto počtu proběhla v období, za které vytváříte přehled (předchozí návštěvy do tohoto období spadat nemusí). Příklad: Počet návštěv = 5 znamená, že uživatel zahájil v období přehledu svou pátou návštěvu. Počet návštěv > 5 znamená, že uživatel zahájil v období přehledu svou šestou návštěvu nebo návštěvu s ještě vyšším pořadovým číslem.

 

 

Vytváření nových segmentů

Zkontrolujte si omezení segmentů týkající se uživatelů a zobrazení. Po dosažení těchto limitů nelze vytvářet ani importovat další segmenty.

 

Nelze vytvořit segment, který má oba následující typy podmínek:

Pokud se pokusíte vytvořit segment s oběma typy podmínek, Analytics neumožní zobrazit jeho náhled ani takový segment vytvořit, dokud jednu z podmínek nesmažete.

Pokud se žádný z existujících segmentů nevztahuje k údajům, které chcete analyzovat, můžete vytvořit nové segmenty a nakonfigurovat je tak obecně nebo naopak tak konkrétně, jak potřebujete.

Vytvoření segmentu:

 1. Přihlaste se k účtu Analytics.
 2. Otevřete výběr dat, jehož údaje chcete analyzovat.
 3. Otevřete Přehledy. Začít můžete u libovolného přehledu.
 4. Kliknutím na + Přidat segment...
  Přehled publika se zvýrazněnou možností + Přidat segment.
  ...otevřete seznam segmentů.
  Seznam segmentů.
 5. Kliknutím na + NOVÝ SEGMENT...
  Seznam segmentů se zvýrazněným tlačítkem + NOVÝ SEGMENT.
  ...otevřete Nástroj pro segmentaci.
  Nástroj pro segmentaci.
 6. Zadejte název segmentu.
 7. Pomocí možností v různých kategoriích nakonfigurujte filtry, které chcete v segmentu použít.

  Po přidání filtrů se panel aktualizuje a zobrazí se odhad, kolik uživatelů a návštěv bude do segmentu zahrnuto. Tento odhad je založen na vzorku údajů a nemá se přesně shodovat s počtem uživatelů nebo návštěv zahrnutých při vlastním použití segmentu ve vašich přehledech.
  Aktualizace přehledu při přidání filtrů
 8. Až filtry nakonfigurujete, můžete zobrazit náhled segmentu a segment otestovat.

  Kliknutím na Vyzkoušet zobrazíte procento uživatelů a návštěv odpovídajících filtrům segmentu.

  Chcete-li zjistit, jak segment daný přehled ovlivňuje, klikněte na Náhled. Jestliže v přehledu požadované informace nevidíte, můžete segment znovu upravit a náhled pak zobrazit znovu. (Když kliknete na Náhled, funkce testování se spustí automaticky.)
 9. Až budete s nastavením segmentu spokojeni, klikněte na tlačítko Uložit. Nástroj pro segmentaci se zavře a segment se použije v přehledech.

 

 

Kopírování a úpravy existujících segmentů

Existující segmenty mohou být dobrým výchozím bodem při sestavování nových segmentů.

Mohli byste například vzít systémový segment Návštěvy s konverzemi, vytvořit si jeho kopii a přidat do ní další filtry, třeba podle země/území a kampaně. Nově vzniklý segment vám umožní zaměřit se na údaje o konkrétních zemích, odkud návštěvy s konverzemi pocházely, a o konkrétních kampaních, které k návštěvám s konverzemi vedly.

Postup kopírování segmentu:

 1. Otevřete seznam segmentů a vyhledejte segment, který chcete zkopírovat.
  Seznam segmentů se zvýrazněným segmentem Návštěvy s konverzemi.
 2. Klikněte na nabídku Akce > Kopírovat.
  Seznam segmentů, segment Návštěvy s konverzemi, nabídka Akce > příkaz Kopírovat.
  Otevře se Nástroj pro segmentaci s konfigurací aktuálního segmentu:
  Výchozí konfigurace filtrů pro segment Návštěvy s konverzemi.
 3. Zadejte pro segment nový název.
 4. Upravte stávající filtry, případně přidejte další. Příklad:
  Segment Návštěvy s konverzemi upravený tak, aby obsahoval filtry Země/Území a Kampaň.
  V původní konfiguraci segment zahrnoval jen návštěvy, u nichž byl počet splnění cílů větší než nula. Po drobné úpravě teď segment tyto návštěvy dále omezuje jen na ty, které pocházejí z USA a byly zahájeny v důsledku letní kampaně propagující plavky.
 5. Po dokončení úprav původního segmentu klikněte na Uložit.

 

 

Související zdroje

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?