Så identifieras användare som ingår i användarmätvärden

Mätvärdena Användare och Aktiva användare visar hur många personer som har använt din webbplats eller app.

Google Analytics fastställer vilken trafik som härrör från vilken användare med hjälp av en unik identifierare som kopplas till varje användare och skickas med varje träff. Identifieraren kan vara förstapartscookien _ga som innehåller ett Google Analytics-kund-id. Alternativt kan du använda funktionen User ID i kombination med kund-id:t om du vill identifiera användarna mer exakt på alla enheter där de kommer åt din webbplats eller app. Mer information om identifierare finns i avsnittet om cookies och användaridentifiering i dokumentationen för utvecklare.

I början av 2017 uppdaterade vi beräkningen av mätvärdena Användare och Aktiva användare i Google Analytics till effektivare räkning med hög noggrannhet och låg felfrekvens (vanligtvis mindre än två procent). Mätvärdena finns i standardrapporterna. Det kan hända att antalet användare blir något annorlunda än i den tidigare beräkningsmetoden (detta förklaras nedan), med undantag av Rapporter utan urval och BigQuery Export, där den tidigare beräkningsmetoden fortsätter att användas.

Denna nya beräkning tillämpas på användardata bakåt i tiden till och med september 2016. Om rapportens datumintervall omfattar data för tiden innan september 2016 sker ett urval. Om du vill ha rapporter utan urval som innehåller data för tiden före 2016 följer du anvisningarna nedan för att inaktivera den nya beräkningsmetoden.

Från och med augusti 2017 tillämpas den nya beräkningen på data i anpassade tabeller.

 

Tidigare beräkningsmetod
I den här artikeln beskriver vi anledningarna till att antalet Användare kan bli felaktigt i filtrerade vyer och varför det kan förekomma avvikelser i antalet Användare i olika rapporter. Gör så här om du bara vill växla till en ofiltrerad vy:
  1. Logga in på Google Analytics.
  2. Klicka på Administratör.
  3. Välj en ofiltrerad vy på menyn i kolumnen VY. Välj vyn på listan om du inte är säker på om en vy är ofiltrerad eller inte. Klicka på Filter, som också finns i kolumnen VY. Då visas en lista med alla eventuella filter som används på vyn.
  4. När du har valt en vy öppnar du Rapporter så att du återgår till dina rapporter.

Översikt

Mätvärdena Användare och Aktiva användare anger hur många användare som visade eller använde din webbplats eller app.

I Analytics används två olika metoder för att beräkna Användare för olika typer av rapportbegäranden. Det medför att det kan förekomma avvikelser i mätvärdet Användare i olika rapporter. Informationen i den här artikeln gäller också mätvärdet Aktiva användare.

I detalj

Bakgrund

För att informationen i rapporterna ska kunna visas snabbare skapar Analytics en uppsättning sammanslagna datatabeller utan dataurval. Datatabellerna uppdateras en gång om dagen. (Mer information om hur detta fungerar finns i avsnittet om hur dataurval fungerar.) Datatabellerna innehåller tillräckligt mycket data för vanliga rapportåtgärder, som att ändra datumintervallet i standardrapporterna. När du skapar en rapport slår Analytics upp mätvärdena i de sammanslagna datatabellerna och visar informationen i rapporterna. Om du ändrar datumintervallet från 1 augusti–31 augusti till 1 augusti–1 september slår Analytics upp mätvärdena i den sammanslagna datatabellen för den 1 september och adderar de nya uppgifterna till den befintliga totalsumman.

Det här fungerar bra för de flesta mätvärden, som i likhet med Sidvisningar och Skärmvisningar är enkla räknare som löper under ett visst antal dagar. Mätvärdet Användare bygger däremot på mer komplicerade beräkningar. Här räcker det inte att helt enkelt addera (eller subtrahera) bearbetad data från de sammanslagna datatabellerna. Användare måste räknas om för varje nytt datumintervall du väljer i rapporten. Om en användare till exempel besöker en webbplats den 31 augusti och den 1 september identifierar Analytics att det rör sig om samma användare båda dagarna. Om du sedan ändrar datumintervallet från 1 augusti–31 augusti till 1 augusti–1 september räcker det inte att addera mellanskillnaden i värdet för Användare i rapporterna. Värdet baseras på en komplicerad beräkning och är inte en enkel löpande summa i de sammanslagna datatabellerna. Mätvärdet måste därför beräknas på nytt varje gång du begär det i rapporterna.

Av detta skäl används två beräkningsmetoder för Användare. Vilken metod som används beror på vilken rapport du skapar.

Beräkningsmetod 1: Data beräknas i förväg

Den här metoden utgår från antalet sessioner under det givna datumintervallet samt tidpunkten för varje session. (Tidpunkten beräknas med algoritmer på själva enheten, till exempel i webbläsaren, och kallas ofta ”tidpunkt på klientsidan”.) Eftersom resultatet av beräkningen kan adderas till de sammanslagna datatabellerna kan Analytics hänvisa till tabellen och snabbt hämta och visa informationen i en rapport när du ändrar datumintervallet.

Beräkningsmetod 1 används enbart i rapporter där den enda dimensionen är en tidsperiod, som Datum, Vecka på året eller Månad på året. Det innebär att du bara ser den i rapporten Översikt över målgrupp när inget segment har tillämpats, eller i en anpassad rapport när en av datumdimensionerna är den enda dimensionen som har tillämpats. När du visar Användare kombinerat med en dimension som inte avser datum används en sekundär tabell (se nedan) för att beräkna antalet användare i det aktuella ögonblicket.

Den här metoden medför att informationen snabbt kan visas utan dataurval, men den har också vissa nackdelar. Den bygger på antalet sessioner och tidpunkten på klientsidan. Det innebär att om tidpunkten på klientsidan är felaktig hos användaren, eller om du använder en rapportvy som filtrerar bort vissa sessioner från en användare (i ställer för alla användare), kan informationen bli inkonsekvent.

Du kan undvika risken för felaktigheter genom att skapa en anpassad rapport med en dimension som inte avser datum och som är oförändrad under alla användarsessioner (till exempel Webbläsare, Operativsystem eller Mobil enhet). Då används automatiskt beräkningsmetod 2 i stället.

Beräkningsmetod 2: Data beräknas i det aktuella ögonblicket

Beräkningsmetod 2 bygger på hur du tilldelar, samlar in och lagrar beständig data om trafiken. Det finns flera programlösningar som hanterar detta, men det vanligaste sättet är att informationen tilldelas och lagras via cookies som hanteras av webbläsaren.

Beräkningsmetod 2 kräver mycket databearbetning över stora datamängder. Den hämtar alltid data från de obearbetade sessionstabellerna, inte från aggregeringstabellerna. Det tar längre tid att bearbeta och visa data i rapporter med beräkningsmetod 2 än med beräkningsmetod 1. Anledningen är att värdena beräknas i det aktuella ögonblicket, eftersom Analytics inte kan slå upp och visa data som redan har bearbetats och lagrats i aggregeringstabellerna. Beräkningen sker varje gång du begär informationen. Obs! Om vissa villkor är uppfyllda kan detta leda till att det sker ett dataurval. Google Analytics 360-användare har däremot åtkomst till rapporter utan urval.

Beräkningsmetod 2 används i anpassade rapporter och medför att Användare kan beräknas i kombination med vilken annan dimension som helst, t.ex. Webbläsare, Ort eller Källa.

För vissa dimensioner, till exempel Källa och Medium, kan det hända att samma unika användare placeras i flera segment (till exempel om en besökare kommer till webbplatsen via en organisk respektive betald sökning under samma datumintervall). När du visar Användare i kombination med en sådan dimension ska summan av raderna inte vara densamma som totalsumman.

Växla mellan de nya och tidigare beräkningarna

  1. Logga in på Google Analytics.
  2. Klicka på Administratör och leta reda på den egendom du vill redigera.
  3. Klicka på Inställningar för egendom i kolumnen EGENDOM.
  4. Slå på eller stäng av reglaget Aktivera mätvärdet Användare i rapporter under Användaranalys.
    Den nya beräkningen används om det är på, annars används den tidigare.

Att växla mellan beräkningssätten innebär att mätvärdet beräknas annorlunda från rapporternas rådata, men de bakomliggande uppgifterna ändras inte.

För Analytics 360 är standardinställningen På.

För Analytics Standard är standardinställningen Av.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?