[UA] Identifikace uživatelů pro potřeby metrik chování uživatelů

Tento článek vysvětluje, jak jsou identifikováni uživatelé pro potřeby výpočtu metrik v Universal Analytics. Informace o tom, jak jsou údaje o uživatelích shromažďovány v Google Analytics 4, najdete v článku [GA4] Shromažďování dat o uživatelích.

Metriky Uživatelé a Aktivní uživatelé udávají, kolik uživatelů pracovalo s vaším webem nebo aplikací.

Služba Google Analytics potřebuje být schopna přiřazovat jednotlivé aktivity k uživatelům. Proto je s každým požadavkem na server odesílán jedinečný identifikátor přidružený k uživateli. Identifikátorem může být jednoduchý soubor cookie první strany s názvem _ga, který obsahuje ID klienta služby Google Analytics. Případně můžete společně s ID klienta použít funkci User-ID, což vám pomůže uživatele přesněji identifikovat napříč zařízeními, která používají k přístupu na váš web nebo do vaší aplikace. Další informace o identifikátorech naleznete v dokumentaci pro vývojáře v článku o souborech cookie a identifikaci uživatelů.

Na počátku roku 2017 jsme ve službě Google Analytics začali zdokonalovat výpočet metrik Uživatelé a Aktivní uživatelé, aby bylo možné počítat uživatele efektivněji, velmi přesně a s málo chybami (obvykle méně než 2 %). Metriky jsou dostupné ve všech standardních přehledech. S výjimkou funkce BigQuery Exportnevzorkovaných přehledů, které i nadále používají předchozí metodu výpočtu, můžete oproti použití předchozí metody výpočtu zaznamenat drobný rozdíl v počtu uživatelů (vysvětleno níže).Výpočet nových uživatelů také nadále používá předchozí metodu.

Tento nový výpočet se používá pro údaje o uživatelích od září 2016. Pokud období přehledu zahrnuje data před zářím 2016, bude docházet k vzorkování. Pokud chcete získat nevzorkované přehledy s daty z doby před rokem 2016, vypněte novou metodu výpočtu podle pokynů níže.

Od srpna 2017 platí pro data ve vlastních tabulkách nový výpočet.

 

Předchozí metoda výpočtu
Tento článek vysvětluje, proč může filtrovaný výběr dat udávat nepřesný počet uživatelů a proč se mohou počty uživatelů v jednotlivých přehledech lišit. Pokud však jen chcete přejít k nefiltrovanému výběru dat, postupujte takto:
  1. Přihlaste se k účtu Google Analytics..
  2. Klikněte na možnost Správce.
  3. Ve sloupci VÝBĚR DAT vyberte nefiltrované zobrazení pomocí nabídky. Pokud si nejste jisti, zda je výběr nefiltrovaný, vyberte ho v seznamu a ve sloupci VÝBĚR DAT klikněte na Filtry. Zobrazí se seznam použitých filtrů.
  4. Až výběr dat zvolíte, otevřete Přehledy a vraťte se na stránku přehledů.

Stručný přehled

Metriky Uživatelé a Aktivní uživatelé ukazují, kolik uživatelů si zobrazilo váš web nebo aplikaci nebo s nimi pracovalo.

Služba Analytics používá v různých typech přehledů dva různé způsoby počítání uživatelů. Proto se může hodnota Uživatelé v různých přehledech lišit. Informace v tomto článku platí také pro metriky Aktivní uživatelé.

Podrobný popis

Pozadí

Aby mohla služba Analytics rychle dodávat údaje do vašich přehledů, vytváří skupinu nevzorkovaných předem agregovaných datových tabulek, které jsou aktualizovány jednou denně. (Pokud vás tato problematika zajímá, přečtěte si o tom, jak funguje vzorkování.) Předem agregované tabulky jsou vhodné pro zpracovávání běžných požadavků na přehledy včetně změn časového období ve standardních přehledech. Pokud si například vyžádáte nějaký přehled, vyhledá služba Analytics jednotlivé metriky v předem agregovaných datových tabulkách a výsledky uvede ve vašem přehledu. Když změníte časové období z 1. srpna – 31. srpna na 1. srpna – 1. září, vyhledá Analytics jednotlivé metriky v předem agregované datové tabulce pro 1. září a přičte nové údaje k předchozímu součtu.

Pro většinu metrik to funguje výborně. Mnohé metriky, například Zobrazení stránek a Zhlédnuté obrazovky, jsou prostá aditivní počítadla, která v průběhu času rostou. Metrika Uživatelé je ovšem založena na složitějších výpočtech. Namísto pouhého přičítání (nebo odčítání) zpracovaných údajů z předem agregovaných tabulek musí služba Analytics metriku Uživatelé pro každé časové období vybrané v přehledu vždy znovu přepočítat. Pokud například uživatel navštíví web 31. srpna a 1. září, rozpozná ho Analytics v průběhu těchto dvou dnů jako jednoho uživatele. Pokud změníte časové období z 1. srpna – 31. srpna na 1. srpna – 1. září, nestačí, aby služba Analytics jen přičetla rozdíl k hodnotě metriky Uživatelé, která je v přehledech uvedena. Tato hodnota je totiž založena na složitých výpočtech, a ne jen na přičítání k průběžnému součtu v předem agregovaných datových tabulkách. Je tedy třeba ji vypočítat znovu pokaždé, kdy si ji v přehledech vyžádáte.

Tento problém zmírňuje existence dvou způsobů výpočtu metriky Uživatelé. Optimální způsob výpočtu je vždy zvolen podle prohlíženého přehledu.

Výpočet 1: Předem vypočtené údaje

Tento výpočet se opírá pouze o počet návštěv v daném časovém období a o délku jednotlivých návštěv. (Ta je určena technologickými prostředky na zařízení, například webovým prohlížečem, a často se nazývá čas na straně klienta.) Protože výsledek tohoto výpočtu lze přičíst k předem agregovaným datovým tabulkám, může služba Analytics údaj z tabulky rychle získat a uvést v přehledu i v případě, že změníte časové období.

Výpočet číslo 1 se používá pouze v přehledech, kde je jedinou dimenzí časové období, například Datum, Týden v roce nebo Měsíc v roce. To znamená, že se s ním setkáte pouze v Přehledu publika v případě, že na něj není použit žádný segment, a ve vlastním přehledu, který jako jedinou dimenzi používá jednu z výše uvedených. Pokud si metriku Uživatelé prohlížíte s jakoukoliv nedatovou dimenzí, používá služba Analytics k jejímu výpočtu druhou metodu, popsanou níže.

Ačkoliv tento výpočet dokáže rychle dodat nevzorkované údaje, má své nevýhody. Opírá se o počet relací a o čas na straně klienta. Pokud je tedy tento čas pro určitého uživatele chybný nebo pokud používáte výběr dat pro přehledy, který část návštěv od určitého uživatele (namísto od všech uživatelů) filtruje, nemusí být výsledné údaje konzistentní.

Pokud se chcete potenciálním nepřesnostem vyhnout, můžete vytvořit vlastní přehled s nedatovou dimenzí, která bude pro uživatele při všech návštěvách stejná (např. Prohlížeč, Operační systém nebo Mobilní zařízení). Tím službu Analytics donutíte, aby použila výpočet číslo 2.

Výpočet 2: Průběžně vypočítávaný údaj

Výpočet 2 je založen na způsobu, jak přiřazujete, shromažďuje a ukládáte dlouhodobé údaje o návštěvnosti. Existuje celá řada způsobů, jak to provést. Nejběžnějším z nich je však přidělovat a ukládat tyto údaje prostřednictvím souborů cookie spravovaných webovým prohlížečem.

Výpočet č. 2 vyžaduje náročné výpočty s rozsáhlými soubory dat, takže vždy pracuje s údaji v nezpracovaných tabulkách návštěv, a nikoliv v tabulkách předem agregovaných. Provedení tohoto výpočtu trvá déle než výpočet první metodou a déle tedy trvá i dodání údajů do vašich přehledů, protože jsou počítány průběžně. K výpočtu dochází pokaždé, když si údaj vyžádáte. Za určitých podmínek může být při výpočtu použito vzorkování, uživatelé s účty Google Analytics 360 však mají přístup k nevzorkovaným přehledům.

Druhá metoda výpočtu se používá ve vlastních přehledech a umožňuje vypočítat metriku Uživatelé s libovolnou dimenzí, například Prohlížeč, Město nebo Zdroj.

U některých dimenzí, například Zdroj nebo Médium, je možné, že se jeden unikátní uživatel dostane do několika segmentů (například pokud uživatel v jednom časovém období navštíví váš web z organického i placeného vyhledávání). Z tohoto důvodu se při zobrazení metriky Uživatelé ve spojení s takovou dimenzí nebude součet řádků zřejmě rovnat celkové hodnotě.

Přepínání mezi novým a předchozím způsobem výpočtu

  1. Přihlaste se k účtu Google Analytics..
  2. Klikněte na Správce a přejděte ke službě, kterou chcete upravit.
  3. Ve sloupci SLUŽBA klikněte na Nastavení služby.
  4. V části Analýza uživatelů zapněte či vypněte přepínač Povolení uživatelských metrik v přehledech.
    Jestliže jej zapnete, bude používán nový výpočet, zatímco v případě vypnutého přepínače se používá výpočet starý.

Přepínání mezi způsoby výpočtu mění postup, jímž se metriky pro vaše přehledy ze surových dat kalkulují, ale nijak neovlivňuje podkladová data.

U služby Analytics 360 je výchozím nastavením přepínače „zapnuto“.

U služby Analytics Standard je výchozím nastavením přepínače „vypnuto“.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka