Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Universal Analytics, ktoré 1. júla 2023 (1. októbra 2023 v prípade vlastníctiev v službe Analytics 360) prestanú spracúvať údaje. Ak ste tak ešte neurobili, začnite používať vlastníctvo v službe Google Analytics 4.

Vytváranie alebo úprava skupín podľa obsahu

Pre zobrazenie, v ktorom chcete vytvoriť skupinu obsahu, musíte mať rolu redaktora.
Obsah tohto článku:

Prehľad

Najskôr vytvoríte zoskupovanie podľa obsahu najvyššej úrovne a potom v rámci neho vytvoríte jednotlivé skupiny obsahu jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Úpravou kódu sledovania na každej stránke, na ktorej chcete aktivovať funkciu zoskupovania.
 • Extrahovaním stránok so skupinami záznamu regulárneho výrazu.
 • Vytvorením pravidiel na zahrnutie stránok do skupiny.

Analytics spracuje najprv kód sledovania, potom regulárny výraz a nakoniec pravidlá. Len čo sa nájde zhoda, spracovanie sa skončí a obsah sa zoskupí podľa tejto prvej zhody.

Povedzme napríklad, že máte web zameraný na predaj pánskych a dámskych odevov, pričom hlavné kategórie odevov sú:

 • Muži,
  • Košele,
  • Nohavice,
  • Doplnky.
 • Ženy,
  • Topy,
  • Teplákové súpravy,
  • Sukne a šaty,
  • Doplnky.

Na základe týchto produktových línií pravdepodobne budete chcieť vykonať nasledujúce typy analýzy:

 • Porovnanie celkového objemu predaja v rámci kategórií Muži a Ženy
 • Porovnanie objemu predaja v rámci produktových línií kategórií Muži a Ženy

Na základe požadovanej analýzy môžete vytvoriť nasledujúce Zoskupenie podľa obsahu a v rámci neho nasledujúce skupiny:

Porovnanie kategórií Muži a Ženy:

 • Zoskupenie podľa obsahu: Odevy
 • Skupiny podľa obsahu: Muži a Ženy

Porovnanie produktových línií v rámci kategórie Muži:

 • Zoskupenie podľa obsahu: Muži
 • Skupiny podľa obsahu: Košele, Nohavice, Doplnky

Porovnanie produktových línií v rámci kategórie Ženy:

 • Zoskupenie podľa obsahu: Ženy
 • Skupiny podľa obsahu: Tričká, Teplákové súpravy, Sukne a šaty, Doplnky

S uvedenou konfiguráciou:

 • Odevy, MužiŽeny sú možnosti v ponuke Primárna dimenzia > Zoskupovanie podľa obsahu.
 • Keď ako primárnu dimenziu vyberiete možnosť Odevy, MužiŽeny sú hodnoty dimenzie v prvom stĺpci tabuľky prehľadu.
 • Keď ako primárnu dimenziu vyberiete možnosť Muži, Košele, NohaviceDoplnky sú hodnoty dimenzie v prvom stĺpci tabuľky.
 • Keď ako primárnu dimenziu vyberiete možnosť Ženy, Topy, Teplákové súpravy, Sukne a šatyDoplnky sú hodnoty dimenzie v prvom stĺpci tabuľky.

Pre každú hodnotu dimenzie (Skupina obsahu) sa zobrazujú metriky správania ako Zobrazenia stránky či Miera okamžitých odchodov.

Keď vykonáte hĺbkovú analýzu podľa dimenzie Skupina podľa obsahu, zobrazia sa metriky správania pre každú stránku v tejto skupine.

Vytvorenie zoskupovania podľa obsahu

Môžete vytvoriť najviac päť zoskupení podľa obsahu.

Zoskupenie podľa obsahu nie je možné odstrániť. Môžete zmeniť jeho definíciu alebo ho môžete vypnúť.

 1. Prihláste sa do účtu Analytics.
 2. Kliknite na položku Správca a prejdite na požadované zobrazenie.
 3. V stĺpci ZOBRAZENIE kliknite na Zoskupovanie podľa obsahu.
 4. Kliknite na + Nové zoskupenie podľa obsahu.
 5. Zadajte názov nového zoskupenia.
 6. Vyberte spôsoby, ktoré chcete použiť (kód sledovania, extrakcia alebo pravidlá) na vytvorenie skupín obsahu.
   

Vytvorenie skupiny obsahu prostredníctvom kódu sledovania

 1. V sekcii ZOSKUPENIE PODĽA KÓDU SLEDOVANIA kliknite na Povoliť kód sledovania.
 2. Ubezpečte sa, že možnosť Povoliť je nastavená na hodnotu Zapnuté.
 3. Vyberte indexové číslo (1 – 5) a identifikujte zoskupenie podľa obsahu.
 4. Kliknite na Hotovo.

Pri úprave kódu sledovania využívate indexové číslo (1 – 5) na identifikovanie zoskupovania podľa obsahu, ako aj názov skupiny na identifikovanie skupiny obsahu:

 • gtag.js: gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', {'content_group<Indexové číslo>': '<Názov skupiny>'});
 • analytics.js: ga('set', 'contentGroup<Indexové číslo>', '<Názov skupiny>');

Ak napríklad konfigurujete zoskupovanie podľa obsahu pre Odevy identifikované indexovým číslom 1 a v rámci neho vytvoríte skupinu obsahu s názvom Muži, kód by ste aktualizovali takto:

 • gtag.js: gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', {'content_group1': 'Muži'});
 • analytics.js: ga('set', 'contentGroup1', 'Muži');

Pre každé volanie funkcie contentGroup alebo _setPageGroup môžete určiť jeden pár Indexové číslo – Názov skupiny.

Postupujte podľa zvýrazneného príkladu pre spôsob vašej implementácie:

Úprava útržku gtag.js

Upravte kód sledovania tak, aby obsahoval parameter a hodnotu skupiny obsahu, ako vidno v tomto príklade:

<!-- Globálna značka webu (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=ID_SLEDOVANIA_GA"></script>
<script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());
 
   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', {'content_group5': '/spravy/sport'});
</script>
Úprava útržku analytics.js

Kód sledovania upravte tak, aby zahŕňal volanie funkcie _set tesne pred volaním funkcie _send, ako je uvedené v príklade nižšie:

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-XXXXXXXX-Y', 'example.com');
ga('set', 'contentGroup5', '/spravy/sport');
ga('send', 'pageview');

</script>
Úprava útržku Android-SDK
Tracker tracker = GoogleAnalytics.getInstance(this).getTracker("UA-XXXX-Y");
tracker.set(contentGroup(5), "/spravy/sport");
Úprava útržku iOS-SDK
id tracker = [[GAI sharedInstance] trackerWithTrackingId:@"UA-XXXX-Y"];
[tracker set:[GAIFields contentGroupForIndex:5]
value:@"/spravy/sport"];

Takúto úpravu kódu musíte vykonať na každej stránke, ktorú chcete zahrnúť do skupiny podľa obsahu.

Keď aktualizujete stránky upraveným kódom sledovania, zoskupia sa podľa toho, ako ste ich identifikovali na základe indexového čísla a názvu skupiny.

Ak to isté indexové číslo zavoláte viackrát na rovnakej stránke, do služby Analytics sa odošle len posledné volanie pre dané indexové číslo.

Každá stránka, ktorá neobsahuje funkciu _setPageGroup, bude zahrnutá do skupiny obsahu (not set).

Priradenie obsahu extrahovaním

Stránky môžete extrahovať podľa webovej adresy stránky, názvu stránky alebo názvu obrazovky. Každú identifikujte na základe skupiny záznamu regulárneho výrazu (Analytics používa prvú skupinu záznamu pre každý výraz).

Kliknite na Pridať pravidlá získavania a potom vyberte jednu z možností: Webová adresa stránky, Názov stránky alebo Názov obrazovky.

V poli vpravo zadajte hodnotu, s ktorou sa má výber zhodovať. Príklad:

 • Stránka > /Muzi/(.*)/
  • Hodnota vytvorí skupinu podľa obsahu pre každý podadresár adresára /Muzi/ a pridá stránky zo všetkých podadresárov do zodpovedajúcej skupiny podľa obsahu.
 • Názov stránky > (.*kosele).*
  • Vytvorí skupiny obsahu pre stránky, ktoré obsahujú slovo kosele.

   Ak váš web obsahuje napríklad nasledujúce adresáre so stránkami kosele:
   • /muzi/m_oblekove_kosele.html
   • /muzi/m_polokosele.html
   • /chlapci/ch_oblekove_kosele.html
   • /chlapci/ch_polokosele.htm.

   Potom by ste mali takéto skupiny podľa obsahu a v rámci nich nasledujúce stránky:
   • muzi (m_oblekove_kosele.html, m_polokosele.html)
   • chlapci (ch_oblekove_kosele.html, ch_polokosele.html)
 • Názov obrazovky > (.*nohavice).*
  • Hodnota vytvorí skupiny obsahu pre názvy obrazoviek, ktoré obsahujú slovo nohavice.

Keď skončíte s konfiguráciou extrahovania, kliknite na Hotovo.

Pozrite si ďalšie príklady použitia skupín záznamu regulárneho výrazu na extrahovanie obsahu.

Priradenie obsahu prostredníctvom množiny pravidiel

V prípade tejto možnosti vytvárate pravidlá na priradenie obsahu.

Ak chcete otvoriť editor pravidiel, kliknite na Vytvoriť množinu pravidiel.

Pre každé pravidlo:

 1. Vyberte názov, ktorý chcete používať pre danú skupinu obsahu.
 2. V ponuke Definovať pravidlá vyberte položku Webová adresa stránky, Názov stránky alebo Názov obrazovky.
 3. Vyberte možnosť zhody a zadajte hodnotu, ktorá sa má zhodovať. Príklad:
  • Stránka > obsahuje > /Nohavice/
   • Do skupiny podľa obsahu sa pridajú všetky stránky, ktoré majú vo webovej adrese /Nohavice/.
 4. Kliknutím na položku ALEBO alebo A pridajte do pravidla podmienku typu ALEBO alebo A. Podľa uvedených pokynov definujte ďalšie podmienky.
 5. Po definovaní všetkých podmienok, ktoré chcete použiť, kliknite na Hotovo.
 6. Po dokončení konfigurácie skupiny kliknite na Uložiť.

Názvy: rozlišovanie veľkosti písmen a vplyv na historické údaje

Rozlišovanie veľkosti písmen

V názvoch skupín obsahu sa nerozlišuje veľkosť písmen. Ak pravidlo obsahuje napríklad nasledujúcu definíciu skupiny obsahu:

Stránka sa presne zhoduje /Google+Redesign/Apparel

Toto pravidlo bude vyhovovať ľubovoľnému tvaru názvu tejto stránky. Príklad:

 • /Google+Redesign/Apparel
 • /Google+Redesign/apparel

Vplyv na historické údaje

Ak zmeníte názov zoskupovania podľa obsahu, táto zmena nebude mať nijaký vplyv na historické údaje. Všetky údaje sa budú hneď zobrazovať pod novým názvom zoskupovania podľa obsahu.

Ak zmeníte názov pravidla, ktoré definuje skupinu obsahu, potom sa pod novým názvom skupiny obsahu budú zobrazovať údaje od tohto momentu a údaje spred zmeny názvu sa zobrazujú pod starým názvom.

Názov zoskupovania podľa obsahu, názov pravidla skupiny obsahu.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false