Tạo và sử dụng Bảng tùy chỉnh

Tính năng này chỉ có sẵn trong Analytics 360, một phần của Google Marketing Platform.
Tìm hiểu thêm về Google Marketing Platform.
Trong bài viết này:

Tạo Bảng tùy chỉnh

Để tạo Bảng tùy chỉnh, bạn phải có quyền Chỉnh sửa ở cấp tài khoản hoặc thuộc tính.

 1. Đăng nhập vào Google Analytics..
 2. Nhấp vào Quản trị và điều hướng đến thuộc tính có liên quan.
 3. Trong cột THUỘC TÍNH, nhấp vào Bảng tùy chỉnh.
 4. Nhấp vào +Bảng tùy chỉnh mới.
 5. Nhập tiêu đề
 6. Chọn chế độ xem từ menu thả xuống Chế độ xem.
 7. Nhấp vào +thêm tham số và thêm tối đa sáu tham số.
 8. Nhấp vào + thêm chỉ số và thêm tối đa 25 chỉ số.
 9. Nếu muốn, hãy nhấp vào +thêm phân đoạn và thêm tối đa 4 phân đoạn.
 10. Nếu muốn, hãy nhấp vào +thêm bộ lọc.
  Bạn có thể bao gồm tổng cộng sáu tham số trong một Bảng tùy chỉnh. Tuy nhiên, việc bao gồm một bộ lọc trên một tham số cũng giống như việc bao gồm chính tham số đó. Vì vậy, một Bảng tùy chỉnh có thể bao gồm tổng cộng sáu tham số được lọc hoặc không được lọc.

  Ví dụ: bạn có thể áp dụng một bộ lọc cho mỗi sáu tham số bạn đã thêm ở bước 7, cho tổng cộng sáu tham số với sáu bộ lọc. Bạn không thể thêm một bộ lọc trên một tham số mới vì bạn đã sử dụng tất cả sáu. Hoăc, ví dụ: nếu bạn mới chỉ thêm năm tham số, bạn có thể thêm một bộ lọc trên tham số thứ sáu.
 11. Nhấp vào Lưu.

Sau khi bạn tạo Bảng tùy chỉnh, có thể mất đến 2 ngày để dữ liệu chưa được lấy mẫu hiển thị trong báo cáo Bảng tùy chỉnh trên tab Tùy chỉnh. Vào thời điểm đó, bạn sẽ có 2 ngày dữ liệu kể từ ngày tạo bảng.

Analytics cũng thêm dữ liệu lịch sử cho 30 ngày trước ngày tạo bảng. Trong những trường hợp bình thường, dữ liệu lịch sử đó sẽ khả dụng khi có dữ liệu chưa được lấy mẫu mới (trong khoảng 2 ngày). Tuy nhiên, nếu thuộc tính của bạn đang được hệ thống Analytics bảo trì định kỳ, thì có thể mất đến 40 ngày để dữ liệu lịch sử đó hiển thị. Nếu thuộc tính của bạn đang được bảo trì định kỳ, bạn sẽ thấy thông báo cho ảnh hưởng đó trong bảng.

Sử dụng báo cáo Bảng tùy chỉnh

Để xem các báo cáo được tạo từ Bảng tùy chỉnh của bạn, hãy truy cập phần Bảng tùy chỉnh trong tab Tùy chỉnh. Hãy chắc chắn chọn chế độ xem mà trong đó bạn đã tạo Bảng tùy chỉnh.

Báo cáo của bạn hiển thị cho bất kỳ người dùng nào có ít nhất quyền truy cập Đọc & Phân tích vào chế độ xem.

Để xem bảng tùy chỉnh:

 1. Đăng nhập vào Google Analytics..
 2. Nhấp vào Quản trị và điều hướng đến thuộc tính có liên quan.
 3. Chọn tab Tùy chỉnh (ở đầu mỗi trang trong Analytics).
 4. Trong menu điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Bảng tùy chỉnh để mở rộng danh sách. Sau đó, chọn Bảng tùy chỉnh bạn muốn xem.

Bảng tùy chỉnh cũng được sử dụng bất cứ khi nào bạn yêu cầu một báo cáo chuẩn có thể được một trong các Bảng tùy chỉnh của bạn đáp ứng. Ví dụ: nếu bạn thêm một tham số phụ vào một báo cáo chuẩn và báo cáo kết quả phù hợp với định nghĩa của một Bảng tùy chỉnh (hoặc phù hợp với một tập hợp con của định nghĩa), Bảng tùy chỉnh này sẽ được sử dụng.

Khi bạn xem báo cáo sử dụng Bảng tùy chỉnh, hãy chắc chắn điều chỉnh phạm vi ngày để ngày bắt đầu phải sau ngày tạo bảng.

Quản lý Bảng tùy chỉnh

Khi bạn tạo Bảng tùy chỉnh, dữ liệu của bảng không thể được xử lý lại, do đó bạn không thể chỉnh sửa hoặc sửa đổi bảng. Để xóa Bảng tùy chỉnh hiện tại:

 1. Đăng nhập vào Google Analytics..
 2. Nhấp vào Quản trị và điều hướng đến thuộc tính có liên quan.
 3. Trong cột THUỘC TÍNH, nhấp vào Bảng tùy chỉnh.
 4. Nhấp vào Hành động trong hàng tương ứng với bảng bạn muốn xóa và chọn Xóa.

Bạn có thể tạo đến 100 Bảng tùy chỉnh cho mỗi thuộc tính. Bạn có thể xem chỉ số sử dụng hạn ngạch của thuộc tính bất kỳ lúc nào bên cạnh nút +Bảng tuỳ chỉnh mới.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?