Özel boyutlar ve metrikler

Raporlarınıza standart olmayan veriler ekleyin.

Özel boyutlar ve özel metrikler, aynen Analytics hesabınızdaki varsayılan boyutlar ve metrikler gibidir. Tek fark, özel boyutları ve özel metrikleri sizin oluşturmanızdır. Analytics'in otomatik olarak izlemediği verileri toplamak ve analiz etmek için Özel boyutlar ve özel metrikleri kullanabilirsiniz.

Bu makalede ele alınan konular:

Genel Bakış

Özel boyutlar ve metrikler, Analytics verileriyle Analytics dışı verileri (ör. CRM verileri) birleştirmenize olanak tanır. Örneğin:

 • CRM sisteminde oturum açan kullanıcıların cinsiyet bilgisini saklıyorsanız, bu bilgiyi, Sayfa görüntüleme sayısını cinsiyete göre görmek için Analytics verilerinizle birleştirebilirsiniz.

 • Bir oyun geliştiricisiyseniz "seviye tamamlanma sayısı" veya "rekor" gibi metrikler, sizin için, Ekran görüntülenme sayısı gibi önceden tanımlı metriklere kıyasla daha alakalı olabilir. Bu verileri özel metrikler ile izleyerek en önemli metriklerinizle ilgili ilerlemeyi esnek ve anlaşılır özel raporlardan takip edebilirsiniz.

Özel boyutlar, Özel Raporlarda birincil boyutlar olarak görünebilir. Ayrıca, standart raporlarda özel boyutları Segmentler ve ikincil boyutlar olarak kullanabilirsiniz.

Ön koşullar

Özel boyutlar ve metrikler yalnızca, Universal Analytics için etkinleştirilmiş olan veya en az bir uygulama raporlama görünümü içeren mülklerde kullanılabilir. Özel boyutlar ve metrikler, Android ve iOS v2.x veya üzeri için Analytics SDK'ları, analytics.js ve Measurement Protocol tarafından desteklenir.

Özel boyutlar ve metrikler için, Analytics hesabınızda ve izleme kodunuzda ek kuruluma ihtiyaç vardır. Kurulumun her iki adımını tamamladıktan sonra özel boyutlar ve metrikleri raporlarınızda kullanabilirsiniz.

Sınırlamalar ve uyarılar

Her bir mülkte farklı özel boyutlar için kullanılabilecek 20 dizin ve özel metrikler için kullanılabilecek 20 dizin daha mevcuttur. 360 hesaplarda, özel boyutlar için 200 dizin ve özel metrikler için 200 dizin daha kullanılabilir.

Özel boyutları silemezsiniz ancak devre dışı bırakabilirsiniz. Özel boyutları yeniden kullanmaktan kaçınmalısınız. Bir özel boyutun adını, kapsamını ve değerini düzenlediğinizde, hem eski hem de yeni değerler, eski veya yeni boyut adlarından biriyle eşleşebilir. Bu, raporlarınızdaki verilerin, bir filtre yardımıyla doğru olarak ayrıştırılamayacak şekilde birleşmesine neden olur.

Özel boyutlar ve metriklerin kullanım ömrü

Bir özel boyut veya metriğin kullanım ömrü dört aşamadan oluşur:

 • Yapılandırma – özel boyutlarınızı ve metriklerinizi, kapsam gibi diğer özellikler, bir dizin veya adla tanımlarsınız.
 • Toplama – Analytics'e uygulamanızdan özel boyut ve metrik değerleri gönderirsiniz.
 • İşleme – verileriniz; özel boyut ve metrik tanımlarınız ve tüm raporlama görünümü filtreleriniz kullanılarak işlenir.
 • Raporlama – Analytics kullanıcı arayüzündeki özel boyutlarınızı ve metriklerinizi kullanarak yeni raporlar oluşturursunuz.

Yapılandırma

Özel boyut ve metrik değerlerini Analytics'e gönderebilmeniz için, söz konusu değerlerin bir Analytics mülkünde tanımlanmış olması gerekir. Her bir Analytics mülkünde özel boyutlar için kullanılabilecek 20 dizin ve özel metrikler için kullanılabilecek başka 20 dizin bulunur.

Bir özel boyutu veya metriği tanımladığınızda, adını ve diğer yapılandırma değerlerini belirli bir dizinde belirtirsiniz. Özel Boyutlar aşağıdaki yapılandırma değerlerine sahiptir:

 • Ad – özel boyutun, raporlarınızda görünecek olan adı.
 • Kapsam – özel boyut veya metriğin uygulanacağı verileri belirtir. Kapsam hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • Etkin – özel boyut veya metrik değerinin işlenip işlenmeyeceğini belirtir. Etkin olmayan özel boyutlar yine de raporlamada görünebilir, ancak söz konusu metriklere ilişkin değerler işlenmez.

Özel metrikler aşağıdaki yapılandırma değerlerine sahiptir:

 • Ad – özel metriğin, raporlarınızda görünecek olan adı.
 • Tür – özel metrik değerinin raporlarda ne şekilde gösterileceğini belirler.
 • Minimum / Maksimum Değer – raporlarınızda işlenecek ve gösterilecek minimum ve maksimum değerler.
 • Etkin – özel metrik değerinin işlenip işlenmeyeceğini belirtir. Etkin olmayan özel metrikler yine de raporlamada görünebilir, ancak söz konusu metriklere ilişkin değerler işlenmez.

Özel boyutlar ve metrikler Analytics kullanıcı arayüzü'nde tanımlanabilir.

Bir özel boyutu veya metriği tanımladıktan sonra, mümkünse ad ya da kapsamı düzenlemeyin. Bu değerler üzerinde yapılan değişikliklerin raporlamanızı nasıl etkileyeceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için Uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar bölümünü inceleyin.

Toplama

Özel boyut ve metrik değerleri, Analytics'e, toplama zamanda bir çift dizin ve değer parametresi olarak gönderilir. Dizin parametresi, Yapılandırma aşamasında tanımlanan özel boyut veya metriğin dizinine karşılık gelir.

Diğer veri türlerinin aksine özel boyutlar ve metrikler, Analytics'e, sayfa görüntülemeleri, etkinlikler veya e-ticaret işlemleri gibi diğer isabetlere eklenen parametreler olarak gönderilir. Dolayısıyla, özel boyut veya metrik değerlerinin Analytics'e gönderilebilmesi için, söz konusu değerin bir izleme çağrısında bulunmadan önce ayarlanması gerekir.

Örneğin, özel bir boyut değerini ayarlamaya yönelik kod aşağıdaki gibi görünebilir:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Dizin 1'deki özel boyut için değeri ayarla.
ga('set', 'cd1', 'Level 1');

// Sayfa görüntüleme isabetiyle birlikte özel boyut değerini gönder.
ga('send', 'pageview');

Özel Metrik Türleri

Tamsayı veya Zaman türündeki özel metrikler tamsayı kullanılarak gönderilmelidir, Para Birimi türündeki özel metrikler ise yerel para birimine uygun sabit ondalık değerler olarak gönderilebilir.

İşleme

Özel boyutlar işlenirken, kapsam hangi isabetlere belirli bir özel boyut değeri uygulanacağını belirler, görünüm filtreleme ise hangi isabetlerin ve ilişkili değerlerinin sonuçta Raporlama'ya dahil edileceğini belirler.

Kapsam ve Öncelik

Kapsam, belirli bir özel boyut değeri ile ilişkilendirilecek isabetleri belirler. Ürün, isabet, oturum ve kullanıcı olmak üzere dört kapsam düzeyi vardır:

 • Ürün – Değer, ayarlandığı ürüne uygulanır (Yalnızca Geliştirilmiş E-ticaret)
 • İsabet – Değer, ayarlandığı tek isabete uygulanır.
 • Oturum – Değer, tek bir oturumdaki tüm isabetlere uygulanır.
 • Kullanıcı – Değer; değer değişiklikleri veya özel boyutlar devre dışı bırakılana kadar, mevcut ve gelecek oturumlardaki tüm isabetlere uygulanır.
Ürün düzeyinde kapsam

Bir özel boyut ürün düzeyinde kapsama sahipse, değer yalnızca değerin ayarlandığı ürüne uygulanır. Tek bir isabette birden fazla ürün gönderilebildiğinden, ürün düzeyinde kapsama sahip birden fazla özel boyut da tek bir isabette gönderilebilir.

İsabet düzeyinde kapsam

Bir özel boyut isabet düzeyinde kapsama sahipse, değer yalnızca değerin ayarlandığı isabete uygulanır. Bu, aşağıda Şekil A, Şekil B ve Şekil C'de gösterilmiştir:

Şekil A: Kullanıcı iki isabet (H1, H2) gönderir. H2, ÖB1 için A değerine sahiptir. Bu değer yalnızca H2'ye uygulanır.


Şekil B: Kullanıcı üçüncü bir isabet (H3) gönderir. H3, herhangi bir ÖB değerine sahip değildir.


Şekil C: Kullanıcı dördüncü bir isabet (H4) gönderir. H4, ÖB1 için B değerine sahiptir. Bu değer yalnızca H4'e uygulanır.


Oturum düzeyinde kapsam

Oturum düzeyinde kapsama sahip iki değer, bir oturumda aynı dizine ayarlanırsa, son ayarlanan değer önceliğe sahip olur ve söz konusu oturumdaki tüm isabetlere uygulanır. Aşağıda Şekil D'de, son ayarlanan değer, ilgili dizin için tüm önceki değerlerin üzerine yazılır.

Şekil A: Kullanıcı herhangi bir ÖB değerine sahip olmayan bir isabet (H1) gönderir.


Şekil B: Aynı oturumda, kullanıcı, A olarak ayarlanan ÖB1 değerine sahip ikinci bir isabet (H2) gönderir. Oturum kapsamı, A değerinin H1'e de uygulanmasına neden olur.


Şekil C: Kullanıcı üçüncü bir isabet (H3) gönderir. H3 ile birlikte herhangi bir ÖB1 değeri gönderilmediği halde, oturum kapsamı, A değerinin H3'e otomatik olarak uygulanmasına neden olur.


Şekil D: Kullanıcı yeni bir ÖB1 değeri olan B ile dördüncü bir isabet (H4) gönderir. Oturum kapsamı, önceki isabetlerdeki A değerinin üzerine yazarak B değerini oturumdaki tüm isabetlere uygular.


Kullanıcı düzeyinde kapsam

Son olarak, aynı oturumda, kullanıcı düzeyinde kapsama sahip iki özel boyut değeri ayarlanırsa, ayarlanan son değer, geçerli oturum için önceliğe sahip olur ve söz konusu kullanıcının gelecek oturumlarına uygulanır.

Aşağıda Şekil B'de, A olarak ayarlanan ÖB değeri, aynen oturum düzeyindeki ÖB gibi, oturum 2'deki tüm oturumlara uygulanır. Ancak, Şekil C'de, oturum düzeyinde kapsamın aksine, A olarak ayarlanan ÖB değeri, ÖB'in kullanıcı düzeyinde kapsama sahip olmasından dolayı, üçüncü oturumdaki isabetlere uygulanmaya devam eder:

Şekil A: Kullanıcı, üç isabet (H1, H2, H3) içeren bir oturuma sahiptir. Herhangi bir ÖB değeri ayarlanmamıştır.


Şekil B: Aynı kullanıcı geri gelerek üç isabet daha içeren başka bir oturuma sahip olur. ÖB1 değeri H3'te A olarak ayarlanır. Daha sonra ÖB1 değeri oturumdaki tüm isabetlere uygulanır.


Şekil C: Kullanıcı, üç isabet daha içeren üçüncü bir oturum için geri gelir. ÖB1'in kullanıcı düzeyinde kapsamı, A değerinin oturum 3'teki tüm isabetlere uygulanmasına neden olur.

Filtreler

Görünüm filtreleri, özel boyutlarla ve metriklerle farklı şekillerde etkileşime geçebilir.

Özel boyutlar ve metrik değerlerinin her biri, kapsamlarından bağımsız olarak, aldıkları isabetle ilişkilidir. Söz konusu isabete bir görünüm filtresi tarafından filtre uygulanırsa, kapsamına bağlı olarak özel boyuta veya metriğe de filtre uygulanabilir.

 1. İsabet kapsamı: İlişkili oldukları isabete filtre uygulanırsa, isabet kapsamına sahip özel boyutlar ve özel metriklere de filtre uygulanabilir.
 2. Oturum veya Kullanıcı kapsamı: Eklendikleri isabete filtre uygulansa bile, kullanıcı veya oturum kapsamına sahip özel boyutlara filtre uygulanmaz. Bu boyutların değerleri, geçerli oturumdaki ve boyut kullanıcı kapsamına sahipse gelecek oturumlardaki tüm isabetlere uygulanır.

Özel boyutlar, görünüm filtreleri oluşturmak için de kullanılabilir. Bu, özel boyutun kapsamına göre isabetlere filtre uygulanmasına neden olur. Örneğin, kullanıcı kapsamına sahip bir özel boyut değerine filtre uygulandığında, söz konusu değerle ilişkili kullanıcı gruplarının geçerli ve gelecek oturumlarına da filtre uygulanır.

Raporlama

Hattın toplama, yapılandırma ve diğer işleme aşamaları tamamlandıktan sonra, özel boyutlar ve metrikler, kullanıcı raporlama arayüzü aracılığıyla kullanıma sunulur.

Özel boyutlar ve metrikler, özel raporlarda ve gelişmiş segmentlerle birlikte kullanılmak üzere sunulur. Standart raporlarda özel boyutları ikincil boyutlar olarak da kullanabilirsiniz.

Örnekler

Aşağıdaki örnekler, oyuncu davranışı hakkında bilgi edinmek için özel boyutlar ve metriklerin bir oyun geliştirici tarafından nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

Bir oyun geliştiricinin yakın zamanda yeni bir oyun piyasaya sürdüğünü varsayalım.

Mevcut Analytics uygulaması, kullanıcıların seviyeleri her oynayışında bir ekran görüntülenme izler. Geliştirici, her bir seviyenin kaç kez oynandığını hâlihazırda biliyor. Şimdi, daha ileri düzey soruların yanıtlarını öğrenmek istiyor:

 1. Orta veya zor seviyelere kıyasla kolay seviyeler kaç kez oynandı?
 2. 3 günlük ücretsiz deneme sırasında her gün kaç seviye oynandı?
 3. Oyunu satın alan kullanıcılara kıyasla deneme sırasında kullanıcılar tarafından kaç seviye oynandı?

Bu soruları yanıtlamak amacıyla, isabetler, oturumlar ve kullanıcılardan oluşan yeni gruplar oluşturmak için özel boyutlar kullanılır.

Buna ek olarak, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için geliştirici, bazı ekstra özellikler (ör. "güçlendirme") satar. Geliştirici hâlihazırda category ve variant alanlarını kullanmaktadır, ancak satın alınan güçlendirmenin gücünü ölçmek için ekstra bir alan istemektedir. Böylece, geliştirici, belirli güçlendirmelerin diğerlerine kıyasla daha popüler olup olmadığını belirleyebilir.

İsabet düzeyinde kapsam

Oyun geliştiricinin, her bir zorluk seviyesinden (ör. kolay, orta veya zor) kaç seviyenin oynandığını öğrenmek için isabet düzeyinde özel boyutları nasıl kullanabileceğine ilişkin bir örneğe göz atalım.

Geliştirici, ekran görüntülenme sayısını kullanarak her bir seviyenin kaç kez oynandığını hâlihazırda izlemektedir. Şimdi ise en çok oynanan zorluk seviyesini öğrenmek istemektedir.

Rapor aşağıdaki gibi görünür:

ZorlukEkranda Görüntülenme Sayısı
kolay 
orta 
zor 

Özel boyutları kullanmadan önce geliştirici seviyeye göre toplam ekran görüntülenme sayısını görebilir, ancak bu ekran görüntülenme sayısını zorluk seviyesine göre gruplandıramaz.

İsabet düzeyinde özel boyut kullanıldığında, zorluk seviyesi her bir ekran görüntülenmeyle ilişkilendirilebilir. Böylece, en çok oynanan zorluk seviyeleri raporlara dahil edilebilir.

Neden isabet düzeyinde kapsam?

Kullanıcı bir oturum süresince birkaç seviye oynayabilir. İsabet düzeyinde kapsam kullanılması, zorluk değerinin yalnızca birlikte gönderildiği ekran görüntülenmeyle ilişkilendirileceği anlamına gelir. Bu, her bir seviyedeki ekran görüntülenme sayısının benzersiz bir zorluk seviyesiyle ilişkilendirilebilmesini sağlar.

Yapılandırma

Özel boyutu uygulamanın ilk adımı, Analytics'in Yönetici bölümündeki mülk ayarlarınızda söz konusu özel boyutu tanımlamaktır. Bu örnek için özel boyut tanımı aşağıdaki gibi görünür:

Dizin1
AdDifficulty
KapsamHit
Etkintrue

Toplama

Oyunda, geliştirici, ekran görüntülenme sayısını kullanarak her bir seviyeyi hâlihazırda izlemektedir. Zorluğu her bir seviyeyle ilişkilendirebilmek için, özel boyut değerinin, ekran görüntülenme izleme çağrısından hemen önce ayarlanması gerekir.

Uygulama aşağıdaki gibi görünebilir:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Dizin 1'deki özel boyut için değeri ayarla.
ga('set', 'cd1', 'easy');

// Sayfa görüntüleme isabetiyle birlikte özel boyut değerini gönder.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Bu örnekte, özel boyut, seviye ekran görüntülenme izlemesinden hemen önce ayarlanmıştır. Bu, zorluğu ekran görüntülenmeyle ilişkilendirir ve ekran görüntülenme isabetlerinin raporlarda zorluğa göre gruplanmasına olanak tanır.

İşleme

İsabetler toplanıp Analytics'e gönderildikten sonra, veriler işlenir ve özel boyut değerleri kapsamlarına uygun şekilde isabetlere uygulanır.

Örneğin, bir oturuma sahip, 6 seviye oynamış tek bir oyuncu için toplanan veriler aşağıdaki gibi görünür:

userId = 5555
Session 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd1_value=easy
H2: screen_name=/level_2/ cd1_value=medium
H3: screen_name=/level_3/ cd1_value=hard
H4: screen_name=/level_4/ cd1_value=easy
H5: screen_name=/level_5/ cd1_value=medium
H6: screen_name=/level_6/ cd1_value=medium

İsabet düzeyinde kapsam kullanıldığında, her bir zorluk değerinin yalnızca birlikte gönderildiği ekran görüntülenmeyle ilişkilendirileceğini unutmayın.

Raporlama

İşlendikten sonra, her bir ekran görüntülenme, ilgili zorluk değeriyle ilişkilendirildiğinden, geliştirici, boyut olarak ekran adı ve zorluğu, metrik olarak ise ekran görüntülenme sayısını kullanan bir rapor oluşturabilir:

Ekran adıZorlukEkran görüntülenme sayısı
/level_1/kolay1
/level_2/orta1
/level_3/zor1
/level_4/kolay1
/level_5/orta1
/level_6/orta1

Ekran görüntülenme sayısını gruplandırmak ve her bir zorluk seviyesinin kaç kez oynandığını öğrenmek için birincil boyut olarak Zorluğu kullanan bir özel rapor oluşturulabilir:

DifficultyEkran görüntülenme sayısı
kolay2
orta3
zor1

Bu rapora göre, en çok orta zorluk seviyeleri oynanmıştır. Bu bilgi, ekran görüntülenme sayısını gruplandırmak için isabet düzeyinde özel boyutlar kullanılarak elde edilmiştir.

Oturum düzeyinde kapsam

Oyun geliştiricinin, 3 günlük ücretsiz deneme sırasında her gün kaç seviyenin oynandığını öğrenmek için oturum düzeyinde özel boyutları nasıl kullanabileceğine ilişkin bir örneğe göz atalım.

Geliştirici, her seviye için bir ekran görüntülenme izleyerek her bir seviyenin kaç kez oynandığını hâlihazırda bilmektedir. Şimdi ise her gün kaç seviyenin oynandığını öğrenmek istemektedir.

Geliştiricinin oluşturmak istediği rapor aşağıdaki gibi görünür:

Deneme GünüEkran görüntülenme sayısı
1. Gün 
2. Gün 
3. Gün 

Geliştirici, oturum düzeyinde özel boyut kullanarak ekran görüntülenme sayısını, deneme gününe göre gruplandırabilir ve kullanıcı ücretsiz denemede daha fazla zaman harcadığında söz konusu sayının nasıl değiştiğini görebilir.

Neden oturum düzeyinde kapsam?

Tüm oturumları ve bileşen isabetlerinin tümünü tek bir Deneme Günü değeri altında etkili şekilde gruplandırmak için oturum düzeyinde kapsam kullanabilirsiniz.

Aynı işlevi elde etmek için isabet düzeyinde kapsam da kullanılabilir, ancak oturum düzeyinde kapsam kullanmak, minimum düzeyde ilave kod kullanarak bir Deneme Günü değerini kolayca belirlemenize olanak tanır.

Yapılandırma

Deneme Boyutu özel boyutu, Analytics kullanıcı arayüzündeki mülk ayarları bölümünde aşağıdaki değerlerle tanımlanır:

Dizin2
AdDay of Trial
KapsamSession
Etkintrue

Toplama

Oyunda, geliştirici, ekran görüntülenme sayısını kullanarak her bir seviyeyi hâlihazırda izlemektedir. Bir günü bir oturumdaki tüm ekran görüntülenme sayılarıyla ilişkilendirmek için özel boyut değerinin oturum başına bir kez ayarlanması yeterlidir.

Geliştirici, özel boyutu kullanıcı oyuna ilk başladığında ayarlar:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Dizin 2'deki özel boyut için değeri ayarla.
var day = getDayOfTrial();
ga('set', 'dimension2', day );

// Sayfa görüntüleme isabetiyle birlikte özel boyut değerini gönder.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Oturum düzeyinde bir özel boyutun oturum sırasında herhangi bir zamanda ayarlanabileceğini unutmayın. Ancak bu örnekte, geliştiricinin kolaylık açısından deneme gününü belirleyip oturumun başında değeri buna göre ayarlaması mümkündür.

İşleme

İsabetler toplanıp Analytics'e gönderildikten sonra, veriler işlenir ve özel boyut değerleri kapsamlarına uygun şekilde isabetlere uygulanır.

Örneğin, oyunu ilk gün iki kez, ikinci gün bir kez ve üçüncü gün bir kez oynayan tek bir oyuncu için toplanan veriler aşağıdaki gibi görünür:

userId = 5555
Session 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=1
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_2/

Session 2:
H4: screen_name=/level_3/ cd2_value=1
H5: screen_name=/level_4/
H6: screen_name=/level_4/

Session 3:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=2
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_3/

Session 4:
H1: screen_name=/level_3/ cd2_value=3

Özel boyut değerlerinin oturum başına tek bir ekran görüntülenme ile gönderildiğini unutmayın.

Oturum düzeyinde kapsam, Deneme Günü değerinin sadece birlikte gönderildiği isabetle değil, söz konusu oturumdaki tüm isabetlerle ilişkilendirilmesini sağlar.

Raporlama

Oturum düzeyinde özel boyut değerleri, işlendikten sonra, aynı oturumda elde edilen tüm ekran görüntülenme sayılarıyla ilişkilendirilir. Geliştirici artık, boyut olarak Deneme Günü ve ekran adını, metrik olarak ise ekran görüntülenme sayısını kullanan bir rapor oluşturabilir.

Deneme GünüEkran adıEkran görüntülenme sayısı
1/level_1/1
1/level_2/2
1/level_3/1
1/level_4/2
2/level_1/1
2/level_2/1
2/level_3/1
3/level_3/1

Son olarak, geliştirici, ekran görüntülenme sayılarını güne göre gruplandırıp her deneme gününde kaç seviye oynandığını öğrenmek için, birincil boyut olarak Deneme Günü'nü kullanan özel bir rapor oluşturabilir.

Deneme GünüEkran görüntülenme sayısı
16
23
31

Veriler, en çok seviyenin ilk gün oynandığını, 2. ve 3. günlerde ise daha az sayıda seviye oynandığını gösterir. Bu bilgi, birden fazla oturumu ve bunların bileşeni olan isabetleri tek bir değere göre gruplandırmak için oturum düzeyinde özel boyutlar kullanılarak elde edilmiştir.

Kullanıcı düzeyinde kapsam

Son olarak, oyun geliştiricinin ücretli kullanıcılarla ücretsiz deneme kullanıcıları tarafından kaç seviye oynandığını öğrenmek için kullanıcı düzeyinde özel boyutları nasıl kullanabileceğine ilişkin bir örneğe göz atalım.

Önceki örneklerde olduğu gibi, her seviyenin toplam kaç kez oynandığı, ekran görüntülenme sayılarıyla zaten izlenmektedir ancak geliştirici şimdi ekran görüntülenme sayılarını ücretsiz ve ücretli kullanıcılara göre gruplandırmak istemektedir.

Geliştiricinin görmek istediği rapor aşağıdaki gibi görünür:

Oyuncu TürüEkran görüntülenme sayısı
Ücretsiz 
Ücretli 

Geliştirici, kullanıcı düzeyinde özel boyut kullanarak, belirli bir kullanıcının tüm ekran görüntülenme sayılarını geçerli ve gelecek oturumlarında bir Oyuncu Türü değeriyle ilişkilendirerek bu verileri elde edebilir.

Neden kullanıcı düzeyinde kapsam?

Kullanıcı düzeyinde kapsam, bir kullanıcının tüm bileşen oturumlarını ve isabetlerini tek bir değere göre kolayca gruplandırmanıza olanak tanır. Bu kapsam, söz konusu örnekteki Oyuncu Türü gibi belirli bir kullanıcı için genellikle değişmeyen değerler açısından yararlıdır.

Aynı sonuç isabet veya oturum düzeyinde kapsamla da elde edilebilir ancak kullanıcı düzeyinde kapsam, en az miktarda kodla en uygun çözümü sunar.

Yapılandırma

Oyuncu Türü özel boyutu, Yönetici bölümünde aşağıdaki değerlerle tanımlanır:

Dizin3
AdPlayer Type
KapsamUser
Etkintrue

Toplama

Önceki örneklerde olduğu gibi, geliştirici, ekran görüntülenme sayısını kullanarak her bir seviyeyi hâlihazırda izlemektedir. Söz konusu ekran görüntülenme sayılarını Oyuncu Türü'ne göre gruplandırmak için geliştiricinin sadece, kullanıcı oyuna başladığında Oyuncu Türü boyutunu ayarlaması ve kullanıcı oyunun tam sürümüne erişmek için sonradan ödeme yaparsa ikinci kez ayarlaması gerekir.

Geliştirici, özel boyutu kullanıcı oyuna ilk başladığında ayarlar:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Dizin 3'teki özel boyut için değeri ayarla.
ga('set', 'dimension3', 'Free' );

// Sayfa görüntüleme isabetiyle birlikte özel boyut değerini gönder.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Geliştirici, kullanıcı oyunun tam sürümü için ödeme yaptığında da özel boyutu ayarlamak ister:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Dizin 3'teki özel boyut için değeri ayarla.
ga('set', 'dimension3', 'Paid' );

// Sayfa görüntüleme isabetiyle birlikte özel boyut değerini gönder.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

İşleme

Önceki örneklerde olduğu gibi, veriler toplandıktan sonra işlenir ve özel boyut değerleri kapsamlarına uygun şekilde isabetlere uygulanır.

Örneğin, oyunu ücretsiz kullanıcı olarak iki kez ve ücretli kullanıcı olarak bir kez oynayan tek bir oyuncu için toplanan veriler aşağıdaki gibi görünür:

userId = 5555
Session 1:
H2: screen_name=/level_1/ cd3_value=free
H3: screen_name=/level_2/

Session 2:
H1: screen_name=/level_2/
H2: screen_name=/level_3/
H3: screen_name=/level_3/

Session 3:
H1: screen_name=/level_3/ cd3_value=paid
H2: screen_name=/level_4/

Oturum 1'de ayarlanan free değerinin, oturum 3'te yeni paid değeri ayarlanana kadar, oturum 1 ve oturum 2'deki tüm isabetlere uygulandığını unutmayın.

Raporlama

Oyuncu Türü özel boyut değerleri, işlendikten sonra, ayarlandıkları oturumların yanı sıra gelecek tüm oturumlar ve isabetlerle de ilişkilendirilir.

Geliştirici artık, boyut olarak Oyuncu Türü ve ekran adını, metrik olarak ise ekran görüntülenme sayısını kullanan bir rapor oluşturabilir.

Oyuncu TürüEkran adıEkran görüntülenme sayısı
Ücretsiz/level_1/1
Ücretsiz/level_2/2
Ücretsiz/level_3/2
Ücretli/level_3/1
Ücretli/level_4/1

Son olarak, geliştirici, ekran görüntülenme sayılarını Oyuncu Türü'ne göre gruplandırıp ücretsiz ve ücretli kullanıcılar tarafından kaç seviye oynandığını öğrenmek için, birincil boyut olarak Oyuncu Türü'nü kullanan özel bir rapor oluşturabilir.

Oyuncu türü Ekran görüntülenme sayısı
Ücretsiz5
Ücretli2

Veriler, ücretli kullanıcılara kıyasla ücretsiz kullanıcıların daha fazla seviye oynadığını göstermektedir. Bu bilgi, kullanıcıları ve bunların bileşeni olan oturumları ve isabetleri tek bir değere göre gruplandırmak için kullanıcı düzeyinde özel boyutlar kullanılarak elde edilmiştir.

Ürün düzeyinde kapsam

Oyun geliştiricinin, hangi güçlendirme gücünün (ör. zayıf, orta veya güçlü) satın alındığını öğrenmek için ürün düzeyinde özel boyutları nasıl kullanabileceğine ilişkin bir örneğe göz atalım.

Geliştirici, Geliştirilmiş E-ticaret'i kullanarak, güçlendirmelerin kaç kez satın alındığını hâlihazırda izlemektedir. Şimdi de hangi güçlendirme gücünün en çok satın alındığını öğrenmek istemektedir.

Rapor aşağıdaki gibi görünür:

Güçlendirme GücüÜrün Geliri
zayıf 
orta 
güçlü 

Özel boyutları kullanmadan önce geliştirici, güçlendirmelerden elde edilen toplam ürün gelirini görebilir, ancak bu geliri güçlendirme gücüne göre gruplandıramaz.

Ürün düzeyinde özel boyut kullanıldığında, güç her bir ürünle ilişkilendirilebilir ve böylece raporlar en çok satın alınan güç bilgisini (ve de en çok görüntülenen, tıklanan ve diğer Geliştirilmiş E-ticaret işlemleri uygulanan güçleri) içerebilir.

Neden ürün düzeyinde kapsam?

Bir kullanıcı tek bir satın alma sırasında birden fazla güçlendirme satın alabilir. Ürün düzeyinde kapsam kullanılması, güç değerinin yalnızca birlikte gönderildiği ürünle ilişkilendirileceği anlamına gelir. Bu, satın alınan her bir güçlendirmenin benzersiz bir güç seviyesiyle ilişkilendirilmesini sağlar.

Yapılandırma

Güçlendirme Gücü özel boyutu, Analytics Yönetici arayüzündeki mülk ayarları bölümünde aşağıdaki değerlerle tanımlanır:

Dizin4.
AdPowerup Strength
KapsamProduct
Etkintrue

Toplama

Oyunda, geliştirici, satın alınan her bir güçlendirmeyi hâlihazırda izlemektedir. Gücü her bir güçlendirmeyle ilişkilendirebilmek için, özel boyut değerinin, ürün verileriyle ayarlanması gerekir.

Ürüne bu boyut eklendiğinde aşağıdaki gibi görünebilir:

ga('ec:addProduct', {        // productFieldObject içinde ürün bilgileri sağla.
 'id': 'P12345',          // Ürün kimliği (dize).
 'name': 'Powerup',        // Ürün adı (dize).
 'category': 'Extras',       // Ürün kategorisi (dize).
 'variant': 'red',         // Ürün varyantı (dize).
 'price': '10.00',         // Ürün fiyatı (para birimi).
 'quantity': 2,          // Ürün miktarı (sayı).
 'dimension4': 'strong'      // Ürün kapsamlı özel boyut (dize).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // İşlem verilerini ilk sayfa görüntülemeyle birlikte gönder.

Bu örnekte, özel boyut, ürün bilgileriyle birlikte ayarlanmıştır. Bu, gücü söz konusu Güçlendirme ile ilişkilendirir.

İşleme

Önceki örneklerde olduğu gibi, isabetler toplanıp Analytics'e gönderildikten sonra, veriler işlenir ve özel boyut değerleri birlikte gönderildikleri ürünlere uygulanır.

Örneğin, bir oturuma sahip, 3 güçlendirme satın almış tek bir oyuncu için toplanan veriler aşağıdaki gibi görünür:

userId = 5555
Session 1:
H1: product_name=powerup cd4_value=weak
  product_name=powerup cd4_value=strong
H2: product_name=powerup cd4_value=weak

Ürün düzeyinde kapsam kullanıldığında, her bir güçlendirme değerinin yalnızca birlikte gönderildiği ürünle ilişkilendirileceğini unutmayın.

Raporlama

İşlendikten sonra, her bir ürün ilgili güç değeriyle ilişkilendirildiğinden, geliştirici, geliri Güçlendirme Gücü'ne göre gösteren özel bir rapor oluşturabilir:

Güçlendirme GücüÜrün Geliri
zayıf20,00
güçlü10,00

Bu raporda, zayıf güçlendirmeler en büyük geliri sağlamıştır.

Özel metrikler

Kapsam

Özel boyutlara benzer olarak, özel metrikler de farklı kapsamlara sahip olabilir. İsabet düzeyinde özel metrikler, birlikte gönderildikleri tüm isabet düzeyinde boyutlarla ilişkilendirilir. Benzer olarak, ürün düzeyinde özel metrikler yalnızca gönderildikleri ürünle ilişkilendirilir. Aşağıdaki örneklerde bu iki özel metrik türü gösterilmektedir.

İsabet Kapsamlı Özel Metrik Örneği

Yukarıdaki örneklerde, oyun geliştirici, bir seviyenin her oynanışını bir ekran görüntülenme olarak izlemektedir. Oluşturulan her raporda, oyuncunun seviye tamamlama girişimini temsil etmek için ekran görüntülenme metriği kullanılır.

Bununla birlikte, geliştirici de her seviyenin tamamlanma oranını öğrenmek istemektedir.

Tamamlanma oranını belirlemek için geliştirici, Seviye Tamamlanma Sayısı adlı yeni bir özel metrik kullanır ve söz konusu metriği her seviye için ekran görüntülenme sayısıyla karşılaştırır.

Geliştiricinin istediği rapor aşağıdaki gibi görünür:

Ekran adıEkran görüntülenme sayısıSeviye Tamamlanma Sayısı
/level_1/  
/level_2/  
/level_3/  

Neden özel metrik kullanmalıyım?

Pek çok durumda, en önemli metriklerinizi izlemek için etkinlikler, ekran görüntülenme sayısı ve/veya özel metrik kullanma seçeneğine sahipsiniz. Bununla birlikte, özel metrikler daha esnek ve okunaklı özel raporlar oluşturabilir. Bu nedenle, özel metrikler en önemli metriklerinizi izlemenin kolay bir yoludur.

Bu örnekte, ekran görüntülenme sayısını seviyelere göre iki kez saymadan seviye tamamlanma sayısı ekran görüntülenme olarak izlenememiştir. Bu nedenle, başka bir seçenek bulabilirsiniz.

Tek başına bir etkinlik de kullanılabilir ancak hiyerarşik yapılarından dolayı, ekran görüntülenme ve seviye tamamlanma sayılarını tek bir boyut altında birleştirerek yukarıdaki raporu oluşturmak zordur.

Yukarıdaki sınırlamalardan dolayı ve seviye tamamlanma sayısı bu geliştirici için çok önemli bir metrik olduğundan, en uygun seçenek, seviye tamamlanma sayısını özel metrik olarak izlemektir.

Yapılandırma

Seviye Tamamlanma Sayısı özel metriği, kullanıcı arayüzündeki yönetim bölümünde aşağıdaki değerlerle tanımlanır:

Dizin1
AdLevel Completions
KapsamHit
Biçimlendirme TürüInteger
Etkintrue

Toplama

Geliştirici, ekran görüntülenme sayısını kullanarak her bir seviyenin başlangıcını hâlihazırda izlemektedir. Şimdi ise yeni özel metriği kullanarak seviye tamamlanma sayısını izlemek istemektedir.

Özel boyutlarda olduğu gibi, özel metrikler de Analytics'e, diğer isabetlere eklenen parametreler olarak gönderilir. Özel metrik değerini gönderebilmek için, geliştiricinin, kullanıcı bir seviyeyi tamamladığında bunu kaydetmek üzere ek bir isabet göndermesi gerekir. Bu örnekte, seviye tamamlandıktan sonra bir etkinlik etkinleşir ve bir özel metrik bu etkinlikle ilişkilendirilir.

Bu uygulama aşağıdaki gibi görünebilir:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Seviye tamamlanma metriğini 1 artır.
ga('set', 'metric1', 1 );

// Etkinlik isabetiyle birlikte özel boyut değerini gönder.
ga('send', 'event', 'Level', 'completion');

İşleme

İşlenmeden önce, oyunda tek oturumda üç seviye oynayan bir oyuncu için veriler aşağıdaki gibi görünür:

userId = 5555
Session 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=event screen_name=/level_1/ cm1_value=1
H3: type=screen_view screen_name=/level_2/
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
H5: type=screen_view screen_name=/level_2/
H6: type=event screen_name=/level_2/ cm1_value=1
H7: type=screen_view screen_name=/level_3/
H8: type=event screen_name=/level_3/ cm1_value=1

Raporlama

İşlendikten sonra, geliştirici, ekran adını boyut ve ekran görüntülenme, toplam etkinlik ile seviye tamamlanma sayılarını metrik olarak kullanan bir rapor oluşturabilir:

Ekran adıEkran görüntülenme sayısıToplam Etkinlik SayısıSeviye Tamamlanma Sayısı
/level_1/111
/level_2/311
/level_3/111

Geliştirici, seviye tamamlanma sayısını özel metrik olarak izlediğinden, gelecekte tamamlama etkinliklerini toplam etkinliklerden filtrelemek gerekmez.

Bunun yerine geliştirici, Seviye Tamamlanma Sayısı özel metriğini kullanarak aşağıdaki özel raporu kolayca oluşturabilir:

Ekran adıEkran görüntülenme sayısıSeviye Tamamlanma Sayısı
/level_1/11
/level_2/31
/level_3/11

Veriler, seviye 2'nin seviye 1 ve 3'e göre aslında daha zor olduğunu çünkü ekran görüntülenme sayılarına göre tamamlama oranının sadece %33 olduğunu ortaya koymaktadır. Geliştirici, seviye tamamlanma sayılarını özel metrik olarak izleyip, önemli metriklerle ilgili soruları kolayca yanıtlayabilir ve başkalarıyla paylaşmak üzere basit raporlar oluşturabilir.

Ürün Kapsamlı Özel Metrik Örneği

Yukarıdaki örneklerde, oyun geliştirici her güçlendirmeye ilişkin satın alma işlemini izlemektedir. Miktar ve ürün geliri gibi, her bir satın alma işlemiyle ilişkilendirilebilecek pek çok metrik bulunur.

Ancak, oyun geliştirici, kısa süre önce bir promosyon düzenleyerek tüm kullanıcılara 100 TL kredi vermiştir. Oyun geliştirici, kullanıcıların kredileriyle hangi güçlendirmeleri satın aldığını ölçmek istemektedir.

Ürün satın alma başına kullanılan kredileri belirlemek için geliştirici, Kullanılan Krediler adlı yeni bir özel metrik kullanır.

Geliştiricinin istediği rapor aşağıdaki gibi görünür:

Güçlendirme GücüÜrün GeliriKullanılan Krediler
güçlü  
orta  
zayıf  

Yapılandırma

Kullanılan Krediler özel metriği, Yönetici bölümünde aşağıdaki değerlerle tanımlanır:

Dizin2
AdCredits Used
KapsamProduct
Biçimlendirme TürüCurrency
Etkintrue

Toplama

Ürün düzeyinde özel boyutlarda olduğu gibi, ürün düzeyinde özel metrikler de Analytics'e, diğer ürün verilerine eklenen parametreler olarak gönderilir.

Bu uygulama aşağıdaki gibi görünebilir:

ga('ec:addProduct', {        // productFieldObject içinde ürün bilgileri sağla.
 'id': 'P12345',          // Ürün kimliği (dize).
 'name': 'Powerup',        // Ürün adı (dize).
 'category': 'Extras',       // Ürün kategorisi (dize).
 'variant': 'red',         // Ürün varyantı (dize).
 'price': '10.00',         // Ürün fiyatı (para birimi).
 'quantity': 2,          // Ürün miktarı (sayı).
 'dimension4': 'strong',      // Ürün kapsamlı özel boyut (dize).
 'metric2': 5           // Ürün kapsamlı özel metrik (tamsayı).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // İşlem verilerini ilk sayfa görüntülemeyle birlikte gönder.


İşleme

İşlenmeden önce, bazı güçlendirmeler satın alan tek bir oyuncu için veriler aşağıdaki gibi görünür:

userId = 5555
Session 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=weak cm2_value=5
  product_name=powerup cd4_value=strong cm2_value=5
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=medium cm2_value=1
  product_name=powerup cd4_value=weak cm2_value=10

Raporlama

İşlendikten sonra, geliştirici, Güçlendirme Gücünü boyut ve Ürün Geliri ile Kullanılan Kredileri metrik olarak kullanan bir rapor oluşturabilir:

Güçlendirme GücüÜrün GeliriKullanılan Krediler
zayıf2015
güçlü105
orta101

Veriler, oyuncuların kredileri zayıf güçlendirmeler için kullandığını ortaya koymaktadır. Geliştirici en çok kârı orta güçlendirmelerden elde etmiştir.

Uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar

Özel boyutlar ve metrikleri uygularken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

Mevcut bir boyutu veya metriği düzenleme

Mevcut bir özel boyut veya metrik boyutunun adını ya da kapsamını düzenlediğinizde, verileriniz aşağıdaki şekillerde etkilenebilir:

 • Düzenleme adı: Önceden işlenmiş verileri etkiler. Eski verilere yalnızca yeni ad kullanılarak erişilebilir.
 • Düzenleme kapsamı: Önceden işlenmiş verileri etkilemez. Yeni kapsam kullanılarak yalnızca yeni veriler işlenir.
 • Etkin durumunun değiştirilmesi: Etkin alanı, özel boyut veya metrik değerlerinin gerçekten işlenip işlenmeyeceğini belirler. Etkin false olduğunda, özel boyut veya metrik, raporlarınızda görünmeye devam eder ancak değerleri işlenmez ve hiçbir veri bunlarla ilişkilendirilmez.

Kapsamı ayarlarken önceden plan yapın

Belirli bir özel boyut için hangi kapsamın kullanılacağına karar verirken değerin ne sıklıkta değişmesini beklediğinizi göz önünde bulundurun. Bir oturumda pek çok kez değişebilecek bir değerse (bir oyundaki seviye adı gibi), isabet kapsamını kullanın ve her isabet öncesi değeri belirleyin. Diğer yandan, cinsiyet gibi bir özel boyut yalnızca bir kez kullanıcı düzeyinde belirlenebilir. Her bir isabetle birlikte bir cinsiyet değeri göndermek için gereksiz bir çaba harcanır ve kullanıcı kapsamıyla birlikte sık sık değişen bir özel boyut yapılandırmak, birçok isabetin hatalı bir şekilde bu değerle ilişkilendirir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?