Anpassade dimensioner och mätvärden

Inkludera icke-standarddata i rapporterna.

Anpassade dimensioner och anpassade mätvärden fungerar precis som standarddimensioner och -mätvärden i ditt Analytics-konto, med den skillnaden att du skapar dem själv. Du kan använda dem när du vill samla in och analysera data som Analytics inte spårar automatiskt.

I den här artikeln:

Översikt

Med anpassade dimensioner och mätvärden kan du kombinera Analytics-data med data som inte kommer från Analytics, till exempel CRM-data. Till exempel:

 • Om du lagrar kön för inloggade användare i ett CRM-system kan du kombinera den informationen med Analytics-data för att visa sidvisningar efter kön.

 • Om du är spelutvecklare kan mätvärden som ”klarade nivåer” eller ”hög poäng” vara mer relevanta för dig än fördefinierade mätvärden som exempelvis skärmvisningar. Genom att spåra sådan data med anpassade mätvärden kan du spåra utvecklingen gentemot de viktigaste mätvärdena i anpassade, flexibla rapporter som är enkla att tolka.

Anpassade dimensioner kan visas som primära dimensioner i anpassade rapporter. De kan också användas som segment och sekundära dimensioner i standardrapporter.

Förutsättningar

Anpassade dimensioner och mätvärden finns bara för egendomar som antingen har aktiverats för Universal Analytics eller som innehåller minst en apprapportvy. Anpassade dimensioner och mätvärden stöds av Google Analytics SDK:er för Android och iOS v2.x eller senare, analytics.js och Measurement Protocol.

Anpassade dimensioner och mätvärden kräver ytterligare konfiguration i Analytics-kontot och i spårningskoden. När du har slutfört båda stegen i installationen kan du använda dem i dina rapporter.

Begränsningar och förbehåll

Det finns 20 index för anpassade dimensioner och 20 index för anpassade mätvärden i varje webbtjänst. 360konton har tillgång till 200 index för anpassade dimensioner respektive anpassad statistik.

Anpassade dimensioner kan inte tas bort, men de kan inaktiveras. Undvik att använda anpassade dimensioner flera gånger. När du ändrar namnet, omfattningen och värdet för en anpassad dimension, kan både gamla och nya värden kopplas till antingen det gamla eller det nya dimensionsnamnet. Det medför att informationen i rapporterna sammanflätas och inte går att särskilja med hjälp av ett filter.

Livscykel för anpassade dimensioner och mätvärden

Livscykeln för en anpassad dimension eller ett anpassat mätvärde har fyra skeden:

 • Konfiguration – du definierar dina anpassade dimensioner och mätvärden med ett index, ett namn, och andra egenskaper, som exempelvis omfattning.
 • Insamling – du skickar in värden för anpassade dimensioner och mätvärden till Analytics från din implementering.
 • Bearbetning – data bearbetas med definitionerna för dina anpassade dimensioner och mätvärden och eventuella filter för rapportvyer.
 • Rapportering – du skapar nya rapporter med anpassade dimensioner och mätvärden i Analytics användargränssnitt.

Konfiguration

Innan du kan skicka värden för dina anpassade dimensioner och mätvärden till Analytics måste de först definieras i en Analytics-egendom. Varje Google Analytics-egendom har 20 tillgängliga index för anpassade dimensioner och ytterligare 20 index för anpassade mätvärden.

När du definierar en anpassad dimension eller ett anpassat mätvärde anger du namnet och andra konfigurationsvärden vid ett visst index. Anpassade dimensioner har följande konfigurationsvärden:

 • Namn – namnet på den anpassade dimensionen så som det står i rapporterna.
 • Omfattning – anger vilken data som den anpassade dimensionen eller det anpassade mätvärdet tillämpas på. Läs mer om omfattning.
 • Aktiv – om värdet för den anpassade dimensionen eller det anpassade mätvärdet bearbetas. Inaktiva anpassade dimensioner kan fortfarande visas i rapporter, men deras värden bearbetas inte.

Anpassade mätvärden har följande konfigurationsvärden:

 • Namn – namnet på det anpassade mätvärdet som det står i rapporterna.
 • Typ – avgör hur det anpassade mätvärdet visas i rapporter.
 • Lägsta/högsta värde – de lägsta och högsta värdena som bearbetas och visas i rapporterna.
 • Aktiv – om det anpassade mätvärdet bearbetas. Inaktiva anpassade mätvärden kan fortfarande visas i rapporter, men deras värden bearbetas inte.

Anpassade dimensioner och mätvärden kan definieras i Analytics användargränssnitt.

När du definierar en anpassad dimension eller ett anpassat mätvärde ska du, i möjlig mån, undvika att redigera namn och omfattning. Läs Att tänka på vid implementering om du vill veta mer om hur ändringar av de här värdena kan påverka rapporteringen.

Insamling

Värden för anpassade dimensioner och mätvärden skickas till Analytics vid insamlingstiden som ett par index- eller värdeparametrar. Indexparametern motsvarar indexet för den anpassade dimensionen eller det anpassade mätvärdet som definierats i fasen Konfiguration.

Till skillnad från andra typer av data skickas anpassade dimensioner och mätvärden till Analytics som parametrar som är kopplade till andra träffar, som sidvisningar, händelser eller e-handelstransaktioner. Som sådana måste värden för anpassade dimensioner eller mätvärden ställas in innan ett spårningsanrop kan göras för att skicka värdet till Analytics.

Om du till exempel ställer in ett värde för en anpassad dimension kan koden se ut så här:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ställ in värde för anpassad dimension på index 1.
ga('set', 'cd1', 'Level 1');

// Skicka värdet för den anpassade dimensionen med en sidvisningsträff.
ga('send', 'pageview');

Typer av anpassade mätvärden

Anpassade mätvärden med typen Heltal eller Tid ska skickas in med heltal, medan anpassade mätvärden med typen Valuta kan skickas som fasta decimalvärden som är lämpliga för den lokala valutan.

Bearbetning

När anpassade dimensioner bearbetas avgör omfattningen för vilka träffar ett visst värde för en anpassad dimension tillämpas, medan vyfilter avgör vilka träffar och deras kopplade värden som slutligen ingår i rapporteringen.

Omfattning och företräde

Omfattning avgör vilka träffar som kopplas till ett visst värde för en anpassad dimension. Omfattning har fyra nivåer: produkt, träff, session och användare:

 • Produkt – värdet tillämpas på den produkt som det har ställts in för (endast Förbättrad e-handel).
 • Träff – värdet tillämpas på den enskilda träff som det har ställts in för.
 • Session – värdet tillämpas på alla träffar under en enskild session.
 • Användare – värdet tillämpas på alla träffar i aktuella och framtida sessioner, tills värdet ändras eller den anpassade dimensionen inaktiveras.
Produktnivå

När en anpassad dimension har omfattningen produktnivå tillämpas endast värdet på produkten som värdet ställts in för. Eftersom flera produkter kan skickas i en enda träff kan flera anpassade dimensioner med omfattningen produktnivå skickas i en enda träff.

Träffnivå

När en anpassad dimension har omfattningen träffnivå tillämpas endast värdet på träffen som värdet ställts in för. Detta visas i figur A, figur B och figur C nedan:

Figur A: Användare skickar två träffar (H1, H2). CD1-värdet för H2 är A. Det värdet tillämpas endast på H2.


Figur B: Användare skickar en tredje träff (H3). H3 har inget CD-värde.


Figur C: Användare skickar en fjärde träff (H4). CD1-värdet för H4 är B. Det värdet tillämpas endast på H4.


Sessionsnivå

När två värden med sessionsomfattningen ställs in på samma index i en session har den senaste värdeuppsättningen företräde, och tillämpas på alla träffar i den sessionen. I figur D nedan åsidosätter den senaste värdeuppsättningen eventuella tidigare värden för det indexet:

Figur A: Användare skickar en träff (H1) utan CD-värde.


Figur B: I samma session skickar användaren en andra träff (H2) med CD1-värdet inställt på A. Genom sessionsomfattningen tillämpas värde A också på H1.


Figur C: Användare skickar en tredje träff (H3). Även om inget CD1-värde skickas med H3 innebär sessionsomfattningen att värde A automatiskt tillämpas på H3.


Figur D: Användare skickar en fjärde träff (H4), med det nya CD1-värdet B. Genom sessionsomfattningen tillämpas värde B på alla träffar i sessionen och åsidosätter värde A i de tidigare träffarna.


Användarnivå

Slutligen, om två värden för en anpassad dimension med användaromfattning ställs in inom en och samma session har den senaste värdeuppsättningen företräde för den aktuella sessionen, och tillämpas i framtida sessioner för den användaren.

I figur B nedan tillämpas CD-värde A på alla träffar i session 2, precis som ett CD-värde på sessionsnivå. I figur C däremot, till skillnad mot omfattningen sessionsnivå, fortsätter CD-värde A att tillämpas på träffar i den tredje sessionen, eftersom CD1 har omfattningen användarnivå:

Figur A: Användaren genomför en session med tre träffar (H1, H2, H3). Inga CD-värden har ställts in.


Figur B: Samma användare återvänder och genomför ytterligare en session, med tre nya träffar. CD1-värdet är inställt på A på H3. CD1-värdet tillämpas sedan på alla träffar i sessionen.


Figur C: Användaren återvänder för en tredje session med ytterligare tre träffar. CD1 har omfattningen användarnivå, vilket får värde A att tillämpas på alla träffar i session 3.

Filter

Vyfilter kan interagera med anpassade dimensioner och mätvärden på flera sätt.

Alla värden för anpassade dimensioner och mätvärden är kopplade till den träff som de tagits emot med, oavsett vilken omfattning de har. Om ett vyfilter används för den träffen kan den anpassade dimensionen eller det anpassade mätvärdet också filtreras, beroende på dess omfattning:

 1. Träffomfattning: Både anpassade dimensioner med träffomfattning och anpassade mätvärden filtreras om träffen de är kopplade till också filtrerades.
 2. Sessions- eller användaromfattning: Anpassade dimensioner med användar- eller sessionsomfattning filtreras inte, även om den träff de var kopplade till filtreras. Deras värden tillämpas fortfarande på alla träffar i den aktuella sessionen, samt i framtida sessioner om dimensionen har användaromfattning.

Anpassade dimensioner kan också användas för att skapa vyfilter. Då filtreras träffar i enlighet med omfattningen för den anpassade dimensionen. Vid till exempel filtrering av ett värde för en anpassad dimension med användaromfattning, filtreras aktuella och framtida sessioner från den uppsättning användare som är kopplad till det värdet.

Rapportering

När insamling, konfiguration och övriga bearbetningsskeden för kanalen är slutförda blir anpassade dimensioner och mätvärden tillgängliga via gränssnittet för användarrapporter.

Anpassade dimensioner och mätvärden är tillgängliga i anpassade rapporter och för användning med avancerade segment. Anpassade dimensioner kan också användas som sekundära dimensioner i standardrapporter.

Exempel

I följande exempel visas hur anpassade dimensioner och mätvärden kan användas av en spelutvecklare för att ta reda på mer om spelarbeteenden.

En spelutvecklare har nyss släppt ett nytt spel.

Den aktuella Analytics-implementeringen spårar en skärmvisning varje gång en användare spelar en nivå. Utvecklaren vet redan hur många gånger varje nivå spelas. Nu vill han ha svar på mer avancerade frågor:

 1. Hur många gånger spelas enkla nivåer jämfört med medelsvåra eller svåra nivåer?
 2. Hur många nivåer spelas varje dag under en tre dagar lång kostnadsfri prövoperiod?
 3. Hur många nivåer spelas av användare i testversionen jämfört med användare som har betalat för spelet?

För att få svar på de här frågorna används anpassade dimensioner för att skapa nya grupperingar med träffar, sessioner och användare.

Dessutom säljer utvecklaren en del extrafunktioner för att förbättra användarupplevelsen, till exempel extrakraft. Utvecklaren använder redan kategori- och variantfälten, men vill ha ett extrafält för att kunna mäta styrkan på den extrakraft som köps. På det här sättet kan utvecklaren avgöra om vissa extrakrafter var populärare än andra.

Träffnivå

Vi tar en titt på ett exempel på hur spelutvecklaren kan använda anpassade dimensioner på träffnivå för att ta reda på hur många nivåer i varje svårighetsnivå – lätt, medelsvår eller svår – som spelades.

Utvecklaren spårar redan antalet gånger varje nivå spelas med hjälp av skärmvisningar. Nu vill han veta vilken svårighetsnivå som spelas mest.

Rapporten ser då ut så här:

SvårighetsgradSkärmvisningar
lätt 
medelsvår 
svår 

Innan anpassade dimensioner infördes kunde utvecklaren se det totala antalet skärmvisningar efter nivå, men kunde inte gruppera skärmvisningarna efter svårighetsgrad.

Genom att använda en anpassad dimension på träffnivå kan svårighetsgraden kopplas till varje skärmvisning, vilket gör att rapporter kan inkludera den svårighetsgrad som spelas mest.

Varför träffnivå?

En användare kan spela flera nivåer under en och samma session. När omfattningen träffnivå används betyder det att ett värde för en svårighetsgrad endast kopplas till den skärmvisning som den skickades med. Det säkerställer att varje nivåskärmvisning kan kopplas till en unik svårighetsgrad.

Konfiguration

Det första steget när du implementerar en anpassad dimension är att definiera den i egendomsinställningarna i avsnittet Administratör i Analytics. I det här exemplet ser definitionen för den anpassade definitionen ut så här:

Index1
NamnSvårighetsgrad
OmfattningTräff
Aktivsant

Insamling

I spelet spårar utvecklaren redan varje nivå med en skärmvisning. För att kunna koppla svårighetsgraden till varje nivå måste värdet för den anpassade dimensionen vara inställd på precis innan anropet för att spåra skärmvisningen sker.

Implementeringen kan se ut så här:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ställ in värde för anpassad dimension på index 1.
ga('set', 'cd1', 'easy');

// Skicka värdet för den anpassade dimensionen med en sidvisningsträff.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

I det här exemplet har den anpassade dimensionen ställts in precis innan nivåskärmvisningen spåras. Det kopplar svårighetsgraden till skärmvisningen och skärmvisningsträffen kan grupperas efter svårighetsgrad i rapporter.

Bearbetning

När träffarna samlats in och skickats till Analytics bearbetas informationen och värdena för den anpassade dimensionen tillämpas på träffar i enlighet med deras omfattning.

Så här insamlad data ut för en enskild spelare, med en session och sex spelade nivåer:

userId = 5555
Session 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd1_value=easy
H2: screen_name=/level_2/ cd1_value=medium
H3: screen_name=/level_3/ cd1_value=hard
H4: screen_name=/level_4/ cd1_value=easy
H5: screen_name=/level_5/ cd1_value=medium
H6: screen_name=/level_6/ cd1_value=medium

Observera att när omfattningen träffnivå används säkerställer du att varje värde för svårighetsnivå endast kopplas till den skärmvisning som den skickats med.

Rapportering

När informationen har bearbetats, eftersom varje skärmvisning är kopplad till respektive värde för svårighetsnivån, kan en utvecklare skapa en rapport som använder både skärmnamn och svårighetsgrad som dimensioner, och skärmvisningar som ett mätvärde:

SkärmnamnSvårighetsgradSkärmvisningar
/level_1/lätt1
/level_2/medelsvårt1
/level_3/svår1
/level_4/lätt1
/level_5/medelsvår1
/level_6/medelsvår1

Det går att skapa en anpassad rapport med svårighetsgrad som primär dimension för att gruppera skärmvisningar och ta reda på hur många gånger varje svårighetsnivå spelats:

SvårighetsgradSkärmvisningar
lätt2
medelsvår3
svår1

I den här rapporten framgår att de medelsvåra nivåerna spelades mest. Den här insikten är möjlig tack vare att anpassade dimensioner på träffnivå används för att gruppera skärmvisningar.

Sessionsnivå

Vi tar en titt på ett exempel på hur spelutvecklaren kan använda anpassade dimensioner på sessionsnivå för att se hur många nivåer som spelas varje dag under en tre dagar lång kostnadsfri prövoperiod.

Utvecklaren vet redan hur många gånger varje nivå spelas tack vare spårning av skärmvisningar för varje nivå. Nu vill han veta hur många nivåer som spelades varje dag.

Utvecklaren vill skapa en rapport som ser ut så här:

PrövodagSkärmvisningar
Dag 1 
Dag 2 
Dag 3 

Genom att använda anpassade dimensioner på sessionsnivå kan utvecklaren gruppera skärmvisningar efter prövodag och se hur den siffran ändras när användaren ägnar mer tid åt spelet under den kostnadsfria prövoperioden.

Varför sessionsnivå?

Du kan använda omfattningen sessionsnivå för att effektivt gruppera hela sessioner, och alla tillhörande komponentträffar, under ett enda värde, Prövodag.

Även om du kan få samma resultat med omfattningen träffnivå kan du genom att använda omfattningen sessionsnivå enkelt ställa in ett prövodagsvärde med minsta möjliga extrakod.

Konfiguration

Den anpassade dimensionen Prövodag definieras i avsnittet med egendominställningar i Analytics användargränssnitt med de här värdena:

Index2
NamnPrövodag
OmfattningSession
Aktivsant

Insamling

I spelet spårar utvecklaren redan varje nivå med en skärmvisning. För att kunna koppla en dag med alla skärmvisningar i en session behöver värdet för den anpassade dimensionen bara ställas in en gång per session.

Utvecklaren ställer då in den anpassade dimensionen för när användaren först startar spelet:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ställ in värdet för den anpassade dimensionen på index 2.
var day = getDayOfTrial();
ga('set', 'dimension2', day );

// Skicka värdet för den anpassade dimensionen med en sidvisningsträff.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Observera att en anpassad dimension på sessionsnivå kan ställas in när som helst under sessionen. I det här exemplet är det dock smidigt för utvecklaren att välja prövodag och ställa in lämpligt värde vid sessionens början.

Bearbetning

När träffarna samlats in och skickats till Analytics bearbetas informationen och värdena för den anpassade dimensionen tillämpas på träffar i enlighet med deras omfattning.

Data som exempelvis samlas in för en enskild spelare, som spelar spelet två gånger den första dagen, en gång den andra dagen och en gång den tredje dagen, ser ut så här:

userId = 5555
Session 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=1
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_2/

Session 2:
H4: screen_name=/level_3/ cd2_value=1
H5: screen_name=/level_4/
H6: screen_name=/level_4/

Session 3:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=2
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_3/

Session 4:
H1: screen_name=/level_3/ cd2_value=3

Observera att värdena för den anpassade dimensionen endast har skickats med en skärmvisning per session.

Omfattningen sessionsnivå säkerställer att värdet för Prövodag kopplas till alla träffar i den sessionen, inte bara den träff det skickades med.

Rapportering

Efter bearbetningen kopplas värdena för anpassade dimensioner på sessionsnivå till alla skärmvisningar som tagits emot i samma session. Utvecklaren kan nu skapa en rapport med Prövodag och skärmnamn som dimensioner och skärmvisningar som ett mätvärde:

PrövodagSkärmnamnSkärmvisningar
1/level_1/1
1/level_2/2
1/level_3/1
1/level_4/2
2/level_1/1
2/level_2/1
2/level_3/1
3/level_3/1

Och slutligen, om utvecklaren vill gruppera skärmvisningar efter dag och ta reda på hur många nivåer som spelades varje dag under prövoperioden, kan han skapa en anpassad rapport som använder prövodag som en primär dimension:

PrövodagSkärmvisningar
16
23
31

Uppgifterna visar att flest antal nivåer spelades den första dagen och att mycket färre nivåer spelades dag 2 och 3. Den här insikten är möjlig tack vare att anpassade dimensioner på sessionsnivå används för att gruppera flera sessioner och deras komponentträffar med ett enskilt värde.

Användarnivå

Slutligen tar vi en titt på ett exempel på hur spelutvecklaren kan använda anpassade dimensioner på användarnivå för att ta reda på hur många nivåer som spelades av betalanvändare kontra användare som utnyttjade den kostnadsfria prövoperioden.

Som i tidigare exempel spåras redan det totala antalet gånger varje nivå spelas med skärmvisningar, men utvecklaren vill nu gruppera skärmvisningar efter gratisanvändare och betalanvändare.

Utvecklaren vill ha en rapport som ser ut så här:

SpelartypSkärmvisningar
Gratis 
Betalande 

Genom att använda en anpassad dimension på användarnivå kan utvecklaren få den här informationen genom att koppla alla skärmvisningar för en viss användare, över deras aktuella och framtida sessioner, med värdet Spelartyp.

Varför användarnivå?

Med omfattningen användarnivå kan du på ett behändigt sätt gruppera alla komponentsessioner och träffar för en användare med ett enda värde. Det är idealiskt för värden som inte ändras så ofta för en viss användare, som Spelartyp i det här exemplet.

Observera att även om du kan få samma resultat med omfattningen träff- eller sessionsnivå ger omfattningen användarnivå den smidigaste lösningen med minsta mängden kod.

Konfiguration

Den anpassade dimensionen Spelartyp definieras i avsnittet Administratör med följande värden:

Index3
NamnSpelartyp
OmfattningAnvändare
Aktivsant

Insamling

Som i tidigare exempel spårar utvecklaren redan varje nivå med en skärmvisning. Om du vill gruppera de här skärmvisningarna efter spelartyp behöver utvecklaren endast ställa in dimensionen Spelartyp när användaren startar spelet och en andra gång om användaren senare betalar för att få åtkomst till hela spelet.

Utvecklaren ställer då in den anpassade dimensionen när användaren först startar spelet:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ställ in värde för anpassad dimension vid index 3.
ga('set', 'dimension3', 'Free' );

// Skicka värdet för den anpassade dimensionen med en sidvisningsträff.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Utvecklaren vill också ställa in den anpassade dimensionen när användaren betalar för den fullständiga versionen av spelet:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ställ in värde för anpassad dimension vid index 3.
ga('set', 'dimension3', 'Paid' );

// Skicka värdet för den anpassade dimensionen med en sidvisningsträff.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Bearbetning

När data har samlats in bearbetas den som i tidigare exempel och värdena för anpassade dimensioner tillämpas efter deras omfattning.

Data som exempelvis samlas in för en enskild användare som spelat spelet två gånger som gratisanvändaren och en gång som betalanvändare skulle se ut så här:

userId = 5555
Session 1:
H2: screen_name=/level_1/ cd3_value=free
H3: screen_name=/level_2/

Session 2:
H1: screen_name=/level_2/
H2: screen_name=/level_3/
H3: screen_name=/level_3/

Session 3:
H1: screen_name=/level_3/ cd3_value=paid
H2: screen_name=/level_4/

Observera att värdet gratis som ställts in i session 1 tillämpas på alla träffar i den sessionen samt i session 2, tills det nya värdet betalande ställs in i session 3.

Rapportering

Efter bearbetningen kopplas värdena för den anpassade dimensionen Spelartyp till sessionerna som de ställts in för, samt för eventuella framtida sessioner och träffar.

Utvecklaren kan nu skapa en rapport med Spelartyp och skärmnamn som dimensioner och skärmvisningar som ett mätvärde:

SpelartypSkärmnamnSkärmvisningar
Gratis/level_1/1
Gratis/level_2/2
Gratis/level_3/2
Betalande/level_3/1
Betalande/level_4/1

Slutligen, för att gruppera skärmvisningar efter spelartyp och ta reda på hur många nivåer som spelades av gratisanvändare kontra betalanvändare kan utvecklaren skapa en anpassad rapport med spelartyp som primär dimension:

Spelartyp Skärmvisningar
Gratis5
Betalande2

Här framgår att fler nivåer spelades av gratisanvändare än av betalanvändare. Den här insikten är möjlig tack vare att anpassade dimensioner på användarnivå används för att gruppera användare och deras komponentsessioner och träffar med ett enda värde.

Produktnivå

Vi tar en titt på ett exempel på hur spelutvecklaren kan använda anpassade dimensioner på produktnivå för att hitta vilken styrka på extrakraften – svag, medelstark eller stark – som köpts.

Utvecklaren spårar redan antalet gånger extrakraft köps med Förbättrad e-handel. Nu vill han veta vilken styrka på extrakraften som köps oftast.

Rapporten ser ut så här:

Styrka på extrakraftProduktintäkt
svag 
medelstark 
stark 

Innan anpassade dimensioner infördes kunde utvecklaren se den totala produktintäkten för extrakraft, men kunde inte gruppera den intäkten efter vilken styrka på extrakraften som köpts.

Genom att använda en anpassad dimension på produktnivå kan styrkan kopplas till varje produkt, vilket gör att rapporter som inkluderar den styrka som oftast köps (samt visas, klickas på och andra åtgärder genom Förbättrad e-handel).

Varför produktnivå?

En användare kan köpa flera extrakrafter i ett enda köp. När omfattningen produktnivå används innebär det att ett styrkevärde endast kopplas till produkten som det skickades med. Det säkerställer att varje köp av extrakraft kan kopplas till en unik styrka.

Konfiguration

Den anpassade dimensionen Styrka på extrakraft definieras i avsnittet för egendomsinställningarna i Administratör i Analytics med de här värdena:

Index4
NamnStyrka på extrakraft
OmfattningProdukt
Aktivsant

Insamling

I spelet spårar utvecklaren redan alla köp av extrakraft. För att kunna koppla styrkan till varje extrakraft måste värdet för den anpassade dimensionen ställas in med produktdatan.

Så här kan det se ut när den här dimensionen har lagts till för produkten:

ga('ec:addProduct', {        // Ange produktdetaljer i ett productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // Produkt-id (sträng).
 'name': 'Powerup',        // Produktnamn (sträng).
 'category': 'Extras',       // Produktkategori (sträng).
 'variant': 'red',         // Produktvariant (sträng).
 'price': '10.00',         // Produktpris (valuta).
 'quantity': 2,          // Produktkvantitet (antal).
 'dimension4': 'strong'      // Anpassad dimension med produktomfattning (sträng).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Skicka transaktionsdata med initial sidvisning.

I det här exemplet ställs den anpassade dimensionen in tillsammans med produktinformationen. Det kopplar styrkan till den här extrakraften.

Bearbetning

När träffarna har samlats in och skickats till Analytics, precis som i tidigare exempel, bearbetas informationen och värdena för anpassade dimensioner tillämpas på produkter som de ställts in på.

Så här ser insamlad data ut för en enskild spelare, med en session, som köpt tre extrakrafter:

userId = 5555
Session 1:
H1: product_name=powerup cd4_value=weak
  product_name=powerup cd4_value=strong
H2: product_name=powerup cd4_value=weak

Observera att om du använder omfattningen produktnivå säkerställer du att värdet för extrakraft endast kopplas till den produkt som den ställts in med.

Rapportering

När informationen har bearbetats kan utvecklaren, eftersom varje produkt är kopplad till dess respektive styrkevärde, skapa en anpassad rapport som visar intäkt efter styrka på extrakraften:

Styrka på extrakraftProduktintäkt
svag20,00
stark10,00

I den här rapporten gav extrakraft med svag styrka högst intäkt.

Anpassade mätvärden

Omfattning

Liksom anpassade dimensioner kan också anpassade mätvärden ha olika omfattningar. Anpassade mätvärden på träffnivå kopplas till alla dimensioner på träffnivå som de skickats med. På samma sätt kopplas endast anpassade mätvärden på produktnivå med den produkt de skickats med. I följande exempel illustreras de här två typerna av anpassade mätvärden.

Exempel på anpassat mätvärde med träffomfattning

I exemplen ovan har spelutvecklaren spårat varje gång en nivå spelats som en skärmvisning. I varje rapport som genereras används mätvärdet skärmvisning för att ange en spelares försök att klara en nivå.

Utvecklaren vill också veta i vilken grad varje nivå klaras av.

För att ta reda på i vilken grad nivåer klaras av använder utvecklaren ett nytt anpassat mätvärde (Klarade nivåer) och jämför det med skärmvisningarna för varje nivå.

Rapporten som utvecklaren vill skapa ser ut så här:

SkärmnamnSkärmvisningarKlarade nivåer
/level_1/  
/level_2/  
/level_3/  

Varför använda ett anpassat mätvärde?

I många fall har du möjlighet att använda händelser, skärmvisningar och/eller ett anpassat mätvärde för att spåra dina viktigaste mätvärden. Anpassade mätvärden kan dock ge anpassade rapporter som är flexiblare och lättare att tolka och är därför smidiga för att spåra dina viktigaste mätvärden.

I det här exemplet gick det inte att spåra klarade nivåer som en skärmvisning utan att antalet skärmvisningar per nivå räknades två gånger, så du behöver hitta ett annat alternativ.

Även om en händelse kan användas på egen hand kan det, på grund av dess hierarkiska karaktär, bli svårt att skapa ovanstående rapport genom att kombinera skärmvisningar och klarade nivåer under en enda dimension.

På grund av ovanstående begränsningar, och eftersom klarade nivåer i sig är ett viktigt mätvärde för den här utvecklaren, är det smidigast att spåra klarade nivåer som ett anpassat mätvärde.

Konfiguration

Det anpassade mätvärdet Klarade nivåer definieras i hanteringsavsnittet i användargränssnittet med de här värdena:

Index1
NamnKlarade nivåer
OmfattningTräff
FormattypHeltal
Aktivsant

Insamling

Utvecklaren spårar redan starten av varje nivå med en skärmvisning. Nu vill han spåra klarade nivåer med hjälp av det nya anpassade mätvärdet.

Precis som med anpassade dimensioner skickas anpassade mätvärden till Analytics som parametrar som är kopplade till andra träffar. För att skicka värdet för det anpassade mätvärdet måste utvecklaren också skicka ytterligare en träff för att registrera att användaren klarar en nivå. I det här exemplet aktiveras en händelse när användaren klarar nivån och ett anpassat mätvärde kopplas till den här händelsen.

Implementeringen kan se ut så här:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Öka mätvärdet för klarade nivåer med 1.
ga('set', 'metric1', 1 );

// Skicka värdet för den anpassade dimensionen med en händelseträff.
ga('send', 'event', 'Level', 'completion');

Bearbetning

Innan bearbetningen utförs skulle datan för en viss spelare som spelar tre nivåer i spelet i en enda session se ut så här:

userId = 5555
Session 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=event screen_name=/level_1/ cm1_value=1
H3: type=screen_view screen_name=/level_2/
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
H5: type=screen_view screen_name=/level_2/
H6: type=event screen_name=/level_2/ cm1_value=1
H7: type=screen_view screen_name=/level_3/
H8: type=event screen_name=/level_3/ cm1_value=1

Rapportering

Efter bearbetningen kan utvecklaren skapa en rapport som använder skärmnamn som dimension och skärmvisningar, totalt antal händelser och klarade nivåer som mätvärde:

SkärmnamnSkärmvisningarTotalt antal händelserKlarade nivåer
/level_1/111
/level_2/311
/level_3/111

Eftersom utvecklaren har spårat klarade nivåer som ett anpassat mätvärde elimineras eventuella framtida behov av att filtrera bort slutförandehändelserna från det totala antalet händelser.

I stället kan utvecklaren enkelt skapa följande anpassade rapport med det anpassade mätvärdet Klarade nivåer:

SkärmnamnSkärmvisningarKlarade nivåer
/level_1/11
/level_2/31
/level_3/11

Data visar att nivå 2 faktiskt är svårare jämfört med nivå 1 och 3, eftersom den endast slutförs av 33 % baserat på antal skärmvisningar. Genom att spåra klarade nivåer som ett anpassat mätvärde kan utvecklaren enkelt få svar på frågor om viktiga mätvärden och skapa förenklade rapporter som kan delas med andra.

Exempel på anpassat mätvärde med produktomfattning

I exemplen ovan har spelutvecklaren spårat alla köp av extrakraft. Det finns ett antal mätvärden som kan kopplas till varje köp, till exempel kvantitet och produktintäkt.

Den här spelutvecklaren körde nyligen en kampanj där alla användare fick 100 dollar att spendera i spelet. Spelutvecklaren vill mäta vilka extrakrafter användarna köper för pengarna.

För att ta reda på hur pengarna användes efter produktköp använder utvecklaren ett nytt anpassat mätvärde som kallas Använt saldo.

Rapporten som utvecklaren vill skapa ser ut så här:

Styrka på extrakraftProduktintäktAnvänt saldo
stark  
medelstark  
svag  

Konfiguration

Det anpassade mätvärdet Använt saldo definieras i avsnittet Administratör med följande värden:

Index2
NamnAnvänt saldo
OmfattningProdukt
FormattypValuta
Aktivsant

Insamling

Som med anpassade dimensioner på produktnivå skickas de anpassade mätvärdena på produktnivå till Analytics som parametrar som är kopplade till produktdatan.

Implementeringen kan se ut så här:

ga('ec:addProduct', {        // Ange produktdetaljer i ett productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // Produkt-id (sträng).
 'name': 'Powerup',        // Produktnamn (sträng).
 'category': 'Extras',       // Produktkategori (sträng).
 'variant': 'red',         // Produktvariant (sträng).
 'price': '10.00',         // Produktpris (valuta).
 'quantity': 2,          // Produktkvantitet (antal).
 'dimension4': 'strong',      // Anpassad dimension med produktomfattning (sträng).
 'metric2': 5           // Anpassat mätvärde med produktomfattning (heltal).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Skicka transaktionsdata med initial sidvisning.


Bearbetning

Innan bearbetningen utförs kan data för en enskild spelare som köper vissa extrakrafter se ut så här:

userId = 5555
Session 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=weak cm2_value=5
  product_name=powerup cd4_value=strong cm2_value=5
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=medium cm2_value=1
  product_name=powerup cd4_value=weak cm2_value=10

Rapportering

Efter bearbetningen kan utvecklaren skapa en rapport som använder Styrka på extrakraft som dimension och Produktintäkt och Använt saldo som mätvärde:

Styrka på extrakraftProduktintäktAnvänt saldo
svag2015
stark105
medelstark101

Informationen tyder på att spelare använder pengarna till extrakraft med svag styrka. Utvecklaren tjänade mest på extrakrafter med medelstyrka.

Att tänka på vid implementering

Tänk på följande när du implementerar anpassade dimensioner eller mätvärden:

Redigera befintliga dimensioner eller mätvärden

När du redigerar namnet på eller omfattningen för en befintlig anpassad dimension eller ett anpassat mätvärde kan data påverkas på följande sätt:

 • Redigera namn: påverkar data som redan har bearbetats. Gammal data blir endast tillgänglig med det nya namnet.
 • Redigera omfattning: påverkar inte data som redan har bearbetats. Endast ny data bearbetas med den nya omfattningen.
 • Ändra aktiv status: det aktiva fältet avgör om värden för anpassade dimensioner eller mätvärden faktiskt bearbetas. Observera att när aktiv är inställd på falskt visas ändå de anpassade dimensionerna eller mätvärdena i rapporterna, men eftersom deras värden inte bearbetades, har de inte någon kopplad data.

Planera i förväg när du ställer in omfattning

När du väljer omfattning för en viss anpassad dimension ska du överväga hur ofta du förväntar dig att värdet ändras. Om det är ett värde som kan ändras många gånger under en session, som namnet på en nivå i ett spel, kan du använda träffomfattning och ställa in värdet före varje träff. Å andra sidan behöver en anpassad dimension, som exempelvis kön, endast ställas in en gång på användarnivå. För att skicka ett värde för kön med varje träff krävs onödigt mycket arbete, och att konfigurera en anpassad dimension som ofta ändras med användaromfattning skulle felaktigt koppla många träffar till det värdet.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?