Vlastné dimenzie a metriky

Zahrňte neštandardné údaje do prehľadov.

Vlastné dimenzie a vlastné metriky sú podobné ako predvolené dimenzie a metriky v účte Analytics, no vytvárate ich vy. Môžete ich použiť na zhromažďovanie a analýzu údajov, ktoré Analytics nesleduje automaticky.

Obsah tohto článku:

Prehľad

Vlastné dimenzie a metriky umožňujú spájať údaje služby Analytics s údajmi mimo služby Analytics, ako sú napríklad údaje systému riadenia vzťahov so zákazníkmi. Príklad:

 • Ak do systému riadenia vzťahov so zákazníkmi ukladáte pohlavie prihlásených používateľov, tieto informácie by ste mohli spojiť s údajmi služby Analytics a zobraziť si Zobrazenia stránky podľa pohlavia.
 • Ak vyvíjate hry, metriky ako „dokončenia úrovní“ alebo „najvyššie skóre“ môžu byť pre vás relevantnejšie než preddefinované metriky, ako je napríklad metrika Zobrazenia obrazovky. Sledovaním týchto údajov s vlastnými metrikami môžete sledovať postup voči najdôležitejším metrikám vo flexibilných a zrozumiteľných vlastných prehľadoch.

Vlastné dimenzie sa môžu zobrazovať ako primárne vo vlastných prehľadoch. Okrem toho ich môžete použiť ako segmenty a sekundárne dimenzie v štandardných prehľadoch.

Predpoklady

Vlastné dimenzie a metriky sú k dispozícii len pre vlastníctva aktivované pre Universal Analytics alebo obsahujúce najmenej jedno zobrazenie prehľadov aplikácie. Vlastné dimenzie a metriky sú podporované súpravami SDK Google Analytics pre Android a iOS verzie 2.x alebo novšej, analytics.js a platformou Measurement Protocol.

Vlastné dimenzie a metriky vyžadujú vykonanie dodatočných nastavení v účte Analytics a kóde sledovania. Po dokončení oboch krokov nastavenia ich môžete použiť vo svojich prehľadoch.

Limity a obmedzenia

V každom vlastníctve máte k dispozícii 20 indexov pre rôzne vlastné dimenzie a 20 indexov pre vlastné metriky. V účtoch 360 je k dispozícii 200 indexov pre vlastné dimenzie a 200 pre vlastné metriky.

Vlastné dimenzie nemožno odstrániť, no možno ich zakázať. Odporúčame vám vyhnúť sa pokusom o opätovné použitie vlastných dimenzií. Keď upravíte názov, rozsah a hodnotu vlastnej dimenzie, môže dôjsť k priradeniu starej aj novej hodnoty buď k starému, alebo novému názvu dimenzie. Údaje v prehľadoch sa zlúčia takým spôsobom, že ich nemožno presne oddeliť pomocou filtra.

Životný cyklus vlastných dimenzií a metrík

Životný cyklus vlastnej dimenzie alebo metriky má štyri fázy:

 • Konfigurácia – definujete vlastné dimenzie a metriky s indexom, názvom a ďalšími atribútmi, ako je napríklad rozsah.
 • Zhromažďovanie – z implementácie posielate vlastné hodnoty dimenzie a metriky do služby Analytics.
 • Spracovanie – údaje sa spracujú pomocou definícií vlastnej dimenzie a metriky a filtrov zobrazenia prehľadov.
 • Prehľady – v používateľskom rozhraní služby Analytics zostavíte nové prehľady pomocou vlastných dimenzií a metrík.

Konfigurácia

Než budete môcť odosielať hodnoty vlastnej dimenzie a metriky do služby Analytics, musíte ich najskôr definovať vo vlastníctve služby Analytics. Pre každé vlastníctvo služby Analytics je k dispozícii 20 indexov pre vlastné dimenzie a ďalších 20 indexov pre vlastné metriky.

Pri definovaní vlastnej dimenzie alebo metriky zadávate jej názov a iné konfiguračné hodnoty a Analytics priradí číslo indexu, ktoré použijete neskôr ako odkaz na dimenziu či metriku. Vlastné dimenzie majú nasledujúce konfiguračné hodnoty:

 • Názov – názov vlastnej dimenzie, ako sa bude zobrazovať v prehľadoch.
 • Rozsah – určuje, na aké údaje sa vlastná dimenzia alebo metrika použije. Ďalšie informácie o rozsahu
 • Aktívne – určuje, či sa hodnota vlastnej dimenzie alebo metriky spracuje. Neaktívne vlastné dimenzie sa môžu aj naďalej zobrazovať v prehľadoch, no ich hodnoty sa nespracujú.

Vlastné metriky majú nasledujúce konfiguračné hodnoty:

 • Názov – názov vlastnej metriky, ako sa zobrazí v prehľadoch.
 • Typ – určuje, ako sa hodnota vlastnej metriky zobrazí v prehľadoch.
 • Minimálna/maximálna hodnota – minimálna a maximálna hodnota, ktoré sa spracujú a zobrazia v prehľadoch.
 • Aktívne – určuje, či sa hodnota vlastnej metriky spracuje. Neaktívne vlastné metriky sa môžu aj naďalej zobrazovať v prehľadoch, no ich hodnoty sa nespracujú.

Vlastné dimenzie a metriky možno definovať v používateľskom rozhraní služby Analytics.

Po definovaní vlastnej dimenzie alebo metriky pokiaľ možno neupravujte názov ani rozsah. V sekcii Aspekty implementácie nájdete ďalšie informácie o tom, aký vplyv môžu mať úpravy týchto hodnôt na vaše prehľady.

Zhromažďovanie

Hodnoty vlastnej dimenzie a metriky sa odosielajú do služby Analytics v čase ich získania ako pár parametrov index a hodnota. Parameter indexu zodpovedá číslu indexu vlastnej dimenzie alebo metriky, ktorú Analytics priradí vo fáze Konfigurácia.

Na rozdiel od iných typov údajov sa vlastné dimenzie a metriky odosielajú do služby Analytics ako parametre pripojené k ďalším prístupom, ako sú zobrazenia stránky, udalosti alebo transakcie elektronického obchodu. Ako také musia byť hodnoty vlastnej dimenzie alebo metriky nastavené pred volaním sledovania, aby sa daná hodnota odoslala do služby Analytics.

Ak chcete napríklad nastaviť hodnotu vlastnej dimenzie, váš kód by mohol vyzerať takto:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Nastavenie hodnoty vlastnej dimenzie v 1. indexe
ga('set', 'cd1', 'Level 1');

// Odoslanie hodnoty vlastnej dimenzie s prístupom k zobrazeniu stránky
ga('send', 'pageview');

Typy vlastných metrík

Vlastné metriky s typom Integer alebo Time by sa mali posielať ako celočíselné hodnoty, pričom vlastné metriky s typom Currency sa môžu posielať ako číselné hodnoty s pevnou desatinnou čiarkou v závislosti od miestnej meny.

Spracovanie

Pri spracúvaní vlastných dimenzií určuje rozsah, pre ktoré prístupy sa použije hodnota konkrétnej vlastnej dimenzie, pričom filtre zobrazení určujú, ktoré prístupy a s nimi spojené hodnoty sa v konečnom dôsledku zahrnú do prehľadov.

Rozsah a priorita

Rozsah určuje, ktoré prístupy budú spojené s konkrétnou hodnotou vlastnej dimenzie. Existujú štyri úrovne rozsahu: výrobok, prístup, reláciapoužívateľ:

 • Výrobok – hodnota sa použije pre výrobok, pre ktorý bola nastavená (iba Rozšírený elektronický obchod).
 • Prístup – hodnota sa použije pre jeden prístup, pre ktorý bola nastavená.
 • Relácia – hodnota sa použije pre všetky prístupy v jednej relácii.
 • Používateľ – hodnota sa použije pre všetky prístupy v aktuálnych a budúcich reláciách až do zmeny hodnoty alebo zneaktívnenia vlastnej dimenzie.
Rozsah na úrovni výrobku

Keď má vlastná dimenzia rozsah na úrovni výrobku, hodnota sa použije iba v tom výrobku, ktorý má túto hodnotu nastavenú. Keďže jedným prístupom možno odoslať viac výrobkov, jedným prístupom možno odoslať aj viac vlastných dimenzií s rozsahom na úrovni výrobku.

Rozsah na úrovni prístupu

Keď má vlastná dimenzia rozsah na úrovni prístupu, hodnota sa použije iba v tom prístupe, ktorý mal túto hodnotu nastavenú. Znázorňujú to obrázok A, obrázok Bobrázok C uvedené nižšie:

Obrázok A: Používateľ odošle dva prístupy (H1, H2). Prístup H2 má hodnotu CD1 nastavenú na A. Táto hodnota sa použije iba pre prístup H2.
 
Obrázok B: Používateľ odošle tretí prístup (H3). Prístup H3 nemá hodnotu CD.
Obrázok C: Používateľ odošle štvrtý prístup (H4). Prístup H4 má hodnotu CD1 nastavenú na B. Táto hodnota sa použije iba pre prístup H4.


Rozsah na úrovni relácie

Keď majú dve hodnoty s rozsahom relácie nastavený v relácii rovnaký index, posledná nastavená hodnota má prioritu a použije sa vo všetkých prístupoch v danej relácii. Na obrázku D nižšie prepisuje posledná nastavená hodnota všetky predchádzajúce hodnoty pre daný index:

Obrázok A: Používateľ odošle prístup (H1) bez hodnoty CD.
Obrázok B: V rovnakej relácii odošle používateľ druhý prístup (H2) s hodnotou CD1 nastavenou na A. Z dôvodu rozsahu na úrovni relácie sa hodnota A použije aj pre prístup H1.
Obrázok C: Používateľ odošle tretí prístup (H3). Hoci sa prístup H3 odošle bez hodnoty CD1, vďaka rozsahu na úrovni relácie sa hodnota A automaticky použije v prístupe H3.
Obrázok D: Používateľ odošle štvrtý prístup (H4) s novou hodnotou CD1 nastavenou na B. Rozsah na úrovni relácie použije hodnotu B vo všetkých prístupoch v relácii, čím sa prepíše hodnota A v predchádzajúcich prístupoch.


Rozsah na úrovni používateľa

Napokon, ak sú v rámci rovnakej relácie nastavené dve hodnoty vlastnej dimenzie s rozsahom na úrovni používateľa, posledná nastavená hodnota získa prioritu pre aktuálnu reláciu a použije sa vo všetkých budúcich reláciách daného používateľa.

Na obrázku B nižšie sa CD hodnota A použije vo všetkých prístupoch v relácii 2 podobne ako hodnota CD na úrovni relácie. No na obrázku C sa na rozdiel od rozsahu na úrovni relácie CD hodnota A ďalej použije v prístupoch v tretej relácii, keďže CD1 má rozsah na úrovni používateľa:

Obrázok A: Používateľ má reláciu s tromi prístupmi (H1, H2, H3). Nie sú nastavené žiadne CD hodnoty.
Obrázok B: Rovnaký používateľ sa vráti a má inú reláciu s tromi ďalšími prístupmi. Hodnota CD1 sa nastaví na A pre prístup H3. Hodnota CD1 sa potom použije vo všetkých prístupoch v relácii.
Obrázok C: Používateľ sa vráti a má tretiu reláciu s tromi ďalšími prístupmi. Vďaka rozsahu CD1 úrovne používateľa sa hodnota A použije vo všetkých prístupoch v relácii 3.

Filtre

Filtre zobrazenia môžu interagovať s vlastnými dimenziami a metrikami niekoľkými spôsobmi.

Všetky hodnoty vlastných dimenzií a metrík sa spoja s prístupom, s ktorým boli prijaté, a to bez ohľadu na ich rozsah. Ak je daný prístup odfiltrovaný filtrom zobrazenia, vlastnú dimenziu alebo metriku možno tiež odfiltrovať v závislosti od jeho rozsahu:

 1. Rozsah na úrovni prístupu: Obe vlastné dimenzie s rozsahom prístupu a vlastnými metrikami sa odfiltrujú, ak bol tiež odfiltrovaný prístup, s ktorým sú spojené.
 2. Rozsah na úrovni relácie alebo používateľa: Vlastné dimenzie s rozsahom na úrovni používateľa alebo relácie sa neodfiltrujú ani v prípade, že je odfiltrovaný prístup, s ktorým boli spojené. Ich hodnoty sa aj napriek tomu použijú vo všetkých prístupoch v aktuálnej relácii, ako aj v budúcich reláciách, ak má dimenzia rozsah používateľa.

Vlastné dimenzie možno použiť aj na zostavovanie filtrov zobrazenia. Prístupy sa tak budú filtrovať podľa rozsahu vlastnej dimenzie. Napríklad filtrovanie podľa hodnoty vlastnej dimenzie na úrovni používateľa by odfiltrovalo aktuálne a budúce relácie zo skupiny používateľov, ktorí sú spojení s danou hodnotou.

Prehľady

Po zhromaždení, konfigurácii a dokončení ďalších fáz spracovania životného cyklu sú vlastné dimenzie a metriky dostupné cez používateľské rozhranie prehľadov.

Vlastné dimenzie a metriky sú dostupné vo vlastných prehľadoch a na použitie so spresňujúcimi segmentmi. Vlastné dimenzie možno použiť aj ako sekundárne dimenzie v štandardných prehľadoch.

Príklady

Nasledujúce príklady znázorňujú, ako môže vlastné dimenzie a metriky využiť herný vývojár, ak chce získať informácie o hráčovi.

Herný vývojár nedávno vydal novú hru.

Aktuálna implementácia služby Analytics sleduje zobrazenie obrazovky vždy, keď si používateľ zahrá niektorú úroveň. Vývojár už vie, koľkokrát bola odohratá každá úroveň. Vývojár chce teraz získať odpovede na tieto pokročilejšie otázky:

 1. Koľkokrát sa odohrajú ľahké úrovne v porovnaní so stredne ťažkými alebo ťažkými úrovňami?
 2. Koľko úrovní sa odohrá každý deň počas 3‑dňovej bezplatnej skúšobnej doby?
 3. Koľko úrovní odohrajú používatelia v skúšobnej dobe v porovnaní s používateľmi, ktorí za hru zaplatili?

Odpovede na tieto otázky získate vytvorením nových skupín prístupov, relácií a používateľov pomocou vlastných dimenzií.

Vývojár navyše predáva doplnkové funkcie na zlepšenie dojmu používateľa, ako sú napríklad vylepšenia. Vývojár už používa kategóriu a premenlivé polia, no pomocou doplnkového poľa chce merať aj intenzitu zakúpených vylepšení. Vývojár tak bude môcť určiť, či boli niektoré intenzity vylepšenia populárnejšie než iné.

Rozsah na úrovni prístupu

Pozrime sa na príklad toho, ako môže herný vývojár pomocou vlastných dimenzií na úrovni prístupu zistiť počet odohratých úrovní každej úrovne obťažnosti – ľahká, stredná alebo ťažká.

Vývojár už sleduje pomocou zobrazení obrazovky, koľkokrát bola každá úroveň odohratá. Teraz chce zistiť, na ktorej obťažnosti hráči hrajú najčastejšie.

Prehľad bude vyzerať približne takto:

Obťažnosť Zobrazenia obrazovky
ľahká  
stredná  
ťažká  

Pred použitím vlastných dimenzií vývojár mohol vidieť celkový počet zobrazení obrazovky podľa úrovne, no nemal možnosť zoskupiť tieto zobrazenia obrazovky podľa obťažnosti.

Použitím vlastnej dimenzie na úrovni prístupu možno obťažnosť spojiť s každým zobrazením obrazovky, čo umožňuje do prehľadov zahrnúť najčastejšie hranú obťažnosť.

Prečo rozsah na úrovni prístupu?

Používateľ si môže zahrať počas jednej relácie niekoľko úrovní. Použitie rozsahu na úrovni prístupu znamená, že hodnota obťažnosti sa spojí iba so zobrazením obrazovky, s ktorým bola odoslaná. Vďaka tomu možno spojiť každé zobrazenie obrazovky s jedinečnou obťažnosťou.

Konfigurácia

Prvým krokom implementácie vlastnej dimenzie je definovať ju v nastaveniach vlastníctva v sekcii Správca služby Analytics. V tomto príklade vyzerá definícia vlastnej dimenzie takto:

Index 1
Meno Obťažnosť
Rozsah Prístup
Aktívne pravda

Zhromažďovanie

Vývojár už sleduje v hre každú úroveň so zobrazením obrazovky. Aby bolo možné spojiť obťažnosť s každou úrovňou, hodnotu vlastnej dimenzie je nutné nastaviť tesne pred volaním sledovania zobrazenia obrazovky.

Implementácia by mohla vyzerať takto:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Nastavenie hodnoty pre vlastnú dimenziu v 1. indexe
ga('set', 'cd1', 'easy');

// Odoslanie hodnoty vlastnej dimenzie s prístupom k zobrazeniu stránky
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

V tomto príklade sa vlastná dimenzia nastaví tesne pred sledovaním zobrazenia obrazovky úrovne. Tým sa priradí obťažnosť k zobrazeniu obrazovky, čo umožní v prehľadoch zoskupiť prístupy zobrazenia obrazovky podľa obťažnosti.

Spracovanie

Po zhromaždení prístupov a ich odoslaní do služby Analytics sa údaje spracujú a hodnoty vlastnej dimenzie sa použijú v prístupoch podľa svojho rozsahu.

Napríklad údaje zhromaždené pre jedného hráča s jednou reláciou, ktorý odohral šesť úrovní, vyzerajú asi takto:

userId = 5555
1. relácia:
H1: screen_name=/level_1/ cd1_value=ľahká
H2: screen_name=/level_2/ cd1_value=stredná
H3: screen_name=/level_3/ cd1_value=ťažká
H4: screen_name=/level_4/ cd1_value=ľahká
H5: screen_name=/level_5/ cd1_value=stredná
H6: screen_name=/level_6/ cd1_value=stredná

Upozorňujeme, že použitím rozsahu na úrovni prístupu sa zabezpečí, že hodnota obťažnosti sa priradí iba k tomu zobrazeniu obrazovky, s ktorým bola odoslaná.

Prehľady

Keďže po spracovaní sa s každým zobrazením obrazovky spojí príslušná hodnota obťažnosti, vývojár môže vytvoriť prehľad, v ktorom sa použijú názov obrazovky a obťažnosť ako dimenzie a zobrazenia obrazovky ako metrika:

Názov obrazovky Obťažnosť Zobrazenia obrazovky
/level_1/ ľahká 1
/level_2/ stredná 1
/level_3/ ťažká 1
/level_4/ ľahká 1
/level_5/ stredná 1
/level_6/ stredná 1

Môžete vytvoriť vlastný prehľad, v ktorom použitím Obťažnosti ako primárnej dimenzie zoskupíte zobrazenia obrazovky a zistíte, koľkokrát bola každá úroveň obťažnosti odohratá:

Obťažnosť Zobrazenia obrazovky
ľahká 2
stredná 3
ťažká 1

V tomto prehľade boli najčastejšie hrané úrovne strednej obťažnosti. Tieto štatistiky je možné získať použitím vlastných dimenzií na úrovni prístupu na zoskupenie zobrazení obrazovky.

Rozsah na úrovni relácie

Pozrime sa na príklad, ako môže herný vývojár pomocou vlastných dimenzií na úrovni relácie zistiť počet odohratých úrovní v každom dni počas 3‑dňovej bezplatnej skúšobnej doby.

Vývojár už vie vďaka sledovaniu zobrazenia obrazovky pre každú úroveň, koľkokrát bola odohratá. Teraz chce zistiť, koľko úrovní bolo odohratých každý deň.

Prehľad, ktorý chce vývojár vytvoriť, vyzerá takto:

Deň skúšobnej doby Zobrazenia obrazovky
1. deň  
2. deň  
3. deň  

Použitím vlastnej dimenzie na úrovni relácie môže vývojár zoskupiť zobrazenia obrazovky podľa dňa v skúšobnej dobe a sledovať, ako sa tento počet mení s tým, ako používateľ trávi viac času v bezplatnej skúšobnej dobe.

Prečo rozsah na úrovni relácie?

Pomocou rozsahu na úrovni relácie môžete účinne zoskupiť celé relácie a všetky ich čiastkové prístupy v rámci jednej hodnoty Deň skúšobnej doby.

Aj keď by ste mohli dosiahnuť rovnaký výsledok s rozsahom na úrovni prístupu, rozsah na úrovni relácie umožňuje pohodlne nastaviť hodnotu Deň skúšobnej doby pri použití minimálneho množstva ďalšieho kódu.

Konfigurácia

Vlastná dimenzia Deň skúšobnej doby je definovaná v sekcii nastavení vlastníctva v používateľskom rozhraní služby Google Analytics s týmito hodnotami:

Index 2
Meno Deň skúšobnej doby
Rozsah Relácia
Aktívne pravda

Zhromažďovanie

Vývojár už sleduje v hre každú úroveň so zobrazením obrazovky. Aby sa spojil deň so všetkými zobrazeniami obrazovky v relácii, hodnotu vlastnej dimenzie stačí nastaviť iba raz na reláciu.

Vývojár nastaví vlastnú dimenziu, keď používateľ prvýkrát spustí hru:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Nastavenie hodnoty pre vlastnú dimenziu v 2. indexe
var day = getDayOfTrial();
ga('set', 'dimension2', day );

// Odoslanie hodnoty vlastnej dimenzie s prístupom k zobrazeniu stránky
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Upozorňujeme, že vlastnú dimenziu na úrovni relácie možno nastaviť kedykoľvek počas relácie. No v tomto príklade je pre vývojára pohodlnejšie zistiť deň skúšobnej doby a podľa toho nastaviť hodnotu na začiatku relácie.

Spracovanie

Po zhromaždení prístupov a ich odoslaní do služby Analytics sa údaje spracujú a hodnoty vlastnej dimenzie sa použijú v prístupoch podľa svojho rozsahu.

Napríklad údaje zhromaždené pre jedného hráča, ktorý si hru zahral dvakrát v prvom dni, raz v druhom dni a raz v treťom dni, vyzerajú takto:

userId = 5555
1. relácia:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=1
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_2/

2. relácia:
H4: screen_name=/level_3/ cd2_value=1
H5: screen_name=/level_4/
H6: screen_name=/level_4/

3. relácia:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=2
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_3/

4. relácia:
H1: screen_name=/level_3/ cd2_value=3

Upozorňujeme, že hodnoty vlastnej dimenzie boli odoslané iba s jedným zobrazením obrazovky na reláciu.

Rozsah na úrovni relácie zabezpečuje, že hodnota Deň skúšobnej doby bude priradená ku všetkým prístupom v danej relácii, nie iba k prístupu, s ktorým bola odoslaná.

Prehľady

Po spracovaní sa hodnoty vlastnej dimenzie na úrovni relácie spoja so všetkými zobrazeniami obrazovky prijatými v rovnakej relácii. Vývojár môže teraz vytvoriť prehľad tak, že použije Deň skúšobnej doby a názov obrazovky ako dimenzie a zobrazenia obrazovky ako metriku:

Deň skúšobnej doby Názov obrazovky Zobrazenia obrazovky
1 /level_1/ 1
1 /level_2/ 2
1 /level_3/ 1
1 /level_4/ 2
2 /level_1/ 1
2 /level_2/ 1
2 /level_3/ 1
3 /level_3/ 1

Napokon, s cieľom zoskupiť zobrazenia obrazovky podľa dňa a zistiť počet odohratých úrovní v každom dni počas skúšobnej doby môže vývojár vytvoriť vlastný prehľad, v ktorom sa použije Deň skúšobnej doby ako primárna dimenzia.

Deň skúšobnej doby Zobrazenia obrazovky
1 6
2 3
3 1

Tieto údaje znázorňujú, že najviac úrovní hráči odohrali v prvom dni, a oveľa menej úrovní v 2. a 3. dni. Tieto štatistiky je možné získať použitím vlastných dimenzií na úrovni relácie na zoskupenie viacerých relácií a ich čiastkových prístupov podľa jednej hodnoty.

Rozsah na úrovni používateľa

Nakoniec sa pozrime na príklad, ako môže herný vývojár pomocou vlastných dimenzií na úrovni používateľa zistiť počet odohratých úrovní podľa platiacich používateľov v porovnaní s používateľmi s bezplatnou skúšobnou dobou.

Ako znázorňujú predchádzajúce príklady, celkový počet odohratí každej úrovne sa už sleduje so zobrazeniami obrazovky, no vývojár chce zoskupiť aj zobrazenia obrazovky podľa neplatiacich a platiacich používateľov.

Prehľad, ktorý chce vývojár zostaviť, vyzerá takto:

Typ hráča Zobrazenia obrazovky
Zdarma  
Platené  

Pomocou vlastnej dimenzie na úrovni používateľa môže vývojár získať tieto údaje spojením všetkých zobrazení obrazovky daného používateľa s hodnotou Typ hráča v rámci aktuálnych aj budúcich relácií.

Prečo rozsah na úrovni používateľa?

Rozsah na úrovni používateľa umožňuje komfortne zoskupiť všetky čiastkové relácie a prístupy používateľa podľa jednej hodnoty. Je to vhodné pri hodnotách, ktoré sa pre konkrétneho používateľa nemenia často, v tomto príklade je to napríklad Typ hráča.

Upozorňujeme, že aj keď by sa dal rovnaký výsledok dosiahnuť s rozsahom na úrovni prístupu alebo relácie, rozsah na úrovni používateľa poskytuje najkomfortnejšie riešenie s minimálnym množstvom kódu.

Konfigurácia

Vlastná dimenzia Typ hráča je definovaná v sekcii Správca s týmito hodnotami:

Index 3
Meno Typ hráča
Rozsah Používateľ
Aktívne pravda

Zhromažďovanie

Podobne ako v predchádzajúcich príkladoch vývojár už sleduje v hre každú úroveň so zobrazením obrazovky. Na zoskupenie týchto zobrazení obrazovky podľa dimenzie Typ hráča musí vývojár nastaviť dimenziu Typ hráča iba pri spustení hry používateľom a druhýkrát vtedy, keď používateľ zaplatí za prístup k plnej verzii hry.

Vývojár nastaví vlastnú dimenziu, keď používateľ prvýkrát spustí hru:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Nastavenie hodnoty pre vlastnú dimenziu v 3. indexe
ga('set', 'dimension3', 'Free' );

// Odoslanie hodnoty vlastnej dimenzie s prístupom k zobrazeniu stránky
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Vývojár tiež nastaví vlastnú dimenziu, keď používateľ zaplatí za plnú verziu hry:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Nastavenie hodnoty pre vlastnú dimenziu v 3. indexe
ga('set', 'dimension3', 'Paid' );

// Odoslanie hodnoty vlastnej dimenzie s prístupom k zobrazeniu stránky
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Spracovanie

Podobne ako v predchádzajúcich príkladoch sa údaje spracujú po ich zhromaždení a hodnoty vlastnej dimenzie sa použijú v prístupoch podľa ich rozsahu.

Napríklad údaje zhromaždené pre jedného hráča, ktorý si hru zahral dvakrát ako neplatiaci používateľ a raz ako platiaci používateľ, by vyzerali takto:

userId = 5555
1. relácia:
H2: screen_name=/level_1/ cd3_value=free
H3: screen_name=/level_2/

2. relácia:
H1: screen_name=/level_2/
H2: screen_name=/level_3/
H3: screen_name=/level_3/

3. relácia:
H1: screen_name=/level_3/ cd3_value=paid
H2: screen_name=/level_4/

Upozorňujeme, že hodnota free nastavená v 1. relácii sa použije vo všetkých prístupoch v tejto relácii, ako aj v 2. relácii, no v 3. relácii sa nastaví nová hodnota paid.

Prehľady

Po spracovaní sa hodnoty vlastnej dimenzie Typ hráča spoja s reláciami, v ktorých boli nastavené, ako aj s budúcimi reláciami a prístupmi.

Vývojár môže teraz vytvoriť prehľad tak, že použije dimenziu Typ hráča a názov obrazovky ako dimenzie a zobrazenia obrazovky ako metriku:

Typ hráča Názov obrazovky Zobrazenia obrazovky
Zdarma /level_1/ 1
Zdarma /level_2/ 2
Zdarma /level_3/ 2
Platené /level_3/ 1
Platené /level_4/ 1

Napokon, na zoskupenie zobrazení obrazovky podľa dimenzie Typ hráča a zistenie počtu odohratých úrovní podľa neplatiacich a platiacich používateľov môže vývojár vytvoriť vlastný prehľad, v ktorom sa dimenzia Typ hráča použije ako primárna dimenzia:

Typ hráča Zobrazenia obrazovky
Zdarma 5
Platené 2

Z údajov vyplýva, že neplatiaci používatelia odohrali viac úrovní než platiaci používatelia. Tieto štatistiky je možné získať použitím vlastných dimenzií na úrovni používateľa na zoskupenie používateľov a ich čiastkových relácií a prístupov podľa jednej hodnoty.

Rozsah na úrovni výrobku

Pozrime sa na príklad toho, ako môže herný vývojár pomocou vlastných dimenzií na úrovni výrobku zistiť intenzitu zakúpeného vylepšenia – ľahká, stredná alebo silná.

Vývojár už sleduje pomocou rozšíreného elektronického obchodu, koľkokrát boli vylepšenia zakúpené. Teraz chce zistiť, ktorý stupeň vylepšenia si hráči kupujú najčastejšie.

Prehľad bude vyzerať takto:

Intenzita vylepšenia Výnosy z výrobku
slabá  
stredná  
silná  

Pred použitím vlastných dimenzií by vývojár mohol vidieť celkové výnosy z výrobku z vylepšení, no tieto výnosy by nemohol zoskupovať podľa intenzity vylepšenia.

Použitím vlastnej dimenzie na úrovni výrobku možno intenzitu vylepšenia spojiť s každým výrobkom, čo umožňuje do prehľadov zahrnúť intenzitu s najvyšším počtom zakúpení (ako aj zobrazení, kliknutí a ďalších akcií rozšíreného elektronického obchodu).

Prečo rozsah na úrovni výrobku?

Používateľ si môže jedným nákupom zakúpiť niekoľko vylepšení. Použitie rozsahu na úrovni výrobku znamená, že hodnota stupňa sa spojí iba s výrobkom, s ktorým bola odoslaná. Vďaka tomu možno každé zakúpené vylepšenie spojiť s jedinečnou intenzitou.

Konfigurácia

Vlastná dimenzia Intenzita vylepšenia je definovaná v sekcii nastavení vlastníctva v časti Správca služby Analytics s týmito hodnotami:

Index 4
Meno Intenzita vylepšenia
Rozsah Výrobok
Aktívne pravda

Zhromažďovanie

Vývojár už sleduje v hre každé zakúpené vylepšenie. Hodnotu vlastnej dimenzie je nutné nastaviť s údajmi výrobku, aby sa intenzita spojila s každým vylepšením.

Pridanie tejto dimenzie k výrobku by mohlo vyzerať takto:

ga('ec:addProduct', {        // Zadanie podrobností výrobku do premennej typu productFieldObject
 'id': 'P12345',          // ID výrobku (reťazec)
 'name': 'Vylepšenie',        // Názov výrobku (reťazec)
 'category': 'Doplnky',       // Kategória výrobku (reťazec)
 'variant': 'červená',         // Variant výrobku (reťazec)
 'price': '10.00',         // Cena výrobku (mena)
 'quantity': 2,          // Množstvo výrobku (číslo)
 'dimension4': 'silná'      // Vlastná dimenzia na úrovni výrobku (reťazec)
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Odoslanie údajov transakcie s úvodným zobrazením stránky.

V tomto príklade sa vlastná dimenzia nastaví spolu s informáciami o výrobku. Tým sa priradí intenzita k tomuto vylepšeniu.

Spracovanie

Podobne ako v predchádzajúcich príkladoch po zhromaždení prístupov a ich odoslaní do služby Analytics sa údaje spracujú a hodnoty vlastnej dimenzie sa použijú vo výrobkoch, s ktorými boli nastavené.

Napríklad údaje zhromaždené pre jedného hráča s jednou reláciou, ktorý si zakúpil tri vylepšenia, vyzerajú takto:

userId = 5555
1. relácia:
H1: product_name=vylepšenie cd4_value=slabá
  product_name=vylepšenie cd4_value=silná
H2: product_name=vylepšenie cd4_value=slabá

Upozorňujeme, že použitím rozsahu na úrovni výrobku sa zabezpečí, že hodnota každého vylepšenia sa priradí iba k výrobku, s ktorým bola nastavená.

Prehľady

Keďže po spracovaní sa s každým výrobkom spojí jeho príslušná hodnota intenzity, vývojár môže vytvoriť vlastný prehľad, v ktorom sa zobrazujú výnosy podľa intenzity vylepšenia:

Intenzita vylepšenia Výnosy z výrobku
slabá 20,00
silná 10,00

Slabé vylepšenia prispievali v tomto prehľade k výnosom v najväčšej miere.

Vlastné metriky

Rozsah

Podobne ako vlastné dimenzie môžu mať aj vlastné metriky rozličné rozsahy. Vlastné metriky na úrovni prístupu sa spoja so všetkými dimenziami na úrovni prístupu, s ktorými boli odoslané. Podobne vlastné metriky na úrovni výrobku sa spoja iba s výrobkom, s ktorým boli odoslané. Nasledujúce príklady znázorňujú tieto dva typy vlastných metrík.

Príklad vlastnej metriky s rozsahom prístupu

V príkladoch vyššie herný vývojár sledoval v hre každú odohratú úroveň ako zobrazenie obrazovky. V každom z vygenerovaných prehľadov sa metrika zobrazenia obrazovky používa na znázornenie pokusu hráča o dokončenie úrovne.

Vývojár však chce poznať aj mieru dokončenia každej úrovne.

Na určenie miery dokončenia vývojár použije novú vlastnú metriku pomenovanú Dokončenia úrovní a porovná ju so zobrazeniami obrazovky pre každú úroveň.

Prehľad, ktorý chce vývojár zostaviť, vyzerá takto:

Názov obrazovky Zobrazenia obrazovky Dokončenia úrovní
/level_1/    
/level_2/    
/level_3/    

Prečo použiť vlastnú metriku?

V mnohých prípadoch môžete pomocou udalostí, zobrazení obrazovky alebo vlastnej metriky sledovať najdôležitejšie metriky. Použitím vlastných metrík však môžete vytvárať flexibilnejšie a čitateľnejšie vlastné prehľady, čo predstavuje komfortný spôsob sledovania najdôležitejších metrík.

V tomto príklade by nebolo možné sledovať zobrazenie obrazovky bez dvojitého započítania počtu zobrazení obrazovky na úroveň, takže by ste museli nájsť iné riešenie.

Aj keď by bolo možné použiť udalosť samostatne, s ohľadom na jej hierarchickú povahu by bolo zložité zostaviť vyššie uvedený prehľad spojením zobrazení obrazovky a dokončení úrovne do jednej dimenzie.

Kvôli vyššie uvedeným obmedzeniam aj z dôvodu, že dokončenia úrovní predstavujú pre tohto vývojára dôležitú metriku, je najvhodnejšie sledovať dokončenia úrovní ako vlastnú metriku.

Konfigurácia

Vlastná metrika Dokončenia úrovní je definovaná v sekcii správy v používateľskom rozhraní s týmito hodnotami:

Index 1
Meno Dokončenia úrovní
Rozsah Prístup
Typ formátu Celé číslo
Aktívne pravda

Zhromažďovanie

Vývojár už sleduje začatie každej úrovne pomocou zobrazenia obrazovky. Teraz chce sledovať dokončenie úrovne pomocou novej vlastnej metriky.

Podobne ako pri vlastných dimenziách sa vlastné metriky odosielajú do služby Analytics ako parametre priradené k ďalším prístupom. Aby sa odoslala hodnota vlastnej metriky, vývojár bude musieť odoslať aj ďalší prístup na zaznamenanie dokončenia úrovne používateľom. V tomto príklade sa udalosť spustí po dokončení úrovne a vlastná metrika sa spojí s touto udalosťou.

Implementácia by mohla vyzerať takto:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Zvýšenie metriky dokončenia úrovne o 1
ga('set', 'metric1', 1 );

// Odoslanie hodnoty vlastnej metriky s prístupom k udalosti
ga('send', 'event', 'Level', 'completion');

Spracovanie

Pred spracovaním by údaje pre jedného hráča, ktorý odohrá v hre tri úrovne v jednej relácii, vyzerali takto:

userId = 5555
1. relácia
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=event screen_name=/level_1/ cm1_value=1
H3: type=screen_view screen_name=/level_2/
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
H5: type=screen_view screen_name=/level_2/
H6: type=event screen_name=/level_2/ cm1_value=1
H7: type=screen_view screen_name=/level_3/
H8: type=event screen_name=/level_3/ cm1_value=1

Prehľady

Po spracovaní môže vývojár vytvoriť prehľad, v ktorom použije názov obrazovky ako dimenziu a zobrazenia obrazovky, celkový počet udalostí a dokončenia úrovní ako metriku:

Názov obrazovky Zobrazenia obrazovky Celkový počet udalostí Dokončenia úrovní
/level_1/ 1 1 1
/level_2/ 3 1 1
/level_3/ 1 1 1

Keďže vývojár sledoval dokončenia úrovní ako vlastnú metriku, v budúcnosti nebude musieť odfiltrovať udalosti dokončenia z celkového počtu udalostí.

Namiesto toho môže vývojár jednoducho vytvoriť nasledujúci vlastný prehľad použitím vlastnej metriky Dokončenia úrovní:

Názov obrazovky Zobrazenia obrazovky Dokončenia úrovní
/level_1/ 1 1
/level_2/ 3 1
/level_3/ 1 1

Údaje naznačujú, že úroveň 2 je v skutočnosti ťažšia v porovnaní s úrovňami 1 a 3, keďže podľa zobrazení obrazovky má mieru dokončenia iba 33 %. Sledovaním dokončení úrovní ako vlastnej metriky môže vývojár ľahko získať odpovede na otázky týkajúce sa kľúčových metrík a vytvárať zjednodušené prehľady, ktoré môže zdieľať s ďalšími osobami.

Príklad vlastnej metriky s rozsahom výrobku

V príkladoch vyššie herný vývojár sledoval v hre každý nákup vylepšenia. Existuje niekoľko metrík, ktoré možno spojiť s každým nákupom, napríklad množstvo a výnosy z výrobku.

Herný vývojár však nedávno spustil promo, v ktorom získali všetci používatelia kredit vo výške 100 €. Herný vývojár chce zmerať, ktoré vylepšenia si ľudia kupujú zo svojho kreditu.

Na určenie kreditov použitých na nákup výrobku vývojár použije novú vlastnú metriku nazvanú Použité kredity.

Prehľad, ktorý chce vývojár zostaviť, vyzerá takto:

Intenzita vylepšenia Výnosy z výrobku Použité kredity
silná    
stredná    
slabá    

Konfigurácia

Vlastná metrika Použité kredity je definovaná v sekcii Správca s týmito hodnotami:

Index 2
Meno Použité kredity
Rozsah Výrobok
Typ formátu Celé číslo
Aktívne pravda

Zhromažďovanie

Podobne ako pri vlastných dimenziách na úrovni výrobku sa vlastné metriky na úrovni výrobku odosielajú do služby Analytics ako parametre priradené k údajom výrobku.

Implementácia by mohla vyzerať takto:

ga('ec:addProduct', {        // Zadanie podrobností výrobku do premennej typu productFieldObject
 'id': 'P12345',          // ID výrobku (reťazec)
 'name': 'Vylepšenie',        // Názov výrobku (reťazec)
 'category': 'Doplnky',       // Kategória výrobku (reťazec)
 'variant': 'červená',         // Variant výrobku (reťazec)
 'price': '10.00',         // Cena výrobku (mena)
 'quantity': 2,          // Množstvo výrobku (číslo)
 'dimension4': 'silná',      // Vlastná dimenzia s rozsahom výrobku (reťazec)
 'metric2': 5           // Vlastná metrika s rozsahom výrobku (celé číslo)
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Odoslanie údajov transakcie s úvodným zobrazením stránky.


Spracovanie

Pred spracovaním by údaje pre jedného hráča, ktorý si zakúpi niekoľko vylepšení, mohli vyzerať takto:

userId = 5555
1. relácia
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=slabá cm2_value=5
  product_name=powerup cd4_value=silná cm2_value=5
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=stredná cm2_value=1
  product_name=powerup cd4_value=slabá cm2_value=10

Prehľady

Po spracovaní môže vývojár vytvoriť prehľad, v ktorom použije Stupeň vylepšenia ako dimenziu a Výnosy z výrobku a Použité kredity ako metriku:

Intenzita vylepšenia Výnosy z výrobku Použité kredity
slabá 20 15
silná 10 5
stredná 10 1

Údaje naznačujú, že hráči používajú svoje kredity na nákup ľahkých vylepšení. Vývojár vygeneroval najväčšie zisky z vylepšení strednej úrovne.

Aspekty implementácie

Pri implementácii vlastných dimenzií alebo metrík si pamätajte nasledujúce informácie:

Úprava existujúcej dimenzie alebo metriky

Keď upravujete názov alebo rozsah existujúcej vlastnej dimenzie alebo metriky, vaše údaje to môže ovplyvniť týmito spôsobmi:

 • Úprava názvu: Ovplyvňuje už spracované údaje. Staré údaje budú dostupné iba prostredníctvom nového názvu.
 • Úprava rozsahu: Nemá vplyv na už spracované údaje. Pomocou nového rozsahu budú spracované iba nové údaje.
 • Zmena stavu Aktívne – pole Aktívne určuje, či sa hodnoty vlastnej dimenzie alebo metriky naozaj spracujú. Upozorňujeme, že ak má pole Aktívne hodnotu false, vlastná dimenzia alebo metrika sa aj naďalej bude zobrazovať v prehľadoch, no keďže jej hodnoty neboli spracované, nebude mať priradené žiadne údaje.

Pri nastavovaní rozsahu plánujte vopred

Pri rozhodovaní o tom, ktorý rozsah použiť pre konkrétnu vlastnú dimenziu, zvážte, ako často očakávate, že sa hodnota bude meniť. Ak ide o hodnotu, ktorá sa môže počas relácie zmeniť mnohokrát, ako je napríklad názov úrovne v hre, použite rozsah prístupu a nastavte hodnotu pred každým prístupom. Naopak vlastnú dimenziu, ako je napríklad pohlavie, možno nastaviť na úrovni používateľa iba raz. Odoslanie hodnoty pohlavia s každým prístupom by vyžadovalo zbytočnú prácu a konfiguráciou vlastnej dimenzie, ktorá sa mení často s rozsahom používateľa, by sa s touto hodnotou nesprávne spojilo veľa prístupov.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?