Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Niestandardowe wymiary i dane

Uwzględnij niestandardowe dane w swoich raportach.

Niestandardowe wymiary i niestandardowe dane są jak domyślne wymiary i dane na koncie Analytics, z tą różnicą, że tworzysz je samodzielnie. Mogą one służyć do zbierania i analizowania informacji, których Analytics nie śledzi automatycznie.

Tematy w tym artykule:

Omówienie

Dzięki niestandardowym wymiarom i danym można łączyć dane Analytics z danymi z innych źródeł, np. z narzędzi CRM. Na przykład:

 • Jeśli przechowujesz informacje o płci zalogowanych użytkowników w narzędziu CRM, możesz połączyć je z danymi Analytics, by zobaczyć liczbę Odsłon według płci.

 • Jeśli tworzysz gry, dane takie jak „ukończone poziomy” czy „najlepszy wynik” mogą być dla Ciebie ważniejsze niż wstępnie zdefiniowane dane, np. Wyświetlenia ekranu. Śledząc takie dane za pomocą niestandardowych danych, możesz monitorować postępy w najważniejszych obszarach za pomocą elastycznych i czytelnych raportów niestandardowych.

Niestandardowe wymiary mogą być wyświetlane jako wymiary główne w raportach niestandardowych. Możesz ich także używać jako segmentów i wymiarów dodatkowych w raportach standardowych.

Warunki wstępne

Niestandardowe wymiary i dane są dostępne wyłącznie dla usług, w których został włączony kod Universal Analytics lub które zawierają co najmniej jeden widok raportowania aplikacji. Niestandardowe wymiary i dane są obsługiwane przez pakiety SDK Analytics na Androida i system iOS w wersji 2.x lub wyższej, analytics.js oraz Measurement Protocol.

Niestandardowe wymiary i dane wymagają dodatkowego skonfigurowania na koncie Analytics i w Twoim kodzie śledzenia. Po zakończeniu obu etapów konfiguracji możesz korzystać z nich w swoich raportach.

Ograniczenia i ostrzeżenia

Dostępnych jest po 20 indeksów dla niestandardowych wymiarów i niestandardowych danych przypadających na każdą usługę internetową. Na kontach 360 dostępnych jest po 200 indeksów dla niestandardowych wymiarów i niestandardowych danych.

Niestandardowych wymiarów nie można usuwać, ale można je wyłączać. Nie zalecamy ponownego używania niestandardowych wymiarów. Po przeprowadzeniu edycji nazwy, zakresu i wartości niestandardowego wymiaru nowe i stare ustawienia można powiązać zarówno ze starą, jak i z nową nazwą wymiaru. Powoduje to scalanie się danych w raportach w sposób uniemożliwiający dokładne odseparowanie ich za pomocą filtru.

Cykl życia niestandardowych wymiarów i danych

Na cykl życia niestandardowego wymiaru lub danych składają się cztery etapy:

 • Konfiguracja – określasz niestandardowy wymiar lub dane za pomocą indeksu, nazwy i innych właściwości, np. zakresu.
 • Gromadzenie danych – przesyłasz wartości niestandardowych wymiarów i danych do Analytics ze swojej implementacji.
 • Przetwarzanie danych – dane są przetwarzane za pomocą definicji Twoich niestandardowych wymiarów i danych oraz wszelkich filtrów widoku raportowania.
 • Raportowanie – tworzysz nowe raporty za pomocą swoich niestandardowych wymiarów i danych w interfejsie użytkownika Analytics.

Konfiguracja

Zanim możesz zacząć przesyłać wartości niestandardowych wymiarów i danych do Analytics, musisz najpierw zdefiniować je w usłudze Analytics. W każdej usłudze Analytics dostępne jest 20 indeksów dla niestandardowych wymiarów i kolejne 20 dla niestandardowych danych.

Definiowanie niestandardowego wymiaru lub danych polega na określeniu ich nazwy i innych wartości konfiguracji w danym indeksie. Niestandardowe wymiary mają następujące wartości konfiguracji:

 • Nazwa – nazwa niestandardowego wymiaru, jaka będzie widoczna w raportach.
 • Zakres – określa, do jakich danych będzie stosowany niestandardowy wymiar lub dane. Więcej informacji o zakresie.
 • Aktywny – określa, czy wartość niestandardowego wymiaru zostanie przetworzona. Nieaktywne niestandardowe wymiary mogą być widoczne w raportach, ale ich wartości nie będą przetwarzane.

Niestandardowe dane mają następujące wartości konfiguracji:

 • Nazwa – nazwa niestandardowych danych, jaka będzie widoczna w raportach.
 • Typ – określa sposób wyświetlania wartości niestandardowych danych w raportach.
 • Wartość minimalna/maksymalna – minimalne i maksymalne wartości, które będą przetwarzane i wyświetlane w raportach.
 • Aktywne – określa, czy wartość niestandardowych danych zostanie przetworzona. Nieaktywne niestandardowe dane mogą być widoczne w raportach, ale ich wartości nie będą przetwarzane.

Niestandardowe wymiary i dane można definiować w interfejsie użytkownika Analytics.

Gdy zdefiniujesz już niestandardowy wymiar lub dane, w miarę możliwości unikaj edytowania ich nazwy i zakresu. W sekcji Wskazówki do implementacji dowiesz się więcej o potencjalnym wpływie zmian tych wartości na Twoje raporty.

Gromadzenie danych

Wartości niestandardowych wymiarów i danych są przesyłane do Analytics w momencie zbierania danych jako pary parametrów indeksów i wartości. Parametr indeksu odpowiada indeksowi niestandardowego wymiaru lub danych określonemu na etapie konfiguracji.

W odróżnieniu od innych typów danych niestandardowe wymiary i dane są przesyłane do Analytics jako parametry dołączone do innych działań, takich jak odsłony stron, zdarzenia czy transakcje e-commerce. Wartości niestandardowych wymiarów lub danych muszą więc być ustawione przed wywołaniem śledzenia, by mogły zostać przesłane do Analytics.

Aby ustawić wartość niestandardowego wymiaru, Twój kod może wyglądać na przykład tak:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ustaw wartość niestandardowego wymiaru w indeksie 1.
ga('set', 'dimension1', 'Level 1');

// Prześlij wartość niestandardowego wymiaru z odsłoną strony.
ga('send', 'pageview');

Typy niestandardowych danych

Niestandardowe dane o typie Liczba całkowita lub Czas muszą być przesyłane za pomocą liczb całkowitych, a niestandardowe dane o type Waluta mogą być przesyłane jako ustalone wartości dziesiętne odpowiednie dla lokalnej waluty.

Przetwarzanie danych

Przy przetwarzaniu niestandardowych wymiarów zakres określa, do których działań zostanie zastosowana dana wartość niestandardowego wymiaru, a filtry widoku określają, które działania i powiązane z nimi wartości zostaną uwzględnione w raportach.

Zakres i pierwszeństwo

Zakres określa, które działania zostaną powiązane z daną wartością niestandardowego parametru. Są cztery poziomy zakresu: produkt, działanie, sesja i użytkownik:

 • Produkt – wartość jest stosowana do produktu, dla którego została ustawiona (tylko w Ulepszonym e-commerce).
 • Działanie – wartość jest stosowana do pojedynczego działania, dla którego została ustawiona.
 • Sesja – wartość jest stosowana do wszystkich działań w pojedynczej sesji.
 • Użytkownik – wartość jest stosowana do wszystkich działań w obecnej i przyszłych sesjach, dopóki się nie zmieni lub niestandardowy wymiar pozostanie aktywny.
Zakres na poziomie produktu

Gdy niestandardowy wymiar ma zakres na poziomie produktu, wartość jest stosowana tylko do produktu, dla którego została ustawiona. W jednym działaniu może być przesyłane wiele produktów – oznacza to również, że w jednym działaniu może być przesyłane wiele niestandardowych wymiarów o zakresie na poziomie produktu.

Zakres na poziomie działania

Gdy niestandardowy wymiar ma zakres na poziomie działania, wartość jest stosowana tylko do działania, dla którego została ustawiona. Zostało to przedstawione na Rys. A, Rys. B i Rys. C poniżej:

Rys A: Użytkownik przesyła dwa działania (H1, H2). Wartość niestandardowego wymiaru 1 dla H2 to A. Wartość ta jest stosowana tylko do H2.


Rys B: Użytkownik przesyła trzecie działanie (H3). H3 nie ma wartości niestandardowego wymiaru CD.


Rys. C: Użytkownik przesyła czwarte działanie (H4). Wartość niestandardowego wymiaru 1 dla H4 to B. Wartość ta jest stosowana tylko do H4.


Zakres na poziomie sesji

Gdy dwie wartości o zakresie na poziomie sesji są ustawione w tym samym indeksie w sesji, wartość ustawiona jako ostatnia jest traktowana jako nadrzędna i stosowana do wszystkich działań w tej sesji. Na Rys. D poniżej najnowsza ustawiona wartość nadpisuje wszelkie wcześniejsze wartości dla tego indeksu.

Rys. A: Użytkownik przesyła działanie (H1) bez wartości niestandardowego wymiaru CD.


Rys. B: W tej samej sesji użytkownik przesyła drugie działanie (H2) z wartością niestandardowego wymiaru 1 ustawioną na A. Zakres na poziomie sesji sprawia, że wartość A zostaje także zastosowana do H1.


Rys. C: Użytkownik przesyła trzecie działanie (H3). Mimo że z działaniem H3 nie została przesłana żadna wartość niestandardowego wymiaru 1, zakres na poziomie sesji sprawia, że wartość A jest automatycznie stosowana do H3.


Rys. D: Użytkownik przesyła czwarte działanie (H4) z nową wartością niestandardowego wymiaru 1 wynoszącą B. Zakres na poziomie sesji sprawia, że wartość B jest stosowana do wszystkich działań w tej sesji, nadpisując wartość A w poprzednich działaniach.


Zakres na poziomie użytkownika

Jeśli dwie wartości niestandardowego wymiaru na poziomie użytkownika zostaną ustawione w ramach tej samej sesji, wartość ustawiona jako ostatnia jest nadrzędna dla tej sesji i będzie stosowana do wszystkich przyszłych sesji tego użytkownika.

Na Rys. B poniżej wartość niestandardowego wymiaru A jest stosowana do wszystkich działań w sesji 2, tak jak niestandardowy wymiar na poziomie sesji. Jednak na Rys. C, inaczej niż w przypadku zakresu na poziomie sesji, wartość niestandardowego wymiaru A jest nadal stosowana do działań w trzeciej sesji, ponieważ niestandardowy wymiar 1 ma zakres na poziomie użytkownika:

Rys A: Użytkownik w ramach sesji przesyła trzy działania (H1, H2, H3). Żadne wartości wymiarów niestandardowych nie zostają ustawione.


Rys. B: Ten sam użytkownik powraca i w ramach kolejnej sesji przesyła trzy dodatkowe działania. Wartość parametru niestandardowego 1 zostaje ustawiona na A dla działania H3. Następnie wartość parametru niestandardowego 1 zostaje zastosowana do wszystkich działań w tej sesji.


Rys. C: Użytkownik powraca i w ramach trzeciej sesji przesyła jeszcze trzy działania. Zakres niestandardowego wymiaru 1 na poziomie użytkownika sprawia, że wartość A zostaje zastosowana do wszystkich działań w sesji 3.

Filtry

Filtry widoku mogą wchodzić w interakcje z niestandardowymi wymiarami i danymi na kilka sposobów.

Wartości niestandardowych wymiarów i danych są związane z działaniem, z którym zostały otrzymane, niezależnie od zakresu. Jeśli takie działanie zostanie odfiltrowane przez filtr widoku, niestandardowy wymiar lub dane również mogą zostać odfiltrowane, w zależności od swojego zakresu.

 1. Zakres na poziomie działania: Zarówno niestandardowe wymiary o zakresie na poziomie działania, jak i niestandardowe dane, zostaną odfiltrowane, jeśli związane z nimi działanie zostało odfiltrowane.
 2. Zakres na poziomie sesji lub użytkownika: Niestandardowe wymiary o zakresie na poziomie sesji lub użytkownika nie zostaną odfiltrowane, nawet jeśli związane z nimi działanie zostało odfiltrowane. Ich wartości zostaną zastosowane do wszystkich działań w obecnej sesji, a także w przyszłych sesjach, jeśli wymiar ma zakres na poziomie użytkownika.

Niestandardowych wymiarów można także używać do tworzenia filtrów widoku. Sprawi to, że działania będą filtrowane według zakresu niestandardowego wymiaru. Na przykład filtrowanie według niestandardowego wymiaru o zakresie na poziomie użytkownika spowoduje odfiltrowanie obecnej i przyszłych sesji ze zbioru użytkowników powiązanych z tą wartością.

Raportowanie

Po zakończeniu etapów gromadzenia danych, konfiguracji i przetwarzania, niestandardowe wymiary i dane stają się dostępne w raportach w interfejsie użytkownika.

Niestandardowe wymiary i dane są dostępne w raportach niestandardowych i można ich używać z zaawansowanymi segmentami. Niestandardowych wymiarów można także używać jako wymiarów dodatkowych w standardowych raportach.

Przykłady

Poniższe przykłady pokazują, jak deweloper tworzący gry może wykorzystać niestandardowe wymiary i dane, by poznać zachowanie graczy.

Pewien deweloper niedawno wypuścił nową grę.

Obecna implementacja Analytics śledzi wyświetlenie ekranu za każdym razem, gdy użytkownik przechodzi dany poziom. Deweloper wie już, ile razy dany poziom jest przechodzony. Teraz chce odpowiedzieć na bardziej złożone pytania:

 1. Jak często gracze przechodzą łatwe poziomy względem średnich i trudnych?
 2. Ile poziomów przechodzą gracze każdego dnia z trzydniowego bezpłatnego okresu próbnego?
 3. Ile poziomów przechodzą gracze w okresie próbnym względem graczy, którzy zapłacili za grę?

Aby odpowiedzieć na te pytania, należy użyć niestandardowych wymiarów i stworzyć nowe powiązania działań, sesji i użytkowników.

Deweloper dodatkowo sprzedaje dodatkowe funkcje, które poprawiają wrażenia użytkowników, np. „ulepszenia”. Deweloper używa już pól kategorii i odmiany, ale potrzebuje dodatkowego pola, by mierzyć siłę kupowanych ulepszeń. W ten sposób będzie mógł określić, czy ulepszenia o danej sile są bardziej popularne niż inne.

Zakres na poziomie działania

Spójrzmy na przykład tego, jak deweloper gry może wykorzystać niestandardowy wymiar na poziomie działania, by zobaczyć, w ile poziomów z każdego poziomu trudności – łatwego, średniego, trudnego – grali użytkownicy.

Deweloper śledzi już, ile razy użytkownicy grają w każdy poziom, za pomocą wyświetleń ekranów. Teraz chce wiedzieć, który poziom trudności jest najpopularniejszy.

Raport będzie wyglądał następująco:

Poziom trudnościWyświetlenia ekranu
łatwy 
średni 
trudny 

Przed użyciem niestandardowych wymiarów deweloper widział łączną liczbę wyświetleń ekranu dla każdego poziomu, ale nie mógł podzielić tych wyświetleń według poziomu trudności.

Za pomocą niestandardowego wymiaru można powiązać poziom trudności z każdym wyświetleniem ekranu, co pozwoli uwzględniać w raportach najpopularniejszy poziom trudności.

Dlaczego zakres na poziomie działania?

Użytkownik może zagrać w kilka poziomów w ramach jednej sesji. Dzięki zakresowi na poziomie działania wartość poziomu trudności będzie przypisywana tylko do wyświetlenia ekranu, z którym została przesłana. W ten sposób mamy pewność, że wyświetlenie ekranu każdego poziomu zostanie powiązane z niepowtarzalną wartością poziomu trudności.

Konfiguracja

Pierwszym krokiem w implementacji niestandardowego wymiaru jest zdefiniowanie go w ustawieniach usługi w sekcji Administracja w Analytics. W tym przykładzie definicja niestandardowego wymiaru będzie wyglądać następująco:

Indeks1
NazwaPoziom trudności
ZakresDziałanie
Aktywnyprawda

Gromadzenie danych

Deweloper śledzi już każdy poziom w grze za pomocą wyświetleń ekranu. Aby przypisywać poziom trudności do poziomu, wartość niestandardowego wymiaru musi być ustawiana tuż przed wywołaniem śledzenia wyświetlenia ekranu.

Implementacja może wyglądać więc następująco:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ustaw wartość niestandardowego wymiaru w indeksie 1.
ga('set', 'dimension1', 'easy');

// Prześlij wartość niestandardowego wymiaru z odsłoną strony.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

W tym przykładzie niestandardowy wymiar jest ustawiany tuż przed śledzeniem wyświetlenia ekranu. Przypisuje to poziom trudności do wyświetlenia ekranu i pozwala na grupowanie takich działań w raportach według poziomu trudności.

Przetwarzanie danych

Gdy działania zostaną zebrane i przesłane do Analytics, dane są przetwarzane, a wartości niestandardowych wymiarów stosowane do działań zgodnie ze swoim zakresem.

Na przykład dane zebrane dla pojedynczego gracza, który w ramach jednej sesji zagrał w sześć poziomów, wyglądają następująco:

userId = 5555
Sesja 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd1_value=łatwy
H2: screen_name=/level_2/ cd1_value=średni
H3: screen_name=/level_3/ cd1_value=trudny
H4: screen_name=/level_4/ cd1_value=łatwy
H5: screen_name=/level_5/ cd1_value=średni
H6: screen_name=/level_6/ cd1_value=średni

Zwróć uwagę, że dzięki zakresowi na poziomie działania mamy pewność, że każda wartość poziomu trudności jest przypisywana tylko do wyświetlenia ekranu, z którym została przesłana.

Raportowanie

Po przetworzeniu danych, jako że każde wyświetlenie ekranu jest powiązane z odpowiadającą mu wartością poziomu trudności, deweloper może utworzyć raport, w którym nazwa ekranu i poziom trudności będą wymiarami, a liczby wyświetleń ekranu danymi.

Nazwa ekranuPoziom trudnościWyświetlenia ekranu
/level_1/łatwy1
/level_2/średni1
/level_3/trudny1
/level_4/łatwy1
/level_5/średni1
/level_6/średni1

Można utworzyć raport niestandardowy, w którym poziom trudności będzie wymiarem podstawowym, grupującym wyświetlenia ekranu, i zobaczyć, ile razy użytkownicy grali w poziomy o określonym poziomie trudności:

Poziom trudnościWyświetlenia ekranu
łatwy2
średni3
trudny1

W tym raporcie najpopularniejsze były poziomy o średnim poziomie trudności. Uzyskanie takich danych było możliwe dzięki użyciu niestandardowego wymiaru na poziomie działania do grupowania wyświetleń ekranu.

Zakres na poziomie sesji

Teraz spójrzmy na przykład tego, jak deweloper może wykorzystać niestandardowy wymiar na poziomie sesji, by zobaczyć, w ile poziomów użytkownicy grają w danym dniu trzydniowego bezpłatnego okresu próbnego.

Deweloper wie już, ile razy użytkownicy grają w dany poziom, dzięki śledzeniu wyświetlenia ekranu dla każdego poziomu. Teraz chce wiedzieć, w ile poziomów użytkownicy grają w danym dniu.

Raport, który deweloper chce utworzyć, będzie wyglądał następująco:

Dzień okresu próbnegoWyświetlenia ekranu
Dzień 1 
Dzień 2 
Dzień 3 

Za pomocą niestandardowego wymiaru na poziomie sesji deweloper może grupować wyświetlenia ekranu według dnia okresu próbnego i sprawdzić, w jaki sposób dane zmieniają się w trakcie tego okresu.

Dlaczego zakres na poziomie sesji?

Możesz użyć zakresu na poziomie sesji, by efektywnie grupować całe sesje i wszystkie ich działania składowe w pojedynczej wartości dnia okresu próbnego.

Aby osiągnąć taką samą funkcjonalność, można użyć zakresu na poziomie działania, jednak zakres na poziomie sesji pozwala w wygodny sposób ustawić wartość dnia okresu próbnego przy jak najmniejszej ilości dodatkowego kodu.

Konfiguracja

Niestandardowy wymiar dnia okresu próbnego należy zdefiniować w ustawieniach usługi w interfejsie użytkownika Analytics za pomocą następujących wartości:

Indeks2
NazwaDzień okresu próbnego
ZakresSesja
Aktywnyprawda

Gromadzenie danych

Deweloper śledzi już każdy poziom w grze za pomocą wyświetleń ekranu. Aby przypisywać dzień do wszystkich wyświetleń ekranu w sesji, wystarczy, że wartość niestandardowego wymiaru będzie ustawiana raz na sesję.

Deweloper powinien więc ustawiać niestandardowy wymiar, gdy użytkownik po raz pierwszy uruchamia grę:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ustaw wartość niestandardowego wymiaru w indeksie 2.
var day = getDayOfTrial();
ga('set', 'dimension2', day );

// Prześlij wartość niestandardowego wymiaru z odsłoną strony.

ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Zwróć uwagę, że niestandardowy wymiar na poziomie sesji można ustawić w dowolnym momencie podczas sesji. W tym przykładzie deweloperowi jest po prostu wygodniej określić dzień okresu próbnego i ustawić odpowiednią wartość na początku sesji.

Przetwarzanie danych

Gdy działania zostaną zebrane i przesłane do Analytics, dane są przetwarzane, a wartości niestandardowych wymiarów stosowane do działań zgodnie ze swoim zakresem.

Na przykład dane zebrane dla pojedynczego gracza, który zagrał w grę dwa razy pierwszego dnia, raz drugiego dnia i raz trzeciego, będą wyglądać następująco:

userId = 5555
Sesja 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=1
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_2/

Sesja 2:
H4: screen_name=/level_3/ cd2_value=1
H5: screen_name=/level_4/
H6: screen_name=/level_4/

Sesja 3:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=2
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_3/

Sesja 4:
H1: screen_name=/level_3/ cd2_value=3

Zwróć uwagę, że wartości niestandardowego wymiaru zostały przesłane tylko z jednym wyświetleniem ekranu w danej sesji.

Dzięki zakresowi na poziomie sesji mamy pewność, że wartość dnia okresu próbnego zostanie przypisana do wszystkich działań w tej sesji, a nie tylko do działania, z którym została przesłana.

Raportowanie

Po ich przetworzeniu, wartości niestandardowego wymiaru na poziomie sesji zostaną przypisane do wszystkich wyświetleń ekranu przesłanych w tej samej sesji. Deweloper może teraz utworzyć raport, w którym dzień okresu próbnego i nazwa ekranu będą wymiarami, a liczba wyświetleń ekranu danymi:

Dzień okresu próbnegoNazwa ekranuWyświetlenia ekranu
1/level_1/1
1/level_2/2
1/level_3/1
1/level_4/2
2/level_1/1
2/level_2/1
2/level_3/1
3/level_3/1

Na koniec, aby grupować wyświetlenia ekranu według dnia i sprawdzić, w ile poziomów użytkownicy grali danego dnia okresu próbnego, deweloper może utworzyć raport niestandardowy, w którym wymiarem podstawowym jest dzień okresu próbnego.

Dzień okresu próbnegoWyświetlenia ekranu
16
23
31

Dane pokazują, że użytkownicy grają w najwięcej poziomów pierwszego dnia, a drugiego i trzeciego w znacznie mniej. Uzyskanie takich danych było możliwe dzięki użyciu niestandardowego wymiaru na poziomie sesji do grupowania wielu sesji i ich składowych działań w pojedynczej wartości.

Zakres na poziomie użytkownika

Na koniec spójrzmy na przykład tego, jak deweloper może wykorzystać niestandardowy wymiar na poziomie użytkownika, by zobaczyć, w ile poziomów grali płacący użytkownicy, a w ile użytkownicy korzystający z bezpłatnego okresu próbnego.

Tak jak w poprzednich przykładach, deweloper śledzi już, ile razy użytkownicy grają w dany poziom, za pomocą wyświetleń ekranu. Teraz chce jednak grupować je według płacących i niepłacących użytkowników.

Raport, który deweloper chce zobaczyć, będzie wyglądał następująco:

Typ graczaWyświetlenia ekranu
Niepłacący 
Płacący 

Za pomocą niestandardowego wymiaru na poziomie użytkownika deweloper może uzyskać te dane, przypisując wszystkie wyświetlenia ekranu danego użytkownika, w ramach jego obecnej i przyszłych sesji, do wartości typu gracza.

Dlaczego zakres na poziomie użytkownika?

Zakres na poziomie użytkownika pozwala w wygodny sposób grupować wszystkie składowe sesje i działania użytkownika w jednej wartości. Jest idealny dla wartości, które nie zmieniają się dla danego użytkownika często, np. typu gracza w tym przykładzie.

Chociaż można uzyskać taką samą funkcjonalność za pomocą zakresu na poziomie działania lub sesji, zakres na poziomie użytkownika jest najwygodniejszym rozwiązaniem, które wymaga najmniejszej ilości kodu.

Konfiguracja

Niestandardowy wymiar typu gracza jest zdefiniowany w sekcji Administracja za pomocą następujących wartości:

Indeks3
NazwaTyp gracza
ZakresUżytkownik
Aktywnyprawda

Gromadzenie danych

Tak jak w poprzednich przykładach, deweloper śledzi już każdy poziom w grze za pomocą wyświetleń ekranu. Aby grupować te wyświetlenia ekranu według typu gracza, wystarczy, że będzie ustawiać wymiar typu gracza, gdy użytkownik uruchamia grę, i drugi raz, jeśli użytkownik postanowi zapłacić za pełną wersję gry.

Deweloper powinien więc ustawiać niestandardowy wymiar, gdy użytkownik po raz pierwszy uruchamia grę:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ustaw wartość niestandardowego wymiaru w indeksie 3.
ga('set', 'dimension3', 'Free' );

// Prześlij wartość niestandardowego wymiaru z odsłoną strony.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Deweloper powinien także ustawiać niestandardowy wymiar, gdy użytkownik płaci za pełną wersję gry:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ustaw wartość niestandardowego wymiaru w indeksie 3.
ga('set', 'dimension3', 'Paid' );

// Prześlij wartość niestandardowego wymiaru z odsłoną strony.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Przetwarzanie danych

Tak jak w poprzednich przykładach, po zebraniu danych są one przetwarzane, a wartości niestandardowego wymiaru są stosowane do działań zgodnie ze swoim zakresem.

Na przykład dane zebrane dla pojedynczego gracza, który zagrał w grę dwa razy jako użytkownik niepłacący i raz jako użytkownik płacący, będą wyglądać następująco:

userId = 5555
Sesja 1:
H2: screen_name=/level_1/ cd3_value=niepłacący
H3: screen_name=/level_2/

Sesja 2:
H1: screen_name=/level_2/
H2: screen_name=/level_3/
H3: screen_name=/level_3/

Sesja 3:
H1: screen_name=/level_3/ cd3_value=płacący
H2: screen_name=/level_4/

Zwróć uwagę, że wartość niepłacący ustawiona w sesji 1 jest stosowana do wszystkich działań w tej sesji oraz w sesji 2, dopóki nowa wartość płacący nie zostanie ustawiona w sesji 3.

Raportowanie

Po ich przetworzeniu, wartości niestandardowego wymiaru typu gracza zostaną przypisane do sesji, w których zostały ustawione, a także do wszystkich przyszłych sesji i działań.

Deweloper może teraz utworzyć raport, w którym typ gracza i nazwa ekranu będą wymiarami, a liczba wyświetleń ekranu danymi:

Typ graczaNazwa ekranuWyświetlenia ekranu
Niepłacący/level_1/1
Niepłacący/level_2/2
Niepłacący/level_3/2
Płacący/level_3/1
Płacący/level_4/1

Na koniec, aby grupować wyświetlenia ekranu według typu gracza i sprawdzić, w ile poziomów grali użytkownicy płacący i niepłacący, deweloper może utworzyć raport niestandardowy, w którym wymiarem podstawowym jest typ gracza:

Typ gracza Wyświetlenia ekranu
Niepłacący5
Płacący2

Dane pokazują, że niepłacący użytkownicy grali w więcej poziomów niż płacący. Uzyskanie takich danych było możliwe dzięki użyciu niestandardowego wymiaru na poziomie użytkownika do grupowania użytkowników i ich składowych sesji i działań w pojedynczej wartości.

Zakres na poziomie produktu

Spójrzmy na przykład tego, jak deweloper gry może wykorzystać niestandardowy wymiar na poziomie produktu, by zobaczyć, jakie ulepszenia kupują użytkownicy – słabe, średnie czy silne.

Deweloper śledzi już liczbę zakupów ulepszeń za pomocą ulepszonego e-commerce. Teraz chce wiedzieć, który rodzaj ulepszeń (słabe, średnie czy silne) jest najpopularniejszy.

Raport będzie wyglądał następująco:

Siła ulepszeniaPrzychody z produktu
słabe 
średnie 
silne 

Przed zastosowaniem niestandardowych wymiarów deweloper widzi łączne przychody z ulepszeń, ale nie ma możliwości grupowania tych przychodów według siły ulepszenia.

Za pomocą niestandardowego wymiaru na poziomie produktu można przypisywać siłę do każdego produktu. Dzięki temu raporty mogą zawierać informacje o najczęściej kupowanej (oraz wyświetlanej czy klikanej – dostępne są wszystkie działania oferowane przez ulepszone e-commerce) sile ulepszenia.

Dlaczego zakres na poziomie produktu?

Użytkownik może kupić kilka ulepszeń na raz. Dzięki zakresowi na poziomie użytkownika wartość siły będzie przypisywana tylko do produktu, z którym została przesłana. W ten sposób mamy pewność, że każde zakupione ulepszenie zostanie powiązane z niepowtarzalną wartością siły.

Konfiguracja

Niestandardowy wymiar siły ulepszenia jest zdefiniowany w ustawieniach usługi w sekcji Administracja w Analytics za pomocą następujących wartości:

Indeks4
NazwaSiła ulepszenia
ZakresProdukt
Aktywnyprawda

Gromadzenie danych

Deweloper śledzi już każdy zakup ulepszenia w grze. Aby przypisywać siłę do każdego ulepszenia, wartość niestandardowego wymiaru musi być ustawiana razem z danymi produktu.

Dodanie tego wymiaru do danych produktów może wyglądać następująco:

ga('ec:addProduct', {        // Podaj szczegóły produktu w elemencie productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // Identyfikator produktu (ciąg znaków).
 'name': 'Ulepszenie',       // Nazwa produktu (ciąg znaków).
 'category': 'Dodatki',      // Kategoria produktu (ciąg znaków).
 'variant': 'czerwony',      // Odmiana produktu (ciąg znaków).
 'price': '10,00',         // Cena produktu (waluta).
 'quantity': 2,          // Liczba produktów (liczba).
 'dimension4': 'silne'       // Niestandardowy wymiar o zakresie na poziomie produktu (ciąg znaków).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20,00'
});

ga('send', 'pageview');   // Prześlij dane o transakcji z pierwszą odsłoną strony.

W tym przykładzie niestandardowy wymiar jest ustawiany razem z informacjami o produkcie. W ten sposób siła jest przypisywana do ulepszenia.

Przetwarzanie danych

Tak jak w poprzednich przykładach, gdy działania zostaną zebrane i przesłane do Analytics, dane są przetwarzane, a wartości niestandardowych wymiarów stosowane do produktów, z którymi zostały ustawione.

Na przykład dane zebrane dla pojedynczego gracza, który w ramach jednej sesji kupił trzy ulepszenia, wyglądają następująco:

userId = 5555
Sesja 1:
H1: product_name=powerup cd4_value=słabe
  product_name=powerup cd4_value=silne
H2: product_name=powerup cd4_value=słabe

Zwróć uwagę, że dzięki zakresowi na poziomie produktu mamy pewność, że każda wartość ulepszenia jest przypisywana tylko do produktu, z którym została ustawiona.

Raportowanie

Po przetworzeniu danych, jako że każdy produkt jest powiązany z odpowiadającą mu wartością siły, deweloper może utworzyć raport niestandardowy, który pokazuje przychody w podziale według siły ulepszenia:

Siła ulepszeniaPrzychody z produktu
słabe20,00
silne10,00

W tym raporcie słabe ulepszenia przyniosły największe przychody.

Niestandardowe dane

Zakres

Podobnie jak niestandardowe wymiary, niestandardowe dane mogą mieć różne zakresy. Niestandardowe dane na poziomie działania są przypisywane do wszystkich wymiarów na poziomie działania, z którymi są przesyłane. Podobnie niestandardowe dane na poziomie produktu są przypisywane tylko do produktu, z którym zostały przesłane. Następujące przykłady obrazują dwa typy niestandardowych danych.

Przykład niestandardowych danych o zakresie na poziomie działania

W powyższych przykładach deweloper rejestrował wyświetlenie ekranu za każdym razem, gdy użytkownik grał w poziom gry. W każdym z wygenerowanych raportów każde wyświetlenie ekranu oznacza podejmowaną przez gracza próbę ukończenia poziomu.

Deweloper chce jednak poznać także współczynnik ukończenia każdego poziomu.

Aby określić współczynnik ukończenia, deweloper użyje nowych niestandardowych danych o nazwie „ukończenia poziomu” i porówna je z wyświetleniami ekranu dla każdego poziomu.

Raport, który deweloper chce zobaczyć, będzie wyglądał następująco:

Nazwa ekranuWyświetlenia ekranuUkończenia poziomu
/level_1/  
/level_2/  
/level_3/  

Dlaczego niestandardowe dane?

W wielu przypadkach możesz użyć zdarzeń, wyświetleń ekranu i/lub niestandardowych danych, by śledzić dane, które są dla Ciebie najważniejsze. Jednak niestandardowe dane pozwalają uzyskać bardziej elastyczne i czytelne raporty niestandardowe, dlatego są wygodniejszym rozwiązaniem.

W tym przykładzie nie można było śledzić ukończeń poziomu jako wyświetleń ekranu bez dublowania tych ostatnich dla każdego poziomu, dlatego potrzebny był inny sposób.

Chociaż można by użyć samych zdarzeń, ze względu na ich hierarchiczną charakterystykę trudno byłoby stworzyć powyższy raport, łącząc wyświetlenia ekranu i ukończenia poziomu w jednym wymiarze.

Ze względu na powyższe ograniczenia oraz na to, jak ważne dla tego dewelopera są ukończenia poziomu, najwygodniej będzie śledzić je w formie niestandardowych danych.

Konfiguracja

Niestandardowe dane ukończeń poziomu są zdefiniowane w sekcji zarządzania w interfejsie użytkownika za pomocą następujących wartości.

Indeks1
NazwaUkończenia poziomu
ZakresDziałanie
Typ formatowaniaLiczba całkowita
Aktywneprawda

Gromadzenie danych

Deweloper śledzi już rozpoczęcia każdego poziomu za pomocą wyświetleń ekranu. Teraz chce śledzić ukończenia poziomu za pomocą nowych niestandardowych danych.

Tak jak w przypadku niestandardowych wymiarów, niestandardowe dane są przesyłane do Analytics jako parametry dołączone do innych działań. Aby przesyłać wartość niestandardowych danych, deweloper będzie musiał przesyłać dodatkowe działanie, rejestrujące ukończenie poziomu przez użytkownika. W tym przykładzie ukończenie poziomu będzie powodowało zdarzenie, a niestandardowe dane będą przypisywane do tego zdarzenia.

Implementacja może wyglądać następująco:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Zwiększ liczbę ukończeń poziomu o 1.
ga('set', 'metric1', 1 );

// Prześlij wartość niestandardowych danych ze zdarzeniem.
ga('send', 'event', 'Level', 'completion');

Przetwarzanie danych

Zanim zostaną przetworzone, dane dla pojedynczego gracza, który w ramach jednej sesji zagrał w trzy poziomy gry, będą wyglądać następująco:

userId = 5555
Sesja 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=event screen_name=/level_1/ cm1_value=1
H3: type=screen_view screen_name=/level_2/
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
H5: type=screen_view screen_name=/level_2/
H6: type=event screen_name=/level_2/ cm1_value=1
H7: type=screen_view screen_name=/level_3/
H8: type=event screen_name=/level_3/ cm1_value=1

Raportowanie

Po przetworzeniu danych deweloper może utworzyć raport, w którym nazwa ekranu będzie wymiarem, a danymi liczby wyświetleń ekranu, zdarzeń i ukończeń poziomu:

Nazwa ekranuWyświetlenia ekranuŁączna liczba zdarzeńUkończenia poziomu
/level_1/111
/level_2/311
/level_3/111

Deweloper śledzi ukończenia poziomu jako niestandardowe dane, dzięki czemu w przyszłości nie będzie musiał odfiltrowywać ukończeń poziomu z łącznej liczby zdarzeń.

Zamiast tego deweloper może z łatwością utworzyć następujący raport niestandardowy, używając niestandardowych danych ukończeń poziomu:

Nazwa ekranuWyświetlenia ekranuUkończenia poziomu
/level_1/11
/level_2/31
/level_3/11

Dane sugerują, że poziom 2 jest trudniejszy niż poziomy 1 i 3, ponieważ jego współczynnik ukończenia, określony względem wyświetleń ekranu, wynosi tylko 33%. Dzięki śledzeniu ukończeń poziomu jako niestandardowych danych, deweloper może z łatwością znaleźć odpowiedzi na pytania o kluczowe dane i tworzyć uproszczone raporty do udostępnienia innym osobom.

Przykład niestandardowych danych o zakresie na poziomie produktu

W powyższych przykładach deweloper gry śledził każdy zakup ulepszenia. Do każdego zakupu można przypisać szereg różnych danych, np. ilość czy przychody.

Deweloper prowadził niedawno promocję, dając każdemu użytkownikowi 100 PLN na zakupy w grze. Teraz chce sprawdzić, które ulepszenia są kupowane za pomocą tych środków.

Aby określić środki wykorzystane na zakup produktu, deweloper użyje nowych niestandardowych danych o nazwie „użyte środki”.

Raport, który deweloper chce zobaczyć, będzie wyglądał następująco:

Siła ulepszeniaPrzychody z produktuUżyte środki
silne  
średnie  
słabe  

Konfiguracja

Niestandardowe dane użytych środków są zdefiniowane w sekcji Administracja za pomocą następujących wartości.

Indeks2
NazwaUżyte środki
ZakresProdukt
Typ formatowaniaWaluta
Aktywneprawda

Gromadzenie danych

Tak jak w przypadku niestandardowych wymiarów na poziomie produktu, niestandardowe dane na poziomie produktu są przesyłane do Analytics jako parametry dołączone do danych o produktach.

Implementacja może wyglądać następująco:

ga('ec:addProduct', {        // Podaj szczegóły produktu w elemencie productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // Identyfikator produktu (ciąg znaków).
 'name': 'Ulepszenie',       // Nazwa produktu (ciąg znaków).
 'category': 'Dodatki',      // Kategoria produktu (ciąg znaków).
 'variant': 'czerwony',      // Odmiana produktu (ciąg znaków).
 'price': '10,00',         // Cena produktu (waluta).
 'quantity': 2,          // Liczba produktów (liczba).
 'dimension4': 'silne',      // Niestandardowy wymiar o zakresie na poziomie produktu (ciąg znaków).
 'metric2': 5           // Niestandardowe dane o zakresie na poziomie produktu (ciąg znaków).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20,00'
});

ga('send', 'pageview');   // Prześlij dane o transakcji z pierwszą odsłoną strony.


Przetwarzanie danych

Zanim zostaną przetworzone, dane dla pojedynczego gracza, który kupił kilka ulepszeń, mogą wyglądać następująco:

userId = 5555
Sesja 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=słabe cm4_value=5
  product_name=powerup cd4_value=silne cm4_value=5
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=średnie cm4_value=1
  product_name=powerup cd4_value=słabe cm4_value=10

Raportowanie

Po przetworzeniu danych deweloper może utworzyć raport, w którym siła ulepszenia będzie wymiarem, a danymi przychody z produktu i użyte środki:

Siła ulepszeniaPrzychody z produktuUżyte środki
słabe2015
silne105
średni101

Dane sugerują, że gracze wykorzystują swoje środki na słabe ulepszenia. Deweloper zarobił najwięcej na ulepszeniach o średniej sile.

Wskazówki dotyczące implementacji

Implementując niestandardowe wymiary i dane, pamiętaj o następujących kwestiach:

Edytowanie istniejącego wymiaru lub danych

Gdy zmienisz nazwę lub zakres istniejącego niestandardowego wymiaru lub danych, może to mieć następujący wpływ na Twoje dane:

 • Zmiana nazwy: Wpłynie na dane, które zostały już przetworzone. Stare dane będą dostępne tylko pod nową nazwą.
 • Zmiana zakresu: Nie wpłynie na dane, które zostały już przetworzone. Za pomocą nowego zakresu będą przetwarzane tylko nowe dane.
 • Zmiana stanu aktywności: Pole aktywności określa, czy wartości niestandardowych wymiarów i danych są rzeczywiście przetwarzane. Zwróć uwagę, że przy wartości fałsz niestandardowy wymiar lub dane będą widoczne w raportach, ale – jako że ich wartości nie zostały przetworzone – nie będą miały żadnych powiązanych danych.

Planuj z wyprzedzeniem, ustawiając zakres

Wybierając zakres dla danego niestandardowego wymiaru lub danych, zastanów się, jak często wartość ta będzie się zmieniać. Jeśli jest to wartość, która może zmieniać się wielokrotnie w ramach jednej sesji, np. nazwa poziomu gry, użyj zakresu na poziomie działania i ustawiaj wartość przy każdym działaniu. Natomiast niestandardowy wymiar taki jak płeć wystarczy ustawić tylko raz na poziomie użytkownika. Przesyłanie wartości określającej płeć z każdym działaniem wymagałoby niepotrzebnej pracy, a skonfigurowanie niestandardowego wymiaru, który często się zmienia, za pomocą zakresu na poziomie użytkownika spowodowałoby nieprawidłowe przypisywanie wartości do działań w wielu przypadkach.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?