Wymiary i dane niestandardowe

Uwzględnij dane niestandardowe w swoich raportach.

Wymiary niestandardowe i dane niestandardowe są jak domyślne wymiary i dane na koncie Analytics, z tą różnicą, że tworzysz je samodzielnie. Mogą one służyć do zbierania i analizowania informacji, których Analytics nie śledzi automatycznie.

Tematy w tym artykule:

Omówienie

Dzięki wymiarom i danym niestandardowym można łączyć dane Analytics z danymi z innych źródeł, np. z narzędzi CRM. Na przykład:

 • Jeśli przechowujesz informacje o płci zalogowanych użytkowników w narzędziu CRM, możesz połączyć je z danymi Analytics, by zobaczyć liczbę Odsłon według płci.

 • Jeśli tworzysz gry, dane takie jak „ukończone poziomy” czy „najlepszy wynik” mogą być dla Ciebie ważniejsze niż wstępnie zdefiniowane dane, np. Wyświetlenia ekranu. Śledząc takie dane za pomocą danych niestandardowych, możesz monitorować postępy w najważniejszych obszarach za pomocą elastycznych i czytelnych raportów niestandardowych.

Wymiary niestandardowe mogą być wyświetlane jako wymiary główne w raportach niestandardowych. Możesz ich także używać jako segmentów i wymiarów dodatkowych w raportach standardowych.

Warunki wstępne

Wymiary i dane niestandardowe są dostępne wyłącznie dla usług, w których został włączony kod Universal Analytics lub które zawierają co najmniej jeden widok raportowania aplikacji. Wymiary i dane niestandardowe są obsługiwane przez pakiety SDK Analytics na Androida i system iOS w wersji 2.x lub wyższej, analytics.js oraz Measurement Protocol.

Wymiary i dane niestandardowe wymagają dodatkowego skonfigurowania na koncie Analytics i w Twoim kodzie śledzenia. Po zakończeniu obu etapów konfiguracji możesz korzystać z nich w swoich raportach.

Ograniczenia i ostrzeżenia

Dostępnych jest po 20 indeksów dla wymiarów niestandardowych i danych niestandardowych przypadających na każdą usługę internetową. Na kontach 360 dostępnych jest po 200 indeksów dla wymiarów niestandardowych i danych niestandardowych.

Wymiarów niestandardowych nie można usuwać, ale można je wyłączać. Nie zalecamy ponownego używania wymiarów niestandardowych. Po przeprowadzeniu edycji nazwy, zakresu i wartości wymiaru niestandardowego nowe i stare ustawienia można powiązać zarówno ze starą, jak i z nową nazwą wymiaru. Powoduje to scalanie się danych w raportach w sposób uniemożliwiający dokładne odseparowanie ich za pomocą filtru.

Cykl życia wymiarów i danych niestandardowych

Na cykl życia wymiaru niestandardowego lub danych składają się cztery etapy:

 • Konfiguracja – określasz wymiar niestandardowy lub dane za pomocą indeksu, nazwy i innych właściwości, np. zakresu.
 • Gromadzenie danych – przesyłasz wartości wymiarów i danych niestandardowych do Analytics ze swojej implementacji.
 • Przetwarzanie danych – dane są przetwarzane za pomocą definicji Twoich wymiarów i danych niestandardowych oraz wszelkich filtrów widoku raportowania.
 • Raportowanie – tworzysz nowe raporty za pomocą swoich wymiarów i danych niestandardowych w interfejsie użytkownika Analytics.

Konfiguracja

Zanim możesz zacząć przesyłać wartości wymiarów i danych niestandardowych do Analytics, musisz najpierw zdefiniować je w usłudze Analytics. W każdej usłudze Analytics dostępne jest 20 indeksów dla wymiarów niestandardowych i kolejne 20 dla danych niestandardowych.

Definiowanie wymiaru niestandardowego lub danych polega na określeniu ich nazwy i innych wartości konfiguracji w danym indeksie. Wymiary niestandardowe mają następujące wartości konfiguracji:

 • Nazwa – nazwa wymiaru niestandardowego, jaka będzie widoczna w raportach.
 • Zakres – określa, do jakich danych będzie stosowany wymiar niestandardowy lub dane niestandardowe. Więcej informacji o zakresie.
 • Aktywny – określa, czy wartość wymiaru niestandardowego zostanie przetworzona. Nieaktywne wymiary niestandardowe mogą być widoczne w raportach, ale ich wartości nie będą przetwarzane.

Dane niestandardowe mają następujące wartości konfiguracji:

 • Nazwa – nazwa danych niestandardowych, jaka będzie widoczna w raportach.
 • Typ – określa sposób wyświetlania wartości danych niestandardowych w raportach.
 • Wartość minimalna/maksymalna – minimalne i maksymalne wartości, które będą przetwarzane i wyświetlane w raportach.
 • Aktywne – określa, czy wartość danych niestandardowych zostanie przetworzona. Nieaktywne dane niestandardowe mogą być widoczne w raportach, ale ich wartości nie będą przetwarzane.

Wymiary i dane niestandardowe można definiować w interfejsie użytkownika Analytics.

Gdy zdefiniujesz już wymiar niestandardowy lub dane niestandardowe, w miarę możliwości unikaj edytowania ich nazwy i zakresu. W sekcji Wskazówki do implementacji dowiesz się więcej o potencjalnym wpływie zmian tych wartości na Twoje raporty.

Gromadzenie danych

Wartości wymiarów i danych niestandardowych są przesyłane do Analytics w momencie zbierania danych jako pary parametrów indeksów i wartości. Parametr indeksu odpowiada indeksowi wymiaru niestandardowego lub danych określonemu na etapie konfiguracji.

W odróżnieniu od innych typów danych wymiary i dane niestandardowe są przesyłane do Analytics jako parametry dołączone do innych działań, takich jak odsłony stron, zdarzenia czy transakcje e-commerce. Wartości wymiarów niestandardowych lub danych muszą więc być ustawione przed wywołaniem śledzenia, by mogły zostać przesłane do Analytics.

Aby ustawić wartość wymiaru niestandardowego, Twój kod może wyglądać na przykład tak:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ustaw wartość wymiaru niestandardowego w indeksie 1.
ga('set', 'cd1', 'Level 1');

// Prześlij wartość wymiaru niestandardowego z odsłoną strony.
ga('send', 'pageview');

Typy danych niestandardowych

Dane niestandardowe o typie Liczba całkowita lub Czas muszą być przesyłane za pomocą liczb całkowitych, a dane niestandardowe o type Waluta mogą być przesyłane jako ustalone wartości dziesiętne odpowiednie dla lokalnej waluty.

Przetwarzanie danych

Przy przetwarzaniu wymiarów niestandardowych zakres określa, do których działań zostanie zastosowana dana wartość wymiaru niestandardowego, a filtry widoku określają, które działania i powiązane z nimi wartości zostaną uwzględnione w raportach.

Zakres i pierwszeństwo

Zakres określa, które działania zostaną powiązane z daną wartością niestandardowego parametru. Są cztery poziomy zakresu: produkt, działanie, sesja i użytkownik:

 • Produkt – wartość jest stosowana do produktu, dla którego została ustawiona (tylko w Ulepszonym e-commerce).
 • Działanie – wartość jest stosowana do pojedynczego działania, dla którego została ustawiona.
 • Sesja – wartość jest stosowana do wszystkich działań w pojedynczej sesji.
 • Użytkownik – wartość jest stosowana do wszystkich działań w obecnej i przyszłych sesjach, dopóki się nie zmieni lub wymiar niestandardowy pozostanie aktywny.
Zakres na poziomie produktu

Gdy wymiar niestandardowy ma zakres na poziomie produktu, wartość jest stosowana tylko do produktu, dla którego została ustawiona. W jednym działaniu może być przesyłane wiele produktów – oznacza to również, że w jednym działaniu może być przesyłane wiele wymiarów niestandardowych o zakresie na poziomie produktu.

Zakres na poziomie działania

Gdy wymiar niestandardowy ma zakres na poziomie działania, wartość jest stosowana tylko do działania, dla którego została ustawiona. Zostało to przedstawione na Rys. A, Rys. B i Rys. C poniżej:

Rys A: Użytkownik przesyła dwa działania (H1, H2). Wartość wymiaru niestandardowego 1 dla H2 to A. Wartość ta jest stosowana tylko do H2.
 
Rys B: Użytkownik przesyła trzecie działanie (H3). H3 nie ma wartości wymiaru niestandardowego CD.
 
Rys. C: Użytkownik przesyła czwarte działanie (H4). Wartość wymiaru niestandardowego 1 dla H4 to B. Wartość ta jest stosowana tylko do H4.


Zakres na poziomie sesji

Gdy dwie wartości o zakresie na poziomie sesji są ustawione w tym samym indeksie w sesji, wartość ustawiona jako ostatnia jest traktowana jako nadrzędna i stosowana do wszystkich działań w tej sesji. Na Rys. D poniżej najnowsza ustawiona wartość nadpisuje wszelkie wcześniejsze wartości dla tego indeksu.

Rys. A: Użytkownik przesyła działanie (H1) bez wartości wymiaru niestandardowego CD.
 
Rys. B: W tej samej sesji użytkownik przesyła drugie działanie (H2) z wartością wymiaru niestandardowego 1 ustawioną na A. Zakres na poziomie sesji sprawia, że wartość A zostaje także zastosowana do H1.
 
Rys. C: Użytkownik przesyła trzecie działanie (H3). Mimo że z działaniem H3 nie została przesłana żadna wartość wymiaru niestandardowego 1, zakres na poziomie sesji sprawia, że wartość A jest automatycznie stosowana do H3.
 
Rys. D: Użytkownik przesyła czwarte działanie (H4) z nową wartością wymiaru niestandardowego 1 wynoszącą B. Zakres na poziomie sesji sprawia, że wartość B jest stosowana do wszystkich działań w tej sesji, nadpisując wartość A w poprzednich działaniach.


Zakres na poziomie użytkownika

Jeśli dwie wartości wymiaru niestandardowego na poziomie użytkownika zostaną ustawione w ramach tej samej sesji, wartość ustawiona jako ostatnia jest nadrzędna dla tej sesji i będzie stosowana do wszystkich przyszłych sesji tego użytkownika.

Na Rys. B poniżej wartość wymiaru niestandardowego A jest stosowana do wszystkich działań w sesji 2, tak jak wymiar niestandardowy na poziomie sesji. Jednak na Rys. C, inaczej niż w przypadku zakresu na poziomie sesji, wartość wymiaru niestandardowego A jest nadal stosowana do działań w trzeciej sesji, ponieważ wymiar niestandardowy 1 ma zakres na poziomie użytkownika:

Rys A: Użytkownik w ramach sesji przesyła trzy działania (H1, H2, H3). Żadne wartości wymiarów niestandardowych nie zostają ustawione.
 
Rys. B: Ten sam użytkownik powraca i w ramach kolejnej sesji przesyła trzy dodatkowe działania. Wartość parametru niestandardowego 1 zostaje ustawiona na A dla działania H3. Następnie wartość parametru niestandardowego 1 zostaje zastosowana do wszystkich działań w tej sesji.
 
Rys. C: Użytkownik powraca i w ramach trzeciej sesji przesyła jeszcze trzy działania. Zakres wymiaru niestandardowego 1 na poziomie użytkownika sprawia, że wartość A zostaje zastosowana do wszystkich działań w sesji 3.

Filtry

Filtry widoku mogą wchodzić w interakcje z wymiarami i danymi niestandardowymi na kilka sposobów.

Wartości wymiarów i danych niestandardowych są związane z działaniem, z którym zostały otrzymane, niezależnie od zakresu. Jeśli takie działanie zostanie odfiltrowane przez filtr widoku, wymiar niestandardowy lub dane również mogą zostać odfiltrowane, w zależności od swojego zakresu.

 1. Zakres na poziomie działania: Zarówno wymiary niestandardowe o zakresie na poziomie działania, jak i dane niestandardowe, zostaną odfiltrowane, jeśli związane z nimi działanie zostało odfiltrowane.
 2. Zakres na poziomie sesji lub użytkownika: Wymiary niestandardowe o zakresie na poziomie sesji lub użytkownika nie zostaną odfiltrowane, nawet jeśli związane z nimi działanie zostało odfiltrowane. Ich wartości zostaną zastosowane do wszystkich działań w obecnej sesji, a także w przyszłych sesjach, jeśli wymiar ma zakres na poziomie użytkownika.

Wymiarów niestandardowych można także używać do tworzenia filtrów widoku. Sprawi to, że działania będą filtrowane według zakresu wymiaru niestandardowego. Na przykład filtrowanie według wymiaru niestandardowego o zakresie na poziomie użytkownika spowoduje odfiltrowanie obecnej i przyszłych sesji ze zbioru użytkowników powiązanych z tą wartością.

Raportowanie

Po zakończeniu etapów gromadzenia danych, konfiguracji i przetwarzania, wymiary i dane niestandardowe stają się dostępne w raportach w interfejsie użytkownika.

Wymiary i dane niestandardowe są dostępne w raportach niestandardowych i można ich używać z zaawansowanymi segmentami. Wymiarów niestandardowych można także używać jako wymiarów dodatkowych w standardowych raportach.

Przykłady

Poniższe przykłady pokazują, jak deweloper tworzący gry może wykorzystać wymiary i dane niestandardowe, by poznać zachowanie graczy.

Pewien deweloper niedawno wypuścił nową grę.

Obecna implementacja Analytics śledzi wyświetlenie ekranu za każdym razem, gdy użytkownik przechodzi dany poziom. Deweloper wie już, ile razy dany poziom jest przechodzony. Teraz chce odpowiedzieć na bardziej złożone pytania:

 1. Jak często gracze przechodzą łatwe poziomy względem średnich i trudnych?
 2. Ile poziomów przechodzą gracze każdego dnia z trzydniowego bezpłatnego okresu próbnego?
 3. Ile poziomów przechodzą gracze w okresie próbnym względem graczy, którzy zapłacili za grę?

Aby odpowiedzieć na te pytania, należy użyć wymiarów niestandardowych i stworzyć nowe powiązania działań, sesji i użytkowników.

Deweloper dodatkowo sprzedaje dodatkowe funkcje, które poprawiają wrażenia użytkowników, np. „ulepszenia”. Deweloper używa już pól kategorii i odmiany, ale potrzebuje dodatkowego pola, by mierzyć siłę kupowanych ulepszeń. W ten sposób będzie mógł określić, czy ulepszenia o danej sile są bardziej popularne niż inne.

Zakres na poziomie działania

Spójrzmy na przykład tego, jak deweloper gry może wykorzystać wymiar niestandardowy na poziomie działania, by zobaczyć, w ile poziomów z każdego poziomu trudności – łatwego, średniego, trudnego – grali użytkownicy.

Deweloper śledzi już, ile razy użytkownicy grają w każdy poziom, za pomocą wyświetleń ekranów. Teraz chce wiedzieć, który poziom trudności jest najpopularniejszy.

Raport będzie wyglądał następująco:

Poziom trudności Wyświetlenia ekranu
łatwy  
średni  
trudny  

Przed użyciem wymiarów niestandardowych deweloper widział łączną liczbę wyświetleń ekranu dla każdego poziomu, ale nie mógł podzielić tych wyświetleń według poziomu trudności.

Za pomocą wymiaru niestandardowego można powiązać poziom trudności z każdym wyświetleniem ekranu, co pozwoli uwzględniać w raportach najpopularniejszy poziom trudności.

Dlaczego zakres na poziomie działania?

Użytkownik może zagrać w kilka poziomów w ramach jednej sesji. Dzięki zakresowi na poziomie działania wartość poziomu trudności będzie przypisywana tylko do wyświetlenia ekranu, z którym została przesłana. W ten sposób mamy pewność, że wyświetlenie ekranu każdego poziomu zostanie powiązane z niepowtarzalną wartością poziomu trudności.

Konfiguracja

Pierwszym krokiem w implementacji wymiaru niestandardowego jest zdefiniowanie go w ustawieniach usługi w sekcji Administracja w Analytics. W tym przykładzie definicja wymiaru niestandardowego będzie wyglądać następująco:

Indeks 1
Nazwa Poziom trudności
Zakres Działanie
Aktywny prawda

Gromadzenie danych

Deweloper śledzi już każdy poziom w grze za pomocą wyświetleń ekranu. Aby przypisywać poziom trudności do poziomu, wartość wymiaru niestandardowego musi być ustawiana tuż przed wywołaniem śledzenia wyświetlenia ekranu.

Implementacja może wyglądać więc następująco:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ustaw wartość wymiaru niestandardowego w indeksie 1.
ga('set', 'cd1', 'easy');

// Prześlij wartość wymiaru niestandardowego z odsłoną strony.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

W tym przykładzie wymiar niestandardowy jest ustawiany tuż przed śledzeniem wyświetlenia ekranu. Przypisuje to poziom trudności do wyświetlenia ekranu i pozwala na grupowanie takich działań w raportach według poziomu trudności.

Przetwarzanie danych

Gdy działania zostaną zebrane i przesłane do Analytics, dane są przetwarzane, a wartości wymiarów niestandardowych stosowane do działań zgodnie ze swoim zakresem.

Na przykład dane zebrane dla pojedynczego gracza, który w ramach jednej sesji zagrał w sześć poziomów, wyglądają następująco:

userId = 5555
Sesja 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd1_value=łatwy
H2: screen_name=/level_2/ cd1_value=średni
H3: screen_name=/level_3/ cd1_value=trudny
H4: screen_name=/level_4/ cd1_value=łatwy
H5: screen_name=/level_5/ cd1_value=średni
H6: screen_name=/level_6/ cd1_value=średni

Zwróć uwagę, że dzięki zakresowi na poziomie działania mamy pewność, że każda wartość poziomu trudności jest przypisywana tylko do wyświetlenia ekranu, z którym została przesłana.

Raportowanie

Po przetworzeniu danych, jako że każde wyświetlenie ekranu jest powiązane z odpowiadającą mu wartością poziomu trudności, deweloper może utworzyć raport, w którym nazwa ekranu i poziom trudności będą wymiarami, a liczby wyświetleń ekranu danymi.

Nazwa ekranu Poziom trudności Wyświetlenia ekranu
/level_1/ łatwy 1
/level_2/ średni 1
/level_3/ trudny 1
/level_4/ łatwy 1
/level_5/ średni 1
/level_6/ średni 1

Można utworzyć raport niestandardowy, w którym poziom trudności będzie wymiarem podstawowym, grupującym wyświetlenia ekranu, i zobaczyć, ile razy użytkownicy grali w poziomy o określonym poziomie trudności:

Poziom trudności Wyświetlenia ekranu
łatwy 2
średni 3
trudny 1

W tym raporcie najpopularniejsze były poziomy o średnim poziomie trudności. Uzyskanie takich danych było możliwe dzięki użyciu wymiaru niestandardowego na poziomie działania do grupowania wyświetleń ekranu.

Zakres na poziomie sesji

Teraz spójrzmy na przykład tego, jak deweloper może wykorzystać wymiar niestandardowy na poziomie sesji, by zobaczyć, w ile poziomów użytkownicy grają w danym dniu trzydniowego bezpłatnego okresu próbnego.

Deweloper wie już, ile razy użytkownicy grają w dany poziom, dzięki śledzeniu wyświetlenia ekranu dla każdego poziomu. Teraz chce wiedzieć, w ile poziomów użytkownicy grają w danym dniu.

Raport, który deweloper chce utworzyć, będzie wyglądał następująco:

Dzień okresu próbnego Wyświetlenia ekranu
Dzień 1  
Dzień 2  
Dzień 3  

Za pomocą wymiaru niestandardowego na poziomie sesji deweloper może grupować wyświetlenia ekranu według dnia okresu próbnego i sprawdzić, w jaki sposób dane zmieniają się w trakcie tego okresu.

Dlaczego zakres na poziomie sesji?

Możesz użyć zakresu na poziomie sesji, by efektywnie grupować całe sesje i wszystkie ich działania składowe w pojedynczej wartości dnia okresu próbnego.

Aby osiągnąć taką samą funkcjonalność, można użyć zakresu na poziomie działania, jednak zakres na poziomie sesji pozwala w wygodny sposób ustawić wartość dnia okresu próbnego przy jak najmniejszej ilości dodatkowego kodu.

Konfiguracja

Wymiar niestandardowy dnia okresu próbnego należy zdefiniować w ustawieniach usługi w interfejsie użytkownika Analytics za pomocą następujących wartości:

Indeks 2
Nazwa Dzień okresu próbnego
Zakres Sesja
Aktywny prawda

Gromadzenie danych

Deweloper śledzi już każdy poziom w grze za pomocą wyświetleń ekranu. Aby przypisywać dzień do wszystkich wyświetleń ekranu w sesji, wystarczy, że wartość wymiaru niestandardowego będzie ustawiana raz na sesję.

Deweloper powinien więc ustawiać wymiar niestandardowy, gdy użytkownik po raz pierwszy uruchamia grę:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ustaw wartość wymiaru niestandardowego w indeksie 2.
var day = getDayOfTrial();
ga('set', 'dimension2', day );

// Prześlij wartość wymiaru niestandardowego z odsłoną strony.

ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Zwróć uwagę, że wymiar niestandardowy na poziomie sesji można ustawić w dowolnym momencie podczas sesji. W tym przykładzie deweloperowi jest po prostu wygodniej określić dzień okresu próbnego i ustawić odpowiednią wartość na początku sesji.

Przetwarzanie danych

Gdy działania zostaną zebrane i przesłane do Analytics, dane są przetwarzane, a wartości wymiarów niestandardowych stosowane do działań zgodnie ze swoim zakresem.

Na przykład dane zebrane dla pojedynczego gracza, który zagrał w grę dwa razy pierwszego dnia, raz drugiego dnia i raz trzeciego, będą wyglądać następująco:

userId = 5555
Sesja 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=1
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_2/

Sesja 2:
H4: screen_name=/level_3/ cd2_value=1
H5: screen_name=/level_4/
H6: screen_name=/level_4/

Sesja 3:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=2
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_3/

Sesja 4:
H1: screen_name=/level_3/ cd2_value=3

Zwróć uwagę, że wartości wymiaru niestandardowego zostały przesłane tylko z jednym wyświetleniem ekranu w danej sesji.

Dzięki zakresowi na poziomie sesji mamy pewność, że wartość dnia okresu próbnego zostanie przypisana do wszystkich działań w tej sesji, a nie tylko do działania, z którym została przesłana.

Raportowanie

Po ich przetworzeniu, wartości wymiaru niestandardowego na poziomie sesji zostaną przypisane do wszystkich wyświetleń ekranu przesłanych w tej samej sesji. Deweloper może teraz utworzyć raport, w którym dzień okresu próbnego i nazwa ekranu będą wymiarami, a liczba wyświetleń ekranu danymi:

Dzień okresu próbnego Nazwa ekranu Wyświetlenia ekranu
1 /level_1/ 1
1 /level_2/ 2
1 /level_3/ 1
1 /level_4/ 2
2 /level_1/ 1
2 /level_2/ 1
2 /level_3/ 1
3 /level_3/ 1

Na koniec, aby grupować wyświetlenia ekranu według dnia i sprawdzić, w ile poziomów użytkownicy grali danego dnia okresu próbnego, deweloper może utworzyć raport niestandardowy, w którym wymiarem podstawowym jest dzień okresu próbnego.

Dzień okresu próbnego Wyświetlenia ekranu
1 6
2 3
3 1

Dane pokazują, że użytkownicy grają w najwięcej poziomów pierwszego dnia, a drugiego i trzeciego w znacznie mniej. Uzyskanie takich danych było możliwe dzięki użyciu wymiaru niestandardowego na poziomie sesji do grupowania wielu sesji i ich składowych działań w pojedynczej wartości.

Zakres na poziomie użytkownika

Na koniec spójrzmy na przykład tego, jak deweloper może wykorzystać wymiar niestandardowy na poziomie użytkownika, by zobaczyć, w ile poziomów grali płacący użytkownicy, a w ile użytkownicy korzystający z bezpłatnego okresu próbnego.

Tak jak w poprzednich przykładach, deweloper śledzi już, ile razy użytkownicy grają w dany poziom, za pomocą wyświetleń ekranu. Teraz chce jednak grupować je według płacących i niepłacących użytkowników.

Raport, który deweloper chce zobaczyć, będzie wyglądał następująco:

Typ gracza Wyświetlenia ekranu
Niepłacący  
Płacący  

Za pomocą wymiaru niestandardowego na poziomie użytkownika deweloper może uzyskać te dane, przypisując wszystkie wyświetlenia ekranu danego użytkownika, w ramach jego obecnej i przyszłych sesji, do wartości typu gracza.

Dlaczego zakres na poziomie użytkownika?

Zakres na poziomie użytkownika pozwala w wygodny sposób grupować wszystkie składowe sesje i działania użytkownika w jednej wartości. Jest idealny dla wartości, które nie zmieniają się dla danego użytkownika często, np. typu gracza w tym przykładzie.

Chociaż można uzyskać taką samą funkcjonalność za pomocą zakresu na poziomie działania lub sesji, zakres na poziomie użytkownika jest najwygodniejszym rozwiązaniem, które wymaga najmniejszej ilości kodu.

Konfiguracja

Wymiar niestandardowy typu gracza jest zdefiniowany w sekcji Administracja za pomocą następujących wartości:

Indeks 3
Nazwa Typ gracza
Zakres Użytkownik
Aktywny prawda

Gromadzenie danych

Tak jak w poprzednich przykładach, deweloper śledzi już każdy poziom w grze za pomocą wyświetleń ekranu. Aby grupować te wyświetlenia ekranu według typu gracza, wystarczy, że będzie ustawiać wymiar typu gracza, gdy użytkownik uruchamia grę, i drugi raz, jeśli użytkownik postanowi zapłacić za pełną wersję gry.

Deweloper powinien więc ustawiać wymiar niestandardowy, gdy użytkownik po raz pierwszy uruchamia grę:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ustaw wartość wymiaru niestandardowego w indeksie 3.
ga('set', 'dimension3', 'Free' );

// Prześlij wartość wymiaru niestandardowego z odsłoną strony.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Deweloper powinien także ustawiać wymiar niestandardowy, gdy użytkownik płaci za pełną wersję gry:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ustaw wartość wymiaru niestandardowego w indeksie 3.
ga('set', 'dimension3', 'Paid' );

// Prześlij wartość wymiaru niestandardowego z odsłoną strony.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Przetwarzanie danych

Tak jak w poprzednich przykładach, po zebraniu danych są one przetwarzane, a wartości wymiaru niestandardowego są stosowane do działań zgodnie ze swoim zakresem.

Na przykład dane zebrane dla pojedynczego gracza, który zagrał w grę dwa razy jako użytkownik niepłacący i raz jako użytkownik płacący, będą wyglądać następująco:

userId = 5555
Sesja 1:
H2: screen_name=/level_1/ cd3_value=niepłacący
H3: screen_name=/level_2/

Sesja 2:
H1: screen_name=/level_2/
H2: screen_name=/level_3/
H3: screen_name=/level_3/

Sesja 3:
H1: screen_name=/level_3/ cd3_value=płacący
H2: screen_name=/level_4/

Zwróć uwagę, że wartość niepłacący ustawiona w sesji 1 jest stosowana do wszystkich działań w tej sesji oraz w sesji 2, dopóki nowa wartość płacący nie zostanie ustawiona w sesji 3.

Raportowanie

Po ich przetworzeniu, wartości wymiaru niestandardowego typu gracza zostaną przypisane do sesji, w których zostały ustawione, a także do wszystkich przyszłych sesji i działań.

Deweloper może teraz utworzyć raport, w którym typ gracza i nazwa ekranu będą wymiarami, a liczba wyświetleń ekranu danymi:

Typ gracza Nazwa ekranu Wyświetlenia ekranu
Niepłacący /level_1/ 1
Niepłacący /level_2/ 2
Niepłacący /level_3/ 2
Płacący /level_3/ 1
Płacący /level_4/ 1

Na koniec, aby grupować wyświetlenia ekranu według typu gracza i sprawdzić, w ile poziomów grali użytkownicy płacący i niepłacący, deweloper może utworzyć raport niestandardowy, w którym wymiarem podstawowym jest typ gracza:

Typ gracza Wyświetlenia ekranu
Niepłacący 5
Płacący 2

Dane pokazują, że niepłacący użytkownicy grali w więcej poziomów niż płacący. Uzyskanie takich danych było możliwe dzięki użyciu wymiaru niestandardowego na poziomie użytkownika do grupowania użytkowników i ich składowych sesji i działań w pojedynczej wartości.

Zakres na poziomie produktu

Spójrzmy na przykład tego, jak deweloper gry może wykorzystać wymiar niestandardowy na poziomie produktu, by zobaczyć, jakie ulepszenia kupują użytkownicy – słabe, średnie czy silne.

Deweloper śledzi już liczbę zakupów ulepszeń za pomocą ulepszonego e-commerce. Teraz chce wiedzieć, który rodzaj ulepszeń (słabe, średnie czy silne) jest najpopularniejszy.

Raport będzie wyglądał następująco:

Siła ulepszenia Przychody z produktu
słabe  
średnie  
silne  

Przed zastosowaniem wymiarów niestandardowych deweloper widzi łączne przychody z ulepszeń, ale nie ma możliwości grupowania tych przychodów według siły ulepszenia.

Za pomocą wymiaru niestandardowego na poziomie produktu można przypisywać siłę do każdego produktu. Dzięki temu raporty mogą zawierać informacje o najczęściej kupowanej (oraz wyświetlanej czy klikanej – dostępne są wszystkie działania oferowane przez ulepszone e-commerce) sile ulepszenia.

Dlaczego zakres na poziomie produktu?

Użytkownik może kupić kilka ulepszeń na raz. Dzięki zakresowi na poziomie użytkownika wartość siły będzie przypisywana tylko do produktu, z którym została przesłana. W ten sposób mamy pewność, że każde zakupione ulepszenie zostanie powiązane z niepowtarzalną wartością siły.

Konfiguracja

Wymiar niestandardowy siły ulepszenia jest zdefiniowany w ustawieniach usługi w sekcji Administracja w Analytics za pomocą następujących wartości:

Indeks 4
Nazwa Siła ulepszenia
Zakres Produkt
Aktywny prawda

Gromadzenie danych

Deweloper śledzi już każdy zakup ulepszenia w grze. Aby przypisywać siłę do każdego ulepszenia, wartość wymiaru niestandardowego musi być ustawiana razem z danymi produktu.

Dodanie tego wymiaru do danych produktów może wyglądać następująco:

ga('ec:addProduct', {        // Podaj szczegóły produktu w elemencie productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // Identyfikator produktu (ciąg znaków).
 'name': 'Ulepszenie',       // Nazwa produktu (ciąg znaków).
 'category': 'Dodatki',      // Kategoria produktu (ciąg znaków).
 'variant': 'czerwony',      // Odmiana produktu (ciąg znaków).
 'price': '10,00',         // Cena produktu (waluta).
 'quantity': 2,          // Liczba produktów (liczba).
 'dimension4': 'silne'       // Wymiar niestandardowy o zakresie na poziomie produktu (ciąg znaków).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20,00'
});

ga('send', 'pageview');   // Prześlij dane o transakcji z pierwszą odsłoną strony.

W tym przykładzie wymiar niestandardowy jest ustawiany razem z informacjami o produkcie. W ten sposób siła jest przypisywana do ulepszenia.

Przetwarzanie danych

Tak jak w poprzednich przykładach, gdy działania zostaną zebrane i przesłane do Analytics, dane są przetwarzane, a wartości wymiarów niestandardowych stosowane do produktów, z którymi zostały ustawione.

Na przykład dane zebrane dla pojedynczego gracza, który w ramach jednej sesji kupił trzy ulepszenia, wyglądają następująco:

userId = 5555
Sesja 1:
H1: product_name=powerup cd4_value=słabe
  product_name=powerup cd4_value=silne
H2: product_name=powerup cd4_value=słabe

Zwróć uwagę, że dzięki zakresowi na poziomie produktu mamy pewność, że każda wartość ulepszenia jest przypisywana tylko do produktu, z którym została ustawiona.

Raportowanie

Po przetworzeniu danych, jako że każdy produkt jest powiązany z odpowiadającą mu wartością siły, deweloper może utworzyć raport niestandardowy, który pokazuje przychody w podziale według siły ulepszenia:

Siła ulepszenia Przychody z produktu
słabe 20,00
silne 10,00

W tym raporcie słabe ulepszenia przyniosły największe przychody.

Dane niestandardowe

Zakres

Podobnie jak wymiary niestandardowe, dane niestandardowe mogą mieć różne zakresy. Dane niestandardowe na poziomie działania są przypisywane do wszystkich wymiarów na poziomie działania, z którymi są przesyłane. Podobnie dane niestandardowe na poziomie produktu są przypisywane tylko do produktu, z którym zostały przesłane. Następujące przykłady obrazują dwa typy danych niestandardowych.

Przykład danych niestandardowych o zakresie na poziomie działania

W powyższych przykładach deweloper rejestrował wyświetlenie ekranu za każdym razem, gdy użytkownik grał w poziom gry. W każdym z wygenerowanych raportów każde wyświetlenie ekranu oznacza podejmowaną przez gracza próbę ukończenia poziomu.

Deweloper chce jednak poznać także współczynnik ukończenia każdego poziomu.

Aby określić współczynnik ukończenia, deweloper użyje nowych danych niestandardowych o nazwie „ukończenia poziomu” i porówna je z wyświetleniami ekranu dla każdego poziomu.

Raport, który deweloper chce zobaczyć, będzie wyglądał następująco:

Nazwa ekranu Wyświetlenia ekranu Ukończenia poziomu
/level_1/    
/level_2/    
/level_3/    

Dlaczego dane niestandardowe?

W wielu przypadkach możesz użyć zdarzeń, wyświetleń ekranu i/lub danych niestandardowych, by śledzić dane, które są dla Ciebie najważniejsze. Jednak dane niestandardowe pozwalają uzyskać bardziej elastyczne i czytelne raporty niestandardowe, dlatego są wygodniejszym rozwiązaniem.

W tym przykładzie nie można było śledzić ukończeń poziomu jako wyświetleń ekranu bez dublowania tych ostatnich dla każdego poziomu, dlatego potrzebny był inny sposób.

Chociaż można by użyć samych zdarzeń, ze względu na ich hierarchiczną charakterystykę trudno byłoby stworzyć powyższy raport, łącząc wyświetlenia ekranu i ukończenia poziomu w jednym wymiarze.

Ze względu na powyższe ograniczenia oraz na to, jak ważne dla tego dewelopera są ukończenia poziomu, najwygodniej będzie śledzić je w formie danych niestandardowych.

Konfiguracja

Dane niestandardowe ukończeń poziomu są zdefiniowane w sekcji zarządzania w interfejsie użytkownika za pomocą następujących wartości.

Indeks 1
Nazwa Ukończenia poziomu
Zakres Działanie
Typ formatowania Liczba całkowita
Aktywne prawda

Gromadzenie danych

Deweloper śledzi już rozpoczęcia każdego poziomu za pomocą wyświetleń ekranu. Teraz chce śledzić ukończenia poziomu za pomocą nowych danych niestandardowych.

Tak jak w przypadku wymiarów niestandardowych, dane niestandardowe są przesyłane do Analytics jako parametry dołączone do innych działań. Aby przesyłać wartość danych niestandardowych, deweloper będzie musiał przesyłać dodatkowe działanie, rejestrujące ukończenie poziomu przez użytkownika. W tym przykładzie ukończenie poziomu będzie powodowało zdarzenie, a dane niestandardowe będą przypisywane do tego zdarzenia.

Implementacja może wyglądać następująco:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Zwiększ liczbę ukończeń poziomu o 1.
ga('set', 'metric1', 1 );

// Prześlij wartość danych niestandardowych ze zdarzeniem.
ga('send', 'event', 'Level', 'completion');

Przetwarzanie danych

Zanim zostaną przetworzone, dane dla pojedynczego gracza, który w ramach jednej sesji zagrał w trzy poziomy gry, będą wyglądać następująco:

userId = 5555
Sesja 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=event screen_name=/level_1/ cm1_value=1
H3: type=screen_view screen_name=/level_2/
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
H5: type=screen_view screen_name=/level_2/
H6: type=event screen_name=/level_2/ cm1_value=1
H7: type=screen_view screen_name=/level_3/
H8: type=event screen_name=/level_3/ cm1_value=1

Raportowanie

Po przetworzeniu danych deweloper może utworzyć raport, w którym nazwa ekranu będzie wymiarem, a danymi liczby wyświetleń ekranu, zdarzeń i ukończeń poziomu:

Nazwa ekranu Wyświetlenia ekranu Łączna liczba zdarzeń Ukończenia poziomu
/level_1/ 1 1 1
/level_2/ 3 1 1
/level_3/ 1 1 1

Deweloper śledzi ukończenia poziomu jako dane niestandardowe, dzięki czemu w przyszłości nie będzie musiał odfiltrowywać ukończeń poziomu z łącznej liczby zdarzeń.

Zamiast tego deweloper może z łatwością utworzyć następujący raport niestandardowy, używając danych niestandardowych ukończeń poziomu:

Nazwa ekranu Wyświetlenia ekranu Ukończenia poziomu
/level_1/ 1 1
/level_2/ 3 1
/level_3/ 1 1

Dane sugerują, że poziom 2 jest trudniejszy niż poziomy 1 i 3, ponieważ jego współczynnik ukończenia, określony względem wyświetleń ekranu, wynosi tylko 33%. Dzięki śledzeniu ukończeń poziomu jako danych niestandardowych, deweloper może z łatwością znaleźć odpowiedzi na pytania o kluczowe dane i tworzyć uproszczone raporty do udostępnienia innym osobom.

Przykład danych niestandardowych o zakresie na poziomie produktu

W powyższych przykładach deweloper gry śledził każdy zakup ulepszenia. Do każdego zakupu można przypisać szereg różnych danych, np. ilość czy przychody.

Deweloper prowadził niedawno promocję, dając każdemu użytkownikowi 100 PLN na zakupy w grze. Teraz chce sprawdzić, które ulepszenia są kupowane za pomocą tych środków.

Aby określić środki wykorzystane na zakup produktu, deweloper użyje nowych danych niestandardowych o nazwie „użyte środki”.

Raport, który deweloper chce zobaczyć, będzie wyglądał następująco:

Siła ulepszenia Przychody z produktu Użyte środki
silne    
średnie    
słabe    

Konfiguracja

Dane niestandardowe użytych środków są zdefiniowane w sekcji Administracja za pomocą następujących wartości.

Indeks 2
Nazwa Użyte środki
Zakres Produkt
Typ formatowania Waluta
Aktywne prawda

Gromadzenie danych

Tak jak w przypadku wymiarów niestandardowych na poziomie produktu, dane niestandardowe na poziomie produktu są przesyłane do Analytics jako parametry dołączone do danych o produktach.

Implementacja może wyglądać następująco:

ga('ec:addProduct', {        // Podaj szczegóły produktu w elemencie productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // Identyfikator produktu (ciąg znaków).
 'name': 'Ulepszenie',       // Nazwa produktu (ciąg znaków).
 'category': 'Dodatki',      // Kategoria produktu (ciąg znaków).
 'variant': 'czerwony',      // Odmiana produktu (ciąg znaków).
 'price': '10,00',         // Cena produktu (waluta).
 'quantity': 2,          // Liczba produktów (liczba).
 'dimension4': 'silne',      // Wymiar niestandardowy o zakresie na poziomie produktu (ciąg znaków).
 'metric2': 5           // Dane niestandardowe o zakresie na poziomie produktu (ciąg znaków).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20,00'
});

ga('send', 'pageview');   // Prześlij dane o transakcji z pierwszą odsłoną strony.


Przetwarzanie danych

Zanim zostaną przetworzone, dane dla pojedynczego gracza, który kupił kilka ulepszeń, mogą wyglądać następująco:

userId = 5555
Sesja 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=słabe cm2_value=5
  product_name=powerup cd4_value=silne cm2_value=5
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=średnie cm2_value=1
  product_name=powerup cd4_value=słabe cm2_value=10

Raportowanie

Po przetworzeniu danych deweloper może utworzyć raport, w którym siła ulepszenia będzie wymiarem, a danymi przychody z produktu i użyte środki:

Siła ulepszenia Przychody z produktu Użyte środki
słabe 20 15
silne 10 5
średni 10 1

Dane sugerują, że gracze wykorzystują swoje środki na słabe ulepszenia. Deweloper zarobił najwięcej na ulepszeniach o średniej sile.

Wskazówki dotyczące implementacji

Implementując wymiary i dane niestandardowe, pamiętaj o następujących kwestiach:

Edytowanie istniejącego wymiaru lub danych

Gdy zmienisz nazwę lub zakres istniejącego wymiaru niestandardowego lub danych, może to mieć następujący wpływ na Twoje dane:

 • Zmiana nazwy: Wpłynie na dane, które zostały już przetworzone. Stare dane będą dostępne tylko pod nową nazwą.
 • Zmiana zakresu: Nie wpłynie na dane, które zostały już przetworzone. Za pomocą nowego zakresu będą przetwarzane tylko nowe dane.
 • Zmiana stanu aktywności: Pole aktywności określa, czy wartości wymiarów i danych niestandardowych są rzeczywiście przetwarzane. Zwróć uwagę, że przy wartości fałsz wymiar niestandardowy lub dane będą widoczne w raportach, ale – jako że ich wartości nie zostały przetworzone – nie będą miały żadnych powiązanych danych.

Planuj z wyprzedzeniem, ustawiając zakres

Wybierając zakres dla danego wymiaru niestandardowego lub danych, zastanów się, jak często wartość ta będzie się zmieniać. Jeśli jest to wartość, która może zmieniać się wielokrotnie w ramach jednej sesji, np. nazwa poziomu gry, użyj zakresu na poziomie działania i ustawiaj wartość przy każdym działaniu. Natomiast wymiar niestandardowy taki jak płeć wystarczy ustawić tylko raz na poziomie użytkownika. Przesyłanie wartości określającej płeć z każdym działaniem wymagałoby niepotrzebnej pracy, a skonfigurowanie wymiaru niestandardowego, który często się zmienia, za pomocą zakresu na poziomie użytkownika spowodowałoby nieprawidłowe przypisywanie wartości do działań w wielu przypadkach.

 

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?