[UA] Wymiary i dane niestandardowe

Uwzględnij dane niestandardowe w swoich raportach.
Ten artykuł dotyczy wymiarów i danych niestandardowych w Universal Analytics. Informacje o wymiarach i danych niestandardowych w Google Analytics 4 znajdziesz w artykule [GA4] Wymiary i dane niestandardowe.

Niestandardowe wymiary i dane są jak domyślne wymiary i dane na koncie Analytics z tą różnicą, że tworzysz je samodzielnie. Możesz ich używać do gromadzenia i analizowania danych, których Analytics nie śledzi automatycznie.

Tematy w tym artykule:

Omówienie

Niestandardowe wymiary i dane umożliwiają łączenie danych Analytics z danymi spoza tej usługi, np. z danymi z systemu zarządzanie relacjami z klientami (CRM), np.:

 • Jeśli przechowujesz informacje o płci zalogowanych użytkowników w systemie CRM, możesz je połączyć z danymi Analytics, aby zobaczyć liczbę Odsłon według płci.
 • Jeśli tworzysz gry, dane takie jak „ukończone etapy” czy „najlepszy wynik” mogą być dla Ciebie ważniejsze niż wstępnie zdefiniowane dane, np. Wyświetlenia ekranu. Śledząc takie dane za pomocą danych niestandardowych, możesz monitorować postępy w najważniejszych obszarach za pomocą elastycznych i czytelnych raportów niestandardowych.

Wymiary niestandardowe mogą być wyświetlane jako wymiary główne w raportach niestandardowych. Możesz ich też używać jako segmentów i wymiarów dodatkowych w raportach standardowych.

Wymagania wstępne

Niestandardowe wymiary i dane są dostępne wyłącznie dla usług, w których został włączony kod Universal Analytics lub które zawierają co najmniej jeden widok raportów o aplikacjach. Niestandardowe wymiary i dane są obsługiwane przez pakiety SDK Google Analytics na Androida i iOS w wersji 2.x lub nowszej, analytics.js oraz przez platformę Measurement Protocol.

Niestandardowe wymiary i dane wymagają dodatkowego skonfigurowania na koncie Analytics i w Twoim kodzie śledzenia. Po zakończeniu obu etapów konfiguracji możesz korzystać z tych wymiarów i danych w swoich raportach.

Ograniczenia i ostrzeżenia

Dostępnych jest po 20 indeksów dla niestandardowych wymiarów i danych przypadających na każdą usługę. Na kontach Analytics 360 dostępnych jest po 200 indeksów dla niestandardowych wymiarów i danych.

Niestandardowych wymiarów nie można usuwać, ale można je wyłączać. Nie zalecamy ponownego używania wymiarów niestandardowych. Po przeprowadzeniu edycji nazwy, zakresu i wartości wymiaru niestandardowego nowe i stare ustawienia można powiązać zarówno ze starą, jak i z nową nazwą wymiaru. Powoduje to scalanie się danych w raportach w sposób uniemożliwiający dokładne odseparowanie ich za pomocą filtra.

Niektóre wymiary niestandardowe nie mogą być używane w raportach w połączeniu z informacjami demograficznymi. Jeśli spróbujesz utworzyć wymiary niestandardowe z danymi demograficznymi, możesz natrafić na ograniczenia związane z wymaganymi progami lub brakiem zgodności.

Cykl życia niestandardowych wymiarów i danych

Na cykl życia niestandardowych wymiarów i danych składają się 4 etapy:

 • Konfiguracja – niestandardowe wymiary lub dane określasz za pomocą indeksu, nazwy i innych właściwości, np. zakresu.
 • Gromadzenie danych – przesyłasz do Analytics wartości niestandardowych wymiarów i danych ze swojej implementacji.
 • Przetwarzanie danych – dane są przetwarzane za pomocą definicji Twoich niestandardowych wymiarów i danych oraz wszelkich filtrów widoku raportów.
 • Raportowanie – tworzysz w interfejsie Analytics nowe raporty, korzystając z niestandardowych wymiarów i danych.

Konfiguracja

Zanim zaczniesz przesyłać do Analytics wartości niestandardowych wymiarów i danych, musisz je najpierw zdefiniować w usłudze w Analytics. W każdej usłudze w Analytics dostępne jest 20 indeksów dla wymiarów niestandardowych i kolejne 20 dla danych niestandardowych.

Gdy definiujesz niestandardowy wymiar lub rodzaj danych, określasz jego nazwę i inne wartości konfiguracyjne, a Analytics przypisuje mu numer indeksu, który służy Ci później do odwoływania się do tego wymiaru lub rodzaju danych. Wymiary niestandardowe mają takie wartości konfiguracyjne:

 • Nazwa – nazwa wymiaru niestandardowego, jaka będzie widoczna w raportach.
 • Zakres – określa, do jakich danych będzie stosowany wymiar niestandardowy. Więcej informacji o zakresie
 • Aktywny – określa, czy wartość wymiaru niestandardowego zostanie przetworzona. Nieaktywne wymiary niestandardowe mogą być widoczne w raportach, ale ich wartości nie będą przetwarzane.

Dane niestandardowe mają takie wartości konfiguracyjne:

 • Nazwa – nazwa danych niestandardowych, jaka będzie widoczna w raportach.
 • Typ – określa sposób wyświetlania wartości danych niestandardowych w raportach.
 • Wartość minimalna/maksymalna – minimalne i maksymalne wartości, które będą przetwarzane i wyświetlane w raportach.
 • Aktywne – określa, czy wartość danych niestandardowych zostanie przetworzona. Nieaktywne dane niestandardowe mogą być widoczne w raportach, ale ich wartości nie będą przetwarzane.

Niestandardowe wymiary i dane można definiować w interfejsie Analytics.

Gdy zdefiniujesz już niestandardowy wymiar lub rodzaj danych, w miarę możliwości unikaj edytowania jego nazwy i zakresu. W sekcji Uwagi o wdrażaniu dowiesz się więcej o potencjalnym wpływie zmian tych wartości na Twoje raporty.

Gromadzenie danych

Wartości niestandardowych wymiarów i danych są przesyłane do Analytics w momencie zbierania danych jako pary parametrów indeksów i wartości. Parametr indeksu odpowiada indeksowi niestandardowego wymiaru lub rodzaju danych przypisanemu przez Analytics na etapie konfiguracji.

W odróżnieniu od innych typów informacji niestandardowe wymiary i dane są przesyłane do Analytics jako parametry dołączone do innych działań, np. wyświetleń stron, zdarzeń czy transakcji e-commerce. Wartości niestandardowych wymiarów lub danych muszą więc być ustawione przed wywołaniem śledzenia, by mogły zostać przesłane do Analytics.

Aby ustawić wartość wymiaru niestandardowego, Twój kod może wyglądać np. tak:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ustawianie wartości wymiaru niestandardowego w indeksie 1.
ga('set', 'cd1', 'Level 1');

// Wysyłanie wartości wymiaru niestandardowego z działaniem związanym z wyświetleniem strony.
ga('send', 'pageview');

Typy danych niestandardowych

Dane niestandardowe o typie „Liczba całkowita” i „Czas” trzeba przesyłać w postaci liczb całkowitych, a dane niestandardowe o typie „Waluta” można przesyłać jako stałoprzecinkowe wartości dziesiętne odpowiednie dla lokalnej waluty.

Przetwarzanie danych

Przy przetwarzaniu wymiarów niestandardowych zakres określa, do których działań zostanie zastosowana dana wartość wymiaru niestandardowego, a filtry widoku danych wskazują, które działania i powiązane z nimi wartości zostaną uwzględnione w raportach.

Zakres i pierwszeństwo

Zakres określa, które działania zostaną powiązane z daną wartością wymiaru niestandardowego. Są 4 poziomy zakresu: produkt, działanie, sesja i użytkownik.

 • Produkt – wartość jest stosowana do produktu, dla którego została ustawiona (tylko w Ulepszonym e-commerce).
 • Działanie – wartość jest stosowana do pojedynczego działania, dla którego została ustawiona.
 • Sesja – wartość jest stosowana do wszystkich działań w pojedynczej sesji.
 • Użytkownik – wartość jest stosowana do wszystkich działań w obecnej i przyszłych sesjach, dopóki się nie zmieni lub dopóki wymiar niestandardowy będzie aktywny.
Zakres na poziomie produktu

Gdy wymiar niestandardowy ma zakres na poziomie produktu, wartość jest stosowana tylko do produktu, dla którego została ustawiona. W jednym działaniu można przesłać wiele produktów – oznacza to też, że w jednym działaniu można przesłać wiele wymiarów niestandardowych o zakresie na poziomie produktu.

Zakres na poziomie działania

Gdy wymiar niestandardowy ma zakres na poziomie działania, wartość jest stosowana tylko do działania, dla którego została ustawiona. Zostało to pokazane poniżej na Rys. A, Rys. B i Rys. C:

Rys. A. Użytkownik przesyła 2 działania (H1 i H2). Wartość wymiaru niestandardowego 1 dla H2 to A. Wartość ta jest stosowana tylko do H2.
 
Rys. B. Użytkownik przesyła trzecie działanie (H3). H3 nie ma wartości wymiaru niestandardowego.
 
Rys. C. Użytkownik przesyła czwarte działanie (H4). Wartość wymiaru niestandardowego 1 dla H4 to B. Wartość ta jest stosowana tylko do H4.


Zakres na poziomie sesji

Gdy dwie wartości o zakresie na poziomie sesji są ustawione w tym samym indeksie w sesji, wartość ustawiona jako ostatnia jest traktowana jako nadrzędna i stosowana do wszystkich działań w tej sesji. Na Rys. D poniżej najnowsza ustawiona wartość zastępuje wszelkie wcześniejsze wartości dla tego indeksu.

Rys. A. Użytkownik przesyła działanie (H1) bez wartości wymiaru niestandardowego.
 
Rys. B. W tej samej sesji użytkownik przesyła drugie działanie (H2) z wartością wymiaru niestandardowego 1 ustawioną na A. Zakres na poziomie sesji sprawia, że wartość A zostaje także zastosowana do H1.
 
Rys. C. Użytkownik przesyła trzecie działanie (H3). Mimo że z działaniem H3 nie została przesłana żadna wartość wymiaru niestandardowego 1, zakres na poziomie sesji sprawia, że wartość A jest automatycznie stosowana do H3.
 
Rys. D. Użytkownik przesyła czwarte działanie (H4) z nową wartością wymiaru niestandardowego 1 wynoszącą B. Zakres na poziomie sesji sprawia, że wartość B jest stosowana do wszystkich działań w tej sesji, zastępując wartość A w poprzednich działaniach.


Zakres na poziomie użytkownika

Jeśli dwie wartości wymiaru niestandardowego na poziomie użytkownika zostaną ustawione w ramach tej samej sesji, wartość ustawiona jako ostatnia jest nadrzędna dla tej sesji i będzie stosowana do wszystkich przyszłych sesji tego użytkownika.

Na Rys. B poniżej wartość wymiaru niestandardowego A jest stosowana do wszystkich działań w sesji 2 tak jak w przypadku wymiaru niestandardowego na poziomie sesji. Jednak na Rys. C, inaczej niż w przypadku zakresu na poziomie sesji, wartość wymiaru niestandardowego A jest nadal stosowana do działań w trzeciej sesji, ponieważ wymiar niestandardowy 1 ma zakres na poziomie użytkownika:

Rys. A. Użytkownik w ramach sesji przesyła 3 działania (H1, H2 i H3). Żadne wartości wymiarów niestandardowych nie zostają ustawione.
 
Rys. B. Ten sam użytkownik powraca i w ramach kolejnej sesji przesyła 3 dodatkowe działania. Wartość wymiaru niestandardowego 1 zostaje ustawiona na A dla działania H3. Następnie wartość wymiaru niestandardowego 1 zostaje zastosowana do wszystkich działań w tej sesji.
 
Rys. C. Użytkownik powraca i w ramach trzeciej sesji przesyła jeszcze 3 działania. Zakres wymiaru niestandardowego 1 na poziomie użytkownika sprawia, że wartość A zostaje zastosowana do wszystkich działań w sesji 3.

Filtry

Filtry widoku mogą wchodzić w interakcje z niestandardowymi wymiarami i danymi na kilka sposobów.

Wartości niestandardowych wymiarów i danych są związane z działaniem, z którym zostały otrzymane, niezależnie od zakresu. Jeśli takie działanie zostanie odfiltrowane przez filtr widoku danych, wymiar niestandardowy lub dane niestandardowe też mogą zostać odfiltrowane w zależności od swojego zakresu.

 1. Zakres ograniczony do działania: zarówno wymiary niestandardowe o zakresie ograniczonym do działania, jak i dane niestandardowe, zostaną odfiltrowane, jeśli związane z nimi działanie zostało odfiltrowane.
 2. Zakres na poziomie sesji lub użytkownika: wymiary niestandardowe o zakresie na poziomie sesji lub użytkownika nie zostaną odfiltrowane nawet wtedy, gdy związane z nimi działanie zostało odfiltrowane. Ich wartości zostaną zastosowane do wszystkich działań w obecnej sesji, a także w przyszłych sesjach, jeśli wymiar ma zakres ograniczony do użytkownika.

Wymiarów niestandardowych można też używać do tworzenia filtrów widoku danych. Sprawi to, że działania będą filtrowane według zakresu wymiaru niestandardowego. Na przykład filtrowanie według wymiaru niestandardowego o zakresie na poziomie użytkownika spowoduje odfiltrowanie obecnej i przyszłych sesji ze zbioru użytkowników powiązanych z tą wartością.

Raportowanie

Po zakończeniu etapów gromadzenia danych, konfiguracji i przetwarzania niestandardowe wymiary i dane stają się dostępne w raportach w interfejsie.

Niestandardowe wymiary i dane są dostępne w raportach niestandardowych i można ich używać z zaawansowanymi segmentami. Wymiarów niestandardowych można też używać jako wymiarów dodatkowych w standardowych raportach.

Przykłady

Poniższe przykłady pokazują, jak deweloper tworzący gry może wykorzystać niestandardowe wymiary i dane, by poznać zachowanie graczy.

Pewien deweloper niedawno opublikował nową grę.

Obecna implementacja Analytics śledzi wyświetlenie ekranu za każdym razem, gdy użytkownik gra na danym etapie. Deweloper wie już, ile razy gracze osiągają poszczególne etapy. Teraz chce uzyskać odpowiedzi na bardziej złożone pytania:

 1. Jak często gracze grają na łatwym poziomie w porównaniu z poziomami średnim i trudnym?
 2. Na ilu etapach grają użytkownicy każdego dnia z trzydniowego bezpłatnego okresu próbnego?
 3. Na ilu etapach grają użytkownicy w okresie próbnym w porównaniu z graczami, którzy zapłacili za grę?

Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania, należy użyć wymiarów niestandardowych oraz utworzyć nowe grupowania działań, sesji i użytkowników.

Poza tym deweloper sprzedaje dodatkowe funkcje, które poprawiają wrażenia użytkowników, np. „ulepszenia”. Używa on już pól kategorii i odmiany, ale potrzebuje dodatkowego pola, by mierzyć siłę kupowanych ulepszeń. W ten sposób będzie mógł określić, czy ulepszenia o danej sile są popularniejsze niż inne.

Zakres na poziomie działania

Spójrzmy na przykład tego, jak deweloper gry może wykorzystać wymiar niestandardowy na poziomie działania, by zobaczyć, na ilu etapach grali użytkownicy na poszczególnych poziomach trudności (łatwym, średnim i trudnym).

Korzystając z wyświetleń ekranów, deweloper śledzi już, ile razy użytkownicy grają na poszczególnych etapach. Teraz chce wiedzieć, który poziom trudności jest najpopularniejszy.

Raport będzie wyglądał tak:

Poziom trudności Wyświetlenia ekranu
łatwy  
średni  
trudny  

Przed użyciem wymiarów niestandardowych deweloper widział łączną liczbę wyświetleń ekranu dla każdego etapu, ale nie mógł podzielić tych wyświetleń według poziomu trudności.

Za pomocą wymiaru niestandardowego można powiązać poziom trudności z każdym wyświetleniem ekranu, co pozwoli uwzględniać w raportach najpopularniejszy poziom trudności.

Dlaczego warto korzystać z zakresu na poziomie działania?

Użytkownik może grać na kilku etapach w ramach jednej sesji. Dzięki zakresowi na poziomie działania wartość poziomu trudności będzie przypisywana tylko do wyświetlenia ekranu, z którym została przesłana. W ten sposób masz pewność, że wyświetlenie ekranu każdego etapu zostanie powiązane z niepowtarzalną wartością poziomu trudności.

Konfiguracja

Pierwszym krokiem w implementacji wymiaru niestandardowego jest zdefiniowanie go w ustawieniach usługi w sekcji Administracja w Analytics. W tym przykładzie definicja wymiaru niestandardowego będzie wyglądać tak:

Indeks 1
Nazwa Poziom trudności
Zakres Działanie
Aktywny prawda

Gromadzenie danych

Deweloper śledzi już każdy etap w grze za pomocą wyświetleń ekranu. Aby przypisywać do etapu poziom trudności, wartość wymiaru niestandardowego musi być ustawiana tuż przed wywołaniem śledzenia wyświetlenia ekranu.

Implementacja może wyglądać więc tak:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ustawianie wartości wymiaru niestandardowego w indeksie 1.
ga('set', 'cd1', 'easy');

// Wysyłanie wartości wymiaru niestandardowego z działaniem związanym z wyświetleniem strony.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

W tym przykładzie wymiar niestandardowy jest ustawiany tuż przed śledzeniem wyświetlenia ekranu. Powoduje to przypisanie poziomu trudności do wyświetlenia ekranu i pozwala na grupowanie takich działań w raportach według poziomu trudności.

Przetwarzanie danych

Gdy działania zostaną zebrane i przesłane do Analytics, nastąpi przetwarzanie danych, a później zastosowanie wartości wymiarów niestandardowych do działań zgodnie z ich zakresem.

Na przykład dane zebrane dla pojedynczego gracza, który w ramach jednej sesji zagrał na 6 etapach, wyglądają tak:

userId = 5555
Sesja 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd1_value=łatwy
H2: screen_name=/level_2/ cd1_value=średni
H3: screen_name=/level_3/ cd1_value=trudny
H4: screen_name=/level_4/ cd1_value=łatwy
H5: screen_name=/level_5/ cd1_value=średni
H6: screen_name=/level_6/ cd1_value=średni

Zwróć uwagę, że dzięki zakresowi na poziomie działania mamy pewność, że każda wartość poziomu trudności jest przypisywana tylko do wyświetlenia ekranu, z którym została przesłana.

Raportowanie

Każde wyświetlenie ekranu jest powiązane z odpowiadającą mu wartością poziomu trudności, więc po przetworzeniu danych deweloper może utworzyć raport, w którym nazwa ekranu i poziom trudności będą wymiarami, a liczby wyświetleń ekranu – danymi.

Nazwa ekranu Poziom trudności Wyświetlenia ekranu
/level_1/ łatwy 1
/level_2/ średni 1
/level_3/ trudny 1
/level_4/ łatwy 1
/level_5/ średni 1
/level_6/ średni 1

Można utworzyć raport niestandardowy, w którym poziom trudności będzie wymiarem podstawowym, grupującym wyświetlenia ekranu, i zobaczyć, ile razy użytkownicy grali na określonym poziomie trudności:

Poziom trudności Wyświetlenia ekranu
łatwy 2
średni 3
trudny 1

W tym raporcie widać, że użytkownicy najczęściej grali na średnim poziomie trudności. Uzyskanie takich danych było możliwe dzięki użyciu do grupowania wyświetleń ekranu wymiaru niestandardowego ograniczonego do działania.

Zakres na poziomie sesji

Zobaczmy teraz przykład tego, jak deweloper może wykorzystać wymiar niestandardowy na poziomie sesji, by zobaczyć, na ilu etapach użytkownicy grają w danym dniu trzydniowego bezpłatnego okresu próbnego.

Deweloper wie już, ile razy użytkownicy grają na danym etapie, dzięki śledzeniu wyświetlenia ekranu dla każdego etapu. Chce się teraz dowiedzieć, na ilu etapach użytkownicy grają w danym dniu.

Raport, który chce utworzyć deweloper, będzie wyglądał tak:

Dzień okresu próbnego Wyświetlenia ekranu
Dzień 1  
Dzień 2  
Dzień 3  

Za pomocą wymiaru niestandardowego na poziomie sesji deweloper może grupować wyświetlenia ekranu według dnia okresu próbnego i sprawdzić, jak dane zmieniają się w trakcie tego okresu.

Dlaczego warto korzystać z zakresu na poziomie sesji?

Zakres na poziomie sesji może służyć do efektywnego grupowania całych sesji i wszystkich ich działań składowych w pojedynczą wartość dnia okresu próbnego.

Aby osiągnąć taki sam efekt, można użyć zakresu na poziomie działania, ale zakres na poziomie sesji pozwala w wygodny sposób ustawić wartość dnia okresu próbnego przy jak najmniejszej ilości dodatkowego kodu.

Konfiguracja

Wymiar niestandardowy dnia okresu próbnego należy zdefiniować w ustawieniach usługi w interfejsie Analytics za pomocą tych wartości:

Indeks 2
Nazwa Dzień okresu próbnego
Zakres Sesja
Aktywny prawda

Gromadzenie danych

Deweloper śledzi już każdy etap w grze za pomocą wyświetleń ekranu. Aby przypisywać dzień do wszystkich wyświetleń ekranu w sesji, wystarczy, że wartość wymiaru niestandardowego będzie ustawiana raz na sesję.

Deweloper powinien więc ustawiać wymiar niestandardowy, gdy użytkownik po raz pierwszy uruchamia grę:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ustawianie wartości wymiaru niestandardowego w indeksie 2.
var day = getDayOfTrial();
ga('set', 'dimension2', day );

// Wysyłanie wartości wymiaru niestandardowego z działaniem związanym z wyświetleniem strony.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Wymiar niestandardowy na poziomie sesji można ustawić w dowolnym momencie podczas sesji. W tym przykładzie deweloperowi jest po prostu wygodniej określić dzień okresu próbnego i ustawić odpowiednią wartość na początku sesji.

Przetwarzanie danych

Gdy działania zostaną zebrane i przesłane do Analytics, nastąpi przetwarzanie danych, a później zastosowanie wartości wymiarów niestandardowych do działań zgodnie z ich zakresem.

Na przykład dane zebrane dla pojedynczego gracza, który zagrał w grę dwa razy pierwszego dnia, raz drugiego dnia i raz trzeciego, będą wyglądać tak:

userId = 5555
Sesja 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=1
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_2/

Sesja 2:
H4: screen_name=/level_3/ cd2_value=1
H5: screen_name=/level_4/
H6: screen_name=/level_4/

Sesja 3:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=2
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_3/

Sesja 4:
H1: screen_name=/level_3/ cd2_value=3

Zwróć uwagę, że wartości wymiaru niestandardowego zostały przesłane tylko z jednym wyświetleniem ekranu w danej sesji.

Dzięki zakresowi na poziomie sesji mamy pewność, że wartość dnia okresu próbnego zostanie przypisana do wszystkich działań w tej sesji, a nie tylko do działania, z którym została przesłana.

Raportowanie

Po przetworzeniu wartości wymiaru niestandardowego na poziomie sesji zostaną one przypisane do wszystkich wyświetleń ekranu przesłanych w tej samej sesji. Deweloper może teraz utworzyć raport, w którym dzień okresu próbnego i nazwa ekranu będą wymiarami, a liczba wyświetleń ekranu – danymi:

Dzień okresu próbnego Nazwa ekranu Wyświetlenia ekranu
1 /level_1/ 1
1 /level_2/ 2
1 /level_3/ 1
1 /level_4/ 2
2 /level_1/ 1
2 /level_2/ 1
2 /level_3/ 1
3 /level_3/ 1

Na koniec, aby grupować wyświetlenia ekranu według dnia i sprawdzić, na ilu etapach użytkownicy grali danego dnia okresu próbnego, deweloper może utworzyć raport niestandardowy, w którym wymiarem podstawowym jest dzień okresu próbnego.

Dzień okresu próbnego Wyświetlenia ekranu
1 6
2 3
3 1

Dane pokazują, że użytkownicy grają na największej liczbie etapów pierwszego dnia, a drugiego i trzeciego już znacznie mniej. Uzyskanie takich danych było możliwe dzięki użyciu wymiaru niestandardowego na poziomie sesji do zgrupowania wielu sesji i ich składowych działań w pojedynczej wartości.

Zakres na poziomie użytkownika

Na koniec zobaczmy przykład tego, jak deweloper może wykorzystać wymiar niestandardowy na poziomie użytkownika, by dowiedzieć się, na ilu etapach grali płacący użytkownicy, a na ilu użytkownicy korzystający z bezpłatnego okresu próbnego.

Tak jak w poprzednich przykładach, deweloper śledzi już, ile razy użytkownicy grają na danym etapie, za pomocą wyświetleń ekranu. Teraz chce je jednak grupować według płacących i niepłacących użytkowników.

Raport, który chce zobaczyć deweloper, będzie wyglądał tak:

Typ gracza Wyświetlenia ekranu
Niepłacący  
Płacący  

Dzięki wymiarowi niestandardowemu na poziomie użytkownika deweloper może uzyskać te informacje, przypisując wszystkie wyświetlenia ekranu danego użytkownika (w ramach jego obecnej i przyszłych sesji) do wartości typu gracza.

Dlaczego warto korzystać z zakresu na poziomie użytkownika?

Zakres na poziomie użytkownika pozwala w wygodny sposób zgrupować wszystkie składowe sesje i działania użytkownika w jednej wartości. Jest idealny dla wartości, które rzadko zmieniają się w przypadku danego użytkownika, np. typu gracza w tym przykładzie.

Chociaż taki sam efekt można uzyskać za pomocą zakresu na poziomie działania lub sesji, zakres na poziomie użytkownika jest najwygodniejszym rozwiązaniem, które wymaga najmniejszej ilości kodu.

Konfiguracja

Wymiar niestandardowy typu gracza jest zdefiniowany w sekcji Administracja za pomocą następujących wartości:

Indeks 3
Nazwa Typ gracza
Zakres Użytkownik
Aktywny prawda

Gromadzenie danych

Tak jak w poprzednich przykładach, deweloper śledzi już każdy etap gry za pomocą wyświetleń ekranu. Aby grupować te wyświetlenia ekranu według typu gracza, wystarczy, że będzie ustawiać wymiar typu gracza, gdy użytkownik uruchamia grę, i drugi raz, jeśli użytkownik postanowi zapłacić za jej pełną wersję.

Deweloper powinien więc ustawiać wymiar niestandardowy, gdy użytkownik po raz pierwszy uruchamia grę:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ustawianie wartości wymiaru niestandardowego w indeksie 3.
ga('set', 'dimension3', 'Niepłacący' );

// Wysyłanie wartości wymiaru niestandardowego z działaniem związanym z wyświetleniem strony.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Deweloper powinien też ustawiać wymiar niestandardowy, gdy użytkownik płaci za pełną wersję gry:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ustawianie wartości wymiaru niestandardowego w indeksie 3.
ga('set', 'dimension3', 'Płacący' );

// Wysyłanie wartości wymiaru niestandardowego z działaniem związanym z wyświetleniem strony.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Przetwarzanie danych

Tak jak w poprzednich przykładach, po zebraniu danych są one przetwarzane, a wartości wymiaru niestandardowego są stosowane do działań zgodnie ze swoim zakresem.

Na przykład dane zebrane dla pojedynczego gracza, który zagrał w grę dwa razy jako użytkownik niepłacący i raz jako użytkownik płacący, będą wyglądać tak:

userId = 5555
Sesja 1:
H2: screen_name=/level_1/ cd3_value=niepłacący
H3: screen_name=/level_2/

Sesja 2:
H1: screen_name=/level_2/
H2: screen_name=/level_3/
H3: screen_name=/level_3/

Sesja 3:
H1: screen_name=/level_3/ cd3_value=płacący
H2: screen_name=/level_4/

Zwróć uwagę, że wartość niepłacący ustawiona w sesji 1 jest stosowana do wszystkich działań w tej sesji oraz w sesji 2, dopóki nowa wartość płacący nie zostanie ustawiona w sesji 3.

Raportowanie

Po przetworzeniu wartości niestandardowego wymiaru typu gracza zostaną one przypisane do sesji, w których zostały ustawione, a także do wszystkich przyszłych sesji i działań.

Deweloper może teraz utworzyć raport, w którym typ gracza i nazwa ekranu będą wymiarami, a liczba wyświetleń ekranu – danymi:

Typ gracza Nazwa ekranu Wyświetlenia ekranu
Niepłacący /level_1/ 1
Niepłacący /level_2/ 2
Niepłacący /level_3/ 2
Płacący /level_3/ 1
Płacący /level_4/ 1

Na koniec, aby grupować wyświetlenia ekranu według typu gracza i sprawdzić, na ilu etapach grali użytkownicy płacący i niepłacący, deweloper może utworzyć raport niestandardowy, w którym wymiarem podstawowym jest typ gracza:

Typ gracza Wyświetlenia ekranu
Niepłacący 5
Płacący 2

Dane pokazują, że niepłacący użytkownicy grali na większej liczbie etapów niż płacący. Uzyskanie takich danych było możliwe dzięki użyciu wymiaru niestandardowego na poziomie użytkownika do zgrupowania użytkowników oraz ich składowych sesji i działań w pojedynczej wartości.

Zakres na poziomie produktu

Zobaczmy przykład tego, jak deweloper gry może wykorzystać wymiar niestandardowy na poziomie produktu, by dowiedzieć się, jakie ulepszenia kupują użytkownicy – słabe, średnie czy silne.

Deweloper śledzi już liczbę zakupów ulepszeń za pomocą Ulepszonego e-commerce. Chce się teraz dowiedzieć, który rodzaj ulepszeń (słabe, średnie czy silne) jest najpopularniejszy.

Raport będzie wyglądał tak:

Siła ulepszenia Przychody z produktu
słabe  
średnie  
silne  

Przed zastosowaniem wymiarów niestandardowych deweloper widzi łączne przychody z ulepszeń, ale nie ma możliwości grupowania tych przychodów według siły ulepszenia.

Za pomocą wymiaru niestandardowego na poziomie produktu można przypisywać siłę do poszczególnych produktów. Dzięki temu raporty mogą zawierać informacje o najczęściej kupowanej (oraz wyświetlanej czy klikanej – dostępne są wszystkie działania oferowane przez Ulepszone e-commerce) sile ulepszenia.

Dlaczego warto korzystać z zakresu na poziomie produktu?

Użytkownik może kupić kilka ulepszeń naraz. Dzięki zakresowi na poziomie produktu wartość siły będzie przypisywana tylko do produktu, z którym została przesłana. W ten sposób masz pewność, że każde zakupione ulepszenie zostanie powiązane z niepowtarzalną wartością siły.

Konfiguracja

Wymiar niestandardowy siły ulepszenia jest zdefiniowany w ustawieniach usługi w sekcji Administracja w Analytics za pomocą tych wartości:

Indeks 4
Nazwa Siła ulepszenia
Zakres Produkt
Aktywny prawda

Gromadzenie danych

Deweloper śledzi już każdy zakup ulepszenia w grze. Aby przypisywać siłę do poszczególnych ulepszeń, wartość wymiaru niestandardowego musi być ustawiana razem z danymi produktu.

Dodanie tego wymiaru do danych produktów może wyglądać tak:

ga('ec:addProduct', {        // Podaj szczegóły produktu w elemencie productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // Identyfikator produktu (ciąg znaków).
 'name': 'Ulepszenie',       // Nazwa produktu (ciąg znaków).
 'category': 'Dodatki',      // Kategoria produktu (ciąg znaków).
 'variant': 'czerwony',      // Odmiana produktu (ciąg znaków).
 'price': '10,00',         // Cena produktu (waluta).
 'quantity': 2,          // Liczba produktów (liczba).
 'dimension4': 'silne'       // Niestandardowy wymiar o zakresie na poziomie produktu (ciąg znaków).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20,00'
});

ga('send', 'pageview');   // Prześlij dane o transakcji z pierwszą odsłoną strony.

W tym przykładzie niestandardowy wymiar jest ustawiany razem z informacjami o produkcie. W ten sposób siła jest przypisywana do ulepszenia.

Przetwarzanie danych

Tak jak w poprzednich przykładach, gdy działania zostaną zebrane i przesłane do Analytics, dane są przetwarzane, a wartości wymiarów niestandardowych stosowane do produktów, z którymi zostały ustawione.

Na przykład dane zebrane dla pojedynczego gracza, który w ramach jednej sesji kupił 3 ulepszenia, wyglądają tak:

userId = 5555
Sesja 1:
H1: product_name=powerup cd4_value=słabe
  product_name=powerup cd4_value=silne
H2: product_name=powerup cd4_value=słabe

Zwróć uwagę, że dzięki zakresowi na poziomie produktu mamy pewność, że każda wartość ulepszenia jest przypisywana tylko do produktu, z którym została ustawiona.

Raportowanie

Każdy produkt jest powiązany z odpowiadającą mu wartością siły, więc po przetworzeniu danych deweloper może utworzyć raport niestandardowy, który pokazuje przychody z podziałem według siły ulepszenia:

Siła ulepszenia Przychody z produktu
słabe 20,00
silne 10,00

W tym raporcie słabe ulepszenia przyniosły największe przychody.

Dane niestandardowe

Zakres

Podobnie jak wymiary niestandardowe, dane niestandardowe mogą mieć różne zakresy. Dane niestandardowe na poziomie działania są powiązane ze wszystkimi wymiarami na poziomie działania, z którymi zostały przesłane. Dane niestandardowe na poziomie produktu są analogicznie powiązane tylko z produktami, z którymi zostały przesłane. Poniższe przykłady obrazują 2 typy danych niestandardowych.

Przykład danych niestandardowych o zakresie na poziomie działania

W powyższych przykładach deweloper rejestrował wyświetlenie ekranu za każdym razem, gdy użytkownik grał na danym etapie gry. W każdym wygenerowanym raporcie każde wyświetlenie ekranu oznacza podejmowaną przez gracza próbę ukończenia etapu.

Deweloper chce też jednak poznać współczynnik ukończenia każdego etapu.

Aby określić współczynnik ukończenia, deweloper użyje nowych danych niestandardowych o nazwie „ukończenia etapu” i porówna je z wyświetleniami ekranu dla każdego etapu.

Raport, który deweloper chce zobaczyć, będzie wyglądał tak:

Nazwa ekranu Wyświetlenia ekranu Ukończenia poziomu
/level_1/    
/level_2/    
/level_3/    

Dlaczego warto korzystać z danych niestandardowych?

W wielu przypadkach możesz użyć zdarzeń, wyświetleń ekranu lub danych niestandardowych, by śledzić informacje, które są dla Ciebie najważniejsze. Jednak dane niestandardowe pozwalają uzyskać bardziej elastyczne i czytelne raporty niestandardowe, dlatego są wygodniejszym rozwiązaniem.

W tym przykładzie nie można było śledzić ukończeń etapu jako wyświetleń ekranu bez dublowania tych ostatnich dla każdego etapu, dlatego potrzebny był inny sposób.

Chociaż można by użyć samych zdarzeń, ze względu na ich hierarchiczny charakter trudno byłoby stworzyć powyższy raport, łącząc wyświetlenia ekranu i ukończenia etapu w jednym wymiarze.

Ze względu na te ograniczenia oraz na to, jak ważne dla tego dewelopera są ukończenia etapu, najwygodniej będzie je śledzić pod postacią danych niestandardowych.

Konfiguracja

Dane niestandardowe ukończeń etapu są zdefiniowane w sekcji Administracja w interfejsie za pomocą tych wartości.

Indeks 1
Nazwa Ukończenia poziomu
Zakres Działanie
Typ formatowania Liczba całkowita
Aktywne prawda

Gromadzenie danych

Deweloper śledzi już rozpoczęcia każdego etapu za pomocą wyświetleń ekranu. Chce teraz monitorować ukończenia etapu, korzystając z nowych danych niestandardowych.

Tak jak w przypadku wymiarów niestandardowych, dane niestandardowe są przesyłane do Analytics jako parametry dołączone do innych działań. Aby przesyłać wartość danych niestandardowych, deweloper będzie musiał przesyłać dodatkowe działanie, rejestrujące ukończenie etapu przez użytkownika. W tym przykładzie ukończenie etapu będzie powodowało zdarzenie, do którego będą przypisywane dane niestandardowe.

Implementacja może wyglądać tak:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Zwiększanie liczby ukończeń etapu o jeden.
ga('set', 'metric1', 1 );

// Wysyłanie wartości danych niestandardowych z działaniem związanym ze zdarzeniem.
ga('send', 'event', 'Level', 'completion');

Przetwarzanie danych

Dane dla pojedynczego gracza, który w ramach jednej sesji zagrał na trzech etapach gry, będą przed przetworzeniem wyglądać tak:

userId = 5555
Sesja 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=event screen_name=/level_1/ cm1_value=1
H3: type=screen_view screen_name=/level_2/
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
H5: type=screen_view screen_name=/level_2/
H6: type=event screen_name=/level_2/ cm1_value=1
H7: type=screen_view screen_name=/level_3/
H8: type=event screen_name=/level_3/ cm1_value=1

Raportowanie

Po przetworzeniu danych deweloper może utworzyć raport, w którym nazwa ekranu będzie wymiarem, a danymi – liczby wyświetleń ekranu, zdarzeń i ukończeń etapu:

Nazwa ekranu Wyświetlenia ekranu Łączna liczba zdarzeń Ukończenia poziomu
/level_1/ 1 1 1
/level_2/ 3 1 1
/level_3/ 1 1 1

Deweloper śledzi ukończenia etapu jako dane niestandardowe, dzięki czemu w przyszłości nie będzie musiał odfiltrowywać ukończeń etapu z łącznej liczby zdarzeń.

Zamiast tego może on z łatwością utworzyć taki raport niestandardowy, używając danych niestandardowych ukończeń etapu:

Nazwa ekranu Wyświetlenia ekranu Ukończenia poziomu
/level_1/ 1 1
/level_2/ 3 1
/level_3/ 1 1

Dane sugerują, że etap 2 jest trudniejszy niż etapy 1 i 3, ponieważ jego współczynnik ukończenia, określony na podstawie wyświetleń ekranu, wynosi tylko 33%. Dzięki śledzeniu ukończeń etapu jako danych niestandardowych deweloper może z łatwością uzyskać odpowiedzi na pytania o kluczowe informacje i tworzyć uproszczone raporty do udostępnienia innym osobom.

Przykład danych niestandardowych o zakresie na poziomie produktu

W powyższych przykładach deweloper gry śledził każdy zakup ulepszenia. Do każdego zakupu można przypisać szereg różnych danych, np. ilość czy przychody.

Deweloper prowadził niedawno promocję, dając każdemu użytkownikowi 100 zł na zakupy w grze. Teraz chce sprawdzić, które ulepszenia są kupowane za pomocą tych środków.

Aby określić środki wykorzystane na zakup produktu, deweloper użyje nowych danych niestandardowych o nazwie „użyte środki”.

Raport, który deweloper chce zobaczyć, będzie wyglądał tak:

Siła ulepszenia Przychody z produktu Użyte środki
silne    
średnie    
słabe    

Konfiguracja

Dane niestandardowe użytych środków są zdefiniowane w sekcji Administracja za pomocą następujących wartości.

Indeks 2
Nazwa Użyte środki
Zakres Produkt
Typ formatowania Liczba całkowita
Aktywne prawda

Gromadzenie danych

Tak jak w przypadku wymiarów niestandardowych na poziomie produktu, dane niestandardowe na poziomie produktu są przesyłane do Analytics jako parametry dołączone do danych o produktach.

Implementacja może wyglądać tak:

ga('ec:addProduct', {        // Podaj szczegóły produktu w elemencie productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // Identyfikator produktu (ciąg znaków).
 'name': 'Ulepszenie',       // Nazwa produktu (ciąg znaków).
 'category': 'Dodatki',      // Kategoria produktu (ciąg znaków).
 'variant': 'czerwony',      // Odmiana produktu (ciąg znaków).
 'price': '10,00',         // Cena produktu (waluta).
 'quantity': 2,          // Liczba produktów (liczba).
 'dimension4': 'silne',      // Niestandardowy wymiar o zakresie na poziomie produktu (ciąg znaków).
 'metric2': 5           // Niestandardowe dane o zakresie na poziomie produktu (ciąg znaków).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20,00'
});

ga('send', 'pageview');   // Prześlij dane o transakcji z pierwszą odsłoną strony.


Przetwarzanie danych

Dane dla pojedynczego gracza, który kupił kilka ulepszeń, mogą przed przetworzeniem wyglądać tak:

userId = 5555
Sesja 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=weak cm2_value=5
  product_name=powerup cd4_value=strong cm2_value=5
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=medium cm2_value=1
  product_name=powerup cd4_value=weak cm2_value=10

Raportowanie

Po przetworzeniu danych deweloper może utworzyć raport, w którym siła ulepszenia będzie wymiarem, a danymi – przychody z produktu i użyte środki:

Siła ulepszenia Przychody z produktu Użyte środki
słabe 20 15
silne 10 5
średni 10 1

Dane sugerują, że gracze wykorzystują swoje środki na słabe ulepszenia. Deweloper zarobił najwięcej na ulepszeniach o średniej sile.

Uwagi o wdrażaniu

Implementując niestandardowe wymiary i dane, pamiętaj o tych kwestiach:

Edytowanie dotychczasowych wymiarów lub danych

Gdy zmienisz nazwę lub zakres obecnego niestandardowego wymiaru bądź rodzaju danych, może to mieć taki wpływ na Twoje dane:

 • Zmiana nazwy: wpłynie na dane, które zostały już przetworzone. Stare dane będą dostępne tylko pod nową nazwą.
 • Zmiana zakresu: nie wpłynie na dane, które zostały już przetworzone. Za pomocą nowego zakresu będą przetwarzane tylko nowe dane.
 • Zmiana stanu aktywności: pole aktywności określa, czy wartości niestandardowych wymiarów i danych są rzeczywiście przetwarzane. Pamiętaj, że jeśli ustawisz wartość fałsz, wymiar niestandardowy lub dane niestandardowe będą widoczne w raportach, ale – ponieważ ich wartości nie zostały przetworzone – nie będą miały żadnych powiązanych danych.

Zaplanuj zakres z wyprzedzeniem

Wybierając zakres dla danego wymiaru niestandardowego, zastanów się, jak często wartość ta będzie się zmieniać. Jeśli jest to wartość, która może się zmieniać wielokrotnie w ramach jednej sesji, np. nazwa etapu gry, użyj zakresu na poziomie działania i ustawiaj wartość przy okazji każdego działania. Wymiar niestandardowy taki jak płeć wystarczy natomiast ustawić tylko raz na poziomie użytkownika. Przesyłanie wartości określającej płeć z każdym działaniem wymagałoby niepotrzebnej pracy, a skonfigurowanie wymiaru niestandardowego, który często się zmienia, za pomocą zakresu na poziomie użytkownika spowodowałoby w wielu przypadkach nieprawidłowe przypisywanie wartości do działań.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Wybierz swoją ścieżkę szkoleniową

Odwiedź google.com/analytics/learn – nowe źródło materiałów, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Google Analytics 4. Ta nowa witryna zawiera filmy, artykuły i przewodniki, a także linki do zasobów dotyczących Google Analytics, takich jak kanały na Discordzie i w YouTube, blog i repozytorium GitHub.

Już dziś zacznij pogłębiać swoją wiedzę

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne