Προσαρμοσμένες ιδιότητες και μετρήσεις

Συμπεριλάβετε μη τυπικά δεδομένα στις αναφορές σας.

Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες και οι προσαρμοσμένες μετρήσεις είναι όπως οι προεπιλεγμένες ιδιότητες και μετρήσεις στο λογαριασμό σας στο Analytics, με τη διαφορά ότι τις δημιουργείτε εσείς. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων που δεν παρακολουθεί αυτόματα το Analytics.

Σε αυτό το άρθρο ακολουθούν τα εξής:

Επισκόπηση

Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες και μετρήσεις σάς επιτρέπουν να συνδυάζετε δεδομένα του Analytics με δεδομένα εκτός του Analytics, π.χ. δεδομένα CRM. Για παράδειγμα:

 • Αν αποθηκεύσετε το φύλο των συνδεδεμένων χρηστών σε ένα σύστημα CRM, θα μπορούσατε να συνδυάσετε αυτές τις πληροφορίες με τα δεδομένα σας στο Analytics, για να δείτε Προβολές σελίδας κατά φύλο.

 • Αν είστε προγραμματιστής παιχνιδιών, οι μετρήσεις όπως "ολοκληρώσεις επιπέδων" ή "υψηλή βαθμολογία" ενδέχεται να είναι πιο σχετικές για εσάς σε σχέση με προκαθορισμένες μετρήσεις όπως Προβολές οθόνης. Παρακολουθώντας αυτά τα δεδομένα με προσαρμοσμένες μετρήσεις, μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο για τις πιο σημαντικές μετρήσεις σας σε ευέλικτες και ευανάγνωστες, προσαρμοσμένες αναφορές.

Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες μπορούν να εμφανίζονται ως κύριες ιδιότητες στις Προσαρμοσμένες αναφορές. Μπορείτε, επίσης, να τις χρησιμοποιήσετε ως Τμήματα και δευτερεύουσες ιδιότητες στις τυπικές αναφορές.

Προϋποθέσεις

Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες και μετρήσεις είναι διαθέσιμες μόνο για ιδιότητες που είτε έχουν ενεργοποιηθεί για το Universal Analytics είτε περιέχουν τουλάχιστον μία αναλυτική προβολή αναφορών εφαρμογής. Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες και μετρήσεις υποστηρίζονται από τα SDK του Analytics για Android και iOS v2.x ή νεότερες εκδόσεις, το analytics.js και το Πρωτόκολλο μέτρησης.

Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες και μετρήσεις απαιτούν πρόσθετη ρύθμιση στο λογαριασμό σας στο Analytics και στον κώδικα παρακολούθησης. Μόλις ολοκληρώσετε και τα δύο βήματα της ρύθμισης, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε στις αναφορές σας.

Περιορισμοί και σημαντικά σημεία

Υπάρχουν 20 διαθέσιμα ευρετήρια για διαφορετικές προσαρμοσμένες ιδιότητες και 20 ευρετήρια για προσαρμοσμένες μετρήσεις σε κάθε ιδιότητα. Οι προνομιακοί λογαριασμοί έχουν 200 διαθέσιμα ευρετήρια για προσαρμοσμένες ιδιότητες και 200 για προσαρμοσμένες μετρήσεις.

Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες δεν είναι δυνατό να διαγραφούν, αλλά μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ξανά προσαρμοσμένες ιδιότητες. Όταν επεξεργαστείτε το όνομα, το εύρος και την τιμή μιας προσαρμοσμένης ιδιότητας, τόσο οι παλιές όσο και οι νέες τιμές μπορούν να αντιστοιχιστούν με το παλιό ή το νέο όνομα ιδιότητας. Έτσι συγχωνεύονται τα δεδομένα στις αναφορές σας με τρόπο που δεν είναι δυνατό να γίνει ακριβής διαχωρισμός με χρήση φίλτρου.

Κύκλος ζωής προσαρμοσμένων ιδιοτήτων και μετρήσεων

Ο κύκλος ζωής μιας προσαρμοσμένης ιδιότητας ή μέτρησης έχει τέσσερα στάδια:

 • Διαμόρφωση: Ορίζετε τις προσαρμοσμένες ιδιότητες και μετρήσεις σας με ευρετήριο, όνομα και άλλες ιδιότητες όπως το εύρος.
 • Συλλογή: Αποστέλλετε τιμές προσαρμοσμένων ιδιοτήτων και μετρήσεων στο Analytics από την εφαρμογή σας.
 • Επεξεργασία: Τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία με χρήση των ορισμών των προσαρμοσμένων ιδιοτήτων και μετρήσεων και οποιωνδήποτε φίλτρων αναλυτικής προβολής αναφορών.
 • Αναφορά: Δημιουργείτε νέες αναφορές χρησιμοποιώντας τις προσαρμοσμένες ιδιότητες και μετρήσεις στη διεπαφή χρήστη του Analytics.

Διαμόρφωση

Για να μπορέσετε να στείλετε τιμές προσαρμοσμένων ιδιοτήτων και μετρήσεων στο Analytics, πρέπει πρώτα να οριστούν σε μια ιδιότητα του Analytics. Κάθε ιδιότητα του Analytics έχει 20 διαθέσιμα ευρετήρια για προσαρμοσμένες ιδιότητες και άλλα 20 διαθέσιμα ευρετήρια για προσαρμοσμένες μετρήσεις.

Όταν ορίζετε μια προσαρμοσμένη ιδιότητα ή μέτρηση, καθορίζετε το όνομά της και άλλες τιμές διαμόρφωσης σε συγκεκριμένο ευρετήριο. Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες έχουν τις παρακάτω τιμές διαμόρφωσης:

 • Όνομα: Το όνομα της προσαρμοσμένης ιδιότητας όπως θα εμφανίζεται στις αναφορές σας.
 • Εύρος: Καθορίζει σε ποια δεδομένα θα εφαρμοστεί η προσαρμοσμένη μέτρηση ή ιδιότητα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το εύρος.
 • Ενεργή: Προσδιορίζει εάν η τιμή προσαρμοσμένης ιδιότητας ή μέτρησης θα υποβληθεί σε επεξεργασία. Οι ανενεργές προσαρμοσμένες ιδιότητες ενδέχεται να εξακολουθούν να εμφανίζονται στις αναφορές, αλλά δεν θα γίνεται επεξεργασία των τιμών τους.

Οι προσαρμοσμένες μετρήσεις έχουν τις εξής τιμές διαμόρφωσης:

 • Όνομα: Το όνομα της προσαρμοσμένης μέτρησης όπως θα εμφανίζεται στις αναφορές σας.
 • Τύπος: Καθορίζει πώς θα εμφανίζεται η τιμή προσαρμοσμένης μέτρησης στις αναφορές.
 • Ελάχιστη / Μέγιστη τιμή:Οι ελάχιστες και οι μέγιστες τιμές που θα υφίστανται επεξεργασία και θα εμφανίζονται στις αναφορές σας.
 • Ενεργή: Προσδιορίζει εάν η τιμή προσαρμοσμένης μέτρησης θα υφίσταται επεξεργασία. Οι ανενεργές προσαρμοσμένες μετρήσεις ενδέχεται να εξακολουθούν να εμφανίζονται στις αναφορές, αλλά οι τιμές τους δεν θα υφίστανται επεξεργασία.

Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες και μετρήσεις μπορούν να οριστούν στη διεπαφή χρήστη του Analytics.

Όταν ορίσετε μια προσαρμοσμένη ιδιότητα ή μέτρηση, αποφύγετε την επεξεργασία του ονόματος ή του εύρους, όταν είναι εφικτό. Ανατρέξτε στην ενότητα Παράμετροι εφαρμογής, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς οι αλλαγές σε αυτές τις τιμές μπορούν να επηρεάσουν τις αναφορές σας.

Συλλογή

Οι τιμές προσαρμοσμένων ιδιοτήτων και μετρήσεων αποστέλλονται στο Analytics κατά το χρόνο συλλογής ως ζεύγος παραμέτρων τιμών και ευρετηρίων. Η παράμετρος ευρετηρίου αντιστοιχεί στο ευρετήριο της προσαρμοσμένης ιδιότητας ή μέτρησης που ορίζεται στη φάση Διαμόρφωση.

Σε αντίθεση με άλλους τύπους δεδομένων, οι προσαρμοσμένες ιδιότητες και μετρήσεις αποστέλλονται στο Analytics ως παράμετροι που είναι συνδεδεμένες με άλλες επισκέψεις, όπως προβολές σελίδας, συμβάντα ή συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Επομένως, οι τιμές προσαρμοσμένων ιδιοτήτων ή μετρήσεων πρέπει να ορίζονται πριν από την πραγματοποίηση κλήσεων παρακολούθησης, προκειμένου οι συγκεκριμένες τιμές να αποστέλλονται στο Analytics.

Για παράδειγμα, για να ορίσετε μια τιμή προσαρμοσμένης ιδιότητας, ο κώδικάς σας μπορεί να φαίνεται ως εξής:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ορίστε τιμή για την προσαρμοσμένη ιδιότητα στο ευρετήριο 1.
ga('set', 'cd1', 'Level 1');

// Αποστείλετε την τιμή προσαρμοσμένης ιδιότητας με μια επίσκεψη προβολής σελίδας.
ga('send', 'pageview');

Τύποι προσαρμοσμένων μετρήσεων

Οι προσαρμοσμένες μετρήσεις με τύπο "Ακέραιος" ή "Χρόνος" θα πρέπει να αποστέλλονται με τη χρήση ακέραιων, ενώ οι προσαρμοσμένες μετρήσεις με τύπο "Νόμισμα" μπορούν να αποστέλλονται ως σταθερές δεκαδικές τιμές που είναι κατάλληλες για το τοπικό νόμισμα.

Επεξεργασία

Όταν γίνεται επεξεργασία προσαρμοσμένων ιδιοτήτων, το εύρος καθορίζει σε ποιες επισκέψεις θα εφαρμοστεί μια συγκεκριμένη τιμή προσαρμοσμένης ιδιότητας, ενώ τα φίλτρα αναλυτικής προβολής καθορίζουν ποιες είναι οι επισκέψεις και οι σχετικές τιμές τους που θα περιλαμβάνονται τελικά στις Αναφορές.

Εύρος και προτεραιότητα

Το εύρος καθορίζει ποιες επισκέψεις θα συσχετίζονται με μια συγκεκριμένη τιμή προσαρμοσμένης ιδιότητας. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα εύρους: προϊόν, επίσκεψη, περίοδος σύνδεσης και χρήστης:

 • Προϊόν: Η τιμή εφαρμόζεται στο προϊόν για το οποίο έχει οριστεί (μόνο για το Βελτιωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο).
 • Επίσκεψη: Η τιμή εφαρμόζεται στη μοναδική επίσκεψη για την οποία έχει οριστεί.
 • Περίοδος σύνδεσης: Η τιμή εφαρμόζεται σε όλες τις επισκέψεις σε μία περίοδο σύνδεσης.
 • Χρήστης: Η τιμή εφαρμόζεται σε όλες τις επισκέψεις, στις τρέχουσες και μελλοντικές περιόδους σύνδεσης, έως ότου η τιμή αλλάξει ή η προσαρμοσμένη ιδιότητα γίνει ανενεργή.
Εύρος επιπέδου προϊόντος

Όταν μια προσαρμοσμένη ιδιότητα έχει εύρος επιπέδου προϊόντος, η τιμή εφαρμόζεται μόνο στο προϊόν με το οποίο έχει οριστεί η τιμή. Επειδή πολλά προϊόντα μπορούν να αποσταλούν σε μία μόνο επίσκεψη, πολλές προσαρμοσμένες ιδιότητες με εύρος επιπέδου προϊόντος μπορούν να αποσταλούν σε μία μόνο επίσκεψη.

Εύρος επιπέδου επίσκεψης

Όταν μια προσαρμοσμένη ιδιότητα έχει εύρος επιπέδου επίσκεψης, η τιμή εφαρμόζεται μόνο στην επίσκεψη με την οποία ορίστηκε η τιμή. Αυτό φαίνεται στην Εικόνα A, την Εικόνα B και την Εικόνα Γ παρακάτω:

Εικόνα A: Ο χρήστης αποστέλλει δύο επισκέψεις (H1, H2). Η H2 έχει τιμή CD1 A. Η συγκεκριμένη τιμή εφαρμόζεται μόνο στην H2.


Εικόνα B: Ο χρήστης αποστέλλει μια τρίτη επίσκεψη (H3). Η H3 δεν έχει τιμή CD.


Εικόνα Γ: Ο χρήστης αποστέλλει μια τέταρτη επίσκεψη (H4). Η H4 έχει τιμή CD1 B. Η συγκεκριμένη τιμή εφαρμόζεται μόνο στην H4.


Εύρος επιπέδου περιόδου σύνδεσης

Όταν δύο τιμές εντός του εύρους περιόδου σύνδεσης ορίζονται στο ίδιο ευρετήριο σε μια περίοδο σύνδεσης, το τελευταίο σύνολο τιμών έχει προτεραιότητα και εφαρμόζεται σε όλες τις επισκέψεις στη συγκεκριμένη περίοδο σύνδεσης. Στην παρακάτω Εικόνα Δ,το τελευταίο σύνολο τιμών αντικαθιστά τυχόν προηγούμενες τιμές για το συγκεκριμένο ευρετήριο:

Εικόνα A: Ο χρήστης αποστέλλει μια επίσκεψη (H1) χωρίς τιμή CD.


Εικόνα B: Στην ίδια περίοδο σύνδεσης, ο χρήστης αποστέλλει μια δεύτερη επίσκεψη (H2) με την τιμή CD1 να έχει οριστεί σε A. Το εύρος περιόδου σύνδεσης έχει ως αποτέλεσμα η τιμή A να εφαρμόζεται και στο H1.


Εικόνα Γ: Ο χρήστης αποστέλλει μια τρίτη επίσκεψη (H3). Αν και καμία τιμή CD1 δεν έχει αποσταλεί με την H3, το εύρος περιόδου σύνδεσης έχει ως αποτέλεσμα η τιμή A να εφαρμόζεται αυτόματα στην H3.


Εικόνα Δ: Ο χρήστης αποστέλλει μια τέταρτη επίσκεψη (H4) με μια νέα τιμή CD1 B. Το εύρος περιόδου σύνδεσης εφαρμόζει την τιμή B σε όλες τις επισκέψεις στην περίοδο σύνδεσης, αντικαθιστώντας την τιμή A στις προηγούμενες επισκέψεις.


Εύρος επιπέδου χρήστη

Τέλος, αν δύο τιμές προσαρμοσμένων ιδιοτήτων εύρους χρήστη οριστούν στην ίδια περίοδο σύνδεσης, η τελευταία τιμή έχει προτεραιότητα για τη συγκεκριμένη περίοδο σύνδεσης και εφαρμόζεται σε όλες τις μελλοντικές περιόδους σύνδεσης για τον συγκεκριμένο χρήστη.

Στην Εικόνα B παρακάτω, η τιμή CD A εφαρμόζεται σε όλες τις επισκέψεις στην περίοδο σύνδεσης 2, όπως ακριβώς μια τιμή CD επιπέδου περιόδου σύνδεσης. Ωστόσο, στην Εικόνα Γ, σε αντίθεση με το εύρος επιπέδου περιόδου σύνδεσης, η τιμή CD A εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις επισκέψεις στην τρίτη περίοδο σύνδεσης, επειδή η τιμή CD1 έχει εύρος επιπέδου χρήστη:

Εικόνα A: Ο χρήστης έχει μια περίοδο σύνδεσης με τρεις επισκέψεις (H1, H2, H3). Δεν έχουν οριστεί τιμές CD.


Εικόνα B: Ο ίδιος χρήστης επιστρέφει και έχει μια άλλη περίοδο σύνδεσης, με τρεις ακόμα επισκέψεις. Η τιμή CD1 ορίζεται σε A στην H3. Στη συνέχεια, η τιμή CD1 εφαρμόζεται σε όλες τις επισκέψεις στην περίοδο σύνδεσης.


Εικόνα Γ: Ο χρήστης επιστρέφει για μια τρίτη περίοδο σύνδεσης με τρεις ακόμα επισκέψεις. Το εύρος επιπέδου χρήστη της τιμής CD1 έχει ως αποτέλεσμα η τιμή A να εφαρμόζεται σε όλες τις επισκέψεις στην περίοδο σύνδεσης 3.

Φίλτρα

Τα φίλτρα αναλυτικής προβολής μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τις προσαρμοσμένες ιδιότητες και μετρήσεις με αρκετούς τρόπους.

Κάθε τιμή των προσαρμοσμένων ιδιοτήτων και μετρήσεων συσχετίζεται την επίσκεψη με την οποία λήφθηκε, ανεξάρτητα από το εύρος της. Αν η συγκεκριμένη επίσκεψη φιλτράρεται από ένα φίλτρο αναλυτικής προβολής, μπορεί να φιλτράρεται και η προσαρμοσμένη ιδιότητα ή μέτρηση, ανάλογα με το εύρος της:

 1. Εύρος επίσκεψης: Τόσο οι προσαρμοσμένες ιδιότητες με εύρος επίσκεψης όσο και οι προσαρμοσμένες μετρήσεις θα φιλτράρονται αν έχει φιλτραριστεί και η επίσκεψη με την οποία συσχετίζονται.
 2. Εύρος περιόδου σύνδεσης ή χρήστη: Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες εύρους χρήστη ή περιόδου σύνδεσης δεν θα φιλτράρονται, ακόμα και αν έχει φιλτραριστεί η επίσκεψη με την οποία συνδέονταν. Οι τιμές τους θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε όλες τις επισκέψεις στην τρέχουσα περίοδο σύνδεσης, καθώς και σε μελλοντικές περιόδους σύνδεσης, αν η ιδιότητα έχει εύρος χρήστη.

Επίσης, οι προσαρμοσμένες ιδιότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη δημιουργία φίλτρων αναλυτικής προβολής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επισκέψεις να φιλτράρονται σύμφωνα με το εύρος της προσαρμοσμένης ιδιότητας. Για παράδειγμα, το φιλτράρισμα σε μια προσαρμοσμένη ιδιότητα εύρους χρήστη θα φίλτραρε τις τρέχουσες και μελλοντικές περιόδους σύνδεσης από το σύνολο των χρηστών που συσχετίζονται με τη συγκεκριμένη τιμή.

Αναφορές

Όταν η συλλογή, η διαμόρφωση και άλλα στάδια επεξεργασίας της διαδικασίας ολοκληρωθούν, οι προσαρμοσμένες ιδιότητες και μετρήσεις θα είναι διαθέσιμες μέσω της διεπαφής αναφοράς χρήστη.

Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες και μετρήσεις διατίθενται στις προσαρμοσμένες αναφορές και είναι διαθέσιμες για χρήση με σύνθετα τμήματα. Επίσης, οι προσαρμοσμένες ιδιότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως δευτερεύουσες ιδιότητες σε τυπικές αναφορές.

Παραδείγματα

Τα ακόλουθα παραδείγματα δείχνουν πώς ένας προγραμματιστής παιχνιδιών μπορεί να χρησιμοποιήσει τις προσαρμοσμένες ιδιότητες και μετρήσεις, για να μάθει σχετικά με τη συμπεριφορά των παικτών.

Κάποιος προγραμματιστής παιχνιδιών έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα ένα νέο παιχνίδι.

Η τρέχουσα εφαρμογή του Analytics παρακολουθεί μια προβολή οθόνης κάθε φορά που ένας χρήστης παίζει ένα επίπεδο. Ο προγραμματιστής γνωρίζει ήδη πόσες φορές παίζεται κάθε επίπεδο. Τώρα θέλει να απαντήσει στις εξής πιο σύνθετες ερωτήσεις:

 1. Πόσες φορές παίζονται τα εύκολα επίπεδα σε σχέση με τα μεσαία ή τα δύσκολα;
 2. Πόσα επίπεδα παίζονται για κάθε ημέρα σε μια δωρεάν δοκιμή 3 ημερών;
 3. Πόσα επίπεδα παίζονται από τους χρήστες στη δοκιμή σε σχέση με τους χρήστες που έχουν πληρώσει για το παιχνίδι;

Για να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις, χρησιμοποιεί προσαρμοσμένες ιδιότητες, προκειμένου να δημιουργήσει νέες ομαδοποιήσεις επισκέψεων, περιόδων σύνδεσης και χρηστών.

Επιπλέον, ο προγραμματιστής πωλεί ορισμένες επιπλέον δυνατότητες, για να βελτιώσει την εμπειρία χρήστη, όπως "έξτρα δυνάμεις". Ο προγραμματιστής χρησιμοποιεί ήδη τα πεδία κατηγορίας και μεταβλητής, αλλά θέλει ένα επιπλέον πεδίο για τη μέτρηση της ισχύος της έξτρα δύναμης που αγοράζεται. Με αυτόν τον τρόπο, ο προγραμματιστής θα μπορούσε να προσδιορίσει αν συγκεκριμένες έξτρα δυνάμεις ήταν πιο δημοφιλείς από άλλες.

Εύρος επιπέδου επίσκεψης

Ας ρίξουμε μια ματιά σε ένα παράδειγμα σχετικά με το πώς ο προγραμματιστής παιχνιδιών μπορεί να χρησιμοποιήσει τις προσαρμοσμένες ιδιότητες επιπέδου επίσκεψης, για να μάθει πόσα επίπεδα κάθε επιπέδου δυσκολίας (εύκολα, μεσαία ή δύσκολα) παίχτηκαν.

Ο προγραμματιστής παρακολουθεί ήδη πόσες φορές έχει παιχτεί κάθε επίπεδο, χρησιμοποιώντας προβολές οθόνης. Τώρα θέλει να μάθει ποια δυσκολία παίζεται περισσότερο.

Η αναφορά θα έχει την εξής μορφή:

ΔυσκολίαΠροβολές οθόνης
εύκολο 
μεσαίο 
δύσκολο 

Ο προγραμματιστής, προτού χρησιμοποιήσει προσαρμοσμένες ιδιότητες, μπορούσε να δει τις συνολικές προβολές οθόνης κατά επίπεδο, αλλά δεν ήταν σε θέση να τις ομαδοποιήσει κατά επίπεδο δυσκολίας.

Χρησιμοποιώντας μια προσαρμοσμένη ιδιότητα επιπέδου επίσκεψης, μπορεί να συσχετίζει τη δυσκολία με κάθε προβολή οθόνης, επιτρέποντας στις αναφορές να περιλαμβάνουν τη δυσκολία που παίζεται περισσότερο.

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιείται το εύρος επιπέδου επίσκεψης;

Ένας χρήστης μπορεί να παίξει αρκετά επίπεδα στη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης. Η χρήση του εύρους επιπέδου επίσκεψης σημαίνει ότι μια τιμή δυσκολίας θα συσχετίζεται μόνο με την προβολή οθόνης με την οποία στάλθηκε. Αυτό διασφαλίζει ότι κάθε προβολή οθόνης επιπέδου μπορεί να συσχετιστεί με μια μοναδική δυσκολία.

Διαμόρφωση

Το πρώτο βήμα για την εφαρμογή μιας προσαρμοσμένης ιδιότητας είναι να την ορίσετε στις ρυθμίσεις ιδιότητας, στην ενότητα "Διαχειριστής" του Analytics. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα, ο ορισμός της προσαρμοσμένης ιδιότητας έχει την εξής μορφή:

Ευρετήριο1
ΌνομαΔυσκολία
ΕύροςΕπίσκεψη
Ενεργήαληθής

Συλλογή

Στο παιχνίδι, ο προγραμματιστής παρακολουθεί ήδη κάθε επίπεδο με μία προβολή οθόνης. Για να συσχετιστεί η δυσκολία με κάθε επίπεδο, η τιμή της προσαρμοσμένης ιδιότητας πρέπει να οριστεί πριν από την κλήση για την παρακολούθηση της προβολής οθόνης.

Η εφαρμογή μπορεί να φαίνεται ως εξής:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ορίστε τιμή για την προσαρμοσμένη ιδιότητα στο ευρετήριο 1.
ga('set', 'cd1', 'easy');

// Αποστείλετε την τιμή προσαρμοσμένης ιδιότητας με μια επίσκεψη προβολής σελίδας.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Σε αυτό το παράδειγμα, η προσαρμοσμένη ιδιότητα έχει οριστεί ακριβώς πριν από την παρακολούθηση της προβολής οθόνης επιπέδου. Με αυτόν τον τρόπο η δυσκολία συσχετίζεται με την προβολή οθόνης και οι επισκέψεις προβολής οθόνης θα μπορούν να ομαδοποιούνται στις αναφορές κατά δυσκολία.

Επεξεργασία

Αφού οι επισκέψεις συλλεχθούν και αποσταλούν στο Analytics, τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και οι τιμές των προσαρμοσμένων ιδιοτήτων εφαρμόζονται στις επισκέψεις σύμφωνα με το εύρος τους.

Για παράδειγμα, τα δεδομένα που συλλέγονται για έναν παίκτη, με μία περίοδο σύνδεσης, ο οποίος έπαιξε 6 επίπεδα, έχουν την εξής μορφή:

userId = 5555
Περίοδος σύνδεσης 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd1_value=easy
H2: screen_name=/level_2/ cd1_value=medium
H3: screen_name=/level_3/ cd1_value=hard
H4: screen_name=/level_4/ cd1_value=easy
H5: screen_name=/level_5/ cd1_value=medium
H6: screen_name=/level_6/ cd1_value=medium

Έχετε υπόψη ότι η χρήση του εύρους επιπέδου επίσκεψης διασφαλίζει ότι κάθε τιμή δυσκολίας συσχετίζεται μόνο με την προβολή οθόνης με την οποία στάλθηκε.

Αναφορές

Ο προγραμματιστής, αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία, επειδή κάθε προβολή οθόνης συσχετίζεται με την αντίστοιχη τιμή δυσκολίας, μπορεί να δημιουργήσει μια αναφορά που χρησιμοποιεί ως ιδιότητες τόσο το όνομα οθόνης όσο και τη δυσκολία και ως μέτρηση τις προβολές οθόνης:

Εμφανιζόμενο όνομαΔυσκολίαΠροβολές οθόνης
/level_1/εύκολο1
/level_2/μεσαίο1
/level_3/δύσκολο1
/level_4/εύκολο1
/level_5/μεσαίο1
/level_6/μεσαίο1

Μπορεί να δημιουργήσει μια προσαρμοσμένη αναφορά που χρησιμοποιεί τη δυσκολία ως κύρια ιδιότητα, για να ομαδοποιήσει προβολές οθόνης και να μάθει πόσες φορές παίχθηκε κάθε επίπεδο δυσκολίας:

ΔυσκολίαΠροβολές οθόνης
εύκολο2
μεσαίο3
δύσκολο1

Σε αυτήν την αναφορά παίχθηκαν περισσότερο τα μεσαία επίπεδα δυσκολίας. Η λήψη των συγκεκριμένων πληροφοριών είναι εφικτή χάρη στη χρήση προσαρμοσμένων ιδιοτήτων επιπέδου επίσκεψης για την ομαδοποίηση προβολών οθόνης.

Εύρος επιπέδου περιόδου σύνδεσης

Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά σε ένα παράδειγμα για το πώς ο προγραμματιστής παιχνιδιών μπορεί να χρησιμοποιήσει προσαρμοσμένες ιδιότητες επιπέδου περιόδου σύνδεσης, για να δει πόσα επίπεδα παίζονται για κάθε ημέρα σε μια δωρεάν δοκιμή 3 ημερών.

Ο προγραμματιστής γνωρίζει ήδη πόσες φορές παίζεται κάθε επίπεδο, παρακολουθώντας μια προβολή οθόνης για κάθε επίπεδο. Τώρα θέλει να μάθει πόσα επίπεδα παίχτηκαν κάθε ημέρα.

Η αναφορά που θέλει να δημιουργήσει ο προγραμματιστής έχει την εξής μορφή:

Ημέρα δοκιμήςΠροβολές οθόνης
Ημέρα 1 
Ημέρα 2 
Ημέρα 3 

Ο προγραμματιστής, χρησιμοποιώντας μια προσαρμοσμένη ιδιότητα επιπέδου περιόδου σύνδεσης, μπορεί να ομαδοποιεί προβολές οθόνης σύμφωνα με την ημέρα της δοκιμής και να βλέπει πώς αλλάζει ο συγκεκριμένος αριθμός καθώς κάποιος χρήστης αφιερώνει περισσότερο χρόνο στη δωρεάν δοκιμή.

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιείται το εύρος επιπέδου περιόδου σύνδεσης;

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το εύρος επιπέδου περιόδου σύνδεσης, για να ομαδοποιείτε αποτελεσματικά ολόκληρες περιόδους σύνδεσης και όλες τις επιμέρους επισκέψεις τους, στο πλαίσιο μίας μόνο τιμής "Ημέρα δοκιμής".

Αν και το εύρος επιπέδου επίσκεψης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να επιτύχει την ίδια λειτουργικότητα, η χρήση του εύρους επιπέδου περιόδου σύνδεσης σάς επιτρέπει να ορίζετε εύκολα μια τιμή "Ημέρα δοκιμής", χρησιμοποιώντας τον μικρότερο πρόσθετο κώδικα.

Διαμόρφωση

Η προσαρμοσμένη ιδιότητα "Ημέρα δοκιμής" ορίζεται στην ενότητα ρυθμίσεων ιδιοτήτων της διεπαφής χρήστη του Analytics με τις εξής τιμές:

Ευρετήριο2
ΌνομαΗμέρα δοκιμής
ΕύροςΠερίοδος σύνδεσης
Ενεργήαληθής

Συλλογή

Στο παιχνίδι, ο προγραμματιστής παρακολουθεί ήδη κάθε επίπεδο με μία προβολή οθόνης. Για να συσχετίσει μια ημέρα με όλες τις προβολές οθόνης σε μια περίοδο σύνδεσης, η τιμή της προσαρμοσμένης ιδιότητας πρέπει να οριστεί μόνο μία φορά ανά περίοδο σύνδεσης.

Ο προγραμματιστής θα μπορούσε να ορίσει την προσαρμοσμένη ιδιότητα, όταν ο χρήστης ξεκινήσει για πρώτη φορά το παιχνίδι:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ορίστε τιμή για την προσαρμοσμένη ιδιότητα στο ευρετήριο 2.
var day = getDayOfTrial();
ga('set', 'dimension2', day );

// Αποστείλετε την τιμή προσαρμοσμένης ιδιότητας με μια επίσκεψη προβολής σελίδας.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Έχετε υπόψη ότι μια προσαρμοσμένη ιδιότητα επιπέδου περιόδου σύνδεσης μπορεί να οριστεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης. Ωστόσο, σε αυτό το παράδειγμα, είναι απλώς εύκολο για τον προγραμματιστή να καθορίσει την ημέρα δοκιμής και να ορίσει την τιμή σύμφωνα με την έναρξη της περιόδου σύνδεσης.

Επεξεργασία

Αφού οι επισκέψεις συλλεχθούν και αποσταλούν στο Analytics, τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και οι τιμές των προσαρμοσμένων ιδιοτήτων εφαρμόζονται στις επισκέψεις σύμφωνα με το εύρος τους.

Για παράδειγμα, τα δεδομένα που συλλέγονται για έναν παίκτη, ο οποίος έπαιξε το παιχνίδι δύο φορές την πρώτη ημέρα, μία φορά τη δεύτερη ημέρα και μία φορά την τρίτη ημέρα, έχουν την εξής μορφή:

userId = 5555
Περίοδος σύνδεσης 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=1
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_2/

Περίοδος σύνδεσης 2:
H4: screen_name=/level_3/ cd2_value=1
H5: screen_name=/level_4/
H6: screen_name=/level_4/

Περίοδος σύνδεσης 3:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=2
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_3/

Περίοδος σύνδεσης 4:
H1: screen_name=/level_3/ cd2_value=3

Λάβετε υπόψη ότι οι τιμές προσαρμοσμένων ιδιοτήτων έχουν σταλεί μόνο με μία προβολή οθόνης ανά περίοδο σύνδεσης.

Το εύρος περιόδου σύνδεσης διασφαλίζει ότι η τιμή "Ημέρα δοκιμής" θα συσχετίζεται με όλες τις επισκέψεις στη συγκεκριμένη περίοδο σύνδεσης και όχι με την επίσκεψη με την στάλθηκε.

Αναφορές

Μετά την επεξεργασία, οι τιμές των προσαρμοσμένων ιδιοτήτων επιπέδου περιόδου σύνδεσης θα συσχετίζονται με όλες τις προβολές οθόνης που λήφθηκαν στην ίδια περίοδο σύνδεσης. Τώρα ο προγραμματιστής μπορεί να δημιουργήσει μια αναφορά χρησιμοποιώντας την Ημέρα δοκιμής και το όνομα οθόνης ως ιδιότητες και τις προβολές οθόνης ως μέτρηση:

Ημέρα δοκιμήςΕμφανιζόμενο όνομαΠροβολές οθόνης
1/level_1/1
1/level_2/2
1/level_3/1
1/level_4/2
2/level_1/1
2/level_2/1
2/level_3/1
3/level_3/1

Τέλος, ο προγραμματιστής, για να ομαδοποιήσει προβολές οθόνης κατά ημέρα και να μάθει πόσα επίπεδα παίχτηκαν κάθε ημέρα της δοκιμής, μπορεί να δημιουργήσει μια προσαρμοσμένη αναφορά που χρησιμοποιεί ως κύρια ιδιότητα την Ημέρα δοκιμής:

Ημέρα δοκιμήςΠροβολές οθόνης
16
23
31

Τα δεδομένα δείχνουν ότι τα περισσότερα επίπεδα σημειώθηκαν την πρώτη ημέρα και παίχτηκαν αισθητά λιγότερα επίπεδα κατά τις ημέρες 2 και 3. Η λήψη των συγκεκριμένων πληροφοριών είναι εφικτή χάρη στη χρήση προσαρμοσμένων ιδιοτήτων επιπέδου περιόδου σύνδεσης για την ομαδοποίηση πολλών περιόδων σύνδεσης και των επιμέρους επισκέψεών τους κατά μία τιμή.

Εύρος επιπέδου χρήστη

Τέλος, ας ρίξουμε μια ματιά σε ένα παράδειγμα σχετικά με το πώς ο προγραμματιστής παιχνιδιών μπορεί να χρησιμοποιήσει προσαρμοσμένες ιδιότητες επιπέδου χρήστη, για να μάθει πόσα επίπεδα παίχτηκαν από τους χρήστες που αγόρασαν το παιχνίδι σε σχέση με τους χρήστες που είχαν τη δωρεάν δοκιμή.

Όπως και σε προηγούμενα παραδείγματα, ο συνολικός αριθμός των φορών που παίζεται κάθε επίπεδο παρακολουθείται ήδη με προβολές οθόνης, αλλά τώρα ο προγραμματιστής θέλει να ομαδοποιήσει τις προβολές οθόνης σύμφωνα με τους χρήστες που αγόρασαν το παιχνίδι και τους χρήστες που είχαν τη δωρεάν δοκιμή.

Η αναφορά που θέλει να δει ο προγραμματιστής έχει την εξής μορφή:

Τύπος παίκτηΠροβολές οθόνης
Δωρεάν 
Επί πληρωμή 

Ο προγραμματιστής, χρησιμοποιώντας μια προσαρμοσμένη ιδιότητα επιπέδου χρήστη, μπορεί να λάβει αυτά τα δεδομένα συσχετίζοντας όλες τις προβολές οθόνης ενός συγκεκριμένου χρήστη στις τρέχουσες και μελλοντικές περιόδους σύνδεσης, με μια τιμή "Τύπος παίκτη".

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιείται το εύρος επιπέδου χρήστη;

Το εύρος επιπέδου χρήστη σάς επιτρέπει να ομαδοποιείτε εύκολα όλες τις επιμέρους περιόδους σύνδεσης και τις επισκέψεις κάποιου χρήστη κατά μία μόνο τιμή. Είναι ιδανικό για τιμές που δεν αλλάζουν συχνά για έναν συγκεκριμένο χρήστη, όπως η τιμή "Τύπος παίκτη" σε αυτό το παράδειγμα.

Έχετε υπόψη ότι αν και η ίδια λειτουργικότητα θα μπορούσε να επιτευχθεί με εύρος επιπέδου επίσκεψης ή περιόδου σύνδεσης, το εύρος επιπέδου χρήστη παρέχει την πιο εύκολη λύση με τον μικρότερο κώδικα.

Διαμόρφωση

Η προσαρμοσμένη ιδιότητα "Τύπος παίκτη" ορίζεται στην ενότητα "Διαχειριστής" με τις εξής τιμές:

Ευρετήριο3
ΌνομαΤύπος παίκτη
ΕύροςΧρήστης
Ενεργήαληθής

Συλλογή

Όπως και στα προηγούμενα παραδείγματα, ο προγραμματιστής παρακολουθεί ήδη κάθε επίπεδο σε μια προβολή οθόνης. Για να ομαδοποιήσει αυτές τις προβολές οθόνης κατά Τύπο παίκτη, πρέπει να ορίσει την ιδιότητα "Τύπος παίκτη", όταν ο χρήστης ξεκινήσει το παιχνίδι και μια δεύτερη φορά, αν ο χρήστης πληρώσει μετέπειτα για απόκτηση πρόσβασης στην πλήρη έκδοση του παιχνιδιού.

Ο προγραμματιστής θα μπορούσε να ορίσει την προσαρμοσμένη ιδιότητα, όταν ο χρήστης ξεκινήσει για πρώτη φορά το παιχνίδι:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ορίστε τιμή για την προσαρμοσμένη ιδιότητα στο ευρετήριο 3.
ga('set', 'dimension3', 'Free' );

// Αποστείλετε την τιμή προσαρμοσμένης ιδιότητας με μια επίσκεψη προβολής σελίδας.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Επίσης, ο προγραμματιστής θα μπορούσε να ορίσει την προσαρμοσμένη ιδιότητα, όταν ο χρήστης πληρώσει για την πλήρη έκδοση του παιχνιδιού:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Ορίστε τιμή για την προσαρμοσμένη ιδιότητα στο ευρετήριο 3.
ga('set', 'dimension3', 'Paid' );

// Αποστείλετε την τιμή προσαρμοσμένης ιδιότητας με μια επίσκεψη προβολής σελίδας.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Επεξεργασία

Όπως και στα προηγούμενα παραδείγματα, τα δεδομένα μετά τη συλλογή τους υφίστανται επεξεργασία και οι τιμές των προσαρμοσμένων ιδιοτήτων εφαρμόζονται στις επισκέψεις σύμφωνα με το εύρος τους.

Για παράδειγμα, τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται για έναν παίκτη που έπαιξε το παιχνίδι δύο φορές ως χρήστης της δωρεάν δοκιμής και μία φορά ως χρήστης που πλήρωσε το παιχνίδι θα έχουν την εξής μορφή:

userId = 5555
Περίοδος σύνδεσης 1:
H2: screen_name=/level_1/ cd3_value=free
H3: screen_name=/level_2/

Περίοδος σύνδεσης 2:
H1: screen_name=/level_2/
H2: screen_name=/level_3/
H3: screen_name=/level_3/

Περίοδος σύνδεσης 3:
H1: screen_name=/level_3/ cd3_value=paid
H2: screen_name=/level_4/

Έχετε υπόψη ότι η τιμή δωρεάν που ορίστηκε στην περίοδο σύνδεσης 1 εφαρμόζεται σε όλες τις επισκέψεις στη συγκεκριμένη περίοδο σύνδεσης, καθώς και στην περίοδο σύνδεσης 2, έως ότου η νέα τιμή επί πληρωμή οριστεί στην περίοδο σύνδεσης 3.

Αναφορές

Μετά την επεξεργασία, οι τιμές της προσαρμοσμένης ιδιότητας "Τύπος παίκτη" θα συσχετίζονται με τις περιόδους σύνδεσης στις οποίες ορίστηκαν, καθώς και με οποιεσδήποτε μελλοντικές περιόδους σύνδεσης και επισκέψεις.

Τώρα ο προγραμματιστής μπορεί να δημιουργήσει μια αναφορά χρησιμοποιώντας ως ιδιότητες τον Τύπο παίκτη και το όνομα οθόνης και ως μέτρηση τις προβολές οθόνης:

Τύπος παίκτηΕμφανιζόμενο όνομαΠροβολές οθόνης
Δωρεάν/level_1/1
Δωρεάν/level_2/2
Δωρεάν/level_3/2
Επί πληρωμή/level_3/1
Επί πληρωμή/level_4/1

Τέλος, ο προγραμματιστής, για να ομαδοποιήσει τις προβολές οθόνης κατά Τύπο παίκτη και να μάθει πόσα επίπεδα παίχτηκαν από χρήστες που είχαν τη δωρεάν δοκιμή σε σχέση με τους χρήστες που αγόρασαν το παιχνίδι, μπορεί να δημιουργήσει μια προσαρμοσμένη αναφορά που χρησιμοποιεί ως κύρια ιδιότητα τον Τύπο παίκτη:

Τύπος παίκτη Προβολές οθόνης
Δωρεάν5
Επί πληρωμή2

Τα δεδομένα δείχνουν ότι τα περισσότερα επίπεδα παίχτηκαν από τους χρήστες που είχαν τη δωρεάν δοκιμή σε σχέση με τους χρήστης που αγόρασαν το παιχνίδι. Η λήψη των συγκεκριμένων πληροφοριών είναι εφικτή χάρη στη χρήση προσαρμοσμένων ιδιοτήτων επιπέδου χρήστη για την ομαδοποίηση χρηστών και των επιμέρους περιόδων σύνδεσης και επισκέψεών τους κατά μία μόνο τιμή.

Εύρος επιπέδου προϊόντος

Ας ρίξουμε μια ματιά σε ένα παράδειγμα σχετικά με το πώς ο προγραμματιστής παιχνιδιών μπορεί να χρησιμοποιήσει τις προσαρμοσμένες ιδιότητες επιπέδου προϊόντος, για να μάθει ποια ισχύς έξτρα δύναμης (χαμηλή, μεσαία, υψηλή) αγοράστηκε.

Ο προγραμματιστής παρακολουθεί ήδη πόσες φορές αγοράστηκαν έξτρα δυνάμεις, χρησιμοποιώντας το Βελτιωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο. Τώρα θέλει να μάθει ποια ισχύς έξτρα δύναμης αγοράζεται περισσότερο.

Η αναφορά θα έχει την εξής μορφή:

Ισχύς έξτρα δύναμηςΈσοδα από το προϊόν
χαμηλή 
μεσαία 
υψηλή 

Ο προγραμματιστής, προτού χρησιμοποιήσει τις προσαρμοσμένες ιδιότητες, μπορούσε να δει τα συνολικά έσοδα προϊόντος από τις έξτρα δυνάμεις, αλλά δεν ήταν δυνατό να ομαδοποιήσει τα συγκεκριμένα έσοδα κατά ισχύ έξτρα δύναμης.

Χρησιμοποιώντας μια προσαρμοσμένη ιδιότητα επιπέδου προϊόντος, η ισχύς μπορεί να συσχετιστεί με κάθε προϊόν, επιτρέποντας στις αναφορές να περιλαμβάνουν την ισχύ που αγοράζεται περισσότερο (καθώς και τις ενέργειες που προβάλλονται, τις ενέργειες όπου γίνεται κλικ και άλλες ενέργειες Βελτιωμένου ηλεκτρονικού εμπορίου).

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιείται το εύρος επιπέδου προϊόντος;

Ένας χρήστης μπορεί να αγοράσει αρκετές έξτρα δυνάμεις σε μία μόνο αγορά. Η χρήση του εύρους επιπέδου προϊόντος σημαίνει ότι μια τιμή ισχύος συσχετίζεται μόνο με το προϊόν με το οποίο στάλθηκε. Αυτό διασφαλίζει ότι κάθε έξτρα δύναμη που αγοράστηκε μπορεί να συσχετιστεί με μια μοναδική ισχύ.

Διαμόρφωση

Η προσαρμοσμένη ιδιότητα "Ισχύς έξτρα δύναμης" ορίζεται στην ενότητα ρυθμίσεων ιδιοτήτων του διαχειριστή του Analytics με τις εξής τιμές:

Ευρετήριο4
ΌνομαΙσχύς έξτρα δύναμης
ΕύροςΠροϊόν
Ενεργήαληθής

Συλλογή

Στο παιχνίδι, ο προγραμματιστής παρακολουθεί ήδη κάθε αγορά έξτρα δύναμης. Για να συσχετίσει την ισχύ με κάθε έξτρα δύναμη, η τιμή της προσαρμοσμένης ιδιότητας πρέπει να οριστεί με τα δεδομένα προϊόντος.

Η προσθήκη αυτής της ιδιότητας στο προϊόν μπορεί να φαίνεται ως εξής:

ga('ec:addProduct', {        // Παρέχονται λεπτομέρειες προϊόντος σε productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // Αναγνωριστικό προϊόντος (συμβολοσειρά).
 'name': 'Powerup',        // Όνομα προϊόντος (συμβολοσειρά).
 'category': 'Extras',       // Κατηγορία προϊόντος (συμβολοσειρά).
 'variant': 'red',         // Μεταβλητή προϊόντος (συμβολοσειρά).
 'price': '10.00',         // Τιμή προϊόντος (νόμισμα).
 'quantity': 2,          // Ποσότητα προϊόντος (αριθμός).
 'dimension4': 'strong'      // Προσαρμοσμένη ιδιότητα εύρους προϊόντος (συμβολοσειρά).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Αποστείλετε δεδομένα συναλλαγής με αρχική προβολή σελίδας.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η προσαρμοσμένη ιδιότητα ορίζεται μαζί με τις πληροφορίες προϊόντος. Αυτό συσχετίζει την ισχύ με τη συγκεκριμένη έξτρα δύναμη.

Επεξεργασία

Όπως και στα προηγούμενα παραδείγματα, αφού οι επισκέψεις συλλεχθούν και αποσταλούν στο Analytics, τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και οι τιμές των προσαρμοσμένων ιδιοτήτων εφαρμόζονται στα προϊόντα με τα οποία ορίστηκαν.

Για παράδειγμα, τα δεδομένα που συλλέγονται για έναν παίκτη, με μία περίοδο σύνδεσης, ο οποίος αγόρασε 3 έξτρα δυνάμεις, έχουν την εξής μορφή:

userId = 5555
Περίοδος σύνδεσης 1:
H1: product_name=powerup cd4_value=weak
  product_name=powerup cd4_value=strong
H2: product_name=powerup cd4_value=weak

Έχετε υπόψη ότι η χρήση του εύρους επιπέδου προϊόντος διασφαλίζει ότι κάθε τιμή έξτρα δύναμης συσχετίζεται μόνο με το προϊόν με την οποία ορίστηκε.

Αναφορές

Αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία, επειδή κάθε προϊόν συσχετίζεται με την αντίστοιχη τιμή ισχύος, ο προγραμματιστής μπορεί να δημιουργήσει μια προσαρμοσμένη αναφορά που δείχνει έσοδα κατά Ισχύ έξτρα δύναμης:

Ισχύς έξτρα δύναμηςΈσοδα από το προϊόν
χαμηλή20,00
υψηλή10,00

Σε αυτήν την αναφορά, τα περισσότερα έσοδα προήλθαν από έξτρα δυνάμεις χαμηλής ισχύος.

Προσαρμοσμένες μετρήσεις

Εύρος

Όπως και οι προσαρμοσμένες ιδιότητες, οι προσαρμοσμένες μετρήσεις μπορούν να έχουν διαφορετικά εύρη. Οι προσαρμοσμένες μετρήσεις επιπέδου επίσκεψης συσχετίζονται με όλες τις ιδιότητες επιπέδου επίσκεψης με τις οποίες στάλθηκαν. Παρομοίως, οι προσαρμοσμένες μετρήσεις επιπέδου προϊόντος συσχετίζονται μόνο με το προϊόν με το οποίο στάλθηκαν. Τα ακόλουθα παραδείγματα δείχνουν αυτούς τους δύο τύπους προσαρμοσμένων μετρήσεων.

Παράδειγμα προσαρμοσμένης μέτρησης εύρους επίσκεψης

Στα παραπάνω παραδείγματα, ο προγραμματιστής παιχνιδιών παρακολουθεί κάθε παιχνίδι επιπέδου ως προβολή οθόνης. Σε κάθε αναφορά που δημιουργείται, η μέτρηση της οθόνης προβολής χρησιμοποιείται έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει την απόπειρα κάποιου παίκτη να ολοκληρώσει ένα επίπεδο.

Ωστόσο, ο προγραμματιστής θέλει να γνωρίζει και το ποσοστό ολοκλήρωσης κάθε επιπέδου.

Για να καθορίσει το ποσοστό ολοκλήρωσης, θα χρησιμοποιήσει μια νέα προσαρμοσμένη μέτρηση που ονομάζεται "Ολοκληρώσεις επιπέδων" και θα τη συγκρίνει με προβολές οθόνης για κάθε επίπεδο.

Η αναφορά που θέλει ο προγραμματιστής έχει την εξής μορφή:

Εμφανιζόμενο όνομαΠροβολές οθόνηςΟλοκληρώσεις επιπέδων
/level_1/  
/level_2/  
/level_3/  

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιείται μια προσαρμοσμένη μέτρηση;

Σε πολλές περιπτώσεις, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε συμβάντα, προβολές οθόνης ή/και μια προσαρμοσμένη μέτρηση για την παρακολούθηση των πιο σημαντικών μετρήσεων. Ωστόσο, οι προσαρμοσμένες μετρήσεις μπορούν να δημιουργούν πιο ευέλικτες και ευανάγνωστες προσαρμοσμένες αναφορές. Επομένως αποτελούν έναν εύκολο τρόπο για την παρακολούθηση των πιο σημαντικών μετρήσεων.

Σε αυτό το παράδειγμα δεν θα μπορούσατε να παρακολουθήσετε τις ολοκληρώσεις επιπέδων ως προβολή οθόνης χωρίς να μετρήσετε δύο φορές τον αριθμό των προβολών οθόνης ανά επίπεδο και κατά συνέπεια θα έπρεπε να βρείτε μια άλλη επιλογή.

Παρόλο που κάποιο συμβάν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα, λόγω της ιεραρχικής φύσης του θα ήταν δύσκολο να δημιουργήσετε την παραπάνω αναφορά συνδυάζοντας προβολές οθόνης και ολοκληρώσεις επιπέδων σύμφωνα με μία μόνο ιδιότητα.

Λόγω των παραπάνω περιορισμών και επειδή οι ολοκληρώσεις επιπέδων αποτελούν τόσο σημαντική μέτρηση για τον συγκεκριμένο προγραμματιστή, είναι πιο εύκολη η παρακολούθηση των ολοκληρώσεων επιπέδων ως προσαρμοσμένης μέτρησης.

Διαμόρφωση

Η προσαρμοσμένη μέτρηση "Ολοκληρώσεις επιπέδων" ορίζεται στην ενότητα διαχείρισης της διεπαφής χρήστη με τις εξής τιμές:

Ευρετήριο1
ΌνομαΟλοκληρώσεις επιπέδων
ΕύροςΕπίσκεψη
Τύπος μορφοποίησηςΑκέραιος
Ενεργήαληθής

Συλλογή

Ο προγραμματιστής παρακολουθεί ήδη την έναρξη κάθε επιπέδου χρησιμοποιώντας μια προβολή οθόνης. Τώρα θέλει να παρακολουθήσει μια ολοκλήρωση επιπέδου χρησιμοποιώντας την νέα προσαρμοσμένη μέτρηση.

Όπως και οι προσαρμοσμένες ιδιότητες, οι προσαρμοσμένες μετρήσεις αποστέλλονται στο Analytics ως παράμετροι που είναι συνδεδεμένες με άλλες επισκέψεις. Ο προγραμματιστής, για να στείλει την τιμή προσαρμοσμένης μέτρησης, θα πρέπει να στείλει και μια πρόσθετη επίσκεψη, προκειμένου να καταγράψει το χρήστη που ολοκληρώνει κάποιο επίπεδο. Σε αυτό το παράδειγμα ένα συμβάν θα ενεργοποιηθεί όταν το επίπεδο ολοκληρωθεί και μια προσαρμοσμένη μέτρηση συσχετιστεί με το συγκεκριμένο συμβάν.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να φαίνεται ως εξής:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Αυξήστε τη μέτρηση ολοκλήρωσης επιπέδου κατά 1.
ga('set', 'metric1', 1 );

// Αποστείλετε την τιμή προσαρμοσμένης ιδιότητας με μια επίσκεψη συμβάντος.
ga('send', 'event', 'Level', 'completion');

Επεξεργασία

Πριν από την επεξεργασία, τα δεδομένα για έναν παίκτη που παίζει τρία επίπεδα στο παιχνίδι σε μία περίοδο σύνδεσης έχουν την εξής μορφή:

userId = 5555
Περίοδος σύνδεσης 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=event screen_name=/level_1/ cm1_value=1
H3: type=screen_view screen_name=/level_2/
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
H5: type=screen_view screen_name=/level_2/
H6: type=event screen_name=/level_2/ cm1_value=1
H7: type=screen_view screen_name=/level_3/
H8: type=event screen_name=/level_3/ cm1_value=1

Αναφορές

Μετά την επεξεργασία, ο προγραμματιστής μπορεί να δημιουργήσει μια αναφορά που χρησιμοποιεί ως ιδιότητα το όνομα οθόνης ως μέτρηση τις προβολές οθόνης, τα συνολικά συμβάντα και τις ολοκληρώσεις επιπέδων:

Εμφανιζόμενο όνομαΠροβολές οθόνηςΣυνολικά συμβάνταΟλοκληρώσεις επιπέδων
/level_1/111
/level_2/311
/level_3/111

Επειδή ο προγραμματιστής έχει παρακολουθήσει ολοκληρώσεις επιπέδων ως προσαρμοσμένη μέτρηση, εξαλείφει οποιαδήποτε μελλοντική ανάγκη για φιλτράρισμα των συμβάντων ολοκλήρωσης από τα συνολικά συμβάντα.

Ωστόσο, μπορεί να δημιουργήσει εύκολα την ακόλουθη προσαρμοσμένη αναφορά χρησιμοποιώντας την προσαρμοσμένη μέτρηση "Ολοκληρώσεις επιπέδων":

Εμφανιζόμενο όνομαΠροβολές οθόνηςΟλοκληρώσεις επιπέδων
/level_1/11
/level_2/31
/level_3/11

Τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι το επίπεδο 2 είναι ουσιαστικά πιο δύσκολο σε σχέση με τα επίπεδα 1 και 3, καθώς έχει ποσοστό ολοκλήρωσης 33% βάσει των προβολών οθόνης. Ο προγραμματιστής, παρακολουθώντας τις ολοκληρώσεις επιπέδων ως προσαρμοσμένη μέτρηση, μπορεί να απαντήσει εύκολα σε ερωτήσεις σχετικά με βασικές μετρήσεις και να δημιουργήσει απλοποιημένες αναφορές για κοινή χρήση με άλλους.

Παράδειγμα προσαρμοσμένης μέτρησης εύρους προϊόντος

Στα παραπάνω παραδείγματα, ο προγραμματιστής παιχνιδιών παρακολουθεί κάθε αγορά έξτρα δύναμης. Υπάρχουν διάφορες μετρήσεις που μπορούν να συσχετιστούν με κάθε αγορά, όπως ποσότητα και έσοδα προϊόντος.

Ωστόσο, ο προγραμματιστής παιχνιδιών πραγματοποίησε πρόσφατα μια προώθηση, δίνοντας σε όλους τους χρήστες πίστωση 100 $. Ο προγραμματιστής παιχνιδιών θέλει να μετράει ποιες έξτρα δυνάμεις αγοράζουν οι χρήστες με την πίστωσή τους.

Για να καθορίσει τις πιστώσεις που χρησιμοποιούνται ανά αγορά προϊόντος, θα χρησιμοποιήσει μια νέα προσαρμοσμένη μέτρηση που ονομάζεται "Πιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν".

Η αναφορά που θέλει ο προγραμματιστής έχει την εξής μορφή:

Ισχύς έξτρα δύναμηςΈσοδα από το προϊόνΠιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν
υψηλή  
μεσαία  
χαμηλή  

Διαμόρφωση

Η προσαρμοσμένη μέτρηση "Πιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν" ορίζεται στην ενότητα "Διαχειριστής" με τις εξής τιμές:

Ευρετήριο2
ΌνομαΠιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν
ΕύροςΠροϊόν
Τύπος μορφοποίησηςΝόμισμα
Ενεργήαληθής

Συλλογή

Όπως και οι προσαρμοσμένες ιδιότητες επιπέδου προϊόντος, οι προσαρμοσμένες μετρήσεις επιπέδου προϊόντος αποστέλλονται στο Analytics ως παράμετροι που συνδέονται με τα δεδομένα προϊόντος.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να φαίνεται ως εξής:

ga('ec:addProduct', {        // Παρέχονται λεπτομέρειες προϊόντος σε productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // Αναγνωριστικό προϊόντος (συμβολοσειρά).
 'name': 'Powerup',        // Όνομα προϊόντος (συμβολοσειρά).
 'category': 'Extras',       // Κατηγορία προϊόντος (συμβολοσειρά).
 'variant': 'red',         // Μεταβλητή προϊόντος (συμβολοσειρά).
 'price': '10.00',         // Τιμή προϊόντος (νόμισμα).
 'quantity': 2,          // Ποσότητα προϊόντος (αριθμός).
 'dimension4': 'strong',      // Προσαρμοσμένη ιδιότητα εύρους προϊόντος (συμβολοσειρά).
 'metric2': 5           // Προσαρμοσμένη μέτρηση εύρους προϊόντος (ακέραιος).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Αποστείλετε δεδομένα συναλλαγής με αρχική προβολή σελίδας.


Επεξεργασία

Πριν από την επεξεργασία, τα δεδομένα για έναν παίκτη που αγοράζει ορισμένες έξτρα δυνάμεις μπορεί να φαίνονται ως εξής:

userId = 5555
Περίοδος σύνδεσης 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=weak cm2_value=5
  product_name=powerup cd4_value=strong cm2_value=5
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=medium cm2_value=1
  product_name=powerup cd4_value=weak cm2_value=10

Αναφορές

Μετά την επεξεργασία, ο προγραμματιστής μπορεί να δημιουργήσει μια αναφορά που χρησιμοποιεί ως ιδιότητα την Ισχύ έξτρα δύναμης και ως μέτρηση τα Έσοδα από το προϊόν και τις Πιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν:

Ισχύς έξτρα δύναμηςΈσοδα από το προϊόνΠιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν
χαμηλή2015
υψηλή105
μεσαία101

Τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι παίκτες χρησιμοποιούν τις πιστώσεις τους σε έξτρα δυνάμεις χαμηλής ισχύος. Ο προγραμματιστής αποκόμισε το μεγαλύτερο κέρδος από έξτρα δυνάμεις μεσαίας ισχύος.

Παράμετροι εφαρμογής

Κατά την εφαρμογή προσαρμοσμένων ιδιοτήτων ή μετρήσεων, έχετε υπόψη τα εξής:

Επεξεργασία υπάρχουσας ιδιότητας ή μέτρησης

Όταν επεξεργάζεστε το όνομα ή το εύρος μιας υπάρχουσας προσαρμοσμένης ιδιότητας ή μέτρησης, τα δεδομένα σας μπορούν να επηρεαστούν με τους εξής τρόπους:

 • Επεξεργασία ονόματος: Επηρεάζει τα δεδομένα που υφίστανται ήδη επεξεργασία. Τα παλιά δεδομένα θα είναι προσβάσιμα μόνο με χρήση του νέου ονόματος.
 • Επεξεργασία εύρους: Δεν επηρεάζει τα δεδομένα που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία. Με το νέο εύρος θα υφίστανται επεξεργασία μόνο τα νέα δεδομένα.
 • Αλλαγή ενεργής κατάστασης: Το ενεργό πεδίο καθορίζει εάν ουσιαστικά οι τιμές των προσαρμοσμένων ιδιοτήτων ή μετρήσεων υφίστανται ήδη επεξεργασία. Έχετε υπόψη ότι όταν η ενεργή κατάσταση είναι ψευδής, η προσαρμοσμένη ιδιότητα ή μέτρηση θα εξακολουθεί να εμφανίζεται στις αναφορές σας, αλλά επειδή οι τιμές τους δεν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, δεν θα έχουν συσχετισμένα δεδομένα.

Προγραμματισμός εκ των προτέρων κατά τη ρύθμιση του εύρους

Όταν αποφασίσετε ποιο εύρος θα χρησιμοποιήσετε για μια συγκεκριμένη προσαρμοσμένη ιδιότητα, σκεφτείτε πόσο συχνά αναμένετε να αλλάξει η τιμή. Αν κάποια τιμή ενδέχεται να αλλάξει πολλές φορές κατά τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης, όπως το όνομα ενός επιπέδου σε ένα παιχνίδι, χρησιμοποιήστε το εύρος επίσκεψης και ορίστε την τιμή πριν από κάθε επίσκεψη. Από την άλλη πλευρά, μια προσαρμοσμένη ιδιότητα, όπως το φύλο, θα μπορούσε να οριστεί στο επίπεδο χρήστη μόνο μία φορά. Η αποστολή μιας τιμής φύλου με κάθε επίσκεψη θα απαιτούσε την εκτέλεση άσκοπων ενεργειών και η διαμόρφωση μιας προσαρμοσμένης ιδιότητας που αλλάζει συχνά με εύρος χρήστη θα συσχέτιζε λανθασμένα πολλές επισκέψεις με τη συγκεκριμένη τιμή.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;