Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню

Персонализирани величини и показатели

Включете нестандартни данни в отчетите си

Персонализираните величини и показатели са като стандартните величини и показатели в профила Ви в Google Анализ, само че ги създавате Вие. Можете да ги използвате за събиране и анализ на данни, които Google Анализ не проследява автоматично.

В тази статия:

Общ преглед

Персонализираните величини и показатели позволяват да комбинирате данни от Google Анализ с такива, които не са от инструмента, например данни от управлението на връзките с клиенти. Например:

 • Ако съхранявате пола на влезлите потребители в система за управление на връзките с клиенти, можете да комбинирате тази информация с данните си от Google Анализ, за да видите показванията на страници по пол.

 • Ако сте програмист на игри, показатели като „завършвания на нива“ или „висок резултат“ може да са по-подходящи, отколкото предварително дефинирани показатели, като Показвания на екрани. Като проследявате тези данни с персонализирани показатели, можете да следите напредъка спрямо най-важните показатели в гъвкави и лесни за разчитане персонализирани отчети.

Персонализираните величини могат да се показват като основни в персонализираните отчети. Можете да ги използвате и като сегменти и вторични величини в стандартните отчети.

Необходими условия

Персонализираните величини и показатели са налице само за собствености, които или са били активирани за Universal Analytics, или съдържат поне един изглед на собственост за отчитане за приложение. Персонализираните величини и показатели се поддържат от комплектите за разработване на софтуер на Google Анализ за Android и iOS версия 2.x (или по-нова версия), analytics.js и Measurement Protocol.

Персонализираните величини и показатели изискват допълнителна настройка на профила Ви в Google Анализ и на проследяващия Ви код. Щом изпълните и двете стъпки от настройването, можете да ги използвате в отчетите си.

Ограничения и предупреждения

Във всяка собственост има налични 20 индекса за различни персонализирани величини и 20 – за персонализирани показатели. В профилите в Google Анализ 360 тези индекси са по 200.

Персонализираните величини не могат да се изтрият, но можете да ги деактивирате. Трябва да избягвате да се опитвате да използвате повторно персонализирани величини. Когато редактирате името, обхвата и стойността на персонализирана величина, и новите, и старите стойности могат да бъдат съчетани с новото или със старото й име. Това води до обединяване на данните в отчетите Ви по такъв начин, че не могат да се разделят точно с филтър.

Жизнен цикъл на персонализираните величини и показатели

Жизненият цикъл на персонализирана величина или показател има четири етапа:

 • Конфигуриране – дефинирате персонализираните величини и показатели с индекс, име и други характеристики, като обхват.
 • Събиране – изпращате до Google Анализ стойностите на персонализираните величини и показатели от извършеното от Вас внедряване.
 • Обработка – данните Ви се обработват с помощта на дефинициите Ви на персонализираните величини и показатели и филтри на изгледите на собствености за отчитане.
 • Отчитане – съставяте нови отчети с помощта на персонализираните си величини и показатели в потребителския интерфейс на Google Анализ.

Конфигуриране

Преди да можете да изпращате стойности на персонализирани величини и показатели до Google Анализ, те трябва първо да бъдат дефинирани в собственост в инструмента. Във всяка собственост в Google Анализ има налични 20 индекса за персонализирани величини и още 20 – за персонализирани показатели.

Когато дефинирате персонализирана величина или показател, определяте името й и задавате други конфигурационни стойности в конкретен индекс. Персонализираните величини имат следните конфигурационни стойности:

 • Име – името на персонализираната величина, както ще се вижда в отчетите Ви.
 • Обхват – указва за кои данни ще се прилага персонализираната величина или показател. Научете повече за обхвата.
 • Активно – дали стойността на персонализираната величина или показател ще бъде обработена. Неактивните персонализирани величини пак може да се показват при отчитането, но техните стойности няма да бъдат обработени.

Персонализираните показатели имат следните конфигурационни стойности:

 • Име – името на персонализирания показател, както ще се вижда в отчетите Ви.
 • Тип – определя как стойността на персонализирания показател ще бъде показвана в отчетите.
 • Минимална/максимална стойност – минималните и максималните стойности, които ще бъдат обработени и показвани в отчетите Ви.
 • Активно – дали стойността на персонализирания показател ще бъде обработена. Неактивните персонализирани показатели пак може да се показват при отчитането, но техните стойности няма да бъдат обработени.

Персонализираните величини и показатели могат да се дефинират в потребителския интерфейс на Google Анализ.

След като дефинирате персонализирани величини или показатели, избягвайте да редактирате името или обхвата им, когато е възможно. Вижте Съображения при внедряването, за да научите повече за това, как промените в тези стойности могат да повлияят върху отчитането Ви.

Събиране

При събирането стойностите на персонализираните величини и показатели се изпращат до Google Анализ като двойки параметри – индекс и стойност. Параметърът индекс съответства на индекса на персонализираната величина или показател, дефинирани в етапа Конфигуриране.

За разлика от другите типове данни, персонализираните величини и показатели се изпращат до Google Анализ като параметри, свързани с други посещения, като показвания на страници, събития или транзакции при електронна търговия. Поради това стойностите на персонализираните величини или показатели трябва да бъдат зададени преди извикване за проследяване, за да може тази стойност да бъде изпратена до Google Анализ.

За да зададете стойност на персонализирана величина например, кодът Ви може да изглежда така:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Задаване на стойност на персонализирана величина при индекс 1.
ga('set', 'dimension1', 'Level 1');

// Изпращане на стойността на персонализирана величина за посещение с показване на страница.
ga('send', 'pageview');

Типове персонализирани показатели

Персонализираните показатели от типа „Цяло число“ или „Време“ трябва да бъдат изпращани като числа, а тези от типа „Валута“ може да бъдат изпращани като фиксирани десетични числови стойности, подходящи за местната валута.

Обработка

Когато персонализираните показатели бъдат обработени, обхватът определя за кои посещения ще се прилага стойността на дадена персонализирана величина, докато филтрите на изгледите на собствености определят кои посещения и свързаните с тях стойности в крайна сметка се включват в отчитането.

Обхват и приоритет

Обхватът определя кои посещения ще бъдат свързани с конкретна стойност на персонализирана величина. Има четири нива на обхват: продукт, посещение, сесия и потребител:

 • Продукт – стойността се прилага за продукта, за който е била зададена (само за подобрена електронна търговия).
 • Посещение – стойността се прилага за конкретното посещение, за което е била зададена.
 • Сесия – стойността се прилага за всички посещения в една сесия.
 • Потребител – стойността се прилага за всички посещения в текущи и бъдещи сесии, докато бъде променена или персонализираната величина се деактивира.
Обхват на ниво продукт

Когато персонализирана величина е с обхват на ниво продукт, стойността се прилага само за продукта, с който е зададена. Тъй като в едно и също посещение могат да се изпратят няколко продукта, в него могат да се изпратят и персонализирани величини с обхват на ниво няколко продукта.

Обхват на ниво посещение

Когато персонализирана величина е с обхват на ниво посещение, стойността се прилага само за посещението, с което е зададена. Това е показано на фигури А, Б и В по-долу:

Фигура А: Потребителят изпраща две посещения (H1 и H2). Стойността на първата персонализирана величина за H2 е A. Тази стойност се прилага само за H2.


Фигура Б: Потребителят изпраща трето посещение (H3). H3 няма стойност на персонализирана величина.


Фигура В: Потребителят изпраща четвърто посещение (H4). Стойността на първата персонализирана величина за H4 е B. Тази стойност се прилага само за H4.


Обхват на ниво сесия

Когато две стойности с обхват на ниво сесия са зададени на един и същи индекс в сесия, последната стойност получава предимство и се прилага за всички посещения в тази сесия. Последната зададена стойност във Фигура Д по-долу презаписва всички предишни стойности за индекса:

Фигура А: Потребителят изпраща посещение (H1) без стойност на персонализирана величина.


Фигура Б: В същата сесия потребителят изпраща второ посещение (H2), като на първата персонализирана величина е зададена стойност A. Обхватът на ниво сесия е причина стойността A да се приложи и за H1.


Фигура В: Потребителят изпраща трето посещение (H3). Въпреки че с H3 не се изпраща стойност на първата персонализирана величина, обхватът на ниво сесия е причина стойността A да се приложи автоматично за H3.


Фигура Д: Потребителят изпраща четвърто посещение (H4) с нова стойност на персонализирана величина, B. Обхватът на ниво сесия прилага стойността B за всички посещения в сесията, като презаписва стойността A в предишните посещения.


Обхват на ниво потребител

И накрая, ако две стойности на персонализирани величини с обхват на ниво потребител са зададени в рамките на една и съща сесия, последната стойност получава предимство за текущата сесия и се прилага за бъдещите сесии за този потребител.

Във фигура Б по-долу стойността A на персонализираната величина се прилага за всички посещения в сесия 2, точно както при персонализираните величини на ниво сесия. Във фигура В/0} обаче, за разлика от обхвата на ниво сесия, стойността A на персонализираната величина продължава да се прилага за посещенията в третата сесия, тъй като първата персонализирана величина е с обхват на ниво потребител:

Фигура A: Потребителят има сесия с три посещения (H1, H2 и H3). Не са зададени стойности на персонализирани величини.


Фигура Б: Същият потребител се връща и има друга сесия с още три посещения. На първата персонализирана величина за H3 е зададена стойност A. След това тази стойност се прилага за всички посещения в сесията.


Фигура C: Потребителят се връща и има друга сесия с още три посещения. Обхватът на ниво потребител за първата персонализирана величина е причина стойността A да се приложи за всички посещения в сесия 3.

Филтри

Филтрите на изгледите на собствености могат да взаимодействат с персонализираните величини и показатели по няколко начина.

Всяка стойност на персонализирана величина и показател е свързана с посещението, с което е получена, независимо от обхвата. Ако това посещение се филтрира чрез филтър на изглед на собственост, персонализираната величина или показател може също да се филтрира в зависимост от обхвата си:

 1. Обхват на ниво посещение: Ще бъдат филтрирани и персонализираните величини с обхват на ниво посещение, и персонализираните показатели, ако посещението, с което са свързани, също се филтрира.
 2. Обхват на ниво сесия или потребител: Персонализираните величини с обхват на ниво сесия или потребител няма да бъдат филтрирани, дори и посещението, с което са свързани, да се филтрира. Стойностите им ще продължат да се прилагат за всички посещения в настоящата и бъдещите сесии, ако е величината с обхват на ниво потребител.

Персонализираните величини могат да се използват и за изграждането на филтри на изгледите на собствености. Това ще доведе до филтриране на посещенията в зависимост от обхвата на персонализираната величина. Така например, филтрирането по стойност на персонализирана величина с обхват на ниво потребител ще филтрира настоящата и бъдещите сесии от набора от потребители, свързани с тази стойност.

Отчитане

След като събирането, конфигурирането и другите етапи на обработката бъдат завършени, персонализираните величини и показатели стават достъпни чрез отчетния потребителски интерфейс.

Персонализираните величини и показатели са налице в персонализираните отчети и в разширените сегменти. Персонализираните величини могат да се използват и като вторични величини в стандартните отчети.

Примери

Следващите примери показват как програмист на игри може да използва персонализираните величини и показатели, за да опознае поведението на играчите.

Програмист на игри наскоро е пуснал нова игра.

Настоящото внедряване на Google Анализ проследява показване на екран всеки път, когато потребител играе ниво. Програмистът вече знае колко пъти е играно всяко ниво. Сега той иска да узнае отговорите на тези по-сложни въпроси:

 1. Колко пъти са играни лесни нива спрямо такива със средна или висока трудност?
 2. Колко нива се играни във всеки от дните през 3-дневния безплатен пробен период?
 3. Колко нива се играни от потребители по време на пробния период спрямо потребители, които са платили за играта?

За да се даде отговор на тези въпроси, с помощта на персонализираните величини се създават нови групирания от посещения, сесии и потребители.

Освен това, програмистът продава и някои допълнителни функции за подобряване на практическата работа на потребителите, като „повишавания на силата“. Той вече използва полетата за категории и варианти, но иска допълнително поле за измерване на степента на закупените повишавания на силата. По този начин програмистът ще може да определи дали някои степени на повишаване на силата са по-популярни от други.

Обхват на ниво посещение

Нека разгледаме пример за това, как програмистът на играта може да използва персонализирани величини на ниво посещение, за да разбере колко от всички нива на трудност – ниска, средно или висока – са играни.

Програмистът вече проследява колко пъти е играно всяко ниво с помощта на показванията на екрани. Сега той иска да узнае кои са най-играните нива на трудност.

Отчетът ще изглежда по следния начин:

ТрудностПоказвания на екрани
ниска 
средна 
висока 

Преди да използва персонализирани величини, програмистът можеше да вижда общия брой показвания на екрани по ниво, но не и да ги групира по трудност.

С помощта на персонализирана величина на ниво посещение трудността може да бъде свързана с всяко показване на екрана, позволявайки отчетите да включват кое ниво на трудност е играно най-много.

Защо да използвате обхват на ниво посещение?

Даден потребител може да играе няколко нива в хода на една сесия. При използването на обхват на ниво посещение стойността за трудност ще бъде свързана само с показването на екран, с което е била изпратена. Това гарантира, че всяко показване на екран за ниво може да бъде свързано с уникална трудност.

Конфигуриране

Първата стъпка при внедряването на персонализирана величина е да я дефинирате в настройките на собственостите си в секцията „Администриране“ в Google Анализ. За настоящия пример дефинирането на персонализирана величина изглежда по следния начин:

Индекс1
ИмеТрудност
ОбхватПосещение
Активнавярно

Събиране

В играта програмистът вече проследява всяко ниво с помощта на показване на екран. За да може трудността да се свързва с всяко ниво, стойността на персонализираната величина трябва да се задава точно преди извикването за проследяване на показване на екрана.

Внедряването може да изглежда по следния начин:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Задаване на стойност на персонализирана величина при индекс 1.
ga('set', 'dimension1', 'easy');

// Изпращане на стойността на персонализирана величина за посещение с показване на страница.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

В този пример персонализираната величина е зададена точно преди проследяването на показването на екрана за ниво. Това свързва трудността с показването на екрана и ще позволи посещенията с показване на екрана да бъдат групирани по трудност в отчетите.

Обработка

След като посещенията бъдат събрани и изпратени до Google Анализ, данните се обработват и стойностите на персонализираните величини се прилагат за посещенията според техния обхват.

Така например данните, събирани за един играч с една сесия, който е играл 6 нива, изглеждат по следния начин:

userId = 5555
Session 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd1_value=easy
H2: screen_name=/level_2/ cd1_value=medium
H3: screen_name=/level_3/ cd1_value=hard
H4: screen_name=/level_4/ cd1_value=easy
H5: screen_name=/level_5/ cd1_value=medium
H6: screen_name=/level_6/ cd1_value=medium

Имайте предвид, че използването на обхват на ниво посещение гарантира, че всяка стойността за трудност е свързана само с показването на екран, с което е била изпратена.

Отчитане

След обработката, тъй като всяко показване на екран е свързано със съответна стойност за трудност, програмистът може да създаде отчет, който използва трудност и екранно име като величина, а като показател – показвания на екрани:

Екранно имеТрудностПоказвания на екрани
/level_1/ниска1
/level_2/средна1
/level_3/висока1
/level_4/ниска1
/level_5/средна1
/level_6/средна1

Може да бъде създаден персонализиран отчет, който използва „Трудност“ като основна величина за групиране на показвания на екрани и с цел установяване колко пъти се играе всяко ниво на трудност:

ТрудностПоказвания на екрани
ниска2
средна3
висока1

В този отчет най-играни са средните нива на трудност. Тези данни са възможни, като показванията на екрани се групират с помощта на персонализирани величини на ниво посещение.

Обхват на ниво сесия

Нека разгледаме пример за това, как програмистът на играта може да използва персонализирани величини на ниво сесия, за да разбере колко нива се играни във всеки от дните през 3-дневния безплатен пробен период.

Програмистът вече знае колко пъти са играни всички нива, като проследява показването на екрана за всяко от тях. Сега той иска да узнае колко нива са играни всеки ден.

Отчетът, който иска да състави програмистът, изглежда по следния начин:

Ден от пробния периодПоказвания на екрани
Ден 1 
Ден 2 
Ден 3 

С помощта на персонализирана величина на ниво сесия програмистът може да групира показванията на екрани по ден от пробния период и да види как този брой се променя, когато потребител прекарва повече време в безплатния пробен период.

Защо да използвате обхват на ниво сесия?

Можете да използвате обхвата на ниво сесия, за да групирате ефективно цели сесии, както и всички посещения в тях, по една стойност за ден от пробния период.

Въпреки че същата функционалност може да се постигне с обхват на ниво посещение, обхватът на ниво сесия Ви дава възможност лесно да зададете стойност за ден от пробния период, като използвате най-малко количество допълнителен код.

Конфигуриране

Персонализираната величина за ден от пробния период е дефинирана в секцията за настройки на собственостите в потребителския интерфейс на Google Анализ със следните стойности:

Индекс2
ИмеДен от пробния период
ОбхватСесия
Активнавярно

Събиране

В играта програмистът вече проследява всяко ниво с помощта на показване на екран. За да може даден ден да се свързва с всички показвания на екрани в сесия, стойността на персонализираната величина трябва да се задава само веднъж на сесия.

Програмистът ще зададе персонализирана величина, когато потребителят започне играта за първи път:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Задаване на стойност на персонализирана величина при индекс 2.
var day = getDayOfTrial();
ga('set', 'dimension2', day );

// Изпращане на стойността на персонализирана величина за посещение с показване на страница.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Имайте предвид, че в рамите на сесията по всяко време може да бъде зададена персонализирана величина на ниво сесия. В този пример обаче, тя е удобен начин програмистът да определи деня от пробния период и зададе съответна стойност в началото на сесията.

Обработка

След като посещенията бъдат събрани и изпратени до Google Анализ, данните се обработват и стойностите на персонализираните величини се прилагат за посещенията според техния обхват.

Така например данните, събирани за един играч, който е играл играта два пъти в първия ден и по веднъж във втория и в третия, изглеждат по следния начин:

userId = 5555
Session 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=1
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_2/

Session 2:
H4: screen_name=/level_3/ cd2_value=1
H5: screen_name=/level_4/
H6: screen_name=/level_4/

Session 3:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=2
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_3/

Session 4:
H1: screen_name=/level_3/ cd2_value=3

Имайте предвид, че стойностите на персонализираните величини са били изпратени само с едно показване на екран за сесия.

Обхватът на ниво сесия гарантира, че стойността за ден от пробния период ще бъде свързана с всички посещения в тази сесия, а не само с посещението, с което е била изпратена.

Отчитане

След обработката, стойностите на персонализираните величини на ниво сесия ще бъдат свързани с всички показвания на екрани, получени за една и съща сесия. Сега програмистът може да създаде отчет, който използва ден от пробния период и екранно име като величина, а като показател – показвания на екрани.

Ден от пробния периодЕкранно имеПоказвания на екрани
1/level_1/1
1/level_2/2
1/level_3/1
1/level_4/2
2/level_1/1
2/level_2/1
2/level_3/1
3/level_3/1

И накрая, за да групира показванията на екрани по ден и да разбере колко нива са играни всеки ден от пробния период, програмистът може да създаде персонализиран отчет, който използва ден от пробния период като основна величина:

Ден от пробния периодПоказвания на екрани
16
23
31

Данните показват, че най-много нива са-играни на първия ден, а значително по-малко нива на втория и третия. Тези данни са възможни, като множество сесии и съставящите ги посещения се групират по една стойност с помощта на персонализирани величини на ниво сесия.

Обхват на ниво потребител

И накрая, нека разгледаме пример за това, как програмистът на играта може да използва персонализирани величини на ниво потребител, за да разбере колко нива се играни от плащащи потребители спрямо такива, ползващи пробния период.

Както и в предишните примери, общият брой пъти, които е играно всяко ниво, вече се проследява с показванията на екрани, но сега програмистът иска да групира показванията на екрани по неплащащи и плащащи потребители.

Отчетът, който иска да види програмистът, изглежда по следния начин:

Тип играчПоказвания на екрани
Неплащащ 
Плащащ 

Използвайки персонализирана величина на ниво потребител, програмистът може да получи тези данни, като комбинира всички показвания на екрани за конкретен потребител в настоящите и бъдещите му сесии, със стойността „Тип играч“.

Защо да използвате обхват на ниво потребител?

Обхватът на ниво потребител позволява удобен начин да групирате всички съставни сесии и посещения на потребител по една стойност. Той е идеален за стойности, които не се променят често за определен потребител, като тип играч в настоящия пример.

Имайте предвид, че макар същата функционалност да може да се постигне с обхват на ниво посещение или сесия, обхватът на ниво потребител осигурява най-удобното решение с най-малко количество код.

Конфигуриране

Персонализираната величина за тип играч е дефинирана в секцията „Администриране“ със следните стойности:

Индекс3
ИмеТип играч
ОбхватПотребител
Активнавярно

Събиране

Както и в предишните примери, програмистът вече проследява всяко ниво с помощта на показване на екран. За да групира тези показвания на екрани по тип играч, програмистът трябва само да зададе величината за тип играч, когато потребителят започва играта, и още веднъж, ако даден потребител впоследствие плати за достъп до пълната версия на играта.

Програмистът ще зададе персонализирана величина, когато потребителят започне играта за първи път:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Задаване на стойност на персонализирана величина при индекс 3.
ga('set', 'dimension3', 'Free' );

// Изпращане на стойността на персонализирана величина за посещение с показване на страница.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Програмистът би искал да зададе персонализирана величина и когато потребителят заплати за пълната версия на играта:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Задаване на стойност на персонализирана величина при индекс 3.
ga('set', 'dimension3', 'Paid' );

// Изпращане на стойността на персонализирана величина за посещение с показване на страница.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Обработка

Както и в предишните примери, след като данните бъдат събрани, те се обработват и стойностите на персонализираните величини се прилагат за посещенията според техния обхват.

Така например данните, събирани за един играч, който е играл играта два пъти като неплащащ потребител и веднъж – като плащащ, изглеждат по следния начин:

userId = 5555
Session 1:
H2: screen_name=/level_1/ cd3_value=free
H3: screen_name=/level_2/

Session 2:
H1: screen_name=/level_2/
H2: screen_name=/level_3/
H3: screen_name=/level_3/

Session 3:
H1: screen_name=/level_3/ cd3_value=paid
H2: screen_name=/level_4/

Имайте предвид, че стойността free, зададена в сесия 1, се прилага за всички посещения в тази сесия, както и в сесия 2, докато новата стойност paid е зададена в сесия 3.

Отчитане

След обработка, стойностите на персонализираните величини за тип играч ще бъдат свързани със сесиите, в които са зададени, както и с всички бъдещи сесии и посещения.

Сега програмистът може да създаде отчет, който използва тип играч и екранно име като величина, а като показател – показвания на екрани.

Тип играчЕкранно имеПоказвания на екрани
Неплащащ/level_1/1
Неплащащ/level_2/2
Неплащащ/level_3/2
Плащащ/level_3/1
Плащащ/level_4/1

И накрая, за да групира показванията на екрани по тип играч и да разбере колко нива са играни от неплащащи спрямо плащащи потребители, програмистът може да създаде персонализиран отчет, който използва тип играч като основна величина:

Тип играч Показвания на екрани
Неплащащ5
Плащащ2

Данните сочат, че повече нива са играни от неплащащи, отколкото от плащащи потребители. Тези данни са възможни, като съставните сесии и посещения на потребител се групират по една стойност с помощта на персонализирани величини на ниво потребител.

Обхват на ниво продукт

Нека разгледаме пример за това, как програмистът на играта може да използва персонализирани величини на ниво продукт, за да разбере коя степен на повишаване на силата – слаба, средна или голяма – е закупена.

Програмистът вече проследява броя закупени повишавания на силата с помощта на подобрена електронна търговия. Сега той иска да узнае коя е най-купуваната степен на повишаване на силата.

Отчетът ще изглежда по следния начин:

Степен на повишаване на силатаПриходи от продукти
слаба 
средна 
голяма 

Преди да използва персонализирани величини, програмистът можеше да вижда общите приходи от продукти от повишавания на силата, но не и да ги групира по степен на повишаване на силата.

С помощта на персонализирана величина на ниво продукт силата може да бъде свързана с всеки продукт, позволявайки отчетите да включват най-купуваната сила (както и коя сила е най разглеждана, върху коя е кликвано най-много пъти и други действия при подобрената електронна търговия).

Защо да използвате обхват на ниво продукт?

Даден потребител може да закупи няколко нива в рамите на една покупка. При използването на обхват на ниво продукт стойността за сила ще бъде свързана само с продукта, с който е била изпратена. Това гарантира, че всяко закупено повишаване на силата може да бъде свързано с уникална сила.

Конфигуриране

Персонализираната величина за степен на повишаване на силата е дефинирана в настройките на собственостите в секцията „Администриране“ в Google Анализ със следните стойности:

Индекс4
ИмеСтепен на повишаване на силата
ОбхватПродукт
Активнавярно

Събиране

В играта програмистът вече проследява всяко закупено повишаване на силата. За да може силата да се свързва с всяко повишаване на силата, стойността на персонализираната величина трябва да се задава с данните за продукта.

Добавянето на тази величина към продукта може да изглежда по следния начин:

ga('ec:addProduct', {        // Предоставяне на подробности за продуктите в productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // Идент. № на продукта (низ).
 'name': 'Powerup',        // Име на продукта (низ).
 'category': 'Extras',       // Категория на продукта (низ).
 'variant': 'red',         // Вариант на продукта (низ).
 'price': '10.00',         // Цена на продукта (валута).
 'quantity': 2,          // Количество от продукта (число).
 'dimension4': 'strong'      // Персонализирана величина с обхват на ниво продукт (низ).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Изпращане на данни за транзакции с първоначалното показване на страница.

В този пример персонализираната величина е зададена заедно с информацията за продукта. Това свързва силата с текущото повишаване на силата.

Обработка

Както и в предишните примери, след като посещенията бъдат събрани и изпратени до Google Анализ, данните се обработват и стойностите на персонализираните величини се прилагат за продуктите, с които са били зададени.

Така например данните, събирани за един играч с една сесия, който е закупил 3 повишавания на силата, изглеждат по следния начин:

userId = 5555
Session 1:
H1: product_name=powerup cd4_value=weak
  product_name=powerup cd4_value=strong
H2: product_name=powerup cd4_value=weak

Имайте предвид, че използването на обхват на ниво продукт гарантира, че всяка стойност за повишаване на силата е свързана само с продукта, с който е зададена.

Отчитане

След обработката, тъй като всеки продукт е свързан със съответна стойност за сила, програмистът може да създаде персонализиран отчет, който показва приходите по степен на повишаване на силата:

Степен на повишаване на силатаПриходи от продукти
малка20,00
голяма10,00

В този отчет най-малките повишавания на силата са допринесли най-много приходи.

Персонализирани показатели

Обхват

Подобно на персонализираните величини, персонализираните показатели могат да имат различен обхват. Персонализираните показатели на ниво посещение се свързват с всички величини на ниво посещение, с които са били изпратени. По същия начин персонализираните показатели на ниво продукт са свързани само с продукта, с който са били изпратени. Следващите примери илюстрират тези два типа персонализирани показатели.

Пример за персонализиран показател с обхват на ниво посещение

В примерите по-горе програмистът на игри проследява всяко играно ниво като показване на екран. Във всеки от генерираните отчети показателят за показване на екрана се използва за представяне на опит на играча да завърши ниво.

Програмистът обаче иска да знае и степента, в която всяко ниво е завършено.

За да определи степента, в която всяко ниво е завършено, програмистът използва нова персонализирана величина, наречена „Завършвания на нива“, и я сравнява с показванията на екрани за всяко ниво.

Отчетът, който иска да състави програмистът, изглежда по следния начин:

Екранно имеПоказвания на екраниЗавършвания на нива
/level_1/  
/level_2/  
/level_3/  

Защо да използвате персонализиран показател?

В много случаи ще имате възможност да използвате събития, показвания на екрани и/или персонализиран показател, за да проследявате най-важните си показатели. При все това персонализираните показатели са удобен начин да следите най-важните си показатели и с тях можете да съставяте по-гъвкави и лесни за разчитане персонализирани отчети.

В този пример завършванията на нива не могат да бъдат проследявани като показвания на екрани, без да има двойно отчитане на броя на показванията на екрани на ниво, затова е добре да намерите друго решение.

Въпреки че събитията могат да се използват самостоятелно, поради йерархичното им естество би било трудно да се състави горният отчет, като се съчетаят показванията на екрани и завършванията на нива под една-единствена величина.

Поради горните ограничения и тъй като завършванията на нива са толкова важен показател за програмиста, това е най-удобно за проследяване на завършванията на нива като персонализиран показател.

Конфигуриране

Персонализираният показател за завършвания на нива е дефиниран в секцията за управление на потребителския интерфейс със следните стойности:

Индекс1
ИмеЗавършвания на нива
ОбхватПосещение
Тип форматиранеЦяло число
Активнавярно

Събиране

Програмистът вече проследява началото на всяко ниво с помощта на показване на екран. Сега той иска да проследява завършванията на нива с помощта на нов персонализиран показател.

Също както персонализираните величини, персонализираните показатели се изпращат до Google Анализ като параметри, свързани с други посещения. За да изпрати стойността на персонализирания показател, програмистът трябва да изпрати и допълнително посещение, за да запише, че потребителят завършва ниво. В този пример събитието ще бъде задействано след завършване на нивото и след като с него бъде свързана персонализирана величина.

Внедряването може да изглежда по следния начин:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Увеличаване на показателя за завършване на ниво с 1.
ga('set', 'metric1', 1 );

// Изпращане на стойността на персонализирана величина за посещение със събитие при показване.
ga('send', 'event', 'Level', 'completion');

Обработка

Преди обработката данните за един играч, който играе три нива в играта в една сесия, ще изглеждат по следния начин:

userId = 5555
Session 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=event screen_name=/level_1/ cm1_value=1
H3: type=screen_view screen_name=/level_2/
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
H5: type=screen_view screen_name=/level_2/
H6: type=event screen_name=/level_2/ cm1_value=1
H7: type=screen_view screen_name=/level_3/
H8: type=event screen_name=/level_3/ cm1_value=1

Отчитане

След обработката програмистът може да създаде отчет, който използва екранно име като величина, а като показател – показвания на екрани, общ брой събития и завършвания на нива:

Екранно имеПоказвания на екраниОбщ брой събитияЗавършвания на нива
/level_1/111
/level_2/311
/level_3/111

Тъй като програмистът е проследявал завършвания на нива като персонализиран показател, това елиминира нуждата в бъдеще да филтрирате събитията със завършване от общия брой събития.

Вместо това програмистът може лесно да създаде следния персонализиран отчет посредством персонализиран показател за завършвания на нива:

Екранно имеПоказвания на екраниЗавършвания на нива
/level_1/11
/level_2/31
/level_3/11

Данните показват, че второ ниво всъщност е по-трудно в сравнение с първото и третото, тъй като е с едва 33% степен на завършване въз основа на показванията на екрани. Проследявайки завършванията на нива като персонализиран показател, програмистът може лесно да отговаря на въпроси във връзка с ключовите показатели и да създава опростени отчети, които да споделя с други хора.

Пример за персонализиран показател с обхват на ниво продукт

В примерите по-горе програмистът на игри проследява всяка покупка на повишаване на силата. С всяка покупка могат да бъдат свързани редица показатели, като количество и приходи от продукти.

Въпреки това, програмистът наскоро е провел промоция, при която дава всички участници кредит от 100 лв. Той иска да измери кои от хората, използващи повишавания на силата, ги купуват с кредитните си.

За да определи кои кредити са използвани за закупуване на продукти, програмистът използва нова персонализирана величина, наречена „Използвани кредити“.

Отчетът, който иска да състави програмистът, изглежда по следния начин:

Степен на повишаване на силатаПриходи от продуктиИзползвани кредити
голяма  
средна  
слаба  

Конфигуриране

Персонализираният показател за използвани кредити е дефиниран в секцията „Администриране“ със следните стойности:

Индекс2
ИмеИзползвани кредити
ОбхватПродукт
Тип форматиранеВалута
Активнавярно

Събиране

Също както персонализираните величини на ниво продукт, персонализираните показатели на ниво продукт се изпращат до Google Анализ като параметри, свързани с данните за продукта.

Внедряването може да изглежда по следния начин:

ga('ec:addProduct', {        // Предоставяне на подробности за продуктите в productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // Идент. № на продукта (низ).
 'name': 'Powerup',        // Име на продукта (низ).
 'category': 'Extras',       // Категория на продукта (низ).
 'variant': 'red',         // Вариант на продукта (низ).
 'price': '10.00',         // Цена на продукта (валута).
 'quantity': 2,          // Количество от продукта (число).
 'dimension4': 'strong',      // Персонализирана величина с обхват на ниво продукт (низ).
 'metric2': 5           // Персонализиран показател с обхват на ниво продукт (цяло число).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Изпращане на данни за транзакции с първоначалното показване на страница.


Обработка

Преди обработката данните за един играч, който купува някои повишавания на силата, може да изглеждат по следния начин:

userId = 5555
Session 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=weak cm4_value=5
  product_name=powerup cd4_value=strong cm4_value=5
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=medium cm4_value=1
  product_name=powerup cd4_value=weak cm4_value=10

Отчитане

След обработката програмистът може да създаде отчет, който използва степен на повишаване на силата като величина, а като показател – приходи от продукта и използвани кредити:

Степен на повишаване на силатаПриходи от продуктиИзползвани кредити
слаба2015
голяма105
средна101

Данните сочат, че играчите използват своите кредити при слаба степен на повишаване на силата. Програмистът е реализирал най-голяма печалба от средна степен на повишаване на силата.

Съображения при внедряването

При сравняване на персонализирани величини или показатели имайте предвид следното:

Редактиране на съществуваща персонализирана величина или показател

Когато редактирате името или обхвата на съществуваща персонализирана величина или показател, данните Ви могат да бъдат повлияни по следните начини:

 • Редактиране на името: влияе върху данни, които вече са били обработени. Старите данни ще бъдат достъпни само с новото име.
 • Редактиране на обхвата: не влияе върху данни, които са били обработени. С помощта на новия обхват ще бъдат обработвани само нови данни.
 • Промяна на активното състояние: полето за активност определя дали стойността на персонализираната величина или показател действително ще бъде обработена. Имайте предвид, че когато стойността за активно състояние е false, персонализираните величини или показатели пак ще се показват в отчитането Ви, но тъй като стойностите за тях не са обработени, няма да има данни, свързани с тях.

Планирайте предварително при задаването на обхвата

При вземането на решение кой обхват да използвате за определена персонализирана величина, помислете колко често очаквате стойността да се променя. Ако стойността може да се променя много пъти по време на сесия, като името на ниво в игра, използвайте обхват на ниво посещение и задайте стойността преди всяко посещение. От друга страна, персонализирана величина, като пол, може да бъде зададена на ниво потребител само веднъж. Изпращането на стойност за пол с всяко посещение ще изисква ненужно количество работа и конфигурирането на персонализирана величина, която се променя често с обхват на ниво потребител, би свързало неправилно много посещения с тази стойност.

Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?